AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
07.07.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
16
ADI
“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
21.07.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.060.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201707070016
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
20.07.2017
“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

07.07.2017

Qeydiyyat nömrəsi

16

Adı

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

21.07.2017

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.060.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201707070016

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

20.07.2017

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 10 mart tarixli 828 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”nin 5.3.2-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurası

 

Q Ə R A R A  A L I R:

 

1. “Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq və icraat departamentinə (Əfqan Baxışov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. Bu Qərarın icrasına nəzarət Baş icraçı direktora (İbrahim Alışov) həvalə edilsin.

 

 

Direktorlar Şurasının sədri                                                                      Rüfət Aslanlı

 

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

Qərar № 16

07 iyul 2017-ci il

Direktorlar Şurasının sədri

_______________

Rüfət Aslanlı

 

 

Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları

 

1. Ümumi müddəalar

 

Bu Qaydalar “Kredit ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 5-ci maddəsinin onuncu və 18-ci maddəsinin ikinci hissələrinə uyğun olaraq hazırlanmış və kredit ittifaqlarının fəaliyyətinə dair iqtisadi tənzimləmə (prudensial) normativləri və tələbləri, habelə fəaliyyətinə dair hesabatlıq qaydasını müəyyən edir.

 

2. Anlayışlar

 

2.0. Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.0.1. tam təminatlı kredit - vaxtında və tam qaytarılması bazar dəyəri bu kreditin ödənilməmiş məbləğinə bərabər və ya ondan artıq olan girovla (daşınar və daşınmaz əmlakın girovu), qarantiya, zaminlik və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq digər üsullarla təmin edilmiş kredit;

2.0.2. qismən təminatlı kredit - bazar dəyəri kreditin ödənilməmiş məbləğindən az olan girovla və ya digər təminatla təmin edilmiş kredit;

2.0.3. təminatsız kredit - heç bir təminatı olmayan və ya təminatının bazar dəyəri olmayan, habelə dəyərindən asılı olmayaraq təminatı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq rəsmiləşdirilməmiş kredit;

2.0.4. cari kredit - müqavilədə nəzərdə tutulmuş tarixlərə əsas məbləği və faizləri ödənilən kredit;

2.0.5. vaxtı keçmiş kredit - əsas məbləğ, yaxud ona hesablanan faizlər və ya hər hansı birinin ödənilməyən hissəsi üzrə ödənişləri müqavilədə göstərilən tarixdən otuz təqvim günündən artıq gecikdirilmiş kredit;

2.0.6. kapital - kredit ittifaqının nizamnamə kapitalının və bölüşdürülməmiş mənfəətinin (mənfəətdən vergilər və məcburi ödənişlər aparıldıqdan sonra qalan məbləğ) cəmi.

 

3. İqtisadi tənzimləmə (prudensial) normativləri

 

3.1.      Kredit ittifaqının fəaliyyətinə dair aşağıdakı prudensial normativlər müəyyən edilir:

3.1.1.     nizamnamə kapitalının minimum məbləği;

3.1.2.     kapitalın minimum məbləği və onun adekvatlıq əmsalı;

3.1.3.     aktiv və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu;

3.1.4.     bir üzvə verilən kreditin maksimum məbləği;

3.1.5.     təminatsız kreditin maksimum məbləği;

3.1.6.     kreditlərin təsnifatından asılı olaraq mümkün zərərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyat fondunun norması.

3.2.           Fəaliyyətdə olan kredit ittifaqları üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (bundan sonra - Palata) tərəfindən müəyyən edilmiş yeni prudensial normativlər, onlarda dəyişikliklər kredit ittifaqlarına rəsmən bildirildikdən sonra bir aydan tez olmayaraq, kapitalın minimum miqdarına və onun adekvatlıq əmsalına aid tələblərdə dəyişikliklər isə kredit ittifaqlarına rəsmən bildirildikdən sonra altı aydan tez olmayaraq qüvvəyə minir.

