×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
27.07.2010
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1046
ADI
"Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydaları haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2010, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 688)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
360.000.000
430.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydaları haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə

"Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydaları haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

1. 2009-cu il noyabrın 20-də Yalta şəhərində imzalanmış "Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydaları haqqında" Saziş təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Sazişin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar lazımi tədbirlər görsün.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsini xəbərdar etsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 27 iyul 2010-cu il

                   № 1046

 

Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydaları haqqında

SAZİŞ

 

20 noyabr 2009-cu il

 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin bundan sonra "Tərəflər" adlandırılacaq Hökumətləri,

Azad ticarət zonasının yaradılması haqqında 15 aprel 1994-cü il tarixli Sazişi və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin vahid əmtəə nomenklaturu barədə 3 noyabr 1995-ci il tarixli Sazişi rəhbər tutaraq,

azad ticarət zonasının lazımi və səmərəli surətdə fəaliyyət göstərməsi zərurətini nəzərə alaraq,

malların azad hərəkəti üçün şəraitin yaradılması məqsədilə,

malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsinin vahid qaydasının müəyyən edilməsinə çalışaraq,

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

 

Maddə   1

 

Tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirlərini tətbiq etmək məqsədilə Tərəflər bu Sazişin ayrılmaz tərkib hissəsi olan, Malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydalarını qəbul edirlər.

 

Maddə   2

 

Tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən, bu Sazişə onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan dəyişikliklər və əlavələr edilə bilər ki, bunlar da bu Sazişin 4-cü maddəsinə müvafiq olaraq qüvvəyə minən protokollarla rəsmiləşdirilir.

 

Maddə   3

 

Bu Sazişin tətbiqi və onun müddəalarının şərhi zamanı Tərəflər arasında yaranan mübahisəli məsələlər Tərəflərin məsləhətləşməsi və danışıqlar yolu ilə həll edilir.

 

Maddə   4

 

Bu Saziş onun qüvvəyə minməsi üçün lazım olan dövlətdaxili prosedurları Tərəflərin yerinə yetirməsi barədə üçüncü bildiriş depozitari tərəfindən alındığı tarixdən 30 gün keçdikdən sonra qüvvəyə minir

Dövlətdaxili prosedurları bundan gec yerinə yetirən Tərəflər üçün bu Saziş müvafiq sənədlərin depozitari tərəfindən alındığı tarixdən 30 gün keçdikdən sonra qüvvəyə minir.

Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Tərəflərdən hər biri depozitariyə yazılı bildiriş yollayaraq bu Sazişdən çıxa bilər. Bu halda Saziş həmin Tərəfə münasibətdə öz təsirini depozitari tərəfindən bu cür bildiriş alındığı tarixdən 6 ay sonra dayandırır.

 

Maddə   5

 

Bu Saziş qüvvəyə mindikdən sonra qoşulma haqqında sənəd depozitariyə ötürülmək yolu ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan istənilən dövlətin qoşulması üçün açıqdır.

Qoşulan dövlətlər üçün bu Saziş qoşulma barədə sənədin depozitari tərəfindən alındığı tarixdən 30 gün keçdikdən sonra qüvvəyə minir.

Yalta şəhərində 20 noyabr 2009-cu il tarixində rus dilində bir əsl nüsxədə imzalanmışdır. Əsl nüsxə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsində saxlanılır və Sazişi imzalamış hər bir dövlətə təsdiq edilmiş surəti göndəriləcəkdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Hökuməti tərəfindən

(imza)

 

Rusiya Federasiyası

Hökuməti tərəfindən

(imza)

 

 

 

Ermənistan Respublikası

Hökuməti tərəfindən

(imza)

 

Tacikistan Respublikası

Hökuməti tərəfindən

(imza)

 

 

 

Belarus Respublikası

Hökuməti tərəfindən

(imza)

 

Türkmənistan

Hökuməti tərəfindən

 

 

 

Qazaxıstan Respublikası

Hökuməti tərəfindən

(imza) (qeyd-şərtlə)

 

Özbəkistan Respublikası Hökuməti tərəfindən

 

 

 

Moldova Respublikası

Hökuməti tərəfindən

(imza)

 

Ukrayna Hökuməti

tərəfindən

(qeyd-şərtlə) (imza)

           

           

Malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi

QAYDALARI

 

Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsinin bu Qaydaları (bundan sonra - Qaydalar) Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydası barədə 20 noyabr 2009-cu il tarixli Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdən (bundan sonra - Sazişin iştirakçısı olan dövlətlər) gələn və həmin dövlətlər arasında mal dövriyyəsində olan, barələrində Sərbəst ticarət zonasının yaradılması barədə 15 aprel 1994-cü il tarixli Sazişdə nəzərdə tutulan ticarət rejimi tətbiq edilən mallara münasibətdə təsir göstərir.

Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük ərazilərinə üçüncü ölkələrdən gətirilən və həmin dövlətlərdən üçüncü ölkələrə aparılan malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydası Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericilikləri və beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.

Bölmə 1 . Terminlər və anlayışlar

Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı terminlərdən və anlayışlardan istifadə olunur:

malın mənşə ölkəsi - malın tam istehsal olunduğu və ya bu Qaydalara müvafiq olaraq kifayət qədər emala/təkrar emala məruz qaldığı ölkə;

kifayət qədər emal/təkrar emal meyarı - malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi meyarlarından biridir. Bu meyara müvafiq olaraq, əgər malın istehsalında iki və ya daha artıq ölkə iştirak etmişdirsə, ərazisində mala onun xarakterik xüsusiyyətlərinin verilməsi üçün kifayət edən sonuncu emalın/təkrar emalın həyata keçirildiyi ölkə mənşə ölkəsi hesab olunur;

kumulyativ prinsip - malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi prinsipidir. Bu prinsipə müvafiq olaraq, malın mənşəyi Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə ardıcıl emal/təkrar emal nəticəsində son məhsulu istehsal etmiş ölkə üzrə müəyyən olunur;

hazırlanma/istehsal - istənilən növ istehsalat və ya texnoloji əməliyyatların, o cümlədən yığma və ya məqsədi məhsul əldə olunması hesab edilən hər hansı xüsusi əməliyyatların yerinə yetirilməsi;

material - məhsul istehsalı üçün istifadə olunan istənilən inqrediyent, xammal, komponent və ya detal və s.;

xarici mənşəli material - mənşəyi Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdən olmayan və ya mənşəyi müəyyənləşdirilməmiş material;

məhsul - hazırlanmış (istehsal edilmiş) məhsul, hətta əgər o, sonradan digər istehsalat əməliyyatlarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş olsa belə;

məhsul dəsti - XİF ƏN təfsirinin 3-cü Əsas qaydalarına müvafiq olaraq dəst kimi təsnif edilən elementlər/məhsullar qrupu;

mal - həm material, həm də məhsul olmaqla istənilən əmlak, o cümlədən istilik, elektrik, digər enerji növləri və gömrük sərhədindən keçən nəqliyyat vasitələri (sərnişinlərin və malların beynəlxalq daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri istisna edilməklə);

mal partiyası - bir yükalanın ünvanına bir yükgöndərən tərəfindən eyni zamanda bir və ya bir neçə mal-nəqliyyat sənədləri üzrə çatdırılan mallar, həmçinin bir poçt qaiməsi əsasında göndərilən, yaxud sərhədi keçən bir şəxs tərəfindən baqaj qismində keçirilən mallar;

xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu (XİF ƏN) - Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici iqtisadi fəaliyyətinin vahid əmtəə nomenklaturu barədə 3 noyabr 1995-ci il tarixli Sazişə müvafiq olaraq tətbiq edilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturu;

franko-zavod şərtilə qiymət - franko-zavod şərtlərində malın sonuncu emala/təkrar emala məruz qaldığı müəssisədə istehsalçıya ödənilməli olan qiymət;

rezident - Sazişin iştirakçısı olan dövlətin qanunvericiliyinə əsasən yaşayış yerinə, daimi nümayəndəlik, idarəetmə, qeydiyyat və yaradılma ünvanına və ya istənilən digər analoji xarakteristikalara əsasən vergiyə cəlb olunan, hüquqi şəxs statusu olmayan istənilən fiziki və hüquqi şəxslər, müəssisələr və ya təşkilatlar.

Lakin qeyd olunan anlayışa yalnız malların istehsalı və/yaxud satışı ilə bağlı olmayan əməliyyatlardan əldə olunan gəlirlərə münasibətdə Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə vergiyə cəlb olunan şəxslər aid edilmir;

yükgöndərən/yükalan - öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə müvafiq olaraq malı daşıyıcıya vermiş/daşıyıcıdan qəbul etmiş və ya vermək/qəbul etmək niyyətində olan, mal-nəqliyyat sənədlərində göstərilən şəxs;

ixracatçı - Sazişin iştirakçısı olan bir dövlətin rezidentinə xarici ticarət müqaviləsinin/sövdələşməsinin tərəfi sayılan, Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətin malgöndərən rezidenti;

idxalatçı - Sazişin iştirakçısı olan bir dövlətin rezidentinə xarici ticarət müqaviləsinin/sövdələşməsinin tərəfi sayılan, digər Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətin Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə malı alan rezidenti;

ərizəçi (bəyanatçı) - malın mənşəyi barədə sertifikatın əldə olunması üçün göndərən ölkənin səlahiyyətli, malın mənşəyi barədə sertifikatda qeyd olunan mallar barədə məlumatların doğruluğunu təsdiq edən və buna görə məsuliyyət daşıyan orqanına (təşkilatına) müraciət etmiş şəxs.

