AKTIN NÖVÜ
Mərkəzi bankın qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
10.07.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
16/1
ADI
“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.11.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.060.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201207100161
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
25.07.2012
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKININ İDARƏ HEYƏTİNİN

 

QƏRARI

 

№ 16/1

 

Bakı şəhəri                                                                                              10 iyul 2012-ci il

 

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və 32.1-ci maddələrinə uyğun olaraq

 

Q Ə R A R A   A L I R:

 

1. “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qaydanın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin;

3. “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası” 01.11.2012-ci il tarixdən qüvvəyə minsin və həmin tarixdən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 10.05.2005-ci il tarixli qərarı ilə (11 nömrəli protokol) təsdiq olunmuş (30.05.2005-ci il tarixli 3154 nömrəli şəhadətnamə) “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası” və bu Qaydaya 27.05.2008-ci il tarixli (15.06.2008-ci il tarixli 3401 nömrəli şəhadətnamə) və 14.10.2008-ci il tarixli qərarlarla təsdiq olunmuş (23.10.2008-ci il tarixli 3412 nömrəli şəhadətnamə) dəyişikliklər ləğv edilsin;

4. Pul siyasəti departamentinə (X.Abdullayev, A.Ələsgərov) tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildikdən sonra bu Qaydanın kommersiya banklarına göndərilməsini və bununla bağlı banklar üçün xüsusi təqdimatın keçirilməsini təmin etsin.

 

Sədr                                                                                      Elman Rüstəmov

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 16/1

10 iyul 2012-ci il

 

Sədr

____________________

Elman Rüstəmov

 

Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması

 

Q A Y D A S I

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu və 32-ci maddələrinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filialları (bundan sonra - banklar) üçün məcburi ehtiyatlar normasını, məcburi ehtiyatların hesablanması və saxlanması qaydasını müəyyən edir.

1.2. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.2.1. məcburi ehtiyatlar – ölkədə pul kütləsinin və bank sisteminin likvidliyinin tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra - Mərkəzi Bank) tərəfindən istifadə olunan pul siyasəti aləti;

1.2.2. məcburi ehtiyatların norması – bankın məcburi ehtiyatlarının hesablanmasında istifadə olunan və hesablama bazasının müəyyən hissəsini ifadə edən faiz göstəricisi;

1.2.3. hesablama bazası – bankın milli və xarici valyutada, qiymətli metallarda cəlb etdiyi və məcburi ehtiyatların hesablanmasında istifadə olunan depozitlər;

1.2.4. hesablama dövrü – məcburi ehtiyatların hesablandığı və hesablama bazasının aid olduğu günləri əhatə edən dövr;

1.2.5. saxlama dövrü – son hesablama dövrünün hesablama bazası əsasında hesablanmış məcburi ehtiyatların saxlandığı günləri əhatə edən dövr.

1.3. Məcburi ehtiyatların norması bütün depozitlər üzrə eyni səviyyədə, yaxud  depozitlərin növündən, müddətindən, valyutasından və ya hesablama bazasının həcmindən asılı olaraq fərqli müəyyənləşdirilir.

 

2. Məcburi ehtiyatların norması və hesablanması

 

2.1. Məcburi ehtiyatların norması depozitlərin faizi nisbətində müəyyən edilir.

2.2. Məcburi ehtiyatların norması aşağıdakı kimi differensiallaşdırılmaqla Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir: [1]

2.2.1. milli valyutada cəlb edilmiş fiziki şəxslərin və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin (bundan sonra – fərdi sahibkarlar) depozitləri üzrə;

2.2.2. xarici valyutada cəlb edilmiş fiziki şəxslərin və fərdi sahibkarların depozitləri üzrə;

2.2.3. milli valyutada hüquqi şəxslərin depozitləri üzrə, o cümlədən:

2.2.3.1. milli valyutada hüquqi şəxslərin depozitlərinin ümumi məbləği bir milyard manatadək olan hissəsi üzrə;