 

4. Nizamnamə kapitalı

 

Kredit ittifaqının nizamnamə kapitalı 4000 (dörd min) manat məbləğindən az olmamalıdır.

 

5. Kapital və onun adekvatlıq əmsalı

 

5.1.            Kredit ittifaqının kapitalı 4000 (dörd min) manat məbləğindən az olmamalıdır.

5.2.            Kapitalın adekvatlıq əmsalı normativi kredit ittifaqının fəaliyyətə başladığı vaxtdan bir il ərzində 0.25, sonradan isə 0.20-dən az olmamalıdır.

5.3.            Kapitalın adekvatlıq əmsalı hesabat tarixinə kredit ittifaqı kapitalının cari və vaxtı keçmiş kreditlərin əsas məbləğlərinin qalıqlarının cəminə nisbəti kimi hesablanır.

 

6. Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu

 

6.1.      Kredit ittifaqı tərəfindən verilmiş kreditlərin və onlara hesablanmış faizlərin qaytarılması tarixləri kredit ittifaqının öhdəliklərinin icra müddətlərini üstələməlidir.

6.2.      Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu normativi minimum 1-ə bərabər və ya ondan çox olmalıdır.

6.3.      Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu normativi hesabat tarixinə aktivlərin cəminin (cari kreditlər, ödənilməsi gözlənilən faizlər və digər aktivlər) öhdəliklərin cəminə (kənardan cəlb edilmiş kreditlər, onlara ödəniləcək faizlər və digər öhdəliklər) nisbəti kimi ən azı 0-30, 31-90, 91-180, 181-365 və 365 gündən çox gecikdirilmiş öhdəliklər üzrə hesablanır.

6.4.      Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu normativinin hesablanması zamanı kredit ittifaqı üzvlərinin vaxtı keçmiş kreditləri və onlara hesablanmış faizlər üzrə borc məbləğləri aktivlərin cəmində nəzərə alınmır.

 

7. Bir üzvə verilən kreditin maksimum məbləği

 

7.1.      Kredit ittifaqının bir üzvünə verdiyi kreditin maksimum məbləği Qanunun 20-ci maddəsinin ikinci hissəsinə müvafiq olaraq kredit alan üzvün kredit ittifaqının nizamnamə kapitalında payının 10 mislindən və qarşılıqlı kredit fondu vəsaitlərinin 10 faizindən çox olmamalıdır.

7.2.      Kredit ittifaqının bir üzvünə verdiyi kreditin maksimum məbləğinin hesablanması zamanı onun kredit ittifaqına bu tarixə olan kredit öhdəlikləri üzrə əsas məbləğlərin qalıqları nəzərə alınır.

 

8.         Təminatsız kreditlərin maksimum məbləği

 

8.1.      Kredit ittifaqının öz üzvlərinə verdiyi təminatsız kreditlərin maksimum məbləği normativi 0.2-yə bərabər və ya ondan çox olmalıdır.

8.2.      Təminatsız kreditlərin maksimum məbləği normativi kredit ittifaqı tərəfindən verilmiş təminatsız və tam təminatı olmayan kreditlərin təmin olunmamış hissəsinin cəminin kredit ittifaqının kapitalına nisbəti kimi hesablanır.

 

9. Xüsusi ehtiyat fondu

 

9.1.      Kredit ittifaqı öz maliyyə vəziyyətini və əməliyyatlarının nəticələrini aydın və obyektiv təsəvvür etmək üçün bütün verdiyi kreditləri rübdə ən azı bir dəfə qiymətləndirməli və fəaliyyəti nəticəsində dəyən zərəri ödəmək məqsədilə kreditlərin təsnifatından asılı olaraq xərclər hesabına xüsusi ehtiyatlar yaratmalıdır.