Malın ixracatçıları-yükgöndərənləri və ya göndərən ölkənin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq onların maraqlarını təmsil edən (etibarnamə, tapşırıq müqaviləsi və digər sənədlər əsasında) şəxslər ərizəçilər (bəyanatçılar) hesab oluna bilərlər.

Qeyd olunan anlayışlara həmçinin malın idxalçısı, yükalanı və ya göndərən ölkənin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq onların maraqlarını təmsil edən (etibarnamə, tapşırıq müqaviləsi və digər sənədlər əsasında) şəxslər də aid edilə bilərlər;

malın mənşəyi barədə sertifikat - malın mənşə ölkəsini təsdiq edən və Sazişin iştirakçısı olan dövlətin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səlahiyyətli orqanı (təşkilatı) tərəfindən verilmiş sənəd;

malın mənşəyi barədə bəyannamə - kommersiya hesabında, yaxud mala aidiyyəti olan digər sənəddə istehsalçı, satıcı və ya malları daşıyan şəxs tərəfindən verilən, malın mənşə ölkəsi barədə ərizə.

malın mənşəyi haqqında sənəd - malın mənşəyi haqqında sertifikat və ya malın mənşəyi haqqında bəyannamə;

yoxlayan (verifikasiya edən) orqan - malın mənşəyi haqqında sənədlərin verilməsinin əsaslandırılmasına, onlarda əks olunan məlumatların dürüstlüyünə nəzarət edən, həmçinin bu Qaydalarda nəzərdə tutulan malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi meyarlarının istehsalçılar tərəfindən yerinə yetirilməsini yoxlayan Sazişin iştirakçısı olan dövlət tərəfindən səlahiyyət verilən dövlət orqanı. [1]

Bölmə 2 . Malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi

2.1. Malın mənşə ölkəsi - ərazisində malın tam istehsal olunduğu və ya bu Qaydalara müvafiq olaraq kifayət qədər emala/təkrar emala məruz qaldığı Sazişin iştirakçısı olan dövlət hesab edilir.

2.2 Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə tam istehsal edilmiş mallar aşağıdakılar hesab olunur:

a)həmin ölkənin torpağının təkindən, onun ərazisindən, yaxud onun dəniz ərazisindən (ölkənin digər su hövzələrindən) və ya onun dibindən, yaxud həmin ölkə ərazisindəki atmosfer havasından hasil edilmiş təbii ehtiyatlar (faydalı qazıntılar və mineral məhsullar, su, torpaq, atmosfer hava resursları);

b)həmin ölkədə yetişdirilmiş və/yaxud yığılmış bitki mənşəli məhsullar;

c)həmin ölkədə doğulmuş və yetişdirilmiş canlı heyvanlar;

ç) həmin ölkədə orada yetişdirilmiş heyvanlarından əldə olunan məhsullar;

d) həmin ölkədə ovçuluq və balıqçılıq nəticəsində əldə olunan məhsullar;

e) həmin ölkənin gəmiləri, yaxud onun tərəfindən icarə (fraxt) olunan gəmilər vasitəsilə əldə olunan dəniz balıqçılığı məhsulları və digər dənizçilik məhsulları;

ə) müstəsna olaraq "e" yarımbəndində qeyd olunan məhsullardan həmin ölkənin təkrar emal gəmilərinin bortunda əldə olunan məhsullar;

f) həmin dəniz dibinin və ya həmin dəniz təkinin emalına həmin ölkənin müstəsna hüquqa malik olması şərtilə, həmin ölkənin ərazi dənizi hüquqlarından kənarda dənizin dibindən və ya dənizin təkindən əldə olunan məhsullar; ,

g) istehsalat və ya təkrar emal üzrə digər əməliyyatlar nəticəsində əldə olunan tullantılar və qırıntılar (təkrar xammal), həmçinin həmin ölkədə yığılmış, istifadədə olmuş və yalnız xammala təkrar emal edilmək üçün yararlı hesab edilən məmulatlar;

h) həmin ölkəyə məxsus olan, yaxud onun tərəfindən icarə (fraxt) olunan kosmik gəmidə açıq kosmosda əldə olunan yüksək texnologiya məhsulları;

l) bu bəndin "a" - "h" yarımbəndlərində qeyd olunan məhsullardan həmin ölkədə istehsal olunan mallar.

2.3. Sazişin iştirakçısı olan dövlətdə hazırlanmış malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi məqsədləri üçün bu və ya digər malın ardıcıl emalı/təkrar emalı zamanı onun mənşəyini müəyyən edən kumulyativ prinsip tətbiq oluna bilər.

Əgər Saziş iştirakçısı olan bir dövlətdə son məhsulun istehsalında mənşəyi Saziş iştirakçısı olan digər dövlət və ya dövlətlər tərəfindən malın mənşəyi barədə forma CT-1 sertifikatı (sonradan CT-1 formalı sertifikat və ya sertifikat) ilə təsdiq edilmiş materiallardan istifadə olunmuşdursa və Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətdə və ya dövlətlərdə mərhələli ardıcıl emala/təkrar emala məruz qalmışdırsa, onda həmin malın mənşə ölkəsi, ərazisində son dəfə emala  təkrar emala məruz qaldığı ölkə hesab edilir.

Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdən olan materialların mənşəyi barədə "CT-1" formalı sertifikat (sertifikatlar) olmadığı zaman son malın mənşəyinin müəyyən olunması kifayət qədər emal/təkrar emal meyarı əsasında həyata keçirilir (bu Qaydaların 2.4-cü bəndinin "a", "b", "c" yarımbəndləri).

2.4. Malın istehsalında Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdən əlavə üçüncü ölkələr iştirak etdiyi halda, malın mənşə ölkəsi kifayət qədər emal/təkrar emal meyarı əsasında müəyyən olunur.

Kifayət qədər emal/təkrar emal meyarı aşağıdakı şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə ifadə oluna bilər:

a) emal/təkrar emal nəticəsində malın XİF ƏN üzrə mövqeyində ilk dörd rəqəmdən ən azı birinin dəyişməsi;

b) zəruri şərtlərin, həmin ölkə ərazisində baş vermiş istehsalat və texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi, bununla belə, onların yerinə yetirilməsi zamanı həmin əməliyyatların baş verdiyi ölkə mənşə ölkəsi hesab edilir;

c) xarici mənşəli materialların dəyəri son məhsulun qiymətindəki müəyyən edilmiş faiz payına bərabər olduğu advalor pay qaydası.

Kifayət qədər emal/təkrar emal meyarının əsas şərti XİF ƏN üzrə mal mövqeyinin ilk dörd rəqəmindən ən azı birinin dəyişməsidir. Bu şərt, yerinə yetirilməsi zamanı onların baş verdiyi ölkəni malın mənşə ölkəsi hesab etməyə əsas verən istehsalat, texnoloji əməliyyatlar və şərtlər Siyahısına (sonradan - Siyahı) daxil edilmiş mallar istisna edilməklə (bu Qaydaların ayrılmaz hissəsi hesab edilən Qoşma 1), bütün mallara münasibətdə tətbiq olunur.

Bu Siyahıya, şərtlərdən biri kimi, advalor pay qaydasını həm ayrıca, həm də bu bəndin "b" yarımbəndində ifadə olunmuş digər zəruri şərtlərin, istehsalat və texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi ilə birlikdə daxil etmək olar.

Əgər advalor pay qaydası tətbiq edilirsə, dəyər göstəriciləri aşağıdakılar kimi hesablanır:

xarici mənşəli materiallar üçün - ərazisində son məhsulun istehsalının həyata keçirildiyi ölkəyə gətirilərkən həmin materialların gömrük dəyərinə əsasən və ya son məhsulun istehsalının həyata keçirildiyi ölkə ərazisində onların rəsmi təsdiq edilmiş ilk satış qiymətinə əsasən;

son məhsul üçün - franko-zavod şərti üzrə olan qiymətə əsasən,

2.5. Kifayət qədər emal/təkrar emal meyarına müvafiq olaraq malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi məqsədilə, bu Qaydalara müvafiq olaraq mənşəyi Sazişin iştirakçısı olan dövlətlər olan materiallara xarici mənşəli material qismində baxılmır və son məhsulu istehsal etmiş ölkə mənşəli materiallara bərabər tutulur.

2.6. Kifayət qədər emal/təkrar emal meyarına müvafiq olaraq malların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi zamanı son məhsulun mal mövqeyi ilə eyni mal mövqeyinə malik ilk dörd rəqəm səviyyəsində olan materialların istifadəsinə yol verilir, bir şərtlə ki, onların dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən artıq olmasın və həmin materiallar son məhsulun istehsalı zamanı zəruri komponent hesab edilsin (Siyahıda digər şərtlər tətbiq olunan mallar istisna edilməklə), Sazişin iştirakçısı olan dövlətin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq səlahiyyətli orqanı və ya digər təşkilatlan tərəfindən verilmiş

malın mənşəyi barədə rəydə və ya ekspertiza aktında həmin şərtlərin yerinə yetirilməsinin mütləq təsdiqi öz əksini tapsın.

2.7. Əgər mənşəyi bu Qaydaların şərtlərinə cavab verən məhsul olan digər malın istehsalında istifadə olunursa, onda həmin məhsulun istehsalı üçün istifadə olunan materiallara tətbiq edilən mənşə tələbi malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınmır.

