AKTIN NÖVÜ
Mərkəzi bankın qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
30.07.2013
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
16/3
ADI
“Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
13.08.2013
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
100.070.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201307300163
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
12.08.2013
“Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin

rarı

Qəbul edildiyi tarix

30.07.2013

Qeydiyyat nömrəsi

16/3

Adı

“Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

13.08.2013

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

100.070.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201307300163

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

12.08.2013

 

 

Bank sistemində arxiv işinin normativ tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 39.1-ci maddələrinə əsasən

 

Q Ə R A R A    A L I R:

1. “Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat” təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Təlimatın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin;

3. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 07.04.2009-cu il tarixli qərarı ilə (9 nömrəli protokol) təsdiq edilmiş (20.04.2009-cu il tarixli 3442 nömrəli şəhadətnamə) “Azərbaycan Respublikası bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat” ləğv edilsin.

 

Sədr

Elman Rüstəmov

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı Qərar № 16/3

30 iyul 2013-cü il

 

Sədr

 

_____________________

Elman Rüstəmov

 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Təlimat “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Banklar haqqında”, “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq hazırlanmış və bank sistemində arxiv işinin aparılması qaydalarını, habelə sənədlərin arxivdə saxlanması müddətlərini müəyyən edir.

1.2. Bu Təlimat Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (bundan sonra – Mərkəzi Bankın), habelə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankların, bank olmayan kredit təşkilatlarının və xarici bankların yerli filiallarının (bundan sonra – bankların) fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin minimum saxlanma müddətlərini müəyyən edir (əlavə № 1). Hər bir bank öz mülahizəsinə görə sənədlərini onların elmi-əməli əhəmiyyətini nəzərə alaraq daha uzun müddətdə saxlaya bilər.

1.3. Bu Təlimatın məqsədləri üçün ayrıca qeyd olunmadıqda bank dedikdə həmçinin Mərkəzi Bank da nəzərdə tutulur. Bu Təlimat qüvvəyə mindikdən sonra aşkar olunmuş, yaxud yeni yaradılmış sənədlər kateqoriyasının saxlanma müddəti Təlimata dəyişikliklər edilənədək sənədin elmi-əməli əhəmiyyətinə uyğun olaraq bankın özü tərəfindən müəyyən edilir.

1.4. Məxfi sənədlərin saxlanılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 19 yanvar tarixli, 179 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası” ilə tənzimlənir.

1.5. Bu Təlimat kargüzarlıq işində sənədlərin səmərəli təşkili, təsnifatı, onların daimi və müvəqqəti saxlamaq üçün seçilməsi, işlərin formalaşdırılması və iş nomenklaturasının tərtibində də istifadə oluna bilər.

 

2. Sənədlərin mühafizəsinə dair tələblər

 

2.1. Bankların fəaliyyəti nəticəsində yaranan arxiv sənədlərinin mühafizəsi işi bilavasitə onların özləri tərəfindən həyata keçirilir. Səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olmayan bankların arxiv sənədləri Milli arxiv fondunun qeyri-dövlət hissəsini təşkil edir və onların mülkiyyəti hesab olunur.

2.2. Banklar öz sənədlərini dövlət arxivində mühafizə etmək üçün dövlət mülkiyyətinə verə bilər. Bu münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (bundan sonra – dövlət arxiv xidməti təşkilatı) və bank arasında bağlanan müqavilə ilə tənzimlənir.

2.3. Banklar öz arxiv sənədlərini saxlamaq üçün əlverişli bina və ya otaqlar ayırmalı, sənədlərin mühafizəsini təmin etməli və bunun üçün məsuliyyət daşıyan məsul şəxslər təyin etməlidirlər.

2.4. Banklarda arxiv üçün ayrılmış binalar və ya otaqlar sənədlərin mühafizəsi üçün xüsusi avadanlıqlarla (qəfəslərlə, rəflərlə, seyflərlə, qutularla, qovluqlarla və ya belə təyinatlı başqa avadanlıqlarla) təmin olunmalıdır.

2.5. Sənədlər saxlanılan binalar və ya otaqlar yanğından mühafizə vasitələri və yanğın əleyhinə siqnalizasiya sistemləri ilə təchiz edilməlidir. Sənədlər saxlanılan yerlərdə optimal temperatur (rütubət) və sanitar-gigiyena rejimi yaradan texniki vasitələrdən istifadə olunmalıdır.

 

3. Elektron sənədlərin saxlanılması

 

3.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 28 yanvar tarixli, 27 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron sənədlərin mübadiləsi Qaydası”na uyğun olaraq elektron sənədin saxlanılması zamanı aşağıdakı şərtlər təmin olunmalıdır:

3.1.1. elektron sənəd yaradıldığı, ötürüldüyü və ya qəbul edildiyi quruluşu saxlamalıdır;

3.1.2. elektron sənəd onu göndərəni, alanı, göndərilmə və alınma vaxtını müəyyən etməyə imkan verməlidir;

3.1.3. elektron sənəddə olan informasiya növbəti istinad üçün istifadə edilə bilməlidir;

3.1.4. qanunvericiliklə və tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən digər şərtlər gözlənilməlidir.

3.2. Elektron sənədlərin saxlanma müddəti həmin kateqoriyadan kağız sənədlər üçün nəzərdə tutulmuş müddətdən az ola bilməz. Elektron daşıyıcılarının texniki keyfiyyətlərindən asılı olaraq həmin daşıyıcıda olan informasiya müəyyən olunmuş müddətlərdə yeni elektron daşıyıcısına köçürülməlidir.

3.3. Elektron sənədlərin saxlanılması zamanı müvafiq uçot jurnallarının, elektron imza yoxlama məlumatlarının (onların sertifikatının) aparılmasını və elektron imzaların yoxlanılmasını təmin edən proqramların saxlanması təmin olunmalıdır.

3.4. Elektron sənədlərin saxlanılması zamanı münaqişəli vəziyyətlərin araşdırılmasının həyata keçirilməsi üçün elektron sənədlər və müvafiq elektron imza yoxlama məlumatları arasında bağlılıq (sinxronlaşdırma) təmin edilməlidir.

3.5. Elektron arxivlər icazəsiz müdaxilədən, təsadüfi məhv və ya təhrif olunmadan mühafizə edilməlidir.

4. İşlərin arxivə təhvil verilməsi və arxivdən istifadə qaydaları

 

4.1. Arxivə icra olunmuş daimi, müvəqqəti saxlanılan və şəxsi heyət üzrə sənədlər təhvil verilir. Onların təhvil verilməsi tərtib edilmiş  siyahılar üzrə aparılır.

4.2. Sənədlər, tərtibinin düzgünlüyü yoxlanıldıqdan və sistemləşdirildikdən sonra saxlama vahidi kimi nömrələnərək daimi və uzunmüddətli saxlanılmalı saxlama vahidlərinin siyahılarına daxil edilir. Daimi və uzunmüddətli saxlanılmalı saxlama vahidlərinin siyahıları ayrı-ayrılıqda hazırlanır.

4.3. İcra olunmuş uzunmüddətli (10 ildən çox) və daimi saxlanılan sənədlərdən ibarət işlər Mərkəzi Bankın və bankların arxivlərinə (bundan sonra – idarə arxivlərinə) müvafiq struktur bölmələrdə iki illik saxlanma və istifadə  müddəti qurtardıqdan sonra təhvil verilir.

4.4. Dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlər və ya hər hansı digər xüsusi mənbələr hesabına həyata keçirilən layihələrlə bağlı malların alınması, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi üzrə müvafiq maliyyələşmə sənədləri layihə tam başa çatdıqdan sonra idarə arxivinə təhvil verilir.

4.5. Arxivə təhvil verilən işlərin üzərində onların bu Təlimata müvafiq saxlanma müddətləri göstərilir. Növbəti ilə adlayan işlər istisna olmaqla, bir ilin bütün sənədləri qovluqlarda formalaşdırılır. İşin vərəqləri sağ küncdən başlayaraq yuxarıdan aşağı nömrələnir. Bir qovluqdakı vərəqlərin sayı 250-dən çox olmamalıdır. Sənədlər qovluğa bir  nüsxədə tikilir. Xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan sənədlərin və (və ya) onların saxlandığı qovluğun üzərinə “Xidməti istifadə üçün” qeydi yazılır. Fərdi məlumatları əks etdirən sənədlərin və (və ya) onların saxlandığı qovluğun üzərində “Xidməti istifadə üçün. Fərdi məlumatlar.” qeydi aparılır.

4.6. Ara qatları, metal bəndlər, pərçimlər qovluqdan çıxarılmalı və sənədlər  ardıcıl tikilməlidir.

4.7. İdarə arxivində saxlanılan sənədlər müvəqqəti istifadə üçün yalnız rəhbər vəzifəli şəxslər tərəfindən imzalanmış tələbnamə (əlavə № 6) əsasında 5 iş günündən çox olmayan müddətə götürülə bilər. Tələbnamədə sənədlərin siyahısı göstərilir. Tələbnamə əsasında verilən  sənədlər arxivin xüsusi  qeydiyyat jurnalında təhvil alan şəxs tərəfindən imzalanmaqla arxiv işçisi tərəfindən qeydə alınır və göstərilən müddət ərzində geri qaytarılmasına nəzarət olunur.

4.8. Hüquq mühafizə orqanlarına arxivdən verilən sənədlər Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq tərtib edilmiş götürmə haqqında protokolla rəsmiləşdirilir. Məhkəmə işləri üzrə icraatla bağlı tələb olunan arxiv sənədləri məhkəməyə bankın müşayiət məktubu ilə təqdim edilir. Hüquq mühafizə orqanlarına və məhkəməyə verilən sənədlərin surəti üzərində müvafiq qeydlə idarə arxivində saxlanılır. Arxivdən verilən sənədlər arxivin xüsusi qeydiyyat jurnalında arxiv işçisi tərəfindən qeydə alınır.