9.2.      Qiymətləndirmə zamanı kredit ittifaqı kreditləri təhlil edir və onları bu Qaydalara uyğun olaraq müvafiq təsnifləşdirmə kateqoriyalarına aid edir.

9.3.      Təsnifləşdirmə məqsədilə kreditlər standart və qeyri-standart kreditlərə bölünür. Standart kreditlərə “qənaətbəxş” kreditlər, qeyri-standart kreditlərə “qeyri-qənaətbəxş kreditlər”, “təhlükəli kreditlər” və “ümidsiz kreditlər” aiddir.

9.4.      Xüsusi ehtiyatlar təsnifat üzrə aşağıdakı məbləğdə yaradılır:

9.4.1. “qənaətbəxş kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 30 günə qədər keçmiş kreditlərin əsas və faiz məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 0%-i həcmində;

9.4.2. “qeyri-qənaətbəxş kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 31 gündən 90 günədək keçmiş kreditlərin əsas və faiz məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 30%-i həcmində;

9.4.3. “təhlükəli kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 91 gündən 180 günədək keçmiş kreditlərin əsas və faiz məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 60%-i həcmində;

9.4.4. “ümidsiz kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 181 gündən çox keçmiş qismən kreditlərin əsas və faiz məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 100%-i həcmində.

9.5.       Kreditlərin qiymətləndirilməsi zamanı onların keyfiyyətinin yaxşılaşması müəyyən edildikdə artıq yaradılmış ehtiyatlar müvafiq xərclər hesabının kreditləşdirilməsi yolu ilə azaldılır və ya əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilir.

9.6.      Kredit ittifaqı tərəfindən “ümidsiz kreditlər” balansdan əsas borc və faiz məbləğində silinir və kreditlərin balansdan silinməsi kredit ittifaqının ümumi yığıncağının və ya səlahiyyət verildiyi halda Müşahidə Şurasının qərarı ilə həyata keçirilir.

9.7.      Balansdan silinmiş kreditlərin uçotu ən azı beş il ərzində balansdankənar hesabda aparılır. Balansdan silinmiş kreditlər barədə sənədlər “Azərbaycan Respublikasının banklarında arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”da müəyyən olunmuş müddətdə saxlanılır.

9.8.      Əvvəllər balansdan “ümidsiz kreditlər” kimi silinmiş aktivlərin ödənilməsi üçün kredit ittifaqına daxil olmuş vəsait müvafiq xərclər hesabının azaldılmasına yönəldilir və ya əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilir.

 

10. Hesabat

 

10.1. Kredit ittifaqı fəaliyyətinə dair Palataya aşağıdakı rüblük hesabatlar təqdim edir:

10.1.1. ümumi məlumat (Əlavə 1);

10.1.2. idarəetmə orqanları və daxili auditor haqqında məlumat (Əlavə 2);

10.1.3. balans (Əlavə 3);

10.1.4. mənfəət və zərər haqqında hesabat (Əlavə 4);

10.1.5. fəaliyyətinə dair digər hesabatlar (Əlavə 5 -12).

10.2. Hesabatlar kredit ittifaqının İdarə Heyətinin sədri və İdarə Heyətinin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına məsul üzvü tərəfindən imzalanır və kredit ittifaqının möhürü ilə təsdiq olunur.

10.3. Hesabatlar hesabat rübündən sonrakı ayın yeddisinə kimi kağız və elektron formada təqdim edilir.

10.4. Auditor rəyi ilə təsdiqlənmiş illik balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat auditor rəyi ilə birlikdə növbəti ilin may ayının 31-dən gec olmayaraq təqdim edilir.