2.2.3.2. milli valyutada hüquqi şəxslərin depozitlərinin bir milyard manatı üstələyən hissəsi üzrə;

2.2.4. xarici valyutada hüquqi şəxslərin depozitləri üzrə:

2.2.4.1. xarici valyutada hüquqi şəxslərin depozitlərinin ümumi məbləği yeddi yüz əlli milyon manat ekvivalentinədək olan hissəsi üzrə;

2.2.4.2. xarici valyutada hüquqi şəxslərin depozitlərinin yeddi yüz əlli milyon manat ekvivalentini üstələyən hissəsi üzrə;

2.2.5. qiymətli metallarda cəlb edilmiş depozitlər üzrə;

2.2.6. qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında manatda öhdəliklər və beynəlxalq maliyyə institutları ilə manatla hesablaşmalar üzrə;

2.2.7. qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında xarici valyutada öhdəliklər və beynəlxalq maliyyə institutları ilə xarici valyutada hesablaşmalar üzrə.

2.3. Məcburi ehtiyat norması və məcburi ehtiyat normasının ləğvi barədə qərar Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin müəyyən etdiyi tarixdən qüvvəyə minir və bu barədə banklara rəsmi məlumat verilir. [2]

2.4. Məcburi ehtiyatlar normasının ləğv edilməsi və ya azaldılması barədə qərar Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin müəyyən etdiyi tarixdən qüvvəyə minir və bu barədə banklara rəsmi məlumat verilir. [3]

2.5. Məcburi ehtiyatlar bankın hesablama bazasının (Əlavə 1) hesablama dövrü üzrə orta günlük qalığı əsasında hesablanır.

2.6. Xarici valyuta və qiymətli metallar üzrə məcburi ehtiyatlar Mərkəzi Bankın hesablama dövrünün son iş gününə Mərkəzi Bankın manata qarşı müəyyən etdiyi rəsmi məzənnələri əsasında hesablanır.

2.7. Hesablama dövrü hər ayın ilk təqvim günü başlayır və son təqvim günü bitir.

2.8. Bank yenidən təşkil olunduqda yenidən təşkilin formasına uyğun olaraq yenidən təşkil olunan bank (banklar) üçün məcburi ehtiyatlar həmin bankın (bankların) hesablama bazası əsasında yenidən hesablanır.

2.9. Bank hesablama dövründən sonrakı 5 (beş) iş günü ərzində məcburi ehtiyatlar üzrə hesabatı (Əlavə 2) Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.

2.10. Növbəti saxlama dövrünün məcburi ehtiyatları həmin hesabatla müəyyən edilir.

2.11. Bankın Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşən filiallarının balansında olan depozitlər hesablama bazasına daxil edilmir.

 

3. Məcburi ehtiyatların saxlanması

 

3.1. Məcburi ehtiyatlar bankın Mərkəzi Bankda olan müxbir hesabında saxlanılır.

3.2. Saxlama dövrü hesablama dövrü bitdikdən sonrakı ayın 15-ci təqvim günü başlayır və növbəti ayın 14-cü təqvim gününədək davam edir.

3.3. Müxbir hesabın saxlama dövrü üzrə orta günlük qalıq məbləği son hesablama dövrünü əhatə edən hesablama bazası əsasında hesablanmış məcburi ehtiyatlardan az olmamalıdır.

3.4. Saxlama dövrü ərzində qeyri-iş günləri üçün müxbir hesabların qalığı əvvəlki iş gününün qalığı məbləğində nəzərə alınır.

3.5. Bank məcburi ehtiyatları hesablama bazasına daxil olan milli valyutada və qiymətli metallarda depozitlər üzrə Mərkəzi Bankda olan manatla müxbir hesabında, xarici valyutada olan depozitlər üzrə isə Mərkəzi Bankda ABŞ dollarında olan müxbir hesabında saxlamalıdır. [4]

3.6. Saxlama dövründə hesablama bazası son hesablama dövrü üzrə hesablama bazasının orta günlük qalığının 50 (əlli) faizi qədər və daha çox azaldıqda, növbəti saxlama dövrü üçün hesablanmış məcburi ehtiyatlar bu saxlama dövrünə də şamil edilir.