4.9. Yenidən  təşkil  edilən  bankların  sənədləri  siyahıya alınır və bankın hüquqi varisinə təhvil verilir.

4.10. Arxiv arayışlarının verilməsi, tərtib olunması və rəsmiləşdirilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə alınır:

4.10.1. arxiv arayışları təşkilatların fəaliyyət profilinə uyğun məsələlər üzrə onların sorğuları əsasında, vətəndaşlara isə onların hüquqlarının və qanuni  mənafelərinin təmin edilməsi ilə əlaqədar məsələlər üzrə - onların ərizələri əsasında verilir;

4.10.2. arxiv arayışları idarə arxivində saxlanılan və ərizədə göstərilən məsələyə aid sənədlər (əsli və ya qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiq olunmuş surəti) əsasında tərtib edilir. Sənədlərin təsdiqlənməmiş surətlərindən istifadə edilməsi arayışın mətnində qeyd olunur (“təsdiqlənməmiş surət”);

4.10.3. arxiv arayışları arxivin aid olduğu bankın blankında sənədin “Arxiv arayışı” adını göstərməklə tərtib edilir (əlavə № 7). Arayışda sənədlərin adları, onların tarixləri göstərilir və bu sənədlərdəki məlumatlar ifadə edilir. Bu zaman hadisələri əks etdirən sənədlərin deyil, hadisələrin xronoloji ardıcıllığı gözlənilir. Arayışda dırnaq arasında göstərməklə sənədlərdən sitatlar gətirmək olar. Arayışın mətnində təşkilatların adları birinci dəfə tam yazılmalıdır, təkrar işlədilərkən onların rəsmən qəbul olunmuş qısaldılmış adlarının tətbiq edilməsinə yol verilir. Arayışın sonunda arxiv arayışının tərtib edilməsi üçün əsas olmuş sənədlərin arxiv şifrləri (fondların, iş siyahılarının və iş vərəqlərinin nömrələri) göstərilir;

4.10.4. arxiv arayışı bankın, yaxud idarə arxivinin daxil olduğu struktur bölmənin rəhbəri və arxiv müdiri (idarə arxivi üçün məsul şəxs) tərəfindən imzalanır. Arayış bankın möhürü ilə təsdiqlənir. Arxiv arayışının möhürsüz surəti işdə qalır;

4.10.5. sorğu edən şəxsin müraciəti ilə arxiv arayışında göstərilmiş məlumatları təsdiqləyən sənədlərin surətləri və ya onlardan çıxarışlar arayışa əlavə olunur;

4.10.6. idarə arxivində sorğu verilən məlumatları təsdiqləmək üçün sənədlər olmadıqda bankın blankında məktub tərtib edilir. Cavabda sənədlərin olmamasının səbəbləri göstərilir, arayış üçün hara müraciət etmək lazım gəldiyi barədə tövsiyələr verilir.

 

5. Sənədlərin dəyərinin ekspertiza işinin təşkili

 

5.1. Bu Təlimatda nəzərdə tutulmayan və yeni aşkar olunmuş sənədlərin saxlanma müddətləri onların elmi və əməli dəyərinin ekspertizası nəticəsində müəyyən edilir.

5.2. Sənədlərin dəyərinin ekspertizası onları saxlanma müddəti üzrə ayırmaq və saxlamaq məqsədi ilə elmi və əməli əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün aparılır.

5.3. Sənədlərin dəyərinin ekspertizası işi bilavasitə bankların kargüzarlığında və idarə arxivlərində həyata keçirilir.

5.4. Sənədlərin ekspertizasını həyata keçirmək, elmi-əməli əhəmiyyəti olan sənədləri daimi saxlanmaq üçün dövlət arxiv xidməti təşkilatına təhvil vermək, saxlama müddəti başa çatmış sənədləri isə məhv etmək üçün seçib ayırmaq və bu işləri rəsmiləşdirmək məqsədi ilə daimi fəaliyyət göstərən Ekspert Komissiyaları (EK), Mərkəzi Bankda, 5 və ondan yuxarı ayrıca bölməyə (filial, şöbəyə) malik olan banklarda isə sənədlərin ekspertizasını həyata keçirmək, tabeli təşkilatlarda ekspertiza işinə rəhbərlik və metodiki köməklik göstərmək məqsədi ilə daimi fəaliyyət göstərən Mərkəzi Ekspert Komissiyası (MEK) yaradılır.

5.5. MEK (EK)-in tərkibinə idarə arxivinin rəhbəri və bankın ixtisaslı və təcrübəli işçiləri, həmçinin müvafiq dövlət arxivinin nümayəndəsi (dövlət banklarında) daxil olmalıdırlar. Komissiyanın sədri bankın rəhbər işçiləri sırasından təyin edilir.

5.6. Sənədlərin ekspertizasının keçirilməsi ilə bağlı çətinliklər yaranarsa, bank rəhbərliyinin icazəsi ilə bu işə dövlət arxiv xidməti təşkilatının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məlumat daşıyıcıları ilə işləməyə buraxılmış mütəxəssisləri cəlb edilə bilər.

5.7. Ləğv edilən banklarda ekspert komissiyasının səlahiyyətlərini ləğvetmə komissiyası və ya ləğvedici həyata keçirir.

5.8. MEK (EK) aşağıdakı səlahiyyətləri həyata keçirir:

5.8.1. dövlət arxivinə veriləcək işlərin, habelə şəxsi heyət üzrə idarə arxivində saxlanacaq işlərin siyahılarını (əlavə № 5) hər il nəzərdən keçirir və həmin siyahıların  dövlət arxiv xidməti təşkilatının Ekspert Yoxlama Komissiyasına (EYK) təqdim edilməsi barədə qərar çıxarır. Ekspert komissiyasının qərarı bankın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir;

5.8.2. bankın ayrıca bölmələrinin sənədləri də daxil olmaqla məhv etmək üçün ayrılmış sənədlərin məhv olunması aktlarına baxır və sənədlərin məhv olunması barədə qərar qəbul edir;

5.8.3. sənədlərin ayrı-ayrı kateqoriyasının bu Təlimatla müəyyən edilmiş saxlanma müddətlərinin artırılması, habelə yeni aşkar olunmuş sənədlərin saxlanma müddətləri barədə təkliflərə baxır, bu sənədlərin elmi-əməli əhəmiyyətini müəyyən edir və müvafiq qərar qəbul edir;

5.8.4. arxiv və kargüzarlıq işi üzrə bankın daxili qaydalarının, digər metodiki vəsaitlərin layihələrinin hazırlanması və baxılmasında iştirak edir;  

5.8.5. bankın təşkilati strukturunda ləğv edilən bölmələrdə sənədlərin elmi-texniki cəhətdən işlənib siyahıya alınmasını və idarə arxivinə təhvil verilməsini təmin edir.

 

6. Sənədlərin daimi saxlanmaq üçün dövlət arxivinə təhvil verilməsi

 

6.1. Mərkəzi Bankın və digər dövlət banklarının bu Təlimata müvafiq olaraq daimi saxlanılmalı sənədləri “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş müddətdə müvəqqəti saxlanıldıqdan sonra siyahı üzrə dövlət arxiv xidməti təşkilatına təhvil verilir. Qeyri-dövlət arxiv fondunun mülkiyyətçiləri olan banklar daimi saxlanılmalı sənədləri həmin sənədlərin dəyərinin ekspertizasından sonra dövlət arxiv xidməti təşkilatı ilə müqavilə əsasında dövlət arxivinin mühafizəsinə verə bilər.

6.2. Dövlət arxivinə sənədlər dövlət arxiv xidməti təşkilatının Ekspert-Yoxlama Komissiyasının (EYK) təsdiq etdiyi siyahılar üzrə qəbul olunur. Sənədlərin dövlət arxivinə qəbulu iki nüsxədə tərtib olunan təhvil-təslim aktı (əlavə № 3) ilə rəsmiləşdirilir.

6.3. Sənədlərin daimi saxlanmaq üçün seçilməsi işə vərəq-vərəq baxmaqla həyata keçirilir. Sənədlərin özünə baxmadan, işlərin sərlövhəsi üzrə seçilməsinə yol verilmir.

6.4. Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinin, bankların filial, şöbə və nümayəndəliklərinin sənədləri müvafiq olaraq Mərkəzi Bankın və bankların arxiv fondunun tərkibində dövlət arxivinə təhvil verilir.

6.5. Sənədlərin dövlət arxivinə verilməsi barədə MEK(EK)-in qərarı bankın rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilir.

6.6. İdarə arxivləri daimi saxlamaq üçün dövlət arxivlərinə verilməli olan işlərin siyahısını iki nüsxədə (elmi-texniki sənədlər üçün üç nüsxə) tərtib edir, Mərkəzi Ekspert Komissiyasının iclasında müzakirə olunur, onun üzvləri tərəfindən imzalanır və onları qəbul edəcək dövlət arxiv xidməti təşkilatının Ekspert-Yoxlama Komissiyasının təsdiqinə göndərir. Təsdiq edildikdən sonra həmin siyahıların bir nüsxəsi nəzarət sənədi kimi dövlət arxivində saxlanılır, digər nüsxələri isə idarənin arxivinə qaytarılır. Sənədlərin dövlət mühafizəsinə qəbulu həmin siyahılar üzrə aparılır. Şəxsi heyətə aid uzun müddət saxlanmalı olan sənədlərin siyahısı dövlət arxiv xidməti təşkilatının EYK-i ilə razılaşdırılır və idarənin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.