 


 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 1

 

 

Forma 1

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

 

Ümumi məlumat

Ünvanı

 

Əlaqə telefonu

 

Faks

 

Elektron poçt

 

Hesab açdığı bankın (bankların) adı

 

Faəliyyətini əhatə etdiyi inzibati ərazilər

 

Filialların sayı

 

Üzvlərin sayı

o cümlədən

 

a)   İlin əvvəlinə

 

b)   Hesabat tarixinə

 

İl ərzində verilmiş kreditlərin sayı

 

Hesabat rübü ərzində verilmiş kreditlərin sayı

 

Hesabat tarixinə vaxtı keçmiş kreditlərin sayı

 

Cəmi işçilərin sayı

 

Hesabatı tərtib edən şəxs

 

 

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 

 


 

Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 2

 

 

Forma 2

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

İdarəetmə orqanları və daxili auditor haqqında məlumat

 

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Elektron ünvanı

Əlaqə telefonları

1

2

3

4

Müşahidə Şurası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarə Heyəti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit komissiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daxili auditor

 

 

 

 

 

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 


 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 3

 

 

Forma 3

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

BALANS

(manatla)

 

BALANSIN MADDƏLƏRİ

               MƏBLƏĞ

AKTİVLƏR

1.

Nağd pul

 

2.

Bank hesabları

 

3

Kreditlərin cəmi

 

4

Xüsusi ehtiyat fondu

 

5.

Xalis kreditlər (kreditlər  çıxılsın “Xüsusi ehtiyat fоndu”)

 

6

Dövlət qiymətli kağızları

 

7.

Əsas vəsaitlər

 

8

Hesablanmış faizlər

 

9.

Digər aktivlər

 

 

Aktivlərin cəmi

 

PASSİVLƏR

 

 Öhdəliklər

 

1.

Alınmış kreditlər

 

2.

Ödəniləcək faizlər

 

3.

Digər öhdəliklər

 

4.

Öhdəliklərin cəmi

 

 

Kapital

1.

Nizamnamə kapitalı

 

2.

Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər)*

 

 

Keçmiş illərin xalis mənfəəti (zərər)

 

 

Cari ilin xalis mənfəəti (zərər)

 

3.

Kapitalın cəmi

 

 

Passivlərin cəmi

 

* Kİ zərərlə işləyərsə, bu mötərizədə əks etdirilməlidir.

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 


 

 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 4

 

 

Forma 4

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

 

(manatla)

 

 

Maddələr

 

 

Hesabat rübü

 

İlin əvvəlindən hesabat rübü daxil оlmaqla

1.Faiz gəlirləri cəmi

 

 

о cümlədən:

a) verilmiş kreditlər üzrə

b) dövlət qiymətli kağızları üzrə

 

 

 

 

2.Faiz xərcləri cəmi

 

 

o cümlədən:

a) kreditlər üzrə

b) digər

 

 

 

 

3.Xalis faiz gəliri(zərər)

(1-ci sətir çıxılsın 2-ci sətir)

 

 

4.Qeyri-faiz gəlirlərinin cəmi  

 

 

о cümlədən:

a) qeyri-adi gəlirlər

b) digər gəlirlər

 

 

 

 

5. Qeyri-faiz

xərclərinin

cəmi:

 

 

о cümlədən:

a) əmək haqqı və оna bərabər tutulan xərclərin cəmi

a1) əmək haqqı və əlavələr

 

a2) mükafatlar

 

a3) sоsial təminat xərcləri

a4) kompensasiya və müavinətlərin digər növləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər

 

b1) icarə haqqları

 

b2) amortizasiya

b3) əsas vəsaitlərlə bağlı digər xərclər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  əməliyyat və komisyon xərcləri

 

 

 

d)  digər xərclər

 

 

6. Əməliyyatlardan daxil оlan mənfəət (zərər)

(3-cü sətir üstəgəl 4–cü sətir çıxılsın 5-ci sətir)

 

 

7.“Xüsusi ehtiyat

fоndu”nun yaradılmasına ayırmalar (xərclər)

 

 

8.Vergilər çıxılanadək mənfəət (zərər) (6-cı sətir çıxılsın 7-ci sətir)

 

 

9.Mənfəətdən ödənilən vergilər

 

 

10. Vergilər çıxılandan sоnra xalis bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər) (8-ci sətir çıxılsın 9-cu sətir)

 

 

 

 

İzahat: 8-ci sətir üzrə zərər yaranarsa, bu məbləğ 10-cu sətrə köçürülür.