Bölmə 3 . Malın kifayət qədər emalı/təkrar elmalı meyarına cavab verməyən  əməliyyatlar

3.1. Malın kifayət qədər emalı/təkrar emalı meyarına cavab verməyən əməliyyatlar aşağıdakılardır:

a) saxlanma və ya daşınma zamanı malın qorunmasının təmin edilməsinə dair əməliyyatlar;

b) malın satışa və daşınmaya hazırlanmasına dair əməliyyatlar (partiyaların bölünməsi, göndərmələrin formalaşdırılması, çeşidləmə, təkrar qablaşdırma), qablaşdırmanın sökülməsi və yığılmasına dair əməliyyatlar;

c) yuma, təmizləmə, tozun silinməsi, oksid, yağ və ya digər maddələrlə örtmə;

ç) tekstilin hamarlanması və ya preslənməsi (istənilən növ lif və iplik, istənilən növ liflərdən və ipliklərdən olan parça materialları və onlardan hazırlanan məmulatlar);

l) boyama və ya pardaqlama üzrə əməliyyatlar;

e) dənli bitkilərin və düyünün qabıqdan çıxarılması, qismən və ya tam ağardılması, cilalanması və pardaqlanması;

ə) şəkərin boyanmasına və ya tikə qəndin formalaşdırılmasına dair əməliyyatlar;

f) meyvələrin, tərəvəzlərin və qozların qabıqdan təmizlənməsi, toxumların çıxarılması;

g) əldə olunan komponentlərin ilkin maldan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb olmayan itiləmə, üyütmə və ya kəsmə;

h) ələkdən və ya xəlbirdən keçirmə, çeşidləmə, təsnifləndirmə, seçmə, ayırma (o cümlədən məmulatların dəstinin tərtib edilməsi);

x) qablara süzmə, bankalara, flakonlara, torbalara, yeşiklərə, qutulara qablaşdırma və qablaşdırmaya dair digər sadə əməliyyatlar;

i) sadə yığım əməliyyatları və ya malların hissələrə ayrılması;

j) əldə olunan komponentlərin ilkin məhsuldan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməməsi şərtilə, məhsulun komponentlərə bölünməsi;

k) əldə olunan məhsulun ilkin tərkiblərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməməsi şərtilə, məhsulların (komponentlərin) qarışdırılması;

q) heyvanların kəsilməsi, ətin doğranılması (çeşidləmə);

l) yuxarıda qeyd olunan iki və ya daha  artıq əməliyyatın kombinasiyası.

3.2. Əgər bu və ya digər mala münasibətdə müstəsna olaraq 3.1-ci bənddə sadalanan əməliyyatların keçirilməsi hesabına kifayət qədər emal/təkrar emal meyarı bu Qaydaların 2.4-cü bəndi yerinə yetirilmişdirsə, həmin malın mənşə ölkəsi bu əməliyyatların yerinə yetirildiyi ölkə hesab edilməyəcəkdir.

Bölmə  4 . Malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsinin xüsusiyyətləri

4.1. Kifayət qədər emal/təkrar emal meyarının tətbiqi obyekti XİF ƏN üzrə malların təsnifatlandırılması qaydalarına müvafiq olaraq müstəqil təsniflənmə obyekti qismində müəyyən edilmiş bu və ya digər məhsul hesab olunur. Məhsul dəstlərinin mənşəyinin təyin edilməsi zamanı, dəstin tərkibinə daxil edilmiş hər bir ayrı-ayrı elementə kifayət qədər emal/təkrar emal meyarının tətbiqi obyekti kimi baxılır.

Müvafiq olaraq:

elementlər qrupundan ibarət olan və ya bir sıra hissələrdən yığılmış və XİF ƏN müddəalarına müvafiq olaraq vahid mal kimi təsnif edilən məhsula, kifayət qədər emal/təkrar emal meyarının tətbiq edildiyi vahid obyekt kimi baxılır;

əgər mal partiyası XİF ƏN əmtəə mövqeyində eyni təsnifata aid edilmiş məhsullardan ibarətdirsə, onda hər bir məhsula, kifayət qədər emal/təkrar emal meyarının tətbiq edilməsi məqsədilə, ayrı-ayrılıqda baxılmalıdır;

əgər XİF ƏN şərhinin 5-ci Əsas qaydalarına əsasən qablaşdırma içində olan məhsullar ilə birlikdə təsnif edilirsə, onda malın mənşəyinin müəyyən edilməsi zamanı qablaşdırmaya həmin malın tərkib hissəsi kimi baxılmalıdır.

4.2. Mənşə ölkəsinin təyin edilməsi zamanı sökülmüş və ya yığılmamış şəkildə olan mallara (bir neçə partiya ilə göndərilən, əgər istehsalat və ya daşınma şərtlərinə əsasən onların bir partiyada yüklənməsi mümkün deyildirsə, həmçinin əgər mal partiyası yanlış ünvanlanma və ya səhv nəticəsində bir neçə partiyaya bölünmüşdürsə) bəyanatçının istəyinə əsasən, vahid mal kimi baxıla bilər.

Bu qaydanın tətbiqi şərtləri aşağıdakılardır:

sökülmüş və ya yığılmamış malın bir neçə partiyaya bölünməsinin səbəbi barədə idxal ölkəsinin gömrük orqanına, belə bölünmənin səbəbi, XİF ƏN-ə əsasən malların kodu qeyd olunmaqla hər bir partiyanın ətraflı spesifikasiyası, hər partiyaya daxil edilmiş malların qiyməti və mənşə ölkəsi göstərilməklə, həmçinin yanlış ünvanlanma və ya səhv nəticəsində malın bir neçə partiyaya bölünməsi barədə məlumatlandırılması - malın bölünməsinin yanlışlığının rəsmi təsdiq edilməsi halında bildiriş;

bütün partiyaların eyni ölkədən bir ixracatçı tərəfindən göndərilməsi;

bütün mal partiyasının eyni gömrük məntəqəsindən ixracı və rəsmiləşdirilməsi;

bütün mal partiyasının gömrük bəyannaməsinin qəbul edildiyi tarixdən etibarən altı aydan artıq olmayan müddət ərzində idxal edilməsi.

Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi üçün onun istehsalı zamanı istifadə olunan istilik və elektrik enerjisinin, maşınların, avadanlıqların və alətlərin, həmçinin son məhsulun tərkibinə daxil olmayan və daxil edilmək üçün nəzərdə tutulmayan məhsulların mənşəyi nəzərə alınmır.

Maşınlar, avadanlıqlar, aparatlar və ya nəqliyyat vasitələri ilə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan ləvazimatlar, qurğular, ehtiyat hissələri və alətlər, əgər həmin ləvazimatlar, qurğular, ehtiyat hissələri və alətlər yuxarıda qeyd olunan maşınlar, avadanlıqlar, aparatlar və ya nəqliyyat vasitələri ilə bir

komplektdə və həmin qurğularla adətən eyni sayda idxal edilirsə və satılırsa, onların mənşə ölkələri həmin avadanlıqların, aparatların və ya nəqliyyat vasitələrinin mənşə ölkələri ilə eyni hesab olunur.

4.5. Gömrük ərazisinə idxal olunan malın üzərində olan qablaşdırılmasının mənşə ölkəsi malın məxsus olduğu mənşə ölkəsi ilə eyni hesab edilir; qablaşdırma maldan ayrı rəsmiləşdirildiyi hallar istisna təşkil edir. Bu halda, qablaşdırmanın mənşə ölkəsi ayrıca müəyyən olunur.

Əgər malın idxal edildiyi qablaşdırma gömrük ərazisində mal ilə eyni mənşə ölkəsinə malik olan kimi hesab edilirsə, onda malın mənşəyinin müəyyən edilməsi məqsədi üçün, yalnız pərakəndə ticarətdə satılan malın qablaşdırılması nəzərə alınır, o cümlədən bu Qaydaların 2.4-cü bəndinin "c" yarımbəndinə müvafiq olaraq advalor pay qaydası tətbiq edilərsə.

4.6. Məhsul dəstinin mənşə ölkəsinin təyin edilməsi zamanı, dəstə daxil olan, mənşəyi Saziş iştirakçısı olan dövlətlərdən olmayan elementlərdən və ya məhsullardan istifadəyə, yalnız onların dəyəri franko-zavod şərtilə məhsul dəstinin qiymətinin 15%-dən artıq olmadıqda, yol verilir.

Bölmə  5 . Sərbəst ticarət rejiminin təqdim edilməsi

5.1. Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük ərazilərindəki sərbəst ticarət rejimi mala aşağıdakı hallarda tətbiq edilir: [2]

a) mal Sazişin bir iştirakçısı olan dövlətin rezidenti ilə Sazişin digər iştirakçısı olan dövlətin rezidenti arasındakı müqaviləyə / kontrakta əsasən, Sazişin bir iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisindən ixrac edilir və Sazişin digər iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisinə idxal olunursa. Bu Qaydaların 8.5-ci və 8.6-cı bəndlərində qeyd olunan hallarda, belə müqavilə malın ixracından sonra bağlanıla bilər;

b) xarici ticarət müqaviləsinə/sövdələşməyə uyğun olaraq, habelə Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda, mal üzərində mülkiyyət hüququ Sazişin iştirakçısı olan dövlətin rezidenti olan şəxsə məxsusdursa;

c) mal Sazişin bir iştirakçısı olan dövlətin fiziki şəxsi sayılan rezidenti tərəfindən Sazişin bir iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisindən Sazişin digər iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisinə ixrac (idxal) edilirsə; *

d) mal, ərazisi vasitəsilə göndərilməsinin həyata keçirildiyi ölkənin gömrük orqanları tərəfindən sənədlə təsdiq edilmiş gömrük nəzarəti altında üçüncü ölkənin ərazisində yerləşdiyi və ya yerini dəyişdiyi hallar istisna edilməklə, Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisini tərk etmirsə. Bu halda, malın qorunmasının təmin edilməsi və təkrar yüklənməsi üzrə əməliyyatlar istisna edilməklə, mal dəyişməz vəziyyətdə olmalı və onun üzərində hər hansı əməliyyat aparılmamalıdır;

e) mal, bu Qaydalarla müƏyyən edilmiş malların mənşə ölkəsinin teyin edilməsi meyarlarına uyğun gəlirsə;**

ə) mal barəsində bu Qaydaların 6.1-ci və ya 6.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq malın mənşəyi haqqında sənəd təqdim edilirsə

5.2. Xarici ticarət müqaviləsinə/sövdələşməsinə müvafiq olaraq, həmçinin Saziş iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər hallarda, mal üzərində mülkiyyət hüququ Saziş iştirakçısı olan dövlətin rezidenti sayılmayan şəxsə məxsusdursa, sərbəst ticarət rejimi təqdim edilmir. [3]

Bu halda, həmçinin əgər bu Qaydaların 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan şərtlərdən ən azı biri yerinə yetirilmirsə, səlahiyyətli orqan (təşkilat) tərəfindən, ərizəçinin (bəyanatçının) xahişinə əsasən, ixrac ölkəsinin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq ümumi formalı (CT-1 abbreviaturası olmayan) malların mənşəyi barədə sertifikat verilir.

