AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
07.07.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
12
ADI
“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
21.07.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.060.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201707070012
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
20.07.2017
“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

07.07.2017

Qeydiyyat nömrəsi

12

Adı

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

21.07.2017

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.060.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201707070012

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

20.07.2017

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 10 mart tarixli 828 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”nin 5.3.2-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurası

 

Q Ə R A R A  A L I R:

 

1. “Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq və icraat departamentinə (Əfqan Baxışov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. Bu Qərarın icrasına nəzarət Baş icraçı direktora (İbrahim Alışov) həvalə edilsin.

 

 

Direktorlar Şurasının sədri                                                                      Rüfət Aslanlı

 

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

Qərar № 12

7 iyul 2017-ci il

Direktorlar Şurasının sədri

_______________

Rüfət Aslanlı

 

 

Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Təlimat “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.1-ci maddəsinə əsasən hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərmək üçün banklara və xarici bankların yerli filiallarına bank lisenziyasının, habelə yerli bankların filiallarına, xarici nümayəndəliklərinə və xarici bankların yerli nümayəndəliklərinə icazənin alınması üçün müraciətlərin və onlara əlavə olunan sənədlərin forma və məzmununu müəyyən edir.

1.2. Bu Təlimatda istifadə olunan anlayışlar “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda verilən mənalarda istifadə edilir.

1.3. Bu Təlimata əsasən təqdim edilən sənədlər (notariat qaydasında təsdiq edilən sənədlər istisna olmaqla) bankın səlahiyyətli şəxsin imzası və bankın möhürü ilə təsdiq olunur. Sənədlər bir səhifədən artıq olduqda onlar tikilir və nömrələnir.

1.4. Bütün sənədlər texniki vasitələrdən istifadə edilərək doldurulur, imzalanır və qovluqda təqdim olunur.

1.5. Xarici hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təqdim olunan bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda qanunvericiliyə müvafiq qaydada leqallaşdırılır və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq olunur.

1.6. Bank lisenziyasının alınması üçün müraciətin edilməsi proseduru iki mərhələdən ibarətdir:

1.6.1. bank lisenziyasını almaq üçün ilkin müraciətin edilməsi və ona baxılmasını əhatə edən birinci mərhələ;

1.6.2. bank və xarici bankın yerli filialı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra bank lisenziyası almaq üçün yekun müraciətin edilməsi və ona baxılmasını əhatə edən ikinci mərhələ.

1.7. Bank lisenziyaları və icazələrin alınması üçün müraciətlərə “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq baxılır. Lisenziya və icazələr barədə müvafiq qərarlar Palatanın Nizamnaməsinin 4.10.5-ci yarımbəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə razılaşdırılmaqla qəbul edilir. [1]

 

2. Bank lisenziyasının alınması üçün ilkin müraciət

 

2.1. Bank lisenziyasının alınması üçün ilkin müraciət (Əlavə N 1) bankın bütün təsisçiləri tərəfindən və ya onların müvafiq qaydada vəkil etdikləri şəxs tərəfindən imzalanır və imza (imzaları) notariat qaydasında təsdiq olunur. İlkin müraciətə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

2.1.1. bankın təklif edilən nizamnamə kapitalının miqdarı, bankın nizamnamə kapitalında təklif edilən hər bir səhmdarın payı haqqında məlumat;

2.1.2. bankın səhmlərini əldə edəcək hər bir sahibi üçün:

2.1.2.1. Həmin sahib hüquqi şəxs olduqda:

2.1.2.1.1. onun adını, ünvanını, kommersiya fəaliyyətinin növünü, onun digər təşkilatlarda mühüm iştirak paylarını, habelə onun kapitalında digər şəxslərin mühüm iştirak paylarını göstərən məlumat (Əlavə N 4);

2.1.2.1.2. nəzərdə tutulan iştirak payının əldə edilməsi barədə səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarı (protokoldan çıxarış və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti);

2.1.2.1.3. azı son üç maliyyə ilini (hüquqi şəxs üç ildən az müddətdə yaradıldıqda isə son maliyyə illəri və ya ili) əhatə edən və auditor yoxlamasından keçmiş maliyyə hesabatlarının (balansın, mənfəət və zərər haqqında hesabatın, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat) və auditor rəyinin (rəylərinin) əsilləri və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri;

2.1.2.2. Həmin sahib xarici hüquqi şəxs olduqda:

2.1.2.2.1. bu Təlimatın 2.1.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan məlumat (Əlavə N 4);

2.1.2.2.2. onun yerləşdiyi ölkədə qeydiyyatdan keçdiyini təsdiq edən sənəd, nizamnamə (əsasnamə), ən azı son üç maliyyə ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş maliyyə hesabatı (balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat) və auditor rəyi;

2.1.2.3. Həmin sahib fiziki şəxs olduqda:

2.1.2.3.1. onun soyadını, adını, atasının adını və vətəndaşlığını, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənədin məlumatlarını, daimi yaşayış yerini, məşğuliyyət növünü, habelə digər təşkilatlarda onun mühüm iştirak paylarını göstərən məlumat (Əlavə N 5);

2.1.2.3.2. şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.1.2.3.3. məşğuliyyət növünü təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.1.2.4. Həmin sahib əcnəbi olduqda – bu Təlimatın 2.1.2.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulan sənədlərdən başqa rezidenti olduğu ölkənin bir və ya bir neçə maliyyə təşkilatının müsbət tövsiyələri (bu şəxslə hansı vaxtdan işgüzar münasibət yaratdığını və maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən müsbət göstəriciləri əks etdirməlidir) və/və ya bank hesablarından çıxarışlar;

2.1.2.5. bankda təklif edilən mühüm iştirak payının sahibi hüquqi şəxs olduqda:

2.1.2.5.1. onun icra orqanlarının rəhbərlərinin siyahısı;

2.1.2.5.2. hər rəhbər üçün onun tərəfindən imzalanmış və imzası notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə (Əlavə N 7);

2.1.2.5.3. Rəhbər əcnəbi olduqda, rezidenti olduğu ölkənin müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadığı barədə verilmiş arayış;

2.1.2.5.4. əgər mühüm iştirak payının sahibi olan hüquqi şəxs şirkətlər qrupuna daxildirsə bu qrup haqqında məlumatlar, o cümlədən qrupa daxil olan digər təşkilatlarda mühüm iştirak payına malik şəxslər, bu şəxslərin inzibatçıları haqqında məlumatlar (sərbəst formada ətraflı və dürüst şəkildə tərtib olunmalı, fiziki və hüquqi şəxslərin adları ixtisarsız yazılmalıdır);

2.1.2.5.5. bankda mühüm iştirak payının təklif edilən sahibi fiziki şəxs olduqda onun tərəfindən imzalanmış və imzası notariat qaydasında təsdiqlənmiş, vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə (Əlavə N 7);

2.1.2.5.6. Mühüm iştirak payının sahibi əcnəbi olduqda, rezidenti olduğu ölkənin müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadığı barədə verilmiş arayış;

2.1.2.5.7. bankın yaradılması, onun nizamnaməsinin qəbul edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması haqqında bütün təsisçilər tərəfindən imzalanmış qərarın (Əlavə N 8) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti və bankın təsisçiləri və ya onların səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi.