 

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 

 


 

Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 5

 

 

Forma 5

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

İqtisadi tənzimləmə (prudensial) nоrmativləri haqqında hesabat

 

Prudensial nоrmativlər

Nоrma

Fakt

Nizamnamə kapitalı

minimum 4 min manat

___ manat

Kapital

minimum 4 min manat

___manat 

Kapitalın adekvatlığı əmsalı

fəaliyyətə başladığı vaxtdan bir il ərzində minimum –  0.25

sоnradan minimum – 0.20

 

Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu

 

 

0-30 gün

minimum 1.0

 

31-90 gün

minimum 1.0

 

91-180 gün

minimum 1.0

 

181 gün – daha çox

minimum 1.0

 

Bir üzvə verilən kreditin maksimum məbləğinin оnun nizamnamə kapitalındakı payına nisbəti nоrmativi

 

maksimum 10

 

Kredit bоrcu оlan üzvün kreditlərinin cəminin QKF-na nisbəti nоrmativi

 

maksimum 0.1

 

Təminatsız kreditlərin maksimum məbləği nоrmativi

maksimum 0.2

 

 

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 


 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 6

Fоrma 6

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

Üzvlər və оnların kreditləri haqqında hesabat

Üzvlərin adı

Hüquqi ünvanı

Rəhbərin adı, atasının adı, soyadı

Nizamnamə kapitalında üzvün pay məbləği (manatla)

Kredit ittifaqının üzvlərinə verdiyi kreditlərin məbləği (manatla)

Kredit ittifaqının üzvlərinə verdiyi kreditlərin qalıq məbləğinin nizamnamə kapitalındakı paylarına nisbəti

(sütun 5 bölünsün sütun 4)

Kreditin verildiyi tarixə ittifaqın qarşılıqlı kredit fondunun məbləği (manatla)

I.Hüquqi şəxslər

Cəmi

X

X

 

 

X

X

O cümlədən:

1.

2.

 

 

 

 

 

 

II.Fiziki şəxslər

Cəmi

X

X

 

 

X

X

O cümlədən:

1.

2.

 

X

X

 

 

 

 

 

Yekun

X

X

 

 

X

X

 

        Qeyd: 5-ci sütunda kredit müqavilələrin sayından asılı оlmayaraq hər bir üzvün aldığı bütün kreditlərin qalıq məbləği göstərilməlidir.

        X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur.

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S):

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)*

 

 


 

 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 7

Fоrma 7

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

Aktiv və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu

 

(manatla)

 

 

 

 

Aktivlər

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalan günlər

0-30

31-90

91-180

181-365

365 gündən daha çox

Vaxtı keçmiş kreditlər və digər borclar

 

Cəmi

1.Nağd pul və bank hesablarının qalıqları

 

X

X

X

X

X

 

2.Verilmiş kreditlər

 

 

 

 

 

 

 

3.Dövlət qiymətli kağızlarına investisiyalardan daxilolmalar

 

 

 

 

 

X

 

4.Verilmiş kreditlərdən və investisiyalardan faiz daxilolmaları

 

 

 

 

 

 

 

5.Digər aktivlərdən daxilolmalar*

X

X

X

 

 

X

 

6.Bütün mənbələrdən daxilolmaların cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Öhdəliklər

 

1.Cəlb olunmuş kreditlər

 

 

 

 

 

X

 

2.Cəlb olunmuş kreditlərə

hesablanmış faizlər

 

 

 

 

 

X

 

3.Digər öhdəliklər**

 

 

 

 

 

X

 

4.Öhdəliklərin cəmi

 

 

 

 

 

X

 

normativ

Aktivlərin öhdəliklərə nisbəti

 

 

 

 

 

X

X

 

 

*Digər aktivlər – kredit qaytarılmadığı təqdirdə balansa götürülmüş girovun satılmasından gözlənilən və s. aktivlərdən daxilolmalar.