3.7. Saxlama dövrü üzrə bankın müxbir hesabının orta günlük qalığı həmin saxlama dövrü üçün hesablanmış məcburi ehtiyatlardan 2000 (iki min) manat və ya ona ekvivalent məbləğdən az olduqda, növbəti saxlama dövründə bankın müxbir hesabının orta günlük qalığı həmin məbləğ qədər artıq saxlanmalıdır. Bir təqvim ilində belə halın təkrarlanmasına yol verilmir.

3.8. Hər bir bank məcburi ehtiyatların saxlanmasına məsul olan inzibatçı təyin etməli və həmin şəxs haqqında yazılı məlumatı (soyadı, adı, atasının adı, bankdakı vəzifəsi və əlaqə rekvizitləri) Mərkəzi Banka təqdim etməlidir. Məcburi ehtiyatların saxlanmasına məsul olan inzibatçı dəyişdikdə bank yeni inzibatçı barədə yuxarıda göstərilən yazılı məlumatı 3 (üç) iş günü ərzində Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.

3.9. Məcburi ehtiyatların saxlanması məqsədinin effektivliyini artırmaq üçün Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti saxlanılan məcburi ehtiyatlar üzrə faizlərin ödənilməsi barədə qərar qəbul etdikdə bu barədə bütün kredit təşkilatlarına rəsmi məlumat verilir. [5]

 


 

 

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanılması Qaydası”na

 

Əlavə № 1 [6]

 

 

 

 

 

Öhdəliklər

Balans

Hesabları

1

Qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər

35215, 35218, 35265, 35268, 35295, 35298, 35325, 35328,  35375, 35378, 35405, 35408, 35435,  35438, 35485, 35488,  35515, 35518, 35545, 35548,  35595, 35598, 35625, 35628, 35715, 35718, 35755, 35758, 35775, 35778,  35931, 35933, 35939

manatla

x / valyutada

35225, 35228, 35240, 35243, 35275, 35278, 35305, 35308,  35335, 35338, 35350, 35353, 35385, 35388, 35415, 35418, 35445, 35448, 35460, 35463, 35495, 35498, 35525, 35528,  35555, 35558, 35570, 35573, 35605, 35608, 35635, 35638, 35725, 35728, 35740, 35743, 35765, 35768, 35785, 35788, 35941, 35943, 35949

qiymətli metallarla

35235, 35238, 35250, 35253, 35285, 35288, 35315, 35318, 35345, 35348, 35360, 35363, 35395, 35398, 35425, 35428, 35455, 35458, 35470, 35473, 35505, 35508, 35535, 35538, 35565, 35568, 35580, 35583, 35615, 35618, 35645, 35648, 35951, 35953, 35959

2

Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36010, 36015, 36040, 36045, 36110, 36113, 36115, 36140, 36143, 36145, 36148, 36310, 36313, 36315, 36318, 36340, 36343, 36345, 36348, 36930, 36931, 36932, 36933

manatla

x / valyutada

36020, 36025, 36050, 36055, 36120, 36123, 36125, 36150, 36153, 36155, 36158, 36320, 36323, 36325, 36328, 36350, 36353, 36355, 36358, 36940, 36941, 36942, 36943

qiymətli metallarla

36030, 36035, 36060, 36065, 36130, 36133, 36135, 36138, 36160, 36163, 36165, 36168, 36330, 36333, 36335, 36338, 36360, 36363, 36365, 36368, 36950, 36951, 36952, 36953

3

Beynəlxalq Maliyyə institutları ilə hesablaşmalar

37042

manatla

x / valyutada

37053, 37054

qiymətli metallarla

37063, 37064

4

Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

38010, 38020, 38030, 38040, 38050, 38060, 38070, 38080, 38090, 38310, 38320, 38330, 38340, 38350, 38360, 38363, 38370, 38373, 38380, 38383, 38390, 38393, 38610,38613,  38620, 38623, 38630, 38633, 38640, 38643, 38650, 38653, 38660, 38663, 38670, 38673, 38680, 38683, 38690, 38693, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38936, 38937, 38938, 38939