6.7. Ləğv edilən bankın saxlanma müddəti başa çatmamış və ya daimi saxlanmalı olan sənədləri mühafizə üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli, 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Arxivlərin, arxiv fondlarının və sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi, bu tərkibdən çıxarılması və ya məhv edilməsi Qaydası”na müvafiq qaydada dövlət arxiv xidməti təşkilatına təhvil verilir.

 

7. Sənədlərin məhv edilməsi

 

7.1. Saxlanma müddəti başa çatmış sənədlər məhv edilmək üçün ayrılır, müvafiq akt (əlavə № 2) tərtib olunur, bankın MEK (EK)-in sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır, bankın rəhbəri tərəfindən təsdiq olunur və sənədlərin məhv edilməsinə icazə almaq üçün dövlət arxiv xidməti təşkilatına təqdim olunur. Dövlət arxiv xidməti təşkilatının icazəsi olmadan arxiv sənədləri məhv edilə bilməz.

7.2. Sənədlərin məhv etmək üçün seçilməsi işə vərəq-vərəq baxmaqla həyata keçirilir. Sənədlərin özünə baxmadan, işlərin sərlövhəsi üzrə seçilməsinə yol  verilmir.

7.3. Akt dövlət arxiv xidməti təşkilatı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra aktda göstərilən sənəd və işlər məhv edilir. Sənədlər təkrar xammal tədarükü məntəqələrinə verilir, yaxud bankın özü tərəfindən məhv edilir. Sənədlərin təkrar xammal tədarükü məntəqələrinə təhvil verilməsi təhvil-təslim sənədi ilə, məhv edildikdə isə aktla rəsmiləşdirilir.

7.4. Məxfi kargüzarlıq sənədləri və bank sirri daşıyan sənədlər onların bərpa olunmasını istisna edən üsulla (yandırılma, doğranılma, məhlulda həll edilmə və ya bu məqsədlə başqa üsullarla) məhv edilməlidir.

7.5. Saxlanma müddəti başa çatmamış sənədlər məhv edilə bilməz.

7.6. Bu Təlimata əsasən daimi saxlanılmalı, lakin elmi-əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədlər bankın MEK (EK)-in qərarı və dövlət arxiv xidməti təşkilatının icazəsi ilə məhv edilə bilər.

7.7. Sənədlər zədələndikdə (yanрэn, təbii fəlakət və ya digər səbəblər) və onun bərpasэ qeyri-mьmkьn olduqda məhv etmək ьзьn ayrэla bilər. Bu cьr sənədlər mьvafiq aktla (əlavə № 4) rəsmiləєdirilir, baxэlmaq və təsdiq edilmək ьзьn dцvlət arxiv xidməti təєkilatэnэn Mərkəzi Ekspert-Yoxlama Komissiyasэna (MEYK) gцndərilir. Həmin aktlar MEYK tərəfindən təsdiq edildikdən sonra orada gцstərilən iєlər və sənədlər məhv edilir.

 

8. Siyahının quruluşu və onun tətbiqi

 

            8.1. Bu Təlimata 1 №-li Əlavədə (Siyahıda) sənədlərin saxlanma müddətləri müəyyən olunur. Siyahıda işlərin konkret sərlövhələri verilmir, yalnız sənədlərin  kateqoriyaları və növləri sadalanır.

            8.2. Siyahı Mərkəzi Bankın və bankların fəaliyyətinin əsas məsələlərinə müvafiq olan bölmələrdən ibarətdir.

            8.3. Bank sisteminin strukturuna uyğun olaraq bu Siyahıda sənədlərin saxlanma müddətləri aşağıdakılar üzrə dörd sütunda (3, 4, 5, 6 sütunlar) müəyyən edilir:

            8.3.1. üçüncü sütunda – Mərkəzi Bankın mərkəzi aparatı;

            8.3.2. dördüncü sütunda –  Mərkəzi Bankın ərazi idarələri;

            8.3.3. beşinci sütunda – banklar, bank olmayan kredit təşkilatları, xarici bankların yerli filialları;

            8.3.4. altıncı sütunda – bankların, bank olmayan kredit təşkilatlarının filial, şöbə və nümayəndəlikləri.

            8.4. Saxlanma müddəti müvəqqəti olan sənədlərin bəzi kateqoriyalarına qoyulmuş “EYK” qeydi bu növ sənədlərin bir hissəsinin elmi-tarixi əhəmiyyət kəsb edə biləcəyini və onların müəyyən edilmiş qaydada dövlət arxivinə veriləcəyini bildirir. “EYK” qeydi olan sənədlərin qəbulu, yaxud məhv edilməsi haqqında qərarı dövlət arxivinin EYK-i qəbul edir.

            8.5. “Lazım olanadək” qeydi onu bildirir ki, sənədlər məhdud əməli əhəmiyyətə malikdir. Onların saxlanma müddətini banklar özləri müəyyən edirlər.

            8.6. Bu Təlimatın 8.7-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla sənədlərin saxlanma müddəti onların kargüzarlıq müddəti qurtardığı ildən sonrakı il yanvarın 1-dən hesablanır. Məsələn, 2000-ci ildə kargüzarlıq müddəti qurtarmış işlərin saxlanma müddəti 2001-ci il yanvarın 1-dən hesablanır.

            8.7. Müştərinin eyniləşdirmə sənədlərinin saxlanma müddəti müştəri ilə hüquq münasibətlərinə xitam verildiyi gündən, müştəri tərəfindən həyata keçirilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair sənədlərin isə əməliyyat başa çatdığı gündən hesablanır.

            8.8. Arxiv sənədi kimi saxlanılan uçot kitabları, qeydiyyat jurnalları və digər toplu sənədlərin saxlanma müddətləri həmin kitabda və jurnalda sonuncu qeydiyyat tarixindən sonra hesablanır.


 

 

“Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”a 1  №-li  Əlavə

 

 

Azərbaycan Respublikası bank sisteminin fəaliyyəti nəticəsində

yaranan sənədlərin saxlanma müddəti üzrə

 

S İ Y A H I

 

 

 

Mad-də

№-si

 

 

 

Sənədlərin adı

Saxlanma müddəti

 

 

 

Qeyd

 

 

Mərkəzi Bankda

 

Mərkəzi Bankın ərazi idarələ-rində

 

Banklarda, bank olmayan kredit təşkilatların-da,

xarici bankların yerli filiallarında

Bank-ların, bank olmayan kredit təşkilat-larının filial, şöbə və nüma-yəndə-liklərin-də

1

2

3

4

5

6

7

 

I. ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏR

1. İdarəetmə işi

1.

 

 

 

Mərkəzi Bankın Azərbaycan Respublikası Prezidentinə verdiyi hesabatlar

 

Daimi

 

 

 

 

¾

 

 

 

 

¾

 

 

 

 

¾

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Azərbaycan Respublikasının qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. bank fəaliyyətinə dair olanlar;

 

 

Daimi

 

Lazım olanadək

Daimi

Lazım olana-dək

 

2.2. məlumat üçün göndərilənlər.   

 

Lazım

olanadək

 

 

 

3.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və sərəncamları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. bank fəaliyyətinə aid olanlar;

 

Daimi

 

Lazım olanadək

Daimi

 

Lazım olana- dək

 

 

 

3.2. məlumat üçün göndərilənlər.

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırıqları:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. bank(lar)ın fəaliyyətinin əsas məsələləri  barədə;

 

 

Daimi

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

Daimi

 

 

 

Lazım olana-dək

 

 

4.2. məlumat və razılaşdırılmaq üçün göndərilənlər.

 

3 il

 

 

3 il

 

 

 

5.

 

Dövlət hakimiyyəti orqanlarına verilən təşəbbüs təklifləri, təqdimat və layihələr üçün materiallar və dövlət hakimiyyəti orqanlarının müraciətlərinə əsasən münasibət bildirilmiş layihələr və digər aidiyyəti məsələlər üzrə rəy və təkliflər

 

 

Daimi

 

5 il

 

Daimi

 

5 il

 

6.

Nazirlər Kabinetinin iclasları və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təşkil edilən tədbirlər üçün bankların fəaliyyəti məsələləri barədə arayışlar 

 

Daimi

5 il

Daimi

5 il

 

7.

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının tapşırıqları; tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə sənədlər (icmallar, məruzələr, hesabatlar, arayışlar)

 

Daimi

5 il

Daimi

5 il

 

8.

Bank rəhbərlərinin əmr və sərəncamları

(178-ci maddədə nəzərdə tutulan sənədlər istisna olmaqla)

                                                              

 

 

Daimi

 

 

 

Daimi

 

 

 

Daimi

 

 

 

Daimi

 

 

9.

İdarəetmə orqanlarının iclas protokolları

 

Daimi

Lazım olanadək

Daimi

Lazım olana-dək

 

10.

İdarəetmə orqanlarının iclaslarında müzakirə olunan məsələlərə dair ma-teriallar

 

Daimi

 

 

¾

 

 

 

Daimi

 

¾

 

 

 

 

 

 

11.

Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktları

 

 

Daimi

 

______

 

 

 

12.

Daxili reqlament

Daimi

Lazım

olanadək

Daimi

Lazım

olana-dək

 

 

13.

Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının məlumat və rəhbərlik üçün göndərdikləri təlimatlar, qaydalar və metodiki göstərişlər

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

14.

Qaydaların, təlimatların, əsasnamələrin və metodiki göstərişlərin layihələri, onların işlənib hazırlanması üzrə sənədlər (rəylər, təkliflər, arayışlar, bildirişlər)

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

15.