2.1.2.5.8. bankın kommersiya strategiyasını, nəzərdə tutduğu fəaliyyət növlərini, təşkilati strukturunu, o cümlədən daxili nəzarət sistemini və ilk üç il üçün maliyyə proqnozlarını (balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında) müəyyənləşdirən biznes-plan (Əlavə N 9);

2.1.2.5.9. bankın təklif edilən inzibatçılarının siyahısı, habelə onların hər biri üçün peşə ixtisası və təcrübəsi haqqında məlumatın göstərildiyi sənədlərin (təhsil və əmək fəaliyyəti haqqında) notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətləri, həmin şəxslər tərəfindən doldurulmuş anket (Əlavə N 6), bankda və digər hüquqi şəxslərdə onların mühüm iştirak paylarının miqdarı və siyahısı, tərəflərindən imzalanmış və imzası notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə (Əlavə N 7);

2.1.2.5.10. İnzibatçı əcnəbi olduqda, rezidenti olduğu ölkənin müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadığı barədə verilmiş arayış;

2.1.2.5.11. xarici bank və ya xarici bank holdinq şirkəti yerli törəmə bank təsis etdiyi halda bu Təlimatın 2.3-cü bəndində göstərilmiş sənədlər;

2.1.2.5.12. ilkin müraciətə baxılması üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd.

2.2. Xarici bankın yerli filialının açılmasına dair ilkin müraciətə (bankın səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır) aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

2.2.1. bankın nizamnaməsi və filialın yaradılması barədə səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarının notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.2.2. bankın mühüm iştirak paylarına malik olan sahiblərinin payı göstərilməklə siyahısı;

2.2.3. əgər bank şirkətlər qrupuna daxildirsə, bu qrup haqqında məlumatlar, o cümlədən qrupa daxil olan digər təşkilatlarda mühüm iştirak payına malik şəxslər, bu şəxslərin inzibatçıları haqqında məlumatlar (sərbəst formada ətraflı və dürüst şəkildə tərtib olunmalı, fiziki və hüquqi şəxslərin adları ixtisarsız yazılmalıdır);

2.2.4. bankın ən azı son üç maliyyə ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş maliyyə hesabatı (balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat) və auditor rəyi;

2.2.5. bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş filialın əsasnaməsi. Əsasnamədə fəaliyyəti ilə bağlı digər məlumatlarla yanaşı təsisçi bank tərəfindən filiala ayrılmış, kapitala bərabər tutulmuş vəsaitin miqdarı, bank fəaliyyəti növləri, bank tərəfindən filial üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi və bankın ləğv edilməsi qaydası göstərilməlidir;

2.2.6. filialın kommersiya strategiyasını, nəzərdə tutduğu fəaliyyət növlərini, təşkilati strukturunu, o cümlədən daxili nəzarət sistemini, habelə filialın işinin ilk üç ili üçün maliyyə proqnozlarını (balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat) müəyyənləşdirən biznes-plan (Əlavə N 9);

2.2.7. filialın öhdəlikləri üçün bankın məsuliyyət götürməsini təsdiq edən sənəd;

2.2.8. filiala təyin edilməsi təklif olunan inzibatçılar haqqında bu Təlimatın 2.1.2.5.9-cu yarımbəndində göstərilmiş sənədlər;

2.2.9. bu Təlimatın 2.3.1-ci yarımbəndində göstərilmiş sənədlər.

2.3. Xarici bankın və xarici bank holdinq şirkətinin yerli törəmə bankına, xarici bankın yerli filialına bank lisenziyası alınması üçün ilkin müraciətə bu Təlimatın 2.1-ci və 2.2-ci bəndlərində göstərilmiş sənədlərdən başqa aşağıdakı sənədlər də əlavə olunur:

2.3.1. xarici bankın törəmə bankı və ya filialı üçün – təsisçi xarici bankın yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanının bankın həmin ölkədə fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və digər qaytarılan vəsait cəlb etmək üçün icazənin olması, habelə həmin tənzimləmə və nəzarət orqanının banka nəzarəti həyata keçirməsi barədə yazılı bildirişi və bu orqanın törəmə bankın təsis edilməsinə və ya filialın açılmasına yazılı icazəsi;

2.3.2. xarici bank holdinq şirkətinin törəmə bankı üçün - bank holdinq şirkətinin yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanının bu şirkətə nəzarəti həyata keçirməsi, bu şirkətin fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və digər qaytarılan vəsait cəlb etməsi üçün həmin ölkədə lisenziyası olan bir və ya bir neçə bankının olması və ya onları idarə etməsi barədə yazılı bildirişi və bu orqanın törəmə bankın təsis edilməsinə yazılı icazəsi.

2.4. Təsis edilən bank və ya Azərbaycan Respublikasında filialını açan xarici bank ilkin müraciətinə müsbət baxılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (bundan sonra - Palata) qərarının qəbul edildiyi gündən 180 təqvim günü müddətində ilkin nizamnamə kapitalının minimum miqdarını (kapitala bərabər tutulmuş vəsaiti) Palata bu məqsədlər üçün açılan hesaba ödəməli və qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçərək idarəetmə sistemlərini təşkil etməli, texniki-təchizat və təhlükəsizlik tədbirlərini tamamlamalıdır.

 

3. Bank lisenziyasının alınması üçün yekun müraciət

 

3.1. Bank lisenziyasının alınması üçün yekun müraciətə (Əlavə N 2) aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

3.1.1. bankın və ya xarici bankın yerli filialının dövlət qeydiyyatı haqqında sənəd və nizamnamə və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

3.1.2. bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarı ilə təsdiq edilmiş bankın daxili reqlamenti;

3.1.3. bankın yaradılması, nizamnamənin qəbul edilməsi və inzibatçıların təyin edilməsi haqqında səhmdarların ümumi yığıncağının qərarının notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

3.1.4. bank lisenziyasının alınması üçün ilkin müraciətə müsbət baxılması haqqında Palatanın qərarında şərtlər qoyulduqda, həmin şərtlərin yerinə yetirildiyini təsdiqləyən sənəd (sənədlər);

3.1.5. ilkin müraciət olunarkən Palataya təqdim edilmiş məlumatlarda və sənədlərdə əhəmiyyətli dəyişikliklər olduqda həmin dəyişikliklərin müfəssəl şərh edildiyi yazılı məlumat;

3.1.6. bankın korporativ idarəetmə sistemlərinin, o cümlədən idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması, texniki-təchizat və təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsini təsdiqləyən sənədlər;

3.1.7. bankın və ya xarici bankın yerli filialının hüquqi ünvanını təsdiq edən sənədin (icarə müqaviləsi, istifadə və ya mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

3.1.8. bank lisenziyasının verilməsi üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd.