5.3. Mənşəyi təyin edilməmiş və ya mənşəyi təyin edilmiş, lakin bununla belə, onlara münasibətdə bu məqsədlər üçün lazım olan sənədlərin olmaması səbəbindən sərbəst ticarət rejimi tətbiq olunmayan mallar idxal ölkəsinə idxal ölkəsinin tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi tələblərinə müvafiq olaraq buraxılır.

5.4. Bu Qaydaların 5.3-cü bəndində qeyd olunan mallara münasibətdə, idxal ölkəsində gömrük bəyannaməsinin qeydiyyat günündən etibarən 12 ay müddətinə qədər onların mənşəyi barədə lazımi şəhadətnamənin əldə olunması (CT-1 formalı sertifikatın və lazım gələrsə, malların mənşə ölkəsi təqdim edən digər sənədlərin təqdim edilməsi) şərtilə, Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük ərazisində sərbəst ticarət rejimi tətbiq (bərpa) oluna bilər (CT-1 formalı sertifikatın saxtalaşdırılması halları istisna edilməklə).

Bölmə 6 .  Malların mənşə ölkəsinin təsdiq edilməsi

6.1. Sərbəst ticarət rejiminin təqdim edilməsi məqsədilə Sazişin iştirakçısı olan konkret dövlətdə malın mənşə ölkəsinin təsdiq edilməsi üçün idxal ölkəsinin gömrük orqanına CT-1 formalı sertifikatın əsli (sertifikatın blankı bu Qaydaların ayrılmaz hissəsi hesab olunan Əlavə 2-də təqdim edilmişdir) və ya malın mənşəyi barədə bəyannamə təqdim olunmalıdır.

6.2. Əgər Sazişin iştirakçısı olan dövlət mənşəli olan və bir mal partiyasında rəsmiləşdirilən idxal edilmiş malların ümumi dəyəri 5000 (beş min) ABŞ dollarına bərabər məbləğdən artıq deyildirsə, sərbəst ticarət rejiminin təqdim olunması məqsədi ilə idxal edilən belə malların mənşə ölkəsini təsdiq edən sənəd qismində malın mənşəyi barədə bəyannamə təqdim edilə bilər. [4]

Malların ümumi dəyəri ABŞ dollarından fərqli valyutada bəyan edildiyi halda, valyutanın məbləğinin ABŞ dolları ilə yenidən hesablanması üçün ölkənin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal ölkəsinin gömrük orqanı tərəfindən gömrük bəyannaməsinin qeydiyyata alındığı gün üçün valyuta məzənnəsi tətbiq edilir.

Əgər malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sənəd qismində malın mənşəyi barədə bəyannamə təqdim edilmişdirsə və həmin bəyannamədə malların mənşə ölkəsi haqqında məlumatların yanlış olması əlamətləri aşkar edilərsə, idxal ölkəsinin gömrük orqanlarının əsaslandırılmış tələbi ilə CT-1 formalı mənşə sertifikatı təqdim edilir.

Malların mənşəyi barədə sənədlərin təqdim edilməsinin zəruri olmadığı hallar Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilir.

Malın mənşəyi haqqında bəyannamənin surəti, habelə onunla bağlı olan və malın mənşəyini təsdiq edən istənilən sənədlər, malın mənşəyi barədə bəyannamənin tərtib edildiyi tarixdən 3 il müddətindən az olmayaraq ixracatçıda saxlanılır .

6.3. Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdən malların ixracı zamanı malın mənşəyi barədə CT-1 formalı sertifikat ixrac dövlətinin səlahiyyətli orqanı (təşkilatı) (sonradan - səlahiyyətli orqan) tərəfindən onun milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq verilir.

6.4. CT-1 formalı sertifikat bir mal partiyasına görə tərtib edilir və verilir.

Sərbəst ticarət rejiminin təqdim edilməsi məqsədilə CT-1 formalı sertifikatın tətbiqedilmə müddəti onun verilmə tarixindən etibarən 12 ay ilə məhdudlaşdırılır.

6.5. Sazişin iştirakçısı olan dövlətlər CT-1 formalı sertifikatların blank nümunələrini, sertifikatları təsdiq etmək hüququna malik olan şəxslərin imza nümunələrini, səlahiyyətli orqanların möhürlərinin əksini, həmçinin səlahiyyətli orqanların adlan və ünvanları barədə informasiyanı mübadilə edirlər. Qeyd olunan məlumatlar təqdim edilmədikdə, sertifikatlar sərbəst ticarət rejiminin təqdim edilməsi məqsədləri üçün idxal ölkəsinin gömrük orqanları tərəfindən tanınmır.

6.6. Son məhsulun təsnifatlandırıldığı mal mövqeyi barədə 9-cu qrafada gömrük bəyannaməsində qeyd olunan məlumatlardan fərqli məlumat yerləşdirilmiş sertifikat təqdim edildiyi halda, sərbəst ticarət rejiminin təqdim edilməsi imkanları barədə məsələ malın mənşəyi barədə rəyin və ya səlahiyyətli orqan tərəfindən və ya Sazişin iştirakçısı olan dövlətin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq digər təşkilat tərəfindən verilmiş və Sazişin iştirakçısı olan dövlətdə malın kifayət qədər emala/təkrar emala məruz qalmasını birmənalı şəkildə təsdiq edən ekspertiza aktının idxalatçı/ixracatçı tərəfindən təqdim edilməsindən sonra idxal ölkəsinin gömrük orqanı tərəfindən həll olunur.

6.7. CT-1 formalı sertifikatın və ya oradakı məlumatların qüsursuzluğuna dair şübhə yarandıqda, malın idxal ölkəsinin gömrük orqanı CT-1 formalı sertifikatı təsdiq etmiş səlahiyyətli orqana və ya malın mənşə ölkəsinin səlahiyyətli orqanına əlavə, yaxud dəqiqləşdirici məlumatlar bildirilməsi ilə bağlı, o cümlədən CT-1 formalı sertifikatların sadə seçimli yoxlanılmaları ilə bağlı əsaslandırılmış xahişlə müraciət edə bilər, xahişə cavab, müraciət tarixindən etibarən 6 ay ərzində təqdim olunmalıdır.

6.8. CT-1 formalı sertifikatların verilməsi barədə təlimat sənədi səlahiyyətli orqan tərəfindən və ya Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanun-vericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər qaydada işlənilir və təsdiq edilir.

Bölmə 7. CT-1 formalı malın mənşəyi barədə sertifikatın doldurulmasına dair tələblər və qaydalar

7.1. CT-1 formalı sertifikat mətbəə üsulu ilə hazırlanmış, sıxlığı 25 q/m2-dan az olmayan A4 (210x297 mm) formatlı xüsusi mühafizəli blankda, rus dilində çap olunmuş şəkildə tərtib edilir.

7.2. CT-1 formalı sertifikatın surəti, həmçinin malın mənşəyini təsdiq edən onunla bağlı bütün sənədlər, sertifikatı vermiş səlahiyyətli orqanda ən azı 3 il saxlanılır.

7.3. Sertifikatda şəxslərin faksimil imzalarından istifadə olunmasına, pozulmaların mövcudluğuna, həmçinin müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməmiş düzəlişlərə və/yaxud əlavələrə yol verilmir.

Sertifikata düzəlişlər və/yaxud əlavələr yanlış informasiyanın üzərindən xətt çəkilməsi və təshih edilmiş məlumatların çap edilməsi və ya əlyazma ilə daxil edilməsi, CT-1 formalı sertifikatı vermiş səlahiyyətli şəxsin imzası və səlahiyyətli orqanın möhürü ilə təsdiq olunur.

7.4. CT-1 formalı sertifikatın doldurulması aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

qrafa l - "Yükgöndərən/ixracatçı (adı və ünvanı)". Qrafanın doldurulması zamanı yükgöndərənin/ixracatçının adının, onun dövlət qeydiyyatı barədə şəhadətnaməsinə və ya yükgöndərənin/ixracatçının yerləşdiyi faktiki ünvanı təsdiq edən sənədə əsasən, əks olunmasına icazə verilir.

Əgər yükgöndərən və ixracatçı ayrı-ayrı hüquqi şəxslərdirlərsə, yükgöndərənin (adı və ünvanı) ixracatçının (adı və ünvanı) "tapşırığı əsasında" hərəkət etməyi qeyd edilməlidir;

qrafa 2 - "Yükalan/idxalatçı (adı və ünvanı)". Qrafanın doldurulması zamanı yükalanın/idxalatçının adının, onun dövlət qeydiyyatı barədə şəhadətnaməsinə və ya yükalanın/idxalatçının yerləşdiyi faktiki ünvanı təsdiq edən sənədə əsasən, qeyd olunmasına icazə verilir.