Bank fəaliyyətinə dair Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının yerinə yetirilməsinin yoxlanması haqqında sənədlər (məruzələr, arayışlar, xülasələr, aktlar)

 

Daimi

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

 

 

Lazım olanadək

 

 

 

 

 

 

 

2. Təşkilati məsələlər

 

16.

Bank işçilərinin iclas və digər toplantılarının protokol və stenoqramları, protokollara aid materiallar

 

Daimi

¾

Daimi

¾

 

17.

Lisenziya (icazələr) verilməsinə və ləğvinə dair sənədlər

 

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

18.

Təşkilatın yenidən təşkili, ləğv edilməsi, adının dəyişdirilməsi, bir yerdən başqa yerə köçürülməsi, mülkiyyət formasının dəyişilməsi (özəlləşdirilməsi) haqqında sənədlər

Daimi

Lazım olanadək

Daimi

 

 

 

 

 

Lazım olana-dək

 

19.

Bankların mühüm iştirak payının sahibləri, törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri, iştirak etdiyi hüquqi şəxslərlə bağlı sənədlər

Daimi

¾

10 il

¾

Bu müna-sibət-lərə xitam veril-dikdən sonra

20.

Bank lisenziyalarının və icazələrinin reyestri

 

 

Daimi

 

¾

 

¾

 

¾

 

 

21.

Bankların idarəetmə orqanlarının iclaslarının çağırılmasına dair sənədlər

 

¾

¾

10 il

¾

 

22.

Qurultayların, konqreslərin, simpozi-umların, konfransların, müşavirələrin, seminarların keçirilməsi haqqında sənədlər (gündəliklər, yazışma, bildirişlər):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1. işlənib hazırlandığı yerdə;

 

Daimi

 

Daimi

 

Daimi

 

Daimi

 

 

 

22.2. başqa təşkilatlarda.

 

Lazım olanadək

Lazım olanadək

Lazım olanadək

Lazım olanadək

 

 

23.

Bank fəaliyyəti üzrə dövlət hakimiyyət  orqanlarına təqdim edilən sənədlər (məruzələr, bildirişlər, arayışlar, icmallar)

Daimi

¾

Daimi

¾

 

 

24.

 

Bankın fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair sənədlər (strateji plan, strateji baxış, missiya hesabatı) və həmin sənədlərin  icrası barədə hesabatlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan-laş-dırma dövrü başa çatdıq-dan sonra

24.1. illik;

 

Daimi

 

5 il

 

5 il

 

¾

 

24.2. rüblük.

 

3 il

3 il

3 il

3 il

25.

Təşkilati struktur bölmələrin əsasnamələri, vəzifə təlimatları

 

Daimi

3 il*

Daimi

3 il*

*Ləğv edil-dikdən sonra

 26.

Bank inzibatçılarının Mərkəzi Bankda attestasiya sənədləri

Daimi

Daimi

¾

¾

 

27.

Rəhbər işçilərin və maddi-məsul şəxslərin işlərinin, qiymətlilərin təhvil-təslim aktları və onlara aid materiallar:

 

27.1. rəhbər işçilərin;

27.2. maddi-məsul şəxslərin.

 

 

 

 

Daimi

5 il

 

 

 

 

10 il

5 il

 

 

 

 

Daimi

5 il

 

 

 

 

10 il

5 il

 

 

 

 

 

28.

 

İşəgötürənin Həmkarlar ittifaqı komitəsi ilə müqavilələri, sazişləri (kollektiv müqavilə, Tarif saziş)

 

5 il

 

¾

 

5 il

 

¾

 

Müd-dəti başa çatdıq-dan sonra

29.

Həmkarlar ittifaqı komitəsinin iclas protokolları və onlara aid sənədlər

 

Daimi

5 il

Daimi

5 il

 

30.

Həmkarlar ittifaqı komitəsinin mühasibat sənədləri

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

31.

Həmkarlar ittifaqı komitəsinin digər təşkilatlarla yazışması barədə sənədlər

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

32.

Təşkilati məsələlər barədə banklarla yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

33.

Struktur bölmələr arasında yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

34.

Siqnalizasiya və mühafizə məsələləri ilə bağlı sənədlər və yazışma

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

3. Nəzarət və audit

 

35.

Yoxlama və auditlə bağlı sənədlər (inspeksiya hesabatı, audit rəyi, arayışlar, izahatlar, auditə dair müqavilələr və bununla əlaqədar digər materiallar):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.1. Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan;

35.2. Mərkəzi Bankın daxili auditi tərəfindən aparılan;

 

10 il

5 il

 

 

10 il

5 il

 

 

10 il

¾

 

 

10 il

¾

 

 

 

35.3. bankın daxili audit bölməsi (təftiş komissiyaları) tərəfindən aparılan;

 

 

¾

 

 

 

¾

 

 

 

5 il

 

 

 

5 il

 

 

 

35.4. kənar audit tərəfindən aparılan:

35.4.1. Mərkəzi Bankda aparılan;

 35.4.2. banklarda aparılan;

 

 

Daimi

10 il

 

 

10 il

¾

 

 

 ¾

       10 il

 

 

¾

   10 il

 

35.5. digər dövlət orqanları tərəfindən aparılan.

 

10 il

10 il

     10 il

   10 il

 

 36.

Nəzarət və auditlə bağlı verilən göstərişlərə dair sənədlər

 

Nəzarət və audit sənədlərinin saxlandığı müddətdə

 

 

37.

Yoxlamaların nəticələri üzrə yerinə yetirilən işlər barədə sənədlər (bildirişlər, arayışlar, yazışmalar)

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

38.

Banklara və bank inzibatçılarına qarşı tətbiq edilmiş təsir (təshih) və sanksiya tədbirlərinə dair materiallar

 

10 il

10 il

10 il

10 il

 

 

39.

Cinayət xarakterli əməllər barədə məlumatlar, arayışlar və digər sənədlər

 

1 il

1 il

1 il

1 il

Yekun qərar qəbul edil-dikdən və/və ya banka vurulan

zərər ödənil-dikdən sonra

 

40.

Dövlət orqanları ilə yazışma:

 

 

 

 

 

 

40.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun Administrasiyası, Milli Məclis və onun Aparatı, Nazirlər Kabineti ilə;

 

10 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

40.2. digər dövlət orqanları ilə.

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

41.

Vətəndaşların, müştərilərin təklif, ərizə və şikayətləri üzrə yazışma:

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

10 il

 

 

 

41.1. işin əsaslı surətdə dəyişdirilməsi, yaxud ciddi çatışmazlıqlar və sui- istifadələrin aradan qaldırılması haqqında;

 

41.2. şəxsi və ikinci dərəcəli məsələlər haqqında.

 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

5 il

42.

Vətəndaşların, müştərilərin təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması işinin vəziyyəti haqqında sənədlər (analitik arayışlar, bildirişlər, təhlillər)

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

43.

Vətəndaşların, müştərilərin ərizə və şikayətlərinin yoxlanılması barədə yazışmalar

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

4. Beynəlxalq əməkdaşlıq

 

44.

Fəaliyyətin müxtəlif sahələri ilə bağlı xarici və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa dair sənədlər  

 

Daimi

¾

Lazım olanadək

¾

 

 

45.

Xarici nümayəndə heyətləri ilə görüşlər barədə materiallar (məruzələr, hesabatlar, arayışlar, protokolar)

 

Daimi

¾

10 il

¾

 

 

 

46.

 

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə xüsusi yazışmalar (niyyət məktubları, missiyaların yaddaş qeydləri)

 

 

Daimi

 

¾

 

Lazım olanadək

 

¾

 

 

47.

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və xarici mərkəzi banklarla adi yazışma

15 il

¾

¾

¾

 

 

 

II. PUL-KREDİT MƏSƏLƏLƏRİ VƏ İQTİSADİ TƏDQİQATLAR

 

 

48.

Hər il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri

 

Daimi

¾

¾

¾

 

 

49.

Pul-kredit məsələləri üzrə dövlət hakimiyyəti orqanları ilə və digər təşkilatlarla yazışmalar

 

5 il

¾

5 il

¾

 

 

50.

Pul islahatlarının keçirilməsinə dair sənədlər

 

Daimi

¾

 

Lazım

olanadək

¾

 

 

51.

Mərkəzi Bankın pul proqramı:

 

51.1. gündəlik;

51.2. aylıq;

51.3. rüblük;

51.4. illik.

 

 

1 il

2 il

       5 il

10 il

 

 

¾

¾

¾

¾

 

 

¾

¾

¾

¾

 

 

¾

¾

¾

¾

 

 

 

52.

Mərkəzi Bankın əsas pul-kredit göstəriciləri

 

3 il

 

¾

 

¾

 

¾

 

 

 

53.

Dövlət orqanlarına kreditlərin verilməsinə dair sənədlər

Daimi

¾

5 il

¾

Kredit ödənil-dikdən sonra

 

 

54.

Xarici banklardan, hökumətlərdən və digər xarici, beynəlxalq qurumlardan  alınan kreditlərin rəsmiləşdirilməsinə dair sənədlər

Daimi

¾

5 il

¾

Kredit ödənil-dikdən sonra

 

55.

Kredit dosyesinə aid sənədlər: kredit və təminat müqavilələri, qarantiyalar, borcalanın ödəmə və maliyyə vəziyyəti barədə məlumat, təminatın qiymətləndirilməsinə dair sənədlər, kreditin istifadəsinə nəzarətin nəticələri, kreditin ödənilməsi barədə bank sənədləri və kredit dosyesinə aid digər sənədlər

 

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

Kredit ödənil-dikdən və ya balans-dan silin-dikdən sonra

 

 

56.

 

Kassa mədaxil cədvəlləri və kreditlər haqqında xəbərdarlıqlar

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

 

 

57.