3.2. Palata iki iş günü müddətindən gec olmayaraq lisenziyanın verilməsi haqqında qərarı və bank lisenziyasını ərizəçiyə təqdim edir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərir.

 

4. Yerli bankların filiallarının və xarici nümayəndəliklərinin açılmasına icazə almaq üçün müraciət

 

4.1. Yerli bankların yerli və xarici filiallarının və xarici nümayəndəliklərinin açılmasına icazə almaq üçün müraciətə (Əlavə N 3) aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

4.1.1. bankın filial və ya nümayəndəlik açmaq barəsində səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarının notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti və ya iclas protokolundan çıxarış (Əlavə N 8);

4.1.2. filialın və ya xarici nümayəndəliyin bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnaməsi. Əsasnamədə digər məlumatlarla yanaşı filial və ya xarici nümayəndəliyin ünvanı, filial üçün bank fəaliyyəti növləri, inzibatçıların səlahiyyətləri, bank tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməsi, filial və ya nümayəndəliyin bankın öz qərarı ilə ləğv edilməsi qaydası göstərilməlidir;

4.1.3. yerli filialın hüquqi ünvanını təsdiq edən sənədin (icarə müqaviləsi, istifadə və ya mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

4.1.4. filialın kommersiya strategiyasını, nəzərdə tutulduğu fəaliyyət növlərini, təşkilati strukturunu, habelə filialın ilk üç ili üçün maliyyə proqnozlarını (balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat) müəyyənləşdirən biznes plan (Əlavə N 9);

4.1.5. filialın və ya xarici nümayəndəliyin inzibatçılarının (rəhbərlərinin) təyin edilməsi barədə bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarının notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti və ya protokoldan çıxarış (Əlavə N 8);

4.1.6. filiala təyin edilməsi təklif edilən inzibatçıların siyahısı, habelə onların hər biri üçün peşə ixtisası və təcrübəsi haqqında məlumatın göstərildiyi sənədlərin (təhsil və əmək fəaliyyəti haqqında) notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətləri, həmin şəxslər tərəfindən doldurulmuş anket (Əlavə N 6), bankda və digər hüquqi şəxslərdə onların mühüm iştirak paylarının miqdarı və siyahısı, tərəflərindən imzalanmış və imzası notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə (Əlavə N 7);

4.2. Xarici filialını və ya nümayəndəliyini açan yerli bank onların fəaliyyətinə yerləşdiyi ölkədə müvafiq icazə aldıqdan sonra bu barədə Palataya 5 (beş) gün müddətində yazılı bildiriş göndərməlidir.

 

5. Xarici bankların yerli nümayəndəliklərinin açılmasına icazə almaq üçün müraciət

 

5.1. Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin açılmasına icazə almaq üçün müraciətə (Əlavə N 1) aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır:

5.1.1. bankın nizamnaməsi və yerli nümayəndəliyin açılması barədə bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarının surəti;

5.1.2. bank, onun təşkilati strukturu və xarici bankın nümayəndəlik açmaq barəsində səlahiyyətli orqanı da göstərilməklə idarəetmə orqanları haqqında məlumat;

5.1.3. bankın mühüm iştirak paylarının sahiblərinin onlara məxsus səsli səhmlərin payı göstərilməklə siyahısı;

5.1.4. bankın son maliyyə ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş maliyyə hesabatı (balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat) və auditor rəyi;

5.1.5. yerli nümayəndəliyin səlahiyyətləri və ünvanı göstərilməklə bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnaməsi;

5.1.6. nümayəndəliyə təyin edilməsi təklif olunan inzibatçıların peşəkar keyfiyyətləri və təcrübəsi, habelə məhkumluqlarının olub-olmaması barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

5.1.7. xarici bankın yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanının bankın həmin ölkədə fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və digər qaytarılan vəsait cəlb etmək üçün icazəsinin olması, həmin tənzimləmə və nəzarət orqanının banka nəzarəti həyata keçirməsi barədə yazılı bildirişi və bu orqanın xarici bankın yerli nümayəndəliyinin açılmasına yazılı icazəsi.

5.2. Xarici bankın yerli nümayəndəliyi dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra icazə almaq üçün müraciətə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

5.2.1. xarici bankın yerli nümayəndəliyinin qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

5.2.2. ilkin olaraq Palataya təqdim edilmiş məlumatlarda əhəmiyyətli dəyişikliklər olduqda həmin dəyişikliklərin müfəssəl şərh edildiyi məlumat.

 

6. Yekun müddəa

 

Bankın fəaliyyəti dövründə onun nizamnamə kapitalında mühüm iştirak paylarının əldə edilməsi, digər hüquqi şəxslərin kapitalında bankın iştirak etməsi, nizamnamə kapitalının artırılması və ya azaldılması, banka inzibatçıların təyin edilməsi üçün “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq Palataya müraciət olunduqda bu Təlimata əlavə olunmuş müvafiq nümunəvi formalardan istifadə edilir.

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 1

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına

 

«___» ___________ 20__-ci il

№ __________________

 

 

Bank lisenziyasının alınması üçün

İLKİN MÜRACİƏT  *

 

_______________________________________________________________________________

(bankın/ xarici bankın adı)

 ______________________________________________________________ keçirilmiş iclasının

(Səhmdarların ümumi yığıncağının/xarici bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanının)

 

«___» ___________ 20__-ci il tarixli _________ №-li qərarına uyğun olaraq _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 (bankın/xarici bankın yerli filialının adı və ünvanı)

 

bank lisenziyasının alınmasına ilkin razılıq verilməsini xahiş edir.

Əlavə: (təqdim olunan sənədlərin siyahısı, nüsxələri və hər nüsxə üzrə vərəqlərin sayı).

Mən, aşağıda imza edən bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır. Həmin məlumatlarda baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına dərhal məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

 

Səlahiyyətli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı

və imzası _______________________________________________

 

 

* Xarici bankların yerli nümayəndəliklərinin açılmasına icazə alınması üçün ərizə bu nümunəvi formaya uyğun tərtib olunur.