Əgər yükalan və idxalatçı ayrı-ayrı hüquqi şəxslərdirlərsə, yükalanın (adı və ünvanı) idxalatçının (adı və ünvanı) "tapşırığı əsasında" fəaliyyət göstərməsi qeyd edilməlidir;

qrafa 3 - "Nəqliyyat vasitələri və hərəkət marşrutu (məlum olduğu qədər)". Nəqliyyat vasitələri və hərəkət marşrutu barədə məlumatlar, məlum olduğu qədər, qeyd olunur;

qrafa 4 - sertifikatın qeydiyyat nömrəsi, sertifikatı verən ölkə və həmin sertifikat təqdim olunan ölkə qeyd olunur.

Qeydiyyat nömrəsinin əllə yazılmasına və ya ştamp vasitəsilə daxil edilməsinə yol verilir;

 

1 CT-1 formalı sertifikatın 1 və 2-ci qrafalarında, müvafiq olaraq, yükgöndərənin/ixracatçının və yükalanın/idxalatçının malın yüklənməsi ilə bağlı digər malmüşayiətedici sənədlərdə (xarici ticarət müqaviləsi/sövdələşmə, hesab-faktura, gömrük bəyannaməsi və s.) göstərilən adları və ünvanları qeyd olunur.

 

qrafa 5 - "Xidməti qeydlər üçün". Çap üsulu ilə, əlyazma ilə və ya ştampla vurulmaqla, ixrac, tranzit və/yaxud malı alan ölkələrin nəzarətedici dövlət orqanlarının xidməti qeydləri, həmçinin lazım gələrsə, aşağıdakı qeydlər daxil edilir: "Dublikat", "Sertifikatın əvəzinə verilmişdir", "Sonradan verilmişdir"; həmçinin bu Qaydalarla nəzərdə tutulan digər qeydlər.

Bu qrafaya əllə daxil edilən qeydlər bu Qaydaların 7.3-cü bəndinin ikinci abzasında nəzərdə tutulan qaydada təsdiq olunur;

qrafa 6 - "Nömrə". Malın sıra nömrəsi qeyd olunur;

qrafa 7 - "Yerlərin sayı və qablaşdırma növü". Yerlərin sayı və qablaşdırmanın növü göstərilir;

qrafa 8 - "Malın təsviri". Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədləri üçün bəyan edilənlərə dair malın birmənalı identifikasiyasının aparılmasına imkan verən malın kommersiya adı və digər məlumatlar göstərilir.

8-ci qrafanın doldurulması üçün yer kifayət etmədikdə, müəyyən edilmiş qaydada doldurulan (imza və möhürlə təsdiq edilmiş və sertifikatın 4-cü qrafasında göstərilən qeydiyyat nömrəsi ilə eyni nömrəyə malik olan) malın mənşəyi barədə əlavə vərəqdən (vərəqlərdən) (əlavə vərəqin blankı bu Qaydaların ayrılmaz hissəsi hesab edilən 3-cü Əlavədə təqdim olunur) istifadəyə yol verilir.

Əhəmiyyətli mal nomenklaturu siyahısı ilə mal partiyasının daşınması hallarında (bir şərtlə ki, bütün mallar eyni bir mal mövqeyində təsnif edilmişdir və eyni mənşə meyarına malikdir) sertifikatın əlavə vərəqinin (vərəqlərinin) tərtib edilməsi əvəzinə malların tam siyahısının qeyd olunduğu malmüşayiətedici sənəddən (hesab-faktura, hesab-proforma, nəqliyyat qaiməsi/konosament, yaxud malın miqdar xarakteristikasını əks etdirən digər sənəd) istifadə olunmasına icazə verilir. Birinci vərəqində sertifikatın qeydiyyat nömrəsi və müvafiq verilmə tarixi qeyd olunan həmin malmüşayiətedici sənəd sertifikatla birlikdə idxal ölkəsinin gömrük orqanına təqdim edilir. Malmüşayiətedici sənəddə malların mənşəyi barədə məlumatlar sertifikatı vermiş səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq edilir. Bununla belə, sertifikatın 8-ci qrafasında rekvizitləri və ibarət olduğu vərəqlərinin sayı qeyd olunmaqla, malmüşayiətedici sənədə istinad edilir;

qrafa 9 - "Mənşə meyarı". Malların aşağıdakı mənşə meyarları qeyd olunur:

"P" - tamamilə Sazişin iştirakçısı olan dövlətdə istehsal edilmiş mal;

"D1905" - son məhsulun XİF ƏN üzrə mal mövqeyindəki kodunun ilk dörd rəqəmi, məsələn - 1905 göstərilməklə, kifayət qədər emala/təkrar emala məruz qalmış mal;

"K" - mənşə ölkəsi kumulyativ prinsip əsasında müəyyən edilmiş mal.

Əgər sertifikatda XİF ƏN üzrə müxtəlif mal mövqelərində təsnif edilmiş və müxtəlif mənşə meyarlarına malik olan mallar bəyan edilmişdirsə, onda 9-cu qrafada bütün bəyan edilmiş mallar üçün differensial olaraq mənşə meyarı qeyd olunur;

qrafa 10 - "Malın miqdarı". Brutto/netto çəkisi (kq) və/yaxud XİF ƏN-ə əsasən malın digər miqdar xarakteristikaları göstərilir. İxrac edilən malın faktiki miqdarı sertifikatda göstərilən miqdarın 5%-dən çox olmamalıdır.

Netto çəki pərakəndə ticarət zamanı maldan ayrılmayan»ilkin qablaşdırma nəzərə alınmaqla göstərilir.

Uzunmüddətli xarici ticarət müqavilələri/sövdələşmələri üzrə eyni yükgöndərəndən eyni yükalana çatdırılarkən, sertifikatların dövri nəşrlərə verilməsi zamanı qrafanın doldurulması vacib deyildir. Bununla belə, azad ticarət rejimi idxal edilən dövri nəşrlərin faktiki miqdarı üzrə təqdim edilir.

qrafa 11 - "Hesab-fakturanın nömrəsi və tarixi". Hesab-faktura, yaxud hesab-proforma, yaxud da malın maliyyə və/yaxud miqdar parametrini əks etdirən digər sənəd barədə məlumatlar göstərilir (Yük eyni yükgöndərəndən eyni yükalana çatdırılarkən, uzunmüddətli xarici ticarət müqavilələri/sövdələşmələri həyata keçirilərkən qrafanın doldurulması vacib deyildir);

qrafa 12 - "Təsdiqetmə". Səlahiyyətli orqan tərəfindən doldurulur və onun adı, ünvanı, möhürü və sertifikatın verilmə tarixi, həmçinin sertifikatı təsdiq etmək səlahiyyətinə malik olan şəxsin imzası, soyadı və inisialları qeyd olunur.

Tarixin, həmçinin səlahiyyətli şəxsin soyadının və inisiallarının əlyazma ilə və ya ştampla daxil edilməsinə icazə verilir;

qrafa 13 - "Ərizəçinin bəyannaməsi". Malın tam şəkildə istehsal edildiyi, yaxud kifayət qədər emala/təkrar emala məruz qaldığı ölkə, malın mənşə ölkəsi barədə məlumatların bəyan edildiyi tarix qeyd olunur, həmçinin ərizəçinin möhürü vurulur, ərizəçinin səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası, soyadı və inisialları yazılır.

Tarixin, həmçinin səlahiyyətli şəxsin soyadının və inisiallarının əlyazma ilə və ya ştampla daxil edilməsinə icazə verilir.

Mal fiziki şəxs - Sazişin iştirakçısı olan dövlətin rezidenti tərəfindən ixrac (idxal) olunduğu halda, CT-1 formalı sertifikat aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla doldurulur:

qrafa 1 - yükgöndərənin soyadı, inisialları və ünvanı əks olunur;

qrafa 2 - məlum olduqda, yükalanın soyadı, inisialları, ünvanı qeyd olunur, həmçinin "Sərbəst dövriyyə üçün" qeydi aparılır.

Yükgöndərənin və yükalanın eyni fiziki şəxs olmasına yol verilir;

5-ci və 11-ci qrafalar, məlumat olmadıqda, doldurulmaya bilər;

13-cü qrafa malın mənşə ölkəsi barədə məlumatların rəsmiləşdirilmə tarixi, həmçinin yükgöndərənin soyadı və inisialları göstərilməklə, yükgöndərənin imzası ilə təsdiq edilir.

7.5. Sertifikat blankının arxa tərəfinin doldurulmasına icazə verilmir.

Bölmə  8 .  Sertifikatın verilməsinin əlavə halları

8.1. CT-1 formalı sertifikat ərizəçinin (bəyannaməçi) yazılı müraciəti əsasda mal ixrac olunduqdan sonra verilə bilər. Bu halda ərizəçi (bəyannaməçi) səlahiyyətli orqana əlavə olaraq malın faktiki ixracını təsdiq edən gömrük qeydi olan malmüşayiətedici sənədi təqdim edir*. Bəyannamə elektron formada verildikdə, malın sərhədi keçməsi haqqında gömrük orqanının elektron bildirişi təqdim edilə bilər. Əgər mal Sazişin iştirakçısı olan dövlətdən ixrac olunarkən gömrük bəyannaməsi tətbiq edilmirsə, səlahiyyətli orqana malın Sazişin iştirakçısı olan həmin dövlətin ərazisindən yüklənilməsini təsdiq edən sənədlər təqdim olunur. [5]

Yuxarıda göstərilən hallarda CT-1 formalı sertifikatın 5-ci qrafasında “Sonradan verilmişdir” qeydi aparılır.