 

Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinin məlumatları

 

 

7 il

 

¾

 

¾

 

¾

 

 

58.

Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri üzrə yazışmalar

 

5 il

¾

¾

¾

 

 

59.

Maliyyələşdirmənin bütün növləri üzrə açılmış kreditlərin ümumi cədvəlləri

 

5 il

¾

5 il

¾

 

 

60.

Bank işinin ayrı-ayrı sahələri üzrə iqtisadi araşdırmalar və tədqiqat materialları

Daimi

¾

¾

¾

 

 

 

III. QİYMƏTLİ KAĞIZLARLA ƏMƏLİYYATLAR

 

 

61.

Qiymətli kağızların buraxılışı və dövlət qeydiyyatı ilə bağlı sənədlər (emissiya prospekti, emissiyanın yekunları haqqında hesabat və digər sənədlər)

5 il

¾

5 il

¾

Qiymətli kağız ödənil-dikdən və ya ləğv edildikdən sonra

 

 

62.

 

Qiymətli kağızlar bazarında iştiraka dair lisenziya və onunla bağlı sənədlər

 

 

¾

 

¾

 

Daimi

 

¾

 

 

63.

Qiymətli kağızların reyestri

¾

¾

10 il

¾

Qiymətli kağız ödə-nildikdən və ya ləğv edildikdən sonra

 

 

64.

Qiymətli kağızların alınması və satılması ilə bağlı əqdlərə dair sənədlər:

64.1. dövlət qiymətli kağızları;

64.2. digər emitentlərin qiymətli kağızları.

 

 

 

Daimi

5 il

 

 

 

¾

¾

 

 

5 il

5 il

 

 

5 il

5 il

Qiymətli kağız ödə-nildikdən və ya ləğv edildikdən sonra

 

65.

Dividendlərin hesablanmasına dair sənədlər (hesablamalar, arayışlar, rəylər)

¾

¾

5 il

¾

Dividend ödənildik-dən sonra

 

 

66.

Bankın öz səhmdarlarından səhmlərin satın alınmasını rəsmiləşdirən sənədlər

 

¾

 

¾

 

5 il

 

¾

 

Səhm özgəninki-ləşdirildik-dən və ya ləğv edildikdən sonra

 

 

IV. NAĞD PULLA İŞ VƏ QİYMƏTLİLƏRİN İNKASSASİYASI

 

1. Emissiya-kassa işinin təşkili

 

 

67.

Pul nişanlarının buraxılması ilə bağlı sənədlər və yazışma (qərarlar, müqavilələr, çap fabrikindən alınması barədə sənədlər, pulun gətirilməsi ilə bağlı tərtib olunan aktlar və digər sənədlər)

 

Daimi

¾

¾

¾

 

 

68.

Ehtiyat fondlarının yaradılması barədə sənədlər

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

 

69.

 

Mərkəzi Bank və onun qurumlarında ehtiyat fondlarının qalıqları barədə hesabatlar 

 

 

5 il

 

3 il

 

¾

 

¾

 

 

70.

Mərkəzi Bankın ərazi idarələri üzrə ehtiyat fondların uçotu barədə şəxsi hesablar

 

5 il

5 il

¾

¾

 

 

71.

Aylıq ehtiyat fondları üzrə uçot kitabı

5 il

 

3 il

 

¾

 

¾

 

 

 

72.

Saxta kağız və metal pulların ekspertiza rəyləri və bununla əlaqədar sənədlər (yazışmalar, aktlar, ərizələr, cədvəllər)

10 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Tədavüldən çıxarılmış pul nişanlarının məhv edilməsi barədə sənədlər və yazışmalar:

 

73.1. aktlar və icmal aktlar;

73.2. yazışmalar.

 

 

 

 

 

Daimi

5 il

 

 

 

 

 

¾

¾

 

 

 

 

¾

¾

 

 

 

 

¾

¾

 

 

 

74.

Gündəlik dövriyyə və qalıqlar haqqında məlumat

5 il

¾

¾

¾

 

 

 

75.

 

Ehtiyat fondunun uçot kitabları:

 

75.1. dövriyyədə olan pul nişanları üçün;

75.2. çap fabriklərindən daxil olmuş pul nişanları üçün;

75.3. məhv edilməyə ayrılmış pul nişanları üçün;

75.4. saxta pul nişanları üçün;  

75.5. pul nişanlarının nümunələri üçün;

75.6. Mərkəzi Bankın qurumlarında ehtiyat fondlarının uçotu kitabı.

 

 

 

 

Daimi

Daimi

 

Daimi

 

Daimi

10 il

Daimi

 

 

 

¾

¾

 

¾

 

¾

¾

Daimi

 

 

 

¾

¾

 

¾

 

 ¾

¾

¾

 

 

 

¾

¾

 

¾

 

¾

¾

¾

 

 

 

76.

Anbarda olan qiymətlilərin uçotu kitabı

 

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

77.

Xəzinənin uçotu kitabı

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

 

78.

Emissiya və kassa əməliyyatları üzrə günün sənədləri (tapşırıqlar, siyahılar, balans və balansdankənar mədaxil və məxaric orderləri, məxaric kassası kassirinin təhtəlhesab aldığı və məxaric etdiyi nağd pulların məbləği haqqında arayış)

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

79.

Xəzinə kitabları:

 

 

 

 

 

 

 

79.1. xəzinədəki qiymətlilərin dövriyyə kassası uçotu üçün;

15 il

15 il

15 il

15 il

 

 

 

79.2. xəzinədən və ehtiyat fondundan qiymətlilərin çıxarılması üçün;

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

79.3. qəbul olunmuş və verilmiş pulların və digər qiymətlilərin uçotu üçün;

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

79.4. ehtiyat fondunun uçotu üçün;

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

 

79.5. xarici valyutanın uçotu üçün;

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

 

79.6. pul saxlanılan yerlərin açılması, bağlanması və möhürlənməsi barədə qeydiyyat kitabı;

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

79.7. pul saxlanılan yerdə olan nağd pulun və digər qiymətlilərin uçotu kitabı

Daimi

 

Daimi

 

5 il

5 il

 

 

80.

Möhürlər, açarlar, plombirlər, klişelər və ştampların qeydiyyat kitabları

 

5 il

3 il

3 il

3 il

 

 

81.

Nağd pul və digər qiymətlilərin sayılması və bu zaman aşkar edilən kənarlaşmalara dair aktlar, yazışmalar

3 il

3 il

3 il

3 il

Kənar-laşma aradan qaldırıl-dıqdan və ya ziyan ödənil-dikdən sonra

 

82.

Kassa xidməti ilə bağlı müştərilərlə yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

83.

Kassanın (xəzinənin) qəfil yoxlama aktları

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

84.

Xatirə sikkələri üzrə uçot kitabı

 

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

85.

Saxlanca qoyulmuş sənədlər və qiymətlilər üzrə uçot kitabı

 

Daimi

Daimi

5 il

5 il

 

 

86.

Yolda olan sənədlər və qiymətlilər üzrə uçot kitabı

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

87.

Ciddi hesabat blankları üzrə uçot kitabı

Daimi

Daimi

10 il

10 il

 

 

88.

Digər sənədlər və qiymətlilər üzrə uçot kitabı

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

89.

Digər memorandum hesablar üzrə uçot kitabı

Daimi

Daimi

¾

¾

 

 

90.

Anbarların açılması, bağlanması və möhürlənməsi jurnalı

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

91.

Nağd pul və qiymətlilərin formalaşdırılması, nəzarət məqsədi ilə yenidən sayılması və yoxlanmaq (təftiş) üçün anbardan çıxarılmasının və yenidən anbara qaytarılmasının uçotu kitabı

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

92.

Qəbul edilmiş və təhvil verilmiş nağd pulun və qiymətlilərin uçotu kitabı

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

 

93.

Nəzarət kitabı

15 il

15 il

¾

¾

 

 

 

94.

 

Xəzinə saxlanclarına daxil olan kənar şəxslərin uçotu kitabı

 

 

5 il

 

5 il

 

3 il

 

3 il

 

 

95.

Xəzinə departamentinin ehtiyat fondunda olan nağd pulun küpürlər üzrə qalığına dair hesabat (aylıq)

1 il

1 il

1 il

1 il

 

 

 

2. Qiymətlilərin inkassasiyası

 

 

96.

Silahların alınması, verilməsi, saxlanması və uçotu məsələləri barədə sənədlər və yazışma

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

97.

Silah və döyüş sursatının verilməsi və qəbulunun uçot jurnalı

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

98.

Qiymətlilərin inkassasiyası ilə bağlı müqavilələr

 

3 il

 

3 il

 

 

 

 

3 il

 

 

 

 

3 il

Müqa-viləyə xitam veril-dikdən sonra

 

99.

 

Qiymətlilərin inkassasiyası ilə bağlı yazışma 

3 il

 

3 il

3 il

 

3 il

 

 

 

100.

 

Qiymətlilərin inkassasiyası üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi sənədləri

 

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

 

101.

Qiymətlilərin inkassasiyası üçün verilən etibarnamələr

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

V. BEYNƏLXALQ HESABLAŞMALAR VƏ VALYUTA ƏMƏLİYYATLARI

                                                        1. Beynəlxalq hesablaşmalar

 

 

 

102.

Xarici banklarla müxbir münasibətlərə və başqa əməliyyatlara dair sənədlər və yazışmalar

 

5 il

¾

 

5 il

5 il

Müxbirmünasi-bətlərə xitam veril-dikdən və ya əməliy-yatlar başa çatdıq-dan sonra

 

 

103.

 

Sənədli akkreditiv, yol çekləri və digər ödəniş vasitələrinə dair sənədlər və yazışmalar

 

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

 

 

104.