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 2

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına

 

«___» ___________ 20__-ci il

№ __________________

 

 

Bank lisenziyasının alınması üçün

YEKUN MÜRACİƏT

 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət qeydiyyatından keçmiş (qeydiyyat nömrəsi və tarixi)

________________________________________________________________________________

(bankın/ xarici bankın yerli filialının adı)

 

bank lisenziyasının verilməsini xahiş edir.

 

Əlavə: (təqdim olunan sənədlərin siyahısı, nüsxələri və hər nüsxə üzrə vərəqlərin sayı).

Mən, aşağıda imza edən bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır.

Bank lisenziyasının alınması üçün ilkin müraciət olunarkən təqdim edilmiş məlumatlarda və sənədlərdə əhəmiyyətli dəyişikliklər olmamışdır / Bank lisenziyasının alınması üçün ilkin müraciət olunarkən təqdim edilmiş məlumatlarda və sənədlərdə aşağıdakı əhəmiyyətli dəyişikliklər edilmişdir (həmin dəyişikliklərin müfəssəl şərh edildiyi məlumat və qoşulan sənədlərin siyahısı əlavə olunmalıdır).

 

 

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, atasının adı və imzası _______________________

 

M.Y.

 

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 3

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına

 

«___» ___________ 20__-ci il

№ __________________

 

 

Yerli bankın filial və ya xarici nümayəndəliyinin açılmasına icazə alınması üçün

ƏRİZƏ

_________________________________________________________________________________

(bankın adı)

________________________________________________________________ keçirilmiş iclasının

(qərar qəbul edən idarəetmə orqanının adı)

«____» _____________ 20__-ci il tarixli ____________ №-li qərarına uyğun olaraq _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(filialın / xarici nümayəndəliyin adı və ünvanı)

 

açılmasına icazə verilməsini xahiş edir.

Əlavə: (təqdim olunan sənədlərin siyahısı, nüsxələri və hər nüsxə üzrə vərəqlərin sayı).

Mən, aşağıda imza edən bu Ərizədə və ona əlavə olunan bütün sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və əmin edirəm ki, məndə olan məlumata görə onlar dəqiq və tamdır. Həmin məlumatlarda baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına dərhal məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

 

Bankın səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, atasının adı və imzası ________________________________

 

M.Y.

 

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 4

 

 

Hüquqi şəxs olan səhmdar haqqında

MƏLUMAT

 

«_____» ______________ 20___-ci il tarixinə

 

1. Təsisçi ________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı)

2. Ünvanı ________________________________________________________________________

(ölkə, şəhər, küçə, poçt indeksi)

3. Əlaqə telefonu (ları) və faks______________________________________________________

(ev, iş, mobil)

4. Elektron poçt ünvanı (əgər varsa)_________________________________________________

5. Dövlət qeydiyyatı barədə məlumatlar_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

(sənədin adı, nömrəsi, tarixi, təqdim edən dövlət orqanının adı)

6. VÖEN_________________________________________________________________________

7. Fəaliyyətin xarakteri ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(əsas fəaliyyət növlərini göstərməli)

8. İcra orqanının rəhbəri (ləri) ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi)

9. Təsis olunan bankda iştirak payı _________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10. Son üç ildə iri maliyyə problemləri, o cümlədən müflisləşmə, müvəqqəti idarəetmə, sağlamlaşdırma məsələləri meydana çıxmışdırmı? ____________________________________

Bu halların səbəbləri ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bu problemlərin həlli nəticələri _____________________________________________________

11. Əgər belə fakt varsa, digər hüquqi şəxslərdə mühüm iştirak paylarınız barədə məlumatları göstərin:

Hüquqi şəxsin adı, ünvanı və poçt indeksi ___________________________________________

İştirak payının məbləği və iştirak etdiyiniz hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi (faizlə)_____________________________________________________________________

Fəaliyyət növü ___________________________________________________________________

(fəaliyyət növlərini sadalayın)

12. Əgər belə fakt varsa, başqa hüquqi və fiziki şəxslərin nizamnamə kapitalınızda mühüm iştirak payları barədə məlumatları göstərin.

 

* Bu məlumatın bütün sahələri doldurulur, əgər müəyyən sahələr üzrə faktlar yoxdursa, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

 

Həmin şəxslərin adları və ünvanı___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

İştirak payının məbləği və nizamnamə kapitalınızda xüsusi çəkisi (faizlə) _________________________________________________________________________________

Fəaliyyət/ məşğuliyyət növü _______________________________________________________

(fəaliyyət / məşğuliyyət növlərini sadalayın)

 

 

Səhmdar hüquqi şəxsin qanuni təmsilçisi və ya müvəkkil etdiyi şəxsin soyadı, adı, atasının adı və imzası ____________________________________

 

 

 

* Bu məlumatın bütün sahələri doldurulur, əgər müəyyən sahələr üzrə faktlar  yoxdursa, bu barədə müvafiq qeyd aparılır .

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 5

 

 

Fiziki şəxs olan səhmdar haqqında

MƏLUMAT *

 

«____» ____________ 20__-ci il tarixinə

 

1. Təsisçi ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

2. Təvəllüdü ______________________________________________________________________

3. Anadan olduğu yer _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Vətəndaşlığı ___________________________________________________________________

5. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası, nömrəsi və təqdim edən dövlət orqanının adı______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Yaşadığı yer ___________________________________________________________________

7. Əlaqə telefonu (ları)_____________________________________________________________

(ev, iş, mobil)

8. İş yeri, vəzifəsi / məşğuliyyət növü________________________________________________

9. Əgər belə fakt varsa, digər hüquqi şəxslərdə mühüm iştirak payınız barədə məlumatları göstərin:

Hüquqi şəxsin adı və ünvanı_______________________________________________________

İştirak payının məbləği və nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi (faizlə)___________________________________________________________________________

Fəaliyyət növü ___________________________________________________________________

(fəaliyyət növlərini sadalayın)

 

Mən, aşağıda imza edən bu Məlumatda olan informasiyanın düzgünlüyünü və tam olmasını təsdiq edirəm.

Səhmdar fiziki şəxsin imzası________________________

 

 

* Bu məlumatın bütün sahələri doldurulur, əgər müəyyən sahələr üzrə faktlar yoxdursa, bu barədə müvafiq qeyd aparılır.