8.2. CT-1 formalı sertifikat itirildikdə və ya zədələndikdə, onun dublikatı verilir. Dublikat verilərkən 12-ci - "Təsdiqetmə" qrafasında dublikatın verilmə tarixi, 5-ci - "Xidməti qeydlər üçün" qrafasında isə "Dublikat" sözü, itirilmiş və ya zədələnmiş CT-1 formalı əsl sertifikatın nömrəsi və tarixi göstərilməlidir. Sertifikatın dublikatı əsl sertifikatın verilmə tarixindən etibarən qüvvəyə minir.

Sərbəst ticarət rejiminin təqdim edilməsi məqsədilə sertifikatın dublikatının tətbiq müddəti əsl sertifikatın verilmə tarixindən etibarən 12 aydan çox olmamalıdır.

8.3. Hər hansı səbəbdən ləğv edilmiş CT-1 formalı sertifikatın əvəzinə, yaxud əvvəllər verilmiş sertifikatın yenidən tərtib edilməsi zərurəti yarandıqda, ərizəçinin (bəyanatçının) yazılı əsaslandırılması ilə CT-1 formalı yeni sertifikat verilə bilər. Bununla belə, ləğv edilmiş/təkrar tərtib edilmiş sertifikatın nömrəsi və tarixi göstərilməklə, "CT-1 formalı sertifikatın əvəzinə verilmişdir" qeydi daxil edilir.

8.4. Malın qorunmasının təmin edilməsi və onun qablaşdırılması, həmçinin satışı və daşınmaq üçün hazırlanması üzrə əməliyyatlar istisna edilməklə, emala/təkrar emala məruz qalmayan malların Sazişin iştirakçısı olan dövlətlər çərçivəsində təkrar ixracı halında, CT-1 formalı əvəzləyici sertifikatların verilməsi mümkündür.

Bir və ya bir neçə əvəzləyici CT-1 formalı sertifikatın verilməsi Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisinə malların gömrük nəzarəti altında yerləşdirilməsi və sonradan partiyaların və ya onların bir hissəsinin idxal ölkəsində sərbəst dövriyyəyə buraxılması ilə idxalı halında da mümkündür.

Əvəzləyici sertifikatlar idxal ölkəsinin səlahiyyətli orqanı (təşkilatı) tərəfindən idxal ölkəsinin CT-1 formalı sertifikatı (sertifikatları) əsasında verilir.

2 Bununla belə, gömrük orqanının qeydiyyatı sertifikatın verilmə tarixindən əvvəl olmalıdır.

Bu halda əvəzləyici sertifikatın 5-ci qrafasında "Sertifikat CT-1 formalı sertifikat əsasında verilmişdir" qeydi daxil edilir (qeydiyyat nömrəsi, tarixi və sertifikatı vermiş səlahiyyətli orqan göstərilməklə), CT-1 formalı əvəzləyici sertifikatın 9-cu qrafasında isə, əsasında verildiyi CT-1 formalı sertifikatda göstərilən eyni mənşə meyarı qeyd olunur.

Mənşə meyarı qeyd olunmayan köhnətipli blankda tərtib edilmiş CT-1 formalı sertifikat əsasında əvəzləyici sertifikat verildiyi halda, onun 9-cu qrafasında xətt çəkilir.

8.5. Malın Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə keçirilən sərgilərə/yarmarkalara ixracı hallarında, CT-1 formalı sertifikat verilə bilər. Bununla belə, sertifikatın 2-ci qrafasında sərginin/yarmarkanın təşkilinə görə məsul şəxs, yaxud onun tapşırığı əsasında fəaliyyət göstərən şəxs, 5-ci qrafada isə sərginin/yarmarkanın adı qeyd olunur.

Həmin mallar üçün sərbəst ticarət rejimi, əgər qeyrisi Sazişin iştirakçısı olan
dövlətlərin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulmayıbsa, bu Qaydaların 5.1-ci
bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq, Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin rezidentləri arasında onların satışı və ya ötürülməsi barədə müqavilə bağlandıqdan sonra təqdim edilir.

8.6. Sazişin iştirakçısı plan bir dövlətin ərazisindən Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətin ərazisinə malın daşınması zamanı, onun sonradan satışı məqsədilə, CT-1 formalı sertifikat verilərkən, yükalan/idxalatçı şəxsi qismində (sertifikatın 2-ci qrafası) malı ixrac edən yükgöndərən şəxs qeyd olunur. Bu halda sertifikatın 2-ci qrafasında, əlavə olaraq, "Sonrakı satış üçün" qeydi aparılır. Həmin mallar üçün sərbəst ticarət rejimi, əgər qeyrisi Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulmayıbsa, bu Qaydaların 5.1-ci bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq, Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin rezidentləri arasında onların satışı və ya ötürülməsi barədə müqavilə bağlanıldıqdan sonra təqdim edilir.

8.7. Malların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi barədə 24 sentyabr 1993-cü il tarixli Qaydaların qüvvəyə minməsinə qədər Sazişin iştirakçısı olan dövlətlər çərçivəsində onların ərazilərində istehsal edilmiş və Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük ərazilərinə idxal edilmiş (yerləşdirilmiş) malların ixracı zamanı CT-1 formalı sertifikatın verilməsi 5-ci qrafaya "Mal... (ölkənin indiki adı, istehsalçının adı və hazırlandığı il göstərilir) hazırlanmışdır" qeydinin daxil edilməsi ilə mümkündür. Bu halda, sertifikatın 9-cu qrafasında xətt çəkilir, 13-cü qrafada isə malın istehsal olunduğu ölkənin indiki adı qeyd olunur. Malın istehsalçısı (onun adı, ünvanı, həmçinin malın hazırlanma ili) barədə təsdiqləyici sənədlər təqdim edilməsi şərtilə, Sazişin iştirakçısı olan istənilən dövlətdə sertifikatın verilməsi mümkündür.

Bölmə  9 . CT-1 formalı sertifikatın tanınmaması üçün əsaslar

9.1. Mallara sərbəst ticarət rejiminin təqdim edilməsi məqsədilə idxal ölkəsinin gömrük orqanları tərəfindən aşağıdakı hallarda sertifikat tanınmaya bilər, əgər:

təqdim edilən sənəddə silinmələr, qaraltmalar və ya bu Qaydalara müvafiq olaraq təsdiq edilməmiş düzəlişlər mövcuddursa və ya lazımi imzalar və/yaxud möhürlər yoxdursa;

sertifikatda qoyulmuş möhürlərin və/yaxud şəxslərin imzalarının əksi, həmçinin CT-1 formalı sertifikatı təsdiq etmək və vermək səlahiyyətinə malik olan orqanların qeyd edilmiş ünvanları idxal ölkəsinin gömrük xidmətində olan məlumatla uyğun deyildirsə;

sertifikatda qeyd olunan məlumatlar bəyan edilənlərə uyğun deyildirsə və ya bəyan

edilənlə müqayisədə malın birmənalı identifikasiyasını həyata keçirməyə imkan vermirsə;

təqdim edilən sertifikatın blankı idxal ölkəsinin gömrük xidmətində olan blank nümunələri ilə uyğun deyildirsə;

təqdim edilən sertifikatda sertifikatı təqdim etmək səlahiyyətinə malik olan şəxslərin imzalan faksimil şəklində yerinə yetirilmişdirsə;

sertifikatda göstərilən mal bu Qaydaların 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan şərtlərə cavab vermirsə;

sertifikatda göstərilən mal bu Qaydaların 5.2-ci bəndində nəzərdə tutulan hallara uyğun gəlirsə.

9.2. İdxal ölkəsinin gömrük orqanları tərəfindən tanınmayan CT-1 formalı
sertifikat, sonradan sertifikatda qeyd olunan məlumatlan dəqiqləşdirməklə, CT-1 formalı sertifikatı vermiş səlahiyyətli orqanın müvafiq məktubu əsasında tanına bilər.

Zəruri hallarda, idxal ölkəsinin gömrük orqanları tərəfindən tanınmayan sertifikatın əvəzinə bu Qaydalarla müəyyən edilmiş qaydada yeni sertifikat verilə bilər.

9.3. Sertifikat aşağıdakı hallarda idxal ölkəsinin gömrük orqanları tərəfindən
həqiqi kimi tanınmaya bilər, əgər:

ümumən 6 aylıq müddət ərzində (ilkin sorğu tarixindən etibarən 3 ay və təkrar sorğu tarixindən etibarən 3 ay) idxal ölkəsinin gömrük orqanlarına ixrac ölkəsinin və ya malın mənşə ölkəsinin səlahiyyətli orqanlarından sorğulanan sertifikata dair cavab gəlməzsə;

idxal ölkəsinin gömrük orqanlarında sertifikatın verilməməsi (saxtakarlıq) və ya etibarsız sənədlər və/yaxud yanlış məlumatlar əsasında verilməsi barədə ixrac ölkəsinin səlahiyyətli orqanlarından alınan təsdiqlənmiş məlumatlar olarsa;

idxal ölkəsinin gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilən araşdırmalar nəticəsində və ixrac ölkəsinin və ya malın mənşə ölkəsinin səlahiyyətli orqanlarına göndərilən sorğu əsasında əldə olunmuş məlumatlar əsasında, idxal ölkəsinin gömrük orqanları tərəfindən CT-1 formalı sertifikatın bu Qaydalarla müəyyən edilmiş tələblərin pozulması ilə verilməsi aşkar edilərsə.

Bölmə 10. Yekun müddəalar

10.1. Malın mənşəyi haqqında düzgün tərtib edilmiş sertifikatın və ya malın mənşəyi barədə məlumatların təqdim edilməməsi, Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericilikləri ilə nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə, malın gömrük orqanları tərəfindən saxlanılmasına əsas verilir.