 

Xarici valyutaların milli manata nisbətən məzənnələri barədə məlumatlar

 

Daimi

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

 

 

105.

 

Bankların vəzifəli şəxslərinin xarici müxbir banklara göndərilmiş imza nümunələri

 

 

5 il

 

¾

 

 

5 il

 

¾

 

 

Hesab bağlan-dıqdan sonra

 

2. Xarici valyuta əməliyyatları

 

 

 

106.

 

Xarici valyuta əməliyyatlarının aparılmasına dair verilmiş icazələr

 

 

5 il

 

¾

 

¾

 

¾

 

Ləğv edildikdən və ya müddəti bitdikdən sonra

 

 

107.

Rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta hesabları üzrə aparılan əməliyyatları təsdiq edən sənədlər

 

5 il

¾

5 il

5 il

Əməliyyat başa çatdıqdan sonra

 

108.

Qeyri-rezidentlərlə valyuta əməliyyat-larına dair aylıq hesabatları  (f.1-TB) 

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

109.

Hesabat-tədiyə balansı:

 

109.1. illik;

109.2. rüblük (tədiyə balansına dair digər materiallar).

 

 

Daimi

10 il

 

 

¾

¾

 

 

¾

¾

 

 

¾

¾

 

 

 

110.

 

Bankın mübadilə şöbəsində aparılan əməliyyatlara dair sənədlər 

 

 

5 il

 

 

5 il

 

 

əməliy-yat aparıl-dıqdan sonra

 

 

111.

Xarici valyutalara sifarişlər

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

112.

Xarici dövlətlərlə xarici valyuta hesablaşmaları haqqında arayışlar:

 

112.1.  illik;

112.2.  rüblük;

112.3.  aylıq.

 

 

 

Daimi

3 il

1 il

 

 

 

10 il

3 il

1 il

 

 

 

Daimi

3 il

1 il

 

 

 

10 il

3 il

1 il

 

 

 

 

VI. MÜHASİBAT UÇOTU VƏ HESABATI

1. Mühasibat uçotu

 

 

113.

Kapital ehtiyatlarının uçotu üzrə şəxsi hesablar

 

Daimi

10 il

Daimi

10 il

 

 

114.

Əmanət hesabları üzrə əməliyyat və mühasibat sənədləri

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

115.

Milli və xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə şəxsi hesablar, dövriyyə-qalıq cədvəlləri, kartoçkalar, qalıq cədvəlləri, balans və balansdankənar hesabların analitik uçotu üzrə kitab və jurnallar

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

116.

Əməliyyat işçilərinin dəyişməsi zamanı şəxsi hesabların, öhdəliklərin və digər materialların təhvili kitabları, bank işçilərinin imza nümunələri 

 

10 il

5 il

5 il

5 il

 

 

117.

Açılmış hesabların analitik uçotu üzrə qeydiyyatı kitabları

 

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

118.

Milli və xarici valyutada memorial və kassa sənədləri (əməliyyat gününün sənədləri) və müştərilərin ödəniş sənədləri (ödəniş tapşırıqları, köçürmə ərizələri, svift bildirişləri, məktublar, birja şəhadətnamələri və digər ödəniş sənədləri)

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

119.

Hesab açılmadan pul köçürmələri sənədləri (o cümlədən sürətli ödəniş sistemi vasitəsilə)

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

 

120.

 

Mühasibat qeydiyyatı üçün əsas olan, təsərrüfat əməliyyatının aparılmasını qeydə alan ilkin sənədlər və onlara aid əlavələr (kassa, bank sənədləri, bank xəbərdarlığı və köçürmə tələbnamələri, bank çıxarışları, iş naryadları, cədvəllər, əmlak və materialların qəbulu, təhvil verilməsi və hesabdan silinməsi aktları, qiymətli əmtəə-materialların uçotu üzrə qəbz və qaimələr, avans hesabatları və başqaları)

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

Sənədli təftişin tam başa çatması şərtilə. Müba-hisələr, fikir ayrılı-ğı, istintaq və məh-kəmə işləri zama-nı son qərar qəbul edilə-nədək saxla-nılır

 

 

121.

 

Müştərilərin bank hesablarına yönəldilmiş icra sənədləri

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

İcra olun-duqdan və ya  geri qaytarıl-dıqdan sonra

 

122.

Müştərilərin hesabları üzrə bank çıxarışları

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

123.

Şəxsi hesablardan çıxarışların alınma-sının uçot kartoçkaları, çıxarışı almaq üçün müştərilərin etibarnamələri 

 

1 il

1 il

1 il

1 il

 

 

124.

Pul məbləğlərinin və qiymətli əmtəə-materialların alınmasına etibarnamələr (o cümlədən ləğv edilmiş etibarnamələr)

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.

Uçot registrləri (baş kitab, jurnal-orderlər, qruplaşdırma sənədləri, memorial köməkçi və nəzarət kitabları, kassa kitabı, hesabların, kassa orderlərinin, etibarnamələrin, ödəniş tapşırıqlarının və digər sənədlərin qeydiyyatı üçün jurnal və kitablar)

5 il

5 il

5 il

5 il

Sənədli təftişin tam başa çatması şərtilə. Mübahisə-lər, fikir ayrılığı, istintaq və məhkəmə işləri zamanı son qərar qəbul edilənə-dək saxlanılır

 

 

126.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunan məlumatlar

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

127.

Gündəlik balanslar və mühasibat jurnalları

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

128.

 

Ayın 1-i tarixinə balans və balansdan-kənar hesablar üzrə üzləşdirmə vərəqələri və yoxlama cədvəlləri

 

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

 

129.

Kompüterdə tərtib edilmiş gündəlik yoxlama cədvəlləri

 

1 il

1 il

1 il

1 il

 

 

130.

Hesab fakturalar üzrə ödənişlər (memorial orderlərlə birlikdə) 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

 

131.

Əmək haqları üzrə şəxsi hesablar

75 il

75 il

75 il

75 il

 

 

 

132.

 

Əmək haqqı və əmək haqqına bərabər tutulan haqların ödəniş cədvəlləri və hesabatlar

 

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

Şəxsi hesab-lar olma-dıqda 75 il saxla-nılır

 

 

133.

 

Əmək haqqından müxtəlif tutulmalar üzrə yazışma, məhkəmələrin qərarları, icra vərəqələri və cədvəllər

 

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

İcra olun-duq-dan və ya geri qayta-rıl-dıqdan sonra

 

134.

Əmək haqqı məsrəfləri üzrə məlumatlar, əmək haqqından tutulmalar, sosial sığortaya ayırmalar, məzuniyyətlərin ödənilməsi, son haqq-hesabların verilməsi və digər bu kimi işləri özündə əks etdirən sənədlər

 

5 il

5 il

5 il

5 il

Müva-fiq yoxla-malar-dan sonra

 

135.

Məzuniyyətlərin ödənilməsi və vergi güzəştlərindən istifadə ilə bağlı mühasibata təqdim edilən sənədlər

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

136.

Cari büdcə əməliyyatları haqqında maliyyə orqanları ilə yazışma; cari və hesablaşma hesablarının vəziyyəti və bağlanması haqqında yazışma

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

137.

Ödənməmiş hesablar və bankların hesabları ödəməkdən imtina etməsi barədə yazışma

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

138.

Bağlanmış hesab üzrə icra olunmamış ödəniş sənədlərinin başqa banka təhvil verilməsi barədə aktlar və digər sənədlər

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

139.

 

Bank hesablarının rəsmiləşdirilməsinə dair hüquqi sənədlər və müştərilərin ləğv olunmuş imza (möhür)  nümunələri vərəqələri

 

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

Hesab bağ-landıq-dan sonra

 

140.

Əməliyyat (ödəniş) sistemlərində müştəri və hesabların qeydiyyatı üzrə verilmiş sifarişlər

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

 

 

141.

İnkasso əməliyyatları və qarşılıqlı he-sablaşmalar üzrə qeydiyyat jurnalları, reyestrlər və digər sənədlər

1 il

1 il

1 il

1 il

 

 

 

142.

 

Pensiya və müavinətlərin verilməsi vərəqələri və ödəniş sənədləri 

 

 

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

5 il

 

 

 

143.

 

Bank əməliyyatları üzrə yazışma   

3 il

3 il

3 il

 

3 il

 

 

 

 

144.

Müxbir hesablar üzrə qalıqların təsdiqi cədvəlləri

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

145.

Müxbir hesablar üzrə üzləşdirmə cədvəlləri

 

1 il

1 il

1 il

1 il

 

 

146.

Maddi dəyərlilərin anbar uçotu kartoçkaları

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

147.

İnventarın qəbulu, yoxlanması və inventarizasiya aktları, əmlakın balansdan silinməsi aktları və bunlara dair yazışma

 

10 il

10 il

10 il

10 il

 

 

148.

Əsas vəsaitlərin inventar kartoçkaları və uçotu kitabları

10 il

10 il

10 il

10 il

Əsas vəsaitlər ləğv edildik- dən (si-lindik-dən) sonra

 

 

149.

Bank qarantiyaları və zəmanətləri

5 il

¾

 

5 il

5 il

Ödənil-dikdən və ya müddə-ti bit-dikdən sonra

 

150.

Ciddi qorunan hesabat blanklarının surətləri və buna aid yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

151.

Ümidsiz borcların silinməsinə dair sənədlər

10 il  

10 il

10 il

10 il

 

 

 

152.

 

Satınalmalara dair müqavilələr və digər sənədlər

 

10 il

 

10 il

 

5 il

 

5 il

 

Müqavilə icra olunduq-dan sonra. Dövlət bankların-da 10 il

 

 

153.