 

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 6

 

 

 

 

 

 

3x4

 

 

 

 

İnzibatçının

ANKETİ *

 

1. Adı

_________________________________________________________________________________

(soyadı)                                    (adı)                                       (atasının adı)

 

2. Ünvanı

_________________________________________________________________________________

(ölkə)                                  (şəhər/rayon)                            (poçt indeksi)

 

3. Doğulduğu tarix

________________________________________________________________________________

(gün)                              (ay)                                        (il)

 

4. Doğulduğu yer ________________________________________________________________

(ölkə)                                                  (şəhər/rayon)

 

5. Vətəndaşlığı __________________________________________________________________

 

6. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, təqdim edən dövlət orqanının adı _________________________________________________________________________________

 

7. Əlaqə telefonu (ları)

______________   _______________   ______________

                (ev)                         (iş)                             (mobil)

 

8. Faks nömrəsi (ləri) (əgər varsa)

__________________________________________

 

9. Elektron poçt ünvanı(ları) (əgər varsa)

__________________________________________

 

* Bu anketdə sorğu edilən bütün məlumatlar istər Azərbaycan Respublikasında, istərsə də xarici ölkələrdə həyata keçirilən fəaliyyəti əhatə etməlidir. Bu anketin bütün sahələri doldurulmalıdır. Əgər anketdəki müəyyən sahələr üzrə faktlar yoxdursa, bu barədə müvafiq qeyd aparın.

 

10. Ailə vəziyyəti

Yaxın qohumları (əri/arvadı, valideyni, o cümlədən ərinin/arvadının valideyni, babası, nənəsi, övladı, o cümlədən övladlığa götürülən, qardaşı və bacısı):

 

Soyadı, adı

Təvəllüdü

Qohumluğu

 

 

 

 

 

 

 

Onlardan inzibatçının namizədliyi təqdim olunan bankda işləyənlərin adı, soyadı və bankda tutduqları vəzifə. _________________________________________________________________

 

11. İstifadə edilmiş və ya dəyişdirilmiş soyadlar və adlar

Bütün digər keçmiş adları, onlardan istifadə edilməsinin və ya dəyişdirilməsinin səbəblərini, habelə istifadə dövrünü göstərin (nigahdan əvvəlki soyadınızı, əvvəlki nigahlardakı soyadınızı, qanuni olaraq və digər qaydada dəyişdirilmiş soyadlarınızı və s.).

 

Soyadı, adı

İstifadə dövrü

İstifadənin / dəyişdirilmənin səbəbləri

 

 

 

 

 

 

 

12. Yaşayış yerləri barədə məlumatlar

Son beş ildə bütün yaşayış yerlərinizi xronoloji qaydada göstərin (sonuncudan başlamaqla).

 

Ölkə

Şəhər / rayon

Küçə

Poçt indeksi

Yaşadığınız müddət

ay/il

-dən

ay/il

-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Təhsili və peşə təcrübəsi barədə məlumatlar

a) Təhsil barədə məlumatları göstərin

 

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müddəti

Aldığı ixtisası

Diplom və ya təhsil haqqında digər sənədin  nömrəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Elmi dərəcələrinizi, elmi adlarınızı və elmi əsərlərinizi göstərin.

 

Elmi dərəcə, onun alındığı tarix və onu təsdiqləyən sənədin nömrəsi

Elmi ad (lar)

Elmi əsərlər

 

 

 

 

 

 

 

c) İxtisas dərəcənizi müəyyənləşdirmək üçün mühüm hesab etdiyiniz hər hansı başqa məlumatları (ixtisas üzrə yerli və ya beynəlxalq seminarlarda, treyninq-kurslarda, simpoziumlarda və s. tədbirlərdə iştirak) təqdim edin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

14. İş yeri barədə məlumatlar

a) İş yeriniz və ya müstəqil məşğuliyyətiniz barədə aşağıdakı məlumatları xronoloji qaydada göstərin (sonuncu iş yerindən başlayaraq). Bütün işsizlik dövrlərini və əvvəlki işdən çıxma səbəblərini göstərin.

 

1. Təşkilatın adı:

_________________________________________________________________________________

 

2. Ünvanı:

_________________________________________________________________________________

Ölkə                   Şəhər/ rayon                   Küçə          Poçt indeksi

 

İşəgötürənin soyadı, adı _____________________________________________________

İşəgötürənin vəzifəsi  ________________________________________________________

Telefon nömrəsi _____________________________________________________________

Tutduğunuz vəzifə___________________________________________________________

İşləmə dövrü:        _________ -dən   ____________ - dək

İşdən çıxmanın səbəbləri _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Müstəqil fəaliyyətin növü____________________________________________________

 

b) Bank fəaliyyəti sahəsində iş təcrübəniz haqqında məlumat, o cümlədən, rəhbərliyiniz altında olan işçilərin sayını, kreditlər verilməsi, investisiyalar haqqında və digər mühüm məsələlər üzrə qərarların qəbul edilməsi səlahiyyətlərini göstərin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

c) Üç ildən az olmayan müddət ərzində başqası ilə əvəz edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının  tələbi ilə hər hansı bankın, filialın və ya şöbənin inzibatçısı vəzifəsindən azad edilmişsinizmi? (işə bərpa edilməniz haqqında qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı olduğu hallar istisna olmaqla) ______________________________________

                                                                                 (hə/yox)

 

ç) İnzibatçının əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında attestasiyadan keçib-keçməməsi barədə məlumat.

_________________________________________________________________________________

(tarixi, bankın adı və vəzifəsi)

 

15. Müxtəlif məlumatlar

a) Əgər belə fakt varsa, Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin, İdarə Heyətinin üzvü və ya digər rəhbəri, əməkdaşı, yaxud mühüm iştirak payının sahibi (səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən payın birbaşa və ya dolayı yolla sahibi) olduğunuz (əvvəllər və hazırda) bank, digər maliyyə təşkilatı və ya holdinq şirkəti barədə aşağıdakı məlumatları göstərin.

 

Təşkilatın adı və ünvanı

Mülkiyyət forması

Fəaliyyət növü

Vəzifə/

əlaqə

Səhmlərin (payın) məbləği və nizamnamə kapitalında çəkisi (faizlə)

Əlaqə müddəti

Ay/il

-dən

Ay/il

-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Əgər belə fakt varsa, Müşahidə Şurasının, Təftiş Komissiyasının (Audit Komitəsinin, müfəttişin), İdarə Heyətinin üzvü və ya digər rəhbəri, yaxud  mühüm iştirak payının sahibi (səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən payın birbaşa və ya dolayı yolla sahibi) olduğunuz hüquqi şəxslər (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyəti, təsərrüfat ortaqlığı və digər) barədə aşağıdakı məlumatları göstərin. Bu bölmədə bundan əvvəl təqdim olunmuş məlumatları təkrar etməyin.

 

Hüquqi şəxsin adı və ünvanı

Mülkiyyət forması

Fəaliyyət növü

Vəzifə / əlaqə

Səhmlərin

(payın)

məbləği və nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi

(faizlə)

Əlaqə müddəti

Ay/il

-dən

Ay/il

-dək

 

 

 

 

 

 

 

c) Bankda mühüm iştirak payına malik olan hüquqi şəxsdə mühüm iştirak payına malik olan  şəxslər haqqında məlumatları göstərin.