10.2. Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük orqanları tərəfindən malın buraxılışına yalnız həmin dövlət üçün qüvvədə olan beynəlxalq müqavilələrə və ya onun milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq idxal ölkəsinə buraxılmalı olmayan ölkə mənşəli olmasını güman etməyə kifayət qədər əsas olduğu zaman imtina edilə bilər.

 

Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydalarına

Qoşma 1

Malın müəyyən ölkə mənşəli hesab olunması üçün həmin ölkədə yerinə yetirilən şərtlərin, istehsalat və texnoloji əməliyyatların

SİYAHISI

Qeyd l

1.1. Siyahının ilk iki qrafasında materialların emal/təkrar emal edilməsi nəticəsində əldə olunan məhsullar barədə məlumatlar qeyd olunur. Siyahının birinci qrafasında XİF ƏN üzrə məhsulun kodu, ikinci qrafasında - birinci qrafada qeyd olunan koda müvafiq olaraq məhsulun təsviri göstərilir. İlk iki qrafada təsvir edilən hər bir konkret məhsul üçün, onun mənşəyini müəyyən edən şərtlər, istehsalat və texnoloji əməliyyatlar (sonradan - şərtlər və əməliyyatlar) üçüncü qrafada göstərilir.

Bu Siyahıdakı mallar müstəsna olaraq XİF ƏN üzrə mal kodu ilə müəyyən edilir; malın adı yalnız istifadənin rahatlığı üçün göstərilmişdir.

Əgər XİF ƏN üzrə malın kodundan sonra "-dan (-dən)" şəkilçisi qoyulmuşdursa, bu, üçüncü qrafadakı şərtlərin və əməliyyatların yalnız həmin mal mövqeyində təsnif edilən və ikinci qrafada göstərilən mallara tətbiq edilməsini bildirir. Bu halda malın adı da həmçinin rəhbər götürülür.

1.2. Əgər birinci qrafada bir neçə mal mövqeyinin nömrəsi və ya qrupun nömrəsi göstərilmişdirsə və eyni zamanda, ikinci qrafada məhsulların ümumiləşdirilmiş təsviri mövcuddursa, onda üçüncü qrafada qeyd edilən müəyyən şərtlər və əməliyyatlar birinci qrafada qeyd olunan mal mövqelərində XİF, ƏN-ə müvafiq olaraq təsnif edilən bütün məhsullara və ya birinci qrafada göstərilən istənilən mal mövqeyinə tətbiq olunur.

1.3. Əgər eyni mal mövqeyində təsnif edilən malların bir hissəsinə münasibətdə bir şərtlər və əməliyyatlar tətbiq edilir, digər hissəsinə (hissələrinə) münasibətdə isə digər şərtlər və əməliyyatlar tətbiq edilirsə, onda ikinci qrafada malların konkret təsvirinin göstərildiyi müvafiq sayda abzaslar mövcuddur və müvafiq olaraq, üçüncü qrafada mallara dair təsviri ikinci qrafanın bu və ya digər abzasında göstərilən şərtlər və əməliyyatlar qeyd olunur.

Qeyd 2

2.1. Bu Siyahının üçüncü qrafasında qeyd olunan şərtlər və əməliyyatlar yalnız xarici mənşəli materiallardan hazırlanan məhsullardan istifadəyə münasibətdə həyata keçirilir. Üçüncü qrafadakı şərtlər və əməliyyatlarla müəyyən edilən məhdudiyyətlər də həmçinin xarici mənşəli materiallardan hazırlanmış məhsullardan istifadəyə şamil edilir.

2.2. Əgər məhsulun hazırlanması üçün istənilən mal mövqeyindən olan materiallardan istifadə olunmasının mümkünlüyü şərtlər və əməliyyatlarla müəyyən edilmişdirsə, bu o deməkdir ki, məhsulla eyni mal mövqeyində təsnifləndirilən materiallardan şərtlər və əməliyyatlarla müəyyən edilə bilən xüsusi məhdudiyyətlərə riayət olunması şərtilə istifadə oluna bilər.

1,2 Qeydləri yalnız Siyahıda göstərilmiş mallara münasibətdə tətbiq edilir.

2.3. Əgər xarici mənşəli materiallardan hazırlanmış məhsul, mal mövqeyinin dəyişməsi səbəbindən və ya Siyahıya müvafiq olaraq, ona aid olan şərtlər, yaxud əməliyyatlar səbəbindən, onun təkrar emalının həyata keçirildiyi, Sazişin iştirakçısı olan dövlətin mənşəli malı statusunu alırsa və sonra ondan digər məhsulun istehsalı üçün material qismində istifadə olunursa, onda onun istehsalında istifadə olunan məhsula dair həmin şərtlər və əməliyyatlar nəzərə alınmır.

2.4. Elementlər qrupundan ibarət olan və ya bir sıra hissələrdən yığılmış və XİF ƏN üzrə malların təsnifatlandırma qaydasına müvafiq olaraq vahid mal kimi təsnifatlandırılan məhsula, əgər onun bütün tərkib hissələri əməliyyatları və şərtləri təmin edirsə, həmin şərtlərə və əməliyyatlara cavab verən kimi baxılır.

Əgər həmin məhsulu təşkil edənlərin bir hissəsi şərtləri və əməliyyatları təmin edir, digər hissəsi təmin etmirsə və ya son məhsulla eyni mal mövqeyinə aiddirsə, şərtləri və əməliyyatları təmin etməyən və ya son məhsulla eyni mal mövqeyinə malik olan tərkib hissələrin dəyəri son məhsulun franko-zavod qiymətinin 15%-dən artıq deyildirsə, onda həmin məhsul, şərtləri və əməliyyatları təmin edən kimi hesab olunacaqdır.

Bu qayda, bu Siyahıda digər şərtlər qeyd olunan mallar istisna edilməklə, bütün hallarda tətbiq oluna bilər.

2.5. Bu Siyahının üçüncü qrafasında göstərilən şərtlər və əməliyyatlar istehsalat və ya texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsinin minimal həcmini müəyyən edir. Müəyyən edilmiş minimal həcmdən az istehsalat və ya texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi məhsulun mənşəyini müəyyən etmir.

2.6. Əgər məhsulun bir materialdan artıq hazırlanması bu Siyahıda göstərilən əməliyyatlar və şərtlərlə müəyyən edilərsə, bu o deməkdir ki, bir və ya daha çox materialdan istifadə oluna bilər. Bununla belə, bütün materiallardan istifadə olunması mütləq deyildir.

Lakin əgər bir şərt və ya əməliyyat çərçivəsində bir materiala münasibətdə müəyyən edilmiş hər hansı məhdudiyyət mövcuddursa və bununla yanaşı, digər materiallara münasibətdə müəyyən edilmiş digər məhdudiyyətlər mövcuddursa, onda həmin məhdudiyyətlər məhsulun istehsalı zamanı həqiqətən istifadə edilmiş materiallara münasibətdə tətbiq olunacaqdır.

2.7. Əgər göstərilən siyahıdakı şərtlər və əməliyyatlarla məhsulun müəyyən edilmiş materiallardan hazırlanması mütləqdirsə, bu o deməkdir ki, həmin şərt özünün təbiəti baxımından bu şərtlərin və ya əməliyyatların vəziyyətini poza bilməyən digər materiallardan istifadə olunması üçün maneə sayılmır(Məsələn: əgər şərtlər və əməliyyatlarla taxıl dənli bitkiləri və ya onların törəmələrindən istifadə olunması şərtləndirilmişdirsə, bu, mineral duz, kimyəvi və taxıl dənli bitkilərindən istehsal olunmayan digər əlavələrin istifadəsinə maneə olmur).

1,2 Qeydləri yalnız Siyahıda göstərilmiş mallara münasibətdə tətbiq edilir.

MDB XİF ƏN kodu

Malın adı

Üçüncü ölkələrdə məhsul istehsalında istifadə olunarkən mala mənşə statusunun verilməsi üçün zəruri olan şərtlər, istehsalat və texnoloji əməliyyatlar

1

2

3

0201

İri buynuzlu heyvan əti, təzə və ya soyudulmuş

01 qrupuna aid mallardan hazırlanma

0202

İri buynuzlu heyvan əti, dondurulmuş

01 qrupuna aid mallardan hazırlanma

0206 [6]

İribuynuzlu heyvanın, donuz, qoyun, keçi, at, ulaq, qatırların və ya at qatırlarının əlavə qida məhsulları, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş

İstənilən mövqeli materiallardan hazırlanma, 0201-0206 mövqelərdən başqa

0207

0105 mal mövqeyində göstərilən ət və ev quşlarının əlavə yeyinti məhsulları, təzə, soyudulmuş      ya   dondurulmuş

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma, 0207-dən başqa

0209

Yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və əridilməmiş və ya digər üsulla təmizlənməmiş ev quşlarının  piyi,  təzə,  soyudulmuş,   dondurulmuş,   duzlanmış, duzlu suda, qurudulmuş və ya hisə verilmiş

Texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı  istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma,  duzlama,  hislətmə  mayesi  ilə emal, kəsmə və ədviyyat və/yaxud bitki zülalları ilə qarışdırma əməliyyatları istisna olmaqla

0210

Duzlu, suda, qurudulmuş və ya hisə verilmiş ət və əlavə ət yeyinti məhsulları; ət və əlavə et məhsullarından hazırlanan narın və cod un

Sümükdən ayırma, kəsmə, ədviyyat və/yaxud bitki zülalları və/yaxud duzla qarışdırma, ətin şprislə duzlanması, qurudulmamış ətin hissələrə doğranılması, ev quşlarının ətinin mexaniki üsulla sümükdən ayrılması, eləcə də hislətmə mayesi   ilə təmizləmə əməliyyatları istisna olmaqla, texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma, 0201-0206 və 0208-ci mövqelərdəki ət və əlavə ət məhsulları və ya 0207-ci mövqedəki quşların qara ciyəri istisna olmaqla