 

manatla                                                                      

x / valyutada

38110, 38120, 38130, 38140, 38150, 38160, 38170, 38180, 38190, 38410, 38413, 38420, 38423, 38430, 38433, 38440, 38443, 38450, 38453, 38460, 38463, 38470, 38473, 38480, 38483, 38490, 38493, 38710, 38713, 38720, 38723, 38730, 38733, 38740, 38743, 38750, 38753, 38760, 38763, 38770, 38773, 38780, 38783, 38790, 38793, 38941, 38942, 38943, 38944, 38945, 38946, 38947, 38948, 38949

qiymətli metallarla

38210, 38220, 38230, 38240, 38250, 38260, 38270, 38280, 38290, 38510, 35813, 38520, 35823, 38530, 35833, 38540, 35843, 38550, 35853, 38560, 35863, 38570, 35873, 38580, 35883, 38590, 35893, 38810, 38813, 38820, 38823, 38830, 38833, 38840, 38843, 38850, 38853, 38860, 38863, 38870, 38873, 38880, 38883, 38890, 38893, 38951, 38952, 38953, 38954, 38955, 38956, 38957, 38958, 38959

5

Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər

39010, 39040, 39070, 39100, 39103, 39130, 39133, 39160, 39163,  39190, 39220, 39250, 39930, 39931, 39939

 

manatla

x / valyutada

39020, 39050, 39080, 39110, 39113, 39140, 39143, 39170, 39200, 39230, 39260, 39940, 39941, 39949

qiymətli metallarla

39030, 39060, 39090, 39120, 39123, 39150, 39153, 39180, 39210, 39240, 39270, 39950, 39951, 39959

6

Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

40010, 40015, 40020, 40025, 40030, 40035, 40040, 40045, 40050, 40055, 40060, 40065, 40070, 40075, 40080, 40085, 40090, 40095, 40310, 40315, 40318, 40320, 40323, 40325, 40328, 40330, 40333, 40335, 40338, 40340, 40343, 40345, 40448, 40350, 40353, 40355, 40358, 40360, 40363, 40365, 40368, 40370, 40373, 40375, 40378, 40380, 40383, 40385, 40388, 40390, 40393, 40395, 40398, 40610, 40613, 40615, 40618, 40620, 40623, 40625, 40628, 40630, 40633, 40635, 40638, 40640, 40643, 40645, 40648, 40650, 40653, 40655, 40658, 40660, 40663, 40665, 40668, 40670, 40673, 40675, 40678, 40680, 40683, 40685, 40688, 40690, 40693, 40695, 40698, 40930, 40931, 40932, 40933, 40934, 40935, 40936, 40937, 40939

 

manatla 

x / valyutada

40110, 40115, 40120, 40125, 40130, 40135, 40140, 40145, 40150, 40155, 40160, 40165, 40170, 40175, 40180, 40185, 40190, 40195, 40410, 40415, 40420, 40423, 40425, 40428, 40430, 40433, 40435, 40438, 40440, 40443, 40445, 40448, 40450, 40453, 40455, 40458, 40460, 40463, 40465, 40468, 40470, 40473, 40475, 40478, 40480, 40483, 40485, 40488, 40490, 40493, 40495, 40498, 40710, 40713, 40715, 40718, 40720, 40723, 40725, 40728, 40730, 40733, 40735, 40738, 40740, 40743, 40745, 40748, 40750, 40753, 40755, 40758, 40760, 40763, 40765, 40768, 40770, 40773, 40775, 40778, 40780, 40783, 40785, 40788, 40790, 40793, 40795, 40798, 40940, 40941, 40942, 40943, 40944, 40945, 40946, 40947, 40949