 

Mühüm iştirak payı sahiblərinin adları və ünvanları

Mühüm iştirak payı sahiblərinin fəaliyyət növü

Səhmlərin (payın) məbləği və nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi

(faizlə)

Əlaqə

müddəti

 

 

 

 

 

ç) Aşağıdakılar üçün ərizə verərkən nə vaxtsa rədd cavabı almısınızmı və planlaşdırılan rədd cavabı barədə rəsmi, yaxud qeyri-rəsmi bildiriş aldıqdan sonra öz istəyinizlə ərizəni geri götürmüsünüzmü?

 

Yox

·        maliyyə təşkilatının (kredit təşkilatları, sığorta təşkilatları və s.) təsis edilməsi    

·        maliyyə təşkilatının və ya bu maliyyə təşkilatının baş  təşkilatının  alınması

·        Hər hansı maliyyə təşkilatının mühüm iştirak payının alınması

 

 

 

 

Əgər yuxarıda göstərilən suallardan hər hansı birinə cavab təsdiqedicidirsə, rədd cavabının və ya ərizənin geri götürülməsinin səbəblərini, müvafiq dövlət orqanını, ərizənin verilməsi tarixini və bu məsələyə dair digər məlumatı ətraflı göstərin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

d) Əgər belə fakt varsa, üç ildən az olmayan müddət ərzində Müşahidə Şurasının, Təftiş Komissiyasının (Audit Komitəsinin, müfəttişin), İdarə Heyətinin üzvü və ya digər rəhbəri, əməkdaşı, yaxud mühüm iştirak payının sahibi (səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən payın birbaşa və ya dolayı yolla sahibi) olduğunuz  hüquqi şəxs üçün icazə, şəhadətnamə, sertifikat və ya xüsusi razılıq  (lisenziya) alınması ilə əlaqədar hər hansı bir nəzarət orqanına təqdim edilən sənədlərdə saxta və ya yanlış məlumatların olması səbəbindən icazə, şəhadətnamə, sertifikat və ya lisenziyanın ləğv edilməsi halları haqqında ətraflı məlumat göstərin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

e) Əgər belə fakt varsa, əlaqədar olduğunuz maliyyə təşkilatına qarşı maliyyə sağlamlaşdırılması, müvəqqəti idarəetmə, məcburi ləğvetmə və ya müflisləşmə haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən əvvəlki bir il ərzində həmin təşkilatın Müşahidə Şurasının, Təftiş Komissiyasının (Audit Komitəsinin, müfəttişin), İdarə Heyətinin üzvü, inzibatçısı və ya mühüm iştirak payının sahibi kimi rolunuz  və vəzifələriniz barədə məlumatı göstərin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

ə) Əgər Siz son 3 ildə kənar auditorların və ya qanuna uyğun olaraq təyin edilmiş yoxlayıcıların yoxlama aktlarını imzalamaqdan imtina etdikləri və ya müvafiq qeyd aparmaqla öz izah, irad və etirazını bildirməklə imzaladıqları hüquqi şəxsin rəhbəri olmuşsunuzsa, bu barədə ətraflı məlumat verin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

f) Hər hansı maliyyə təşkilatından aldığınız kredit, təmsil olunduğunuz və ya tapşırıq verən kimi çıxış etdiyiniz kredit üzrə ödəniş, girov təminatı və ya kreditlə əlaqədar digər öhdəliklərin pozulmasına nə vaxtsa yol vermisinizmi? Belə faktlar olmuşsa, bu barədə ətraflı məlumat göstərin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

g) Əgər belə fakt varsa, Müşahidə Şurasının, Təftiş Komissiyasının (Audit Komitəsinin, müfəttişin), İdarə Heyətinin üzvü və ya digər inzibatçısı, yaxud mühüm iştirak payının sahibi (səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən payın birbaşa və ya dolayı yolla sahibi) olduğunuz hüquqi şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı son 10 ildə hər hansı cinayət işlərinin istintaqı aparılmışdırsa, istintaqa hansı qismdə (təqsirləndirilən şəxs, şahid və digər) cəlb edildiyinizi göstərin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

ğ) Əgər belə fakt varsa, təsisçisi və ya üzvü olduğunuz qeyri-hökumət təşkilatları barədə aşağıdakı məlumatları göstərin.

 

Təşkilatın adı və ünvanı

Fəaliyyət növü

Vəzifə / əlaqə

 

 

 

 

 

h) Əgər sizin məqbul və lazımi keyfiyyətlərə malik olmanızı və ya peşəkarlığınızı təsdiq edən hər hansı məlumatlara maliksinizsə, həmin məlumatları göstərin.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Mən, aşağıda imza edən, bu anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və həmin məlumatlarda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə Palataya məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

                                                                                                         İmza:

                                                                                      Tarix:

 

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 7

 

 

Vətəndaş qüsursuzluğuna dair

Ə R İ Z Ə

 

_________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Aşağıdakı faktların olmadığını təsdiq edirəm:

 

1. Mühüm iştirak payının sahibləri, o hüquqi şəxs olduqda onun icra orqanının rəhbərləri, habelə bankın törəmə strukturlarının rəhbərləri:

- qəsdən törədilmiş cinayətə görə məhkumluğun olmaması.

2. İnzibatçı:

- məhkumluğunun olmaması, keçmişdə mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi faktının olmaması, müvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olması üzərində məhkəmə qərarı ilə qoyulmuş qadağanın olmaması, məhkəmə qaydasında müflis elan edilməsi faktının olmaması.

 

                                                                              ______________________ 

                                                                                               (imza)

 

                                                                               Tarix:

 

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə N 8

 

 

_______________________________________ (bankın adı)

___________________________________________________ (bankın idarəetmə orqanının adı)

 

P R O T O K O L  N________

( ___ N-li PROTOKOLUNDAN ÇIXARIŞ*)

 

Bakı şəhəri                                                                         “____”_____________il

 

         Sədrlik edirdi: ____________________________________________________________________

                                                         (soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi)

 

İştirak edirdilər:       (səhmdarların tam adları və nizamnamə kapitalında iştirak payları)

 

Dəvət olunanlar:                  (tam adları və vəzifələri)

 

Gündəlik.

1._______________________________________________________________________________

(baxılan məsələlər, məruzəçilərin soyadları və adları)

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

Eşidildi: (məsələnin adı, məruzəçilərin və müzakirələrdə çıxış edənlərin soyadları və adları).