Xəstəlik vərəqələri və əmək qabiliyyətinin itirilməsi barədə arayışlar

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

154.

Yanacaq-sürtkü materiallarının aylıq sərfinə dair aktlar

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

2. Maliyyə hesabatları

 

 

155.

Bankların icmal maliyyə hesabatları (eyni zamanda balansdankənar hesablar üzrə balanslar):

 

155.1. illik;

155.2. aylıq;

155.3. gündəlik.

 

 

 

 

 

Daimi

10 il

5 il

 

 

 

 

 

Daimi

10 il

5 il

 

 

 

 

 

Daimi

10 il

5 il

 

 

 

 

 

Daimi

10 il

5 il

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

Təhvil-qəbul, bölüşdürmə, ləğvetmə balansları və onlara aid əlavələr, izahatlar

Daimi

 

10 il

Daimi

10 il

 

 

 

 

 

157.

İllik hesabatların və balansların işlənib hazırlanması üzrə analitik cədvəllər

 

Daimi

5 il

Daimi

5 il

 

 

158.

Maliyyə-iqtisadi və konyunktura icmalları

Daimi

Lazım olanadək

Daimi

Lazım olana-dək

 

 

 

159.

 

Büdcə və ona əlavələr

 

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

 

160.

Büdcənin icrası barədə hesabatlar:

 

160.1. illik;

160.2. rüblük;

160.3. aylıq.

 

 

 

10 il

      5 il

5 il

 

 

10 il

       5 il

5 il

 

 

10 il

5 il

5 il

 

 

10 il

5 il

5 il

 

 

 

161.

Maliyyə planları və onlara aid sənədlər (nəticələr, hesablamalar, arayışlar, çıxarışlar):

 

161.1. illik;

161.2. rüblük və aylıq.

 

 

 

 

 

Daimi

3 il

 

 

 

 

Daimi

3 il

 

 

 

 

Daimi

3 il

 

 

 

 

Daimi

3 il

İllik olma-dıqda rüblük və aylıq daimi saxlanı-lır

 

 

162.

Dövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin kassa icrası barədə ümumi hesabatlar:

 

162.1. illik;

162.2. aylıq.

 

 

 

 

Daimi

3 il

 

 

 

 

10 il

3 il

 

 

 

 

Daimi

3 il

 

 

 

 

10 il

3 il

 

 

 

163.

Mühasibat uçotuna dair yazışma (uçot-əməliyyat və ümumi məsələlər barədə)

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

3. Prudensial və bank statistikası hesabatları

                                                                                                                                         

 

164.

Bankların prudensial hesabatları və onlarla bağlı yazışma

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

 

165.

Bank statistikası hesabatları və onlarla bağlı yazışma

 

5 il

¾

3 il

¾

 

 

166.

Prudensial və statistik hesabatlar əsasında hazırlanmış icmal cədvəllər və məlumatlar

 

15 il

¾

¾

¾

 

 

167.

Bankların aylıq kassa dövriyyələri barədə hesabat

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

168.

 

Dövlət statistika orqanları ilə statistik hesabatların tərtibi, təqdim edilməsi barədə yazışma

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

 

 

VII. BANK İŞLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI

 

 

169.

Elektron imza sertifikatı

 

5 il

5 il

5 il

5 il

Elektron imza ilə təsdiq olunan son əməliyyat başa çatdıqdan sonra

 

 

170.

İnformasiya texnologiyaları sahəsində sertifikatlar və istifadə olunan proqramların lisenziyaları

7 il

7 il

7 il

7 il

Sertifikat və lisen-ziyanın müddəti bitdikdən sonra

 

 

171.

Proqramların ilkin kodları

 

3 il

3 il

3 il

3 il

Sistem istismar-dan çıxdıqdan sonra

 

172.

Bank işlərinin avtomatlaşdırılması məsələlərinə dair yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

173.

Proqram vəsaitlərinin təhvil-təslimi və tətbiqi aktları

İstismar bitənədək

 

İstismar bitənədək

İstismar bitənədək

İstismar bitənədək

 

 

 

 

 

VIII. REKLAM-İNFORMASİYA FƏALİYYƏTİ

 

 

174.

Videofilmlər, fotoşəkillər və bank fəaliyyəti haqqında televiziya verilişlərinin lentləri

 

 

 

Daimi

Tələb olunana qədər

 

Texniki xüsusiy-yətlərinə uyğun surəti  vaxtaşırı bərpa edil-məklə

 

175.

Bank xidmətlərinə dair yayımlanmış reklam materialları

10 il

10 il

10 il

10 il

 

 

 

IX. İNSAN RESURSLARI

1. Uçot və hazırlıq

 

 

176.

İnsan resursları ilə iş üzrə illik hesabatlar 

 

10 il

10 il

10 il

10 il

 

 

 

177.

Təsdiq olunmuş ştat cədvəlləri

 

Daimi

10 il*

Daimi

10 il*

*Də-yiş-dirilən-dən sonra

 

178.

Bank rəhbərlərinin əmr və sərəncamları:

 

178.1. şəxsi heyət üzrə;

 

178.2. məzuniyyətlər, ezamiyyətlər, işə davamiyyət və buna bənzər məsələlər haqqında.

                                                              

 

 

75 il EYK

 

 

3 il

 

 

 

 

75 il EYK

 

 

3 il

 

 

 

75 il EYK

 

 

3 il

 

 

 

 

75 il EYK

 

3 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179.

İşçilərin şəxsi işləri (anketlər, tərcümeyi-hallar, işə qəbul, yerdəyişmə və işdən azad etmək haqqında əmrlər, şəxsi sənədlərin surətləri, xasiyyətnamələr, əmək müqavilələri, tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilələr, attestasiya vərəqələri, qiymətləndirmə vərəqələri, təltiflər və şəxsi işdə olan digər sənədlər)

75 il EYK 

75 il EYK

75 il EYK

75 il EYK

 

 

 

180.

 

İşçilərin şəxsi kartoçkaları

 

 75 il EYK

 

 75 il EYK

 

75 il EYK

 

 75 il EYK

 

 

 

 

181.

 

Əmək kitabçalarının və onlara qoşmaların hərəkətinin uçot kitabları

 

50 il

 

50 il

 

50 il

 

50 il

 

 

 

182.

 

Əmək kitabçaları (tələb olunmayanlar)

 

Tələb olunana qədər

 

 

 

183.

Əmək kitabçalarının arxivdən verilməsi barədə aktlar və yazışma 

 

10 il

10 il

10 il

 10 il

 

 

184.

İşçilərin attestasiyası ilə bağlı sənədlər:

 

184.1. attestasiya komissiyasının protokolları;

184.2. attestasiyaların keçirilməsi cədvəlləri;

184.3. attestasiya komissiyasının qərarları ilə razılaşmamaq haqqında ərizələr, onların müzakirə edilməsi barədə sənədlər (arayışlar, rəylər və digər yazışmalar).

 

 

 

15 il EYK

 

1 il

 

3 il

 

 

 15 il EYK

 

1 il

 

3 il

 

 

15 il EYK

 

1 il

 

3 il

 

 

15 il EYK

1 il

 

3 il

 

 

185.

İşçiyə tələb forması

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

186.

Kollektiv müqavilələr

 

Daimi

10 il

Daimi

10 il

 

 

187.

Motivasiya tədbirlərinə dair sənədlər

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

188.

İnsan resursları və əmək haqqı məsələləri ilə bağlı yazışma

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

189.

Təhsil və xidməti ezamiyyətlə bağlı sənədlər və digər materiallar

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

190.

Məzuniyyətlərin verilməsi cədvəli

1 il

1 il

1 il

1 il

 

 

 

191.

 

İşə qəbul edilməyən şəxslərin ərizələri, anketləri və digər sənədləri

 

 

1 il

 

1 il

 

1 il

 

1 il

 

 

192.

İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi barədə təhsil müəssisələri ilə yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

193.

İnsan resurslarının idarə edilməsi  üzrə komissiya və komitələrin iclas protokolları 

 

10 il

 

¾

10 il

¾

 

 

 

 

194.

İşçilərin sayı, əmək haqqı və hərəkəti haqqında statistik hesabatlar

10 il

10 il

10 il

10 il

 

 

 

195.

 

İş yeri attestasiyası nəticələrinə dair sənədlər

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

Növbə-ti attesta-siya keçiril-dikdən sonra

 

 

2. Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotu

 

 

 

196.

Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotu və təxsis (bron) edilməsi barədə müvafiq dövlət orqanı və tabeli qurumlar ilə yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

197.

Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələri, hərbi uçotunun və təxsis (bron) edilmə vəziyyətinin yoxlanılması jurnalları

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

198.

Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçot vərəqələrinin və hərbi qeydiyyat sənədlərinin (ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqələr, hərbi biletlər) qeydiyyat kitabları

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

199.

Səfərbərlik sərəncamı almış şəxslərin qeydiyyat kitabları

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

200.

Çağırışçılardan və hərbi vəzifəlilərdən alınmış hərbi qeydiyyat sənədlərinin qeydiyyat kitabları

 

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

X. ƏSASLI TİKİNTİ, MADDİ-TEXNİKİ TƏCHİZAT VƏ ƏSASLI VƏSAİT QOYULUŞUNUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

 

1. Əsaslı tikinti və  maddi-texniki təchizat

 

 

201.

Əsaslı vəsait qoyuluşunun təsdiq olunmuş planları, material balansları:

 

201.1. illik;

201.2. rüblük;

201.3. aylıq.

 

 

 

 

Daimi

3 il

1 il

 

 

 

Daimi

3 il

1 il

 

 

 

Daimi

3 il

1 il

 

 

 

Daimi

3 il

1 il

İllik olma-dıqda rüblük və aylıq daimi saxlanı-lır

 

202.