qiymətli metallarla

40210, 40215, 40220, 40225, 40230, 40235, 40240, 40245, 40250, 40255, 40260, 40265, 40270, 40275, 40280, 40285, 40290, 40295, 40510, 40513, 40515, 40518, 40520, 40523, 40525, 40528, 40530, 40533, 40535, 40538, 40540, 40543, 40545, 40588, 40550, 40553, 40555, 40558, 40560, 40563, 40565, 40568, 40570, 40573, 40575, 40578, 40580, 40583, 40585, 40588, 40590, 40593, 40595, 40598, 40810, 40813,  40815, 40818, 40820, 40823, 40825, 40828, 40830, 40833, 40835, 40838, 40840, 40843, 40845, 40848, 40850, 40853, 40855, 40858, 40860, 40863, 40865, 40868, 40870, 40873, 40875, 40878, 40880, 40883, 40885, 40888, 40890, 40893, 40895, 40898, 40950, 40951, 40952, 40953, 40954, 40955, 40956, 40957, 40959

7

Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər

41010, 41015, 41040, 41045, 41110, 41113, 41115, 41118, 41210, 41213, 41215, 41218, 41930, 41931, 41932, 41933

manatla

x / valyutada

41020, 41025, 41050, 41055, 41120, 41123, 41125, 41128, 41220, 41223, 41225, 41228, 41940, 41941, 41942, 41943

qiymətli metallarla

41030, 41035, 41060, 41065, 41130, 41133, 41135, 41138, 41230, 41233, 41235, 41238, 41950, 41951, 41952, 41953

8

Buraxılmış borc qiymətli kağızları

42010, 42013, 42030, 42033, 42050, 42053, 42070, 42073, 42110, 42113

manatla

x / valyutada

42020, 42023, 42040, 42043, 42060, 42063, 42080, 42083, 42120, 42123

9

Digər öhdəliklər

45011, 45012, 45079, 45270

manatla

x / valyutada

45021, 45022, 45089, 45280

qiymətli metallarla

45290

 


 

 

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanılması Qaydası”na Əlavə № 2 [7]

 

Bankın adı:

Hesabat tarixi:

 

 

 

Cədvəl 1

(manat)

 

 

 

 

Öhdəliklər

 

 

Balans hesabları

 

Balans hesabları üzrə qalıqlar

 

 

 

Yekun

 

1-ci gün

 

2-ci gün

 

...

Ayın sonuncu təqvim günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36010

 

 

 

 

 

36015

 

 

 

 

 

36040

 

 

 

 

 

36045

 

 

 

 

 

36110

 

 

 

 

 

36113

 

 

 

 

 

36115

 

 

 

 

 

36140

 

 

 

 

 

36143

 

 

 

 

 

36145

 

 

 

 

 

36148

 

 

 

 

 

36310

 

 

 

 

 

36313

 

 

 

 

 

36315

 

 

 

 

 

36318

 

 

 

 

 

36340

 

 

 

 

 

36343

 

 

 

 

 

36345

 

 

 

 

 

36348

 

 

 

 

 

36930

 

 

 

 

 

36931

 

 

 

 

 

36932

 

 

 

 

 

36933

 

 

 

 

 

 manatla, cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36020

 

 

 

 

 

36025

 

 

 

 

 

36050

 

 

 

 

 

36055

 

 

 

 

 

36120

 

 

 

 

 

36123

 

 

 

 

 

36125

 

 

 

 

 

36150

 

 

 

 

 

36153

 

 

 

 

 

36155

 

 

 

 

 

36158

 

 

 

 

 

36320

 

 

 

 

 

36323

 

 

 

 

 

36325

 

 

 

 

 

36328

 

 

 

 

 

36350

 

 

 

 

 

36353

 

 

 

 

 

36355

 

 

 

 

 

36358

 

 

 

 

 

36940

 

 

 

 

 

36941

 

 

 

 

 

36942

 

 

 

 

 

36943

 

 

 

 

 

x / valyutada, cəmi

 

 

 

 

 

 

3. Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

36030

 

 

 

 

 

36035

 

 

 

 

 

36060

 

 

 

 

 

36065

 

 

 

 

 