Çıxış etdilər: (məruzələrin və çıxışların qısa mətni)

Qərara alındı: (qəbul edilmiş qərar və ya həmin məsələyə dair rədd edilmiş layihə tam yazılmış şəkildə)

1._______________________________________________________________________________

Lehinə:

Əleyhinə:

2._______________________________________________________________________________

Lehinə:

Əleyhinə:

3._______________________________________________________________________________

Lehinə:

Əleyhinə:

Sədr ____________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

Katib ____________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

 

* Protokoldan çıxarış iclasın sədri və iclas katibinin soyadları, adları, atalarının adları, “düzdür” qeydi və qeydin tarixi göstərilməklə onların imzası və bankın möhürü ilə təsdiq olunur.

 

 


 

 

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”a Əlavə № 9

 

 

 

_________________________________________________________

(bankın adı)

 

BİZNES PLANI *

 

I.      Mündəricat.

 

·        Bankın adı.

·        Bankın yaradılması haqqında məlumat.

·        Bankın yerləşəcəyi ünvan haqqında məlumat.

·        Bankın nizamnamə kapitalı haqqında məlumat.

·        Biznes planın baxılması zamanı əlaqə saxlanılacaq şəxs haqqında məlumat.

     

II.   Kommersiya strategiyası.

 

·        Bankın fəaliyyət strategiyasını əsaslandırılmış surətdə təsvir edin. Hər bir strateji istiqaməti göstərin və onun haqqında izahlı məlumat verin.

·        Marketinq strategiyası. Marketinq strategiyasında bankın proqnozlaşdırılmış daxilolmalarını, bazarın hansı seqmentlərində fəaliyyət göstərəcəyini, müştərilərin sayını və tərkibini (fiziki və hüquqi şəxslər, fərdi və korporativ şəxslər, bazarın digər subyektləri, dövlət və özəl mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları, rezident və qeyri-rezident şəxslər, digər təsnifat üzrə), və hansı gəlir səviyyəsinə çata biləcəyinizi təsvir edin. Bankın fəaliyyət göstərəcəyi bazarın geniş iqtisadi xarakteristikası verilməlidir. Bu təhlil ən son məlumatlara əsaslanmalı və bu məlumatların mənbələri göstərilməlidir. Bu bölmədə strategiyanın məqsədlərinin hazırlanması üçün istifadə olunmuş bazar təhlilinin, iqtisadi və rəqabət komponentlərinin əsas planlaşdırma fərziyyələrinin və bu fərziyyələrin əsaslarının geniş müzakirəsi olmalıdır.

·        Xidmət strategiyası. Bank maliyyə alətlərinin və xidmətlərinin planlaşdırılan ümumi şərtlərinin siyahısını tərtib və təsvir edin, bankın törəmə cəmiyyətlərinin fəaliyyətləri də daxil olmaqla. Bankın maliyyə alətlərini və xidmətlərini necə təklif edəcəyini göstərin; müxtəlif bazar subyektlərinə hansı maliyyə alətlərindən istifadə olunacağını və onların fərqlərini göstərin; və hər bir maliyyə alətinin və xidmətin təqdim edilməsi ilə bağlı müddətləri və xərcləri göstərin.

·        Aidiyyatı şəxslər və aidiyyatı şəxs adından hərəkət edən şəxslərlə əməliyyatların həcmi və şərtlərini təsvir edin.

 

* Qeyd: Bu formada təsvir olunanlar minimum tələblərdir. Hər bir bank Biznes Planı daha geniş və izahlı təqdim edə bilər.

 

·        Əmanət (depozit) siyasəti. Bankın əmanət (depozit) siyasətinin əsas istiqamətlərini və komponentlərini təsvir edin. Əmanət (depozit) siyasətində cəlb olunacaq vəsaitlərin mənbəyi, mənşəyi, müddəti, iqtisadi coğrafiyası və tətbiq olunacaq maliyyə alətlərinin effektliyi təsvir olunmalıdır. Əmanətlərin (depozitlərin) cəlb olunması ilə əlaqədar risklərin müəyyənləşməsi, ölçülməsi və minimallaşdırılması tədbirlərini təsvir edin.

·        Kredit və investisiya siyasəti. Kredit və investisiya siyasətinin əsas prinsiplərini və həyata keçirilməsi formalarını təsvir edin. Bazarda rəqabətə davamlı hansı kredit alətlərindən istifadə edəcəyinizi göstərərək əsaslandırın. Kredit və investisiya portfelinin strukturunu təsvir edin (müddətinə, risk dərəcəsinə, təminatlılığına, mənşəyinə və iqtisadi coğrafiyasına görə).

·        Faiz siyasəti. Əmanət (depozit), kredit, investisiya və digər fəaliyyət növlərini həyata keçirərkən faiz dərəcələrinin və komissyon haqların müəyyənləşdirilməsi və hesablanması qaydalarını göstərin. Bazarda faiz konyukturasının dəyişməsinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər planını açıqlayın.

·        İnformasiya texnologiyaları. Bankın fəaliyyəti ilə əlaqədar texniki avadanlığı, kompyuter vasitələrini və proqram təminatını təsvir etməklə analizini verin. İnformasiya axımı və təhlükəsizliyi  sxemini  təsvir edin.

·        Kadr siyasəti. İnsan resurslarının planlaşdırılması, onların peşəkarlıq səviyyəsinə dair tələblər, tədris kurslarının planlaşdırılması, insan resurslarının idarəetmə standartları, işə qəbuletmə və işdən azadetmə standartları, əməyin qiymətləndirilməsi, modifikasiya və s. geniş izahını təsvir edin.

 

III.Bankın fəaliyyət növləri.

·        Bankın fəaliyyət növlərini təsvir edin və əsaslandırın, o cümlədən qeyri-ənənəvi fəaliyyət növlərini təsvir edin.

 

IV. Təşkilati struktur.

 

·        Təşkilati strukturun təsvirini və sxemini təqdim etməklə hər bir struktur bölmənin məqsədini, fəaliyyətini və məsuliyyətini, habelə həmin bölmələrdə çalışacaq işçilərin sayını göstərin (filiallar və şöbələr daxil olmaqla). Struktur bölmələri arasında olan əlaqələri təsvir edin və əsaslandırın.

·        Bankın hər bir struktur bölməsinin fəaliyyət planlarını, prosedurları və bankın idarə edilməsində səlahiyyət bölgüsünü təsvir edin.

 

V.   Daxili Nəzarət və Audit Sistemləri.

 

·        İdarəetmənin təmin edilməsini;

·        Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin fəaliyyəti üçün tələb olunan məlumatların dəqiq və vaxtında hazırlanması və çatdırılmasını;

·        Bankın fəaliyyətinin qanunvericiliyə və daxili normativ sənədlərə (qaydalara, planlara, əsasnamələrə və s.) uyğunluğunun yoxlanılmasını;

·        Risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, idarə olunması və  minimallaşdırılması üzrə tədbirlər planına riayət olunmasını;

·        Bankın fəaliyyətində mövcud olan çatışmazlıqların səbəbləri haqqında məlumat əldə edilməsini və onların aradan qaldırılmasına nəzarətin həyata keçirilməsini;

·        Aktivlərin qorunması, maliyyə və əməliyyat uçotunun bütövlüyünün təmin edilməsi, əməliyyatların səmərəliliyinin artırılması, habelə qanunvericiliyin və daxili normativ sənədlərə riayət edilməsi üzrə audit prosedurlarını;

·        Daxili audit sistemini və prosedurlarını təsvir edin.