 

 

Əsaslı tikinti məsələləri barədə yazışma

 

Daimi

 

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

 

 

203.

Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə hesabatlar, protokollar, aktlar, haqq-hesab cədvəlləri və yazışma

Daimi

 

10 il

10 il

10 il

 

 

 

204.

 

Yenidən qiymətləndirmənin və əsas vəsaitlərin alınmasının müəyyən edilməsi aktları, cədvəlləri

 

Daimi

 

10 il

 

Daimi

 

10 il

 

 

 

205.

 

Əlavə kapital qoyuluşu ayrılması və onların bölüşdürülməsi haqqında sə-nədlər (nəticələr, arayışlar, hesabatlar)

 

 

Daimi

 

 

 

10 il

 

 

 

Daimi

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

206.

Təmir işləri barədə yazışma

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

207.

 

Obyektlərin tikintisi və yenidən qurulması üçün təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədləri (çertyojlar, smetalar, texniki sənədlərin təsdiqi protokolları, yekun sənədləri)

 

 

Daimi

 

 

 

10 il

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

10 il

 

 

 

Tikinti qurtar-dıqdan sonra

 

 

208.

Əsaslı tikinti və yenidənqurma üzrə titul siyahılarının əsli, onları əvəz edən surətlər və rəsmi çıxarışlar

 

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

209.

Tikinti pasportu daxil olmaqla binalar, tikililər üçün ayrılmış torpaq sahəsinin sənədləri

 

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

210.

Binaların və tikililərin pasportlaşdırılması barədə yazışma

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

211.

 

Binaların balansa qəbulu və balansdan verilməsi üzrə sənədlər

 

 

Daimi

 

  Daimi

 

Daimi

 

Daimi

 

 

212.

İnşası qurtarmış obyektlərin istismara qəbul aktları

 

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi 

 

 

213.

Binaların əsaslı təmirdən sonra qəbul aktları 

 

10 il

10 il

10 il

10 il

 

 

214.

Binaların icarəsi barədə müqavilə və sazişlər, binaların icarəyə verilməsi və icarədən alınması aktları

 

5 il

5 il

5 il

5 il

İcarə

müddəti qurtar-dıqdan sonra

 

215.

Binalara mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər

 

Daimi

¾

Daimi

¾

 

 

216.

Əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə statistik hesabatlar:

 

216.1. illik;

216.2. rüblük və aylıq.

 

 

 

10 il

3 il

 

 

 

5 il

3 il

 

 

 

10 il

3 il

 

 

 

5 il

3 il

 

 

 

217.

 

Maddi-texniki təchizat məsələləri barədə yazışma

 

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

10 il

 

 

218.

Qiymətli blankların hazırlanması üçün illik və rüblük sifarişlər və buna aid yazışma

5 il

¾

5 il

¾

 

 

 

2. Əsaslı vəsait qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi məsələləri

 

 

219.

Tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi barədə aktlar, arayışlar, sifarişçi ilə iş icraçısı arasında operativ uçot hesablaşmalarının kartoçkaları, yerinə yetirilmiş işlərin haqq-hesabı və qəbul aktları üzrə rəylər

10 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

10 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

220.

 

Təsdiq edilmiş yekun smeta-maliyyə hesablaşmalarının surətləri, məxaric cədvəllərinin surətləri, sərmayə qoyuluşunun smetası

 

 

10 il

 

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

10 il

 

 

 

 

 

10 il

 

Tikinti qurtar-dıqdan sonra

 

221.

Tikinti və əsaslı təmir üzrə hesabatlar

 

10 il

 

10 il

 

 

10 il

 

 

 

10 il

Tikinti qurtar-dıqdan sonra

 

 

 

XI.  HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR

 

 

222.

Məhkəmə işləri (sənədlər və yazışmalar)

 

3 il

3 il

3 il

3 il

Məhkəmə qərarı icra olunduqdan sonra

223.

İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat materialları

3 il

3 il

¾

¾

Cərimə ödənildik-dən sonra

 

224.

Hüquq-mühafizə orqanları ilə yazışma

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

225.

Hüquqi məsələlərə dair rəylər və arayışlar 

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

XII. İNZİBATİ TƏSƏRRÜFAT MƏSƏLƏLƏRİ

 

 

226.

Binaların və texniki vasitələrin mövsümi hazırlanması tədbirlərinə dair yazışma

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

 

227.

 

Möhür və ştamp nümunələrinin hazırlanması və məhv edilməsinə dair sənədlər və yazışma:

 

227.1. möhürlər;

227.2. ştamplar.

 

 

 

 

 

 

10 il

5 il

 

 

 

 

 

10 il

5 il

 

 

 

 

 

10 il

5 il

 

 

 

 

 

10 il

5 il

 

 

228.

Daxil olmuş mal və materialların qəbul aktları

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

229.

Mənzil sahəsinin verilməsi və paylaşdırılması barədə yazışma

5 il

5 il

5 il

5 il

Mənzil sahəsi veril-dikdən sonra

 

230.

Yol vərəqələri və onların uçotu jurnalları

 

5 il

5 il

5 il

5 il

 

 

231.

Avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti barədə aktlar

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

XIII. MÜLKİ-MÜDAFİƏ MƏSƏLƏLƏRİ

 

 

 

232.

Mülki-müdafiə planları

1 il

1 il

1 il

 1 il

MM üzrə yeni plan təsdiq edil-dikdən sonra

 

233.

Yuxarı təşkilatlar, dövlət orqanları, mülki-müdafiə qərargahı və tabe idarələrlə MM məsələləri barədə yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

 

234.

Dövlət orqanlarının MM üzrə göstərişləri və bu məsələlər barədə onlarla yazışma

 

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

235.

Mülki-müdafiə tədbirlərinin maliyyə-ləşdirilməsi barədə yazışma

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

236.

 

Cari il üçün MM planının layihələri barədə materiallar

 

 

1 il

 

1 il

 

1 il

 

1 il

 

 

 

237.

 

Bankların mülki-müdafiə üzrə məlumat və hesabatları:

237.1. mülki-müdafiə haqqında illik məlumat;

237.2. il ərzində operativ hazırlıq barədə hesabat.

 

 

 

1 il

 

3 il

 

 

 

1 il

 

3 il

 

 

 

1 il

 

3 il

 

 

 

1 il

 

3 il

 

 

 

238.

 

Radiasiya və kimyəvi, tibbi və rabitə vasitələri barədə bankların hesabat sifarişləri

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

 

 

XIV. KARGÜZARLIQ VƏ ARXİV

 

 

 

239.

İşlərin nomenklaturası 

 

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

240.

Qeydiyyat jurnalları və uçot kitabları, qeydiyyat və nəzarət kartoçkaları 

 

3 il

3 il

3 il

3 il

 

 

 

 

241.

Məlumat üçün çoxaldılmış sənədlərin (əmr, sərəncam, protokol və digər sənədlərin) surətləri

 

1 il

1 il

1 il

1 il

 

 

242.

 

 

Təhvil verilən sənədlərin siyahıları:

 

242.1. daimi saxlanılan (təsdiq edilmiş);

 

 

 

Daimi

 

 

 

Daimi

 

 

Daimi

 

 

 

Daimi

 

 

 

 

242.2. müvəqqəti saxlanılan.

 

 

3 il

3 il

3 il

3 il

Sənəd-lər məhv edildik-dən  sonra

 

243.

Sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması barədə təsdiq edilmiş aktlar

10 il

10 il

10 il

10 il

 

 

 

244.

 

Mərkəzi Ekspert Komissiyası (Ekspert Komissiyası) iclaslarının protokolları

 

Daimi

 

Daimi

 

Daimi

 

¾

 

 

 

245.

 

Arxiv və kargüzarlıq işi barədə arxiv orqanları ilə yazışma

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

 

 

246.

 

Sənədlərin dövlət arxivinə təhvil-qəbulu barədə yazışma

 

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

 

247.

İşlərin dövlət arxivinə təhvil-təslim aktları

Daimi

Daimi

Daimi

Daimi

 

 

 

248.

 

Arxiv fondlarının siyahısı

 

 

Daimi

 

¾

 

Daimi

 

¾

 

 

 

249.

 

Bank sisteminin fəaliyyəti nəticəsində yaranan və  saxlanılma müddətləri göstərilən sənədlərin siyahıları

 

 

Daimi

 

 

Yenisi ilə əvəz edilənədək

 

Daimi

 

 

Yenisi ilə əvəz edilənə-dək

 

 

 

250.

 

Sənədlərin saxlanma müddətini göstərən siyahılarda dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə təkliflər, rəylər, yazışmalar

 

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

3 il

 

 

251.

Sənədlərin arxivdən verilməsinə dair tələbnamələr, müraciətlər və müvafiq qeydiyyat jurnalları

 

3 il

3 il

3 il

3 il

Sənəd qayta-rıldıq-dan sonra

 

252.

Dövlət orqanlarına sənədlərin müvəqqəti istifadə üçün verilməsi protokolları, aktları

 

3 il

3 il

3 il

3 il

Sənəd-lər arxivə qayta-rıldıq-dan sonra

 

253.

Əsli cinayət işləri və mülki işlər üzrə hüquq mühafizə orqanları və məhkəmələr tərəfindən götürülmüş sənədlərin surətləri

Sənəd qaytarıla-nadək

Sənəd qaytarıla-nadək

Sənəd qaytarıla-nadək

Sənəd qaytarı-lanadək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254.

Arxiv arayışlarının, surətlərin, sə-nədlərdən çıxarışların verilməsi barədə ərizələr, sorğular, onların verilməsinə aid yazışma

 

3 il

3 il

3 il

3 il