36130

 

 

 

 

 

36133

 

 

 

 

 

36135

 

 

 

 

 

36138

 

 

 

 

 

36160

 

 

 

 

 

36163

 

 

 

 

 

36165

 

 

 

 

 

36168

 

 

 

 

 

36330

 

 

 

 

 

36333

 

 

 

 

 

36335

 

 

 

 

 

36338

 

 

 

 

 

36360

 

 

 

 

 

36363

 

 

 

 

 

36365

 

 

 

 

 

36368

 

 

 

 

 

36950

 

 

 

 

 

36951

 

 

 

 

 

36952

 

 

 

 

 

36953

 

 

 

 

 

qiymətli metallarla, cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

38010

 

 

 

 

 

38020

 

 

 

 

 

38030

 

 

 

 

 

38040

 

 

 

 

 

38050

 

 

 

 

 

38060

 

 

 

 

 

38070

 

 

 

 

 

38080

 

 

 

 

 

38090

 

 

 

 

 

38310

 

 

 

 

 

38320

 

 

 

 

 

38330

 

 

 

 

 

38340

 

 

 

 

 

38350

 

 

 

 

 

38360

 

 

 

 

 

38363

 

 

 

 

 

38370

 

 

 

 

 

38373

 

 

 

 

 

38380

 

 

 

 

 

38383

 

 

 

 

 

38390

 

 

 

 

 

38393

 

 

 

 

 

38610

 

 

 

 

 

38613

 

 

 

 

 

38620

 

 

 

 

 

38623

 

 

 

 

 

38630

 

 

 

 

 

38633

 

 

 

 

 

38640

 

 

 

 

 

38643

 

 

 

 

 

38650

 

 

 

 

 

38653

 

 

 

 

 

38660

 

 

 

 

 

38663

 

 

 

 

 

38670

 

 

 

 

 

38673

 

 

 

 

 

38680

 

 

 

 

 

38683

 

 

 

 

 

38690

 

 

 

 

 

38693

 

 

 

 

 

38931

 

 

 

 

 

38932

 

 

 

 

 

38933

 

 

 

 

 

38934

 

 

 

 

 

38935

 

 

 

 

 

38936

 

 

 

 

 

38937

 

 

 

 

 

38938

 

 

 

 

 

38939

 

 

 

 

 

manatla, cəmi

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

5. Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər

38110

 

 

 

 

 

38120

 

 

 

 

 

38130

 

 

 

 

 

38140

 

 

 

 

 

38150

 

 

 

 

 

38160

 

 

 

 

 

38170

 

 

 

 

 

38180

 

 

 

 

 

38190

 

 

 

 

 

38410

 

 

 

 

 

38413

 

 

 

 

 

38420

 

 

 

 

 

38423

 

 

 

 

 

38430

 

 

 

 

 

38433

 

 

 

 

 

38440

 

 

 

 

 

38443

 

 

 

 

 

38450

 

 

 

 

 

38453

 

 

 

 

 

38460

 

 

 

 

 

38463

 

 

 

 

 

38470

 

 

 

 

 

38473

 

 

 

 

 

38480

 

 

 

 

 

38483

 

 

 

 

 

38490

 

 

 

 

 

38493

 

 

 

 

 

38710

 

 

 

 

 

38713

 

 

 

 

 

38720

 

 

 

 

 

38723

 

 

 

 

 

38730

 

 

 

 

 

38733

 

 

 

 

 

38740

 

 

 

 

 

38743

 

 

 

 

 

38750

 

 

 

 

 

38753

 

 

 

 

 

38760

 

 

 

 

 

38763

 

 

 

 

 

38770

 

 

 

 

 

38773

 

 

 

 

 

38780

 

 

 

 

 

38783

 

 

 

 

 

38790

 

 

 

 

 

38793

 

 

 

 

 

38941

 

 

 

 

 

38942

 

 

 

 

 

38943

 

 

 

 

 

38944

 

 

 

 

 

38945

 

 

 

 

 

38946

 

 

 

 

 

38947