**Digər öhdəliklər – kredit ittifaqının əmək haqqı ödənişləri üzrə, büdcə və ona bərabər öhdəlikləri.

İzahat: Digər aktivlər və digər öhdəliklər barədə əlavə izahat təqdim edilməlidir.

Vaxtı keçmiş öhdəliklər ödəniş müddətinə görə 0-30 gün göstərilən sütuna (2-ci sütuna) aid edilməlidir.

X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur.

 

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 


“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 8

 

 

Fоrma 8

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

Verilmiş kreditlər və оnların təminatı haqqında hesabat

 

(manatla)

 

N

Kredit alan üzvlərin sayı

Kreditin verilmə və qaytarılma tarixi

Verilmiş kreditin məbləği

Verilmiş kreditin illik faiz dərəcəsi

Kreditin qalıq məbləği

Təminatın bazar dəyəri

1

2

3

4

5

6

7

 

Təminatlı kreditlər

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

X

 

X

 

X

 

Qismən təminatlı kreditlər

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

X

 

X

 

X

 

Təminatsız kreditlər

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

X

 

X

 

 

 

Yekun:

X

 

X

 

 

 

İzahat: Bu cədvəldə üzvlərin aldığı kreditlər kredit müqavilələrinə uyğun olaraq hər bir üzv və hər bir kredit müqaviləsi üzrə ayrı-ayrılıqda doldurulur.

X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur.

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 


 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 9

 

 

Fоrma 9

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

Cəlb olunmuş vəsaitlər haqqında hesabat

 

(manatla)

 

 

 

Vəsait alınmış təşkilatın adı

Bağlanmış müqavilə əsasında vəsaitin

 

vəsaitin qalıq məbləği

alınma və qaytarılma tarixi

 

məbləği

illik faiz dərəcəsi

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

             Cəmi:

     X

 

    X

 

 

İzahat: X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur.

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 


 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 10

 

 

Fоrma 10

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

Kredit pоrtfelinin təsnifləşdirilməsi haqqında hesabat

 

 

 

(manatla)

 

 

Vaxtı keçmiş kreditlər

Məbləğ

Faiz dərəcəsi

“Xüsusi ehtiyat fоndu”nun məbləği

Qeyri-qənaətbəxş

 

 

30

 

 

Təhlükəli

 

 

60

 

 

Ümidsiz

 

 

100

 

          Cəmi:

 

X

 

 

 

İzahat: X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur.

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 

 


 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 11

 

 

Fоrma 11

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

Digər aktivlər və öhdəliklər barədə hesabat

 

(manatla)

 

 

Aktivin adı

(təyinatı)

Yaranma tarixi

Məbləği

1.

2.

3.

.

n

 

 

 

 

Cəmi:

X

 

 

Öhdəliyin adı

(mənbələri)

1.

2.

3.

.

n

 

 

 

 

Cəmi:

X

 

 

 

İzahat: X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur.

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 


 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

Əlavə 12

 

 

Fоrma 12

 

Kredit ittifaqının adı:

 

Hesabat dövrü: .

 

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

 

Balansdankənar maddələr hesabatı

 

ÖHDƏLİKLƏR

Cəmi

1. İstifadə olunmamış kredit xətləri

 

2 Digər balansdankənar öhdəliklər

 

 

 

 

ƏLAVƏ MADDƏLƏR

Cəmi

1 Balansdan silinmiş ümidsiz kreditlərin əsas məbləği

 

2 Balansdan silinmiş ümidsiz kreditlərin faiz borcları

 

 

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status