 

VI.  İlk üç il üçün maliyyə proqnozları. *

Balans:

 

Aktivlər

1-ci il

2-ci il

3-cü il

Nağd pul

 

 

 

Mərkəzi Banka qarşı tələblər

 

 

 

Kredit təşkilatlarına qarşı tələblər

 

 

 

Qiymətli kağızlar və investisiyalar

 

 

 

Müştərilərə ümumi kreditlər və lizinqlər

 

 

 

Kredit itkiləri üzrə ehtiyyatlar

 

 

 

Müştərilərə verilmiş xalis kreditlər və lizinqlər

 

 

 

Əsas vəsaitlər (amortizasiya çıxılmaqla)

 

 

 

Hesablanmış alınacaq faizlər

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər (amortizasiya çıxılmaqla)

 

 

 

Digər aktivlər

 

 

 

Aktivlərin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

Öhdəliklər

 

 

 

Tələb olunanadək depozitlər

 

 

 

Müddətli depozitlər

 

 

 

Kredit təşkilatlarının tələbləri

 

 

 

Digər borc götürülmüş öhdəliklər

 

 

 

Hesablanmış ödəniləcək faizlər

 

 

 

Subordinasiya olunmuş borclar

 

 

 

Digər öhdəliklər

 

 

 

Öhdəliklərin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

Kapital

 

 

 

Adi səhmlər

 

 

 

İmtiyazlı səhmlər

 

 

 

Səhmlərin buraxılışından əldə edilmiş əlavə vəsaitlər

 

 

 

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

 

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalın cəmi

 

 

 

 

 

 

 

Öhdəliklər və kapitalın cəmi

 

 

 

 

* Filialın fəaliyyəti üçün təqdim edilən maliyyə proqnozlarında yalnız filiala uyğun maddə və bölmələr əks olunmalıdır.

 

·         Mənfəət və zərər haqqında hesabat

 

Faiz gəliri

1-ci il

2-ci il

3-cü il

Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə faizlər

 

 

 

Faiz gəlirinin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

Faiz xərcləri

 

 

 

Depozitlət üzrə faizlər

 

 

 

Kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə faizlər

 

 

 

Qiymətli kağızlar üzrə faizlər

 

 

 

Digər faiz xərcləri

 

 

 

Faiz xərclərinin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

Xalis faiz gəliri (zərər)

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri-faiz gəliri

 

 

 

Komisyon haqları

 

 

 

Digər hüquqi şəxslərin kapitalında iştirakdan və investisiyalardan gəlir

 

 

 

Digər qeyri-faiz gəlirləri

 

 

 

Qeyri-faiz xərcləri

 

 

 

Əmək haqqı müavinətlər

 

 

 

Əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər

 

 

 

Digər əməliyyat və qeyri-faiz xərcləri

 

 

 

Qeyri-faiz xərclərinin cəmi

 

 

 

 

 

 

 

Xalis əməliyyat mənfəəti (zərər)

 

 

 

 

 

 

 

İtkilər üzrə ehtiyatlara ayırmalar (xərclər)

 

 

 

Vergilərdən və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməyən xərclər əvvəl xalis mənfəət (zərər)

 

 

 

Vergilərdən əvvəl xalis mənfəət (zərər)

 

 

 

Vergilər

 

 

 

Vergilərdən sonra xalis mənfəət (zərər)

 

 

 

Gözlənilməyən maddələr

 

 

 

Dövr üçün xalis gəlir

 

 

 

 

·         Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat.

 

Əməliyyat fəaliyyətindən nağd pul axını

1-ci il

2-ci il

3-cü il

Alınmış (ödənilmiş) xalis faizlər və komisyon haqlar

 

 

 

Alınmış dividentlər

 

 

 

Dilinq əməliyyatlarından gəlir (zərər)

 

 

 

Xarici valyuta əməliyyatlarından gəlir (zərər)

 

 

 

Digər əməliyyatlardan daxilolmalar

 

 

 

Əmək haqqı və müavinətlər

 

 

 

İnzibati xərclər

 

 

 

Digər əməliyyat xərcləri

 

 

 

Əməliyyat aktivlərində artım (azalma)

 

 

 

 

 

 

 

Kredit təşkilatlarına qarşı tələblər

 

 

 

Müştərilərə verilmiş kreditlər

 

 

 

Digər aktivlər

 

 

 

Əməliyyat öhdəliklərində artım (azalma)

 

 

 

 

 

 

 

Müştərilərin tələbləri

 

 

 

Digər öhdəliklər

 

 

 

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən gələn xalis nağd pul axını

 

 

 

Ödənilmiş mənfəət vergisi

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən xalis nağd pul axını

 

 

 

 

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən nağd pul axını

 

 

 

Alınmış (satılmış) xalis qiymətli kağızlar

 

 

 

Alınmış (satılmış) səhmlər

 

 

 

Alınmış (satılmış) əsas vəsaitlər

 

 

 

Alınmış (satılmış) qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən xalis nağd pul axını

 

 

 

 

 

 

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən nağd pul axını

 

 

 

Ödənilmiş dividentlər

 

 

 

Buraxılmış (geri alınmış uzunmüddətli) depozit sertifikatları

 

 

 

Buraxılmış (geri alınmış uzunmüddətli) borc öhdəlikləri

 

 

 

Buraxılmış (geri alınmış) səhmlər

 

 

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən xalis nağd pul axını

 

 

 

 

 

 

 

Nağd pulda və nağd pul ekivalentlərində azalma/artım

 

 

 

 

 

 

 

İlin əvvəlində nağd pul və nağd pul ekivalentləri

 

 

 

İlin sonunda nağd pul və nağd pul ekivalentləri

 

 

 

 

*  Yerli bankın filialı üçün bu hesabat təqdim olunmur.

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       20 dekabr 2018-ci il tarixli 18051000017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201812200017, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 dekabr 2018-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 20 dekabr 2018-ci il tarixli 18051000017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201812200017, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 dekabr 2018-ci il) ilə “Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”ın 1.7-ci bəndinin ikinci cümləsində “5.3.20-ci” sözü “4.10.5-ci” sözü ilə əvəz edilmişdir, “Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə razılaşdırılmaqla” sözləri çıxarılmışdır.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status