0402

Süd və qaymaq, qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavəsi ilə

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 40%-dən çox olmamalıdır

0408

Quş  yumurtası,   qabıqsız  və yumurta sarısı, təzə, qurudulmuş, suda və ya buğda bişirilmiş, qəliblənmiş, başqa üsulla dondurulmuş       ya   konservləşdirilmiş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və edilməməklə

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma, 0407 00-cı mövqedəki quş yumurtası istisna olmaqla

0506

Sümüklər və buynuz özəyi, emal olunmamış, yağsızlaşdırılmış,   ilkin   emal   olunmuş (forma üzrə kəsilməmiş), turşu ilə emal edilmiş və ya jelatinləşdirilməmiş; bu məhsulların tozu və tullantıları

02 qrupunun materiallarından istifadə etməklə hazırlanma

0710 40 00

Şəkər qarğıdalısı (çiy, yaxud suda və buğa verməklə bişirilmiş), dondurulmuş

Təzə və ya soyudulmuş şəkər qarğıdalısından hazırlanma

0711 90 300

Azmüddətli   saxlanma  üçün konservləşdirilmiş şəkər qarğıdalısı, lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan

Təzə və ya soyudulmuş şəkər qarğıdalısından hazırlanma

0901

Qovrulmuş   qəhvə,   kofeinlə və  ya  kofeinsiz;  tərkibində istənilən nisbətdə qəhvə olan əvəzləyicilər

Resepturanın hazırlanması və qovrulma üzrə texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

0902

Çay, dad-ətir əlavəli və ya onlarsız

Resepturanın və kupaj qarışığının hazırlanması üzrə texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə 0902-ci mövqedəki materiallardan hazırlanma, lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun dəyərinin 50%-dən çox olmamalıdır

1106 10 000

Narın və cod un və 0713-cü mal    mövqeli    qurudulmuş paxlalı tərəvəz tozu

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

1301

Təmizlənməmiş təbii şellak; təbii kitrələr, qatranlar, yapışqanlı qatranlar və terpetilər (məsələn, balzamlar)

İstifadə olunan 1301-ci mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmaması şərtilə hazırlanma

1501-dən [7]

Sümük piyi və ya tullantılardan alınan piy

0203, 0206 və ya 0207, və ya 0506-cı mövqelərin materialları istisna       olmaqla, istənilən mövqedəki           materiallardan hazırlanma; 0203 və   0206-cı mövqedəki donuz ətindən və ya subməhsullardan, və ya 0207-ci mövqedəki quş ətindən və ya subməhsullardan hazırlanma

1502-dən [8]

Sümük piyi və ya tullantılardan alınan piy

0201, 0202, 0204 və ya 0206, və ya         0506-cı mövqelərin materialları     istisna olmaqla, istənilən                     mövqedəki materiallardan hazırlanma

1504-1506 00 000

Balıqlardan və ya digər dəniz məməlilərindən   hazırlanan piylər, yağlar və onların fraksiyalan, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış,  lakin  kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş; Yun piyi (yaptər) və ondan hasil olunan piyli maddələr (lanolin daxil olmaqla); digər heyvan mənşəli piylər, yağlar      onların   fraksiyaları, saflaşdırılmış və ya kimyəvi tərkibləri    dəyişdirilmədən saflaşdırılmış

Aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma:

- əritmə

- buğa vermə

- təmizləmə

1507-1515-dən

Saflaşdırılmış bitki yağlan, bitki  yağlarının  saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi   tərkibi   dəyişdirilməmiş fraksiyalan

Xüsusiləşdirilmiş istehsal şəraitində saflaşdırma və/yaxud fraksiyalama üzrə əməliyyatlar, bununla belə, ayrı-ayrı hidrotasiya əməliyyatları mala mənşə statusunun verilməsi üçün kifayət deyildir

1602

Ətdən, əlavə ət məhsullarından və ya qandan hazırlanmış hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar

Quş əti də daxil olmaqla, ətin hazırlanması, sümükdən ayrılması, kəsilməsi, ədviyyat və/yaxud bitki zülalları və/yaxud duzla qarışdırılması, şprislə duzlanması, qurudulmamış hissələrə doğranılması, ev quşu ətinin mexaniki üsulla sümükdən ayrılması əməliyyatları istisna olmaqla, texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı 02 qrupuna daxil olan materiallardan hazırlanma

1701

Şəkər qamışından və ya çuğundurdan   alınan   şəkər   və kimyəvi cəhətdən təmiz saxaroza, bərk vəziyyətdə

Saflaşdırma (şəkər qamışı üçün), saturasiya, sulfidləmə, filtrləmə üzrə texnoloji əməliyyatların və digər sonrakı əməliyyatların (qamış və ya çuğundur şəkəri üçün) yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

1702 50 000, 1702 90 100

Kimyəvi təmiz fruktoza; Kimyəvi təmiz maltoza

İstənilən mövqedəki materiallardan, o cümlədən 1702-ci mövqedəki digər materiallardan hazırlanma

1806

Şokolad və tərkibində kakao olan digər hazır yeyinti məhsulları

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

1905

Tərkibində kakao olmayan və ya   olan,   çörək,   un-qənnadı məmulatları,   pirojnalar,   peçenye    digər çörək-bulka və   un-qənnadı   məmulatları; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli vərəqələr, boş kapsullar, vafli həbləri,   düyü   kağızı      analoji məhsullar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamaq şərtilə hazırlanma

2009

Meyvə şirələri (üzüm suslosu daxil olmaqla) və tərəvəz şirələri,     qıcqırdılmamış    və spirtsiz, şəkər və yaxud digər şəkərli maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyində istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır, bərpadan başqa, kupajlama (çoxkomponentli şirələr üçün), homohenizasiya (tərkibində meyvə ləti olan şirələr üçün), deaerasiya, termotəmizləmə (pasterizasiya, sterilizasiya) və digər texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı

2101 11

Qəhvə (həll olunan)

Qovurma, xırdalama, ayırma və qatılaşdırma (və ya qurutma) kimi əsas texnoloji əməliyyatlar kompleksinin yerinə yetirilməsi şərtilə 0901 və 2101 11 mövqeyindən olan materialların hazırlanması. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2101 12

Qəhvə  ekstraktları,  essensiyaları və konsentrantları əsasında və ya qəhvə əsasında hazır məhsullar

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2101 30 910

Qovrulmuş kasninin ekstraktları,   essensiyaları və konsentrantları

Xırdalama, ekstraksiya və qatılaşdırma kimi əsas texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə hazırlanma

2103 30 900

Hazır xardal

Xardal tozundan hazırlanma

2106-dan

Dad, ətir və ya boya əlavəli şəkər siropları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsul qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

2106 90 200

İçkilərin istehsalı zamanı istifadə olunan spirt tərkibli yarımfabrikatlar, ətirli maddə əsaslı məhsullardan başqa

İstifadə olunan materialların dəyəri son məhsul qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

210690 980-dən [9]

Qidada istifadə üçün yararlı qarışıqlar və ya heyvan və ya bitki yağlarından və ya tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox süd yağı olan yağlardan və ya onların fraksiyalarından hazırlanmış hazır məhsullar

0405, 1501-1516 mövqeli materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 1511 və 1513 mal mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır

2202 90 100-dən

Nektarlar

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır, bərpadan başqa, kupajlama (çoxkomponentli nektarlar üçün), homohenizasiya (tərkibində meyvə ləti olan nektarlar üçün), deaerasiya, termotəmizləmə (pasterizasiya, sterilizasiya) və digər texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı

2204

Təbii      üzüm      şərabları, tündləşdirilmişlər   daxil   olmaqla;  üzüm  mayesi,  2009 mal mövqeyində təsnif ediləndən başqa

Kupajlama, filtrasiya və digər sonrakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqeli materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 2204 mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2205

Vermutlar və digər üzüm şərablan bitki və ya aromatik maddələrin əlavəsi ilə

Kupajlama, filtrasiya və digər sonrakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə

2206 00

Digər    qıcqırdılmış    içkilər (məsələn, sidr, perri və armud sidri, bal içkisi); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adlan çəkilməyən və daxil edilməyən

Kupajlama, süzgəcdənkeçirmə və digər sonrakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

2208-dən

Üzüm distillatları; likörlər və digər üzüm distillatorları olan spirtli içkilər, konyaklar

Kupajlama, süzgəcdənkeçirmə və digər sonrakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə

2309

Heyvanların  yemlənməsində istifadə edilən məhsullar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsul qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanması

2403 11 000, 2403 19 [10]

Tərkibində istənilən nisbətdə tütün əvəzləyiciləri olan və ya olmayan çəkməli tütünü

İstənilən mövqedəki materiallardan          hazırlanma. Lakin, istifadə olunan   2403 mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 25-dən

Duz; kükürd; torpaq və daş; suvaq materialı, əhəng və sement,  2504,  2515   12  500, 2516, 2518-ci mövqeli, 2519, 2524,   2525   mövqelərindən olan məhsullardan başqa (həmin məhsullar üçün qaydalar aşağıda şərh edilmişdir)

Texnoloji emal/təkrar emal texnologiyasına uyğun olaraq ixtisaslaşdırılmış istehsal şəraitində istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma; kömürlə zənginləşdirmə; bərk kristalların təmizlənməsi, xırdalanması, kəsmə, susuzlaşdırma

2504

Təbii qrafit

Karbon tərkibinin zənginləşdirilməsi, xammalın təmizlənməsi və xırdalanması

2515 12 500

Mərmər    travertin    ya əhəng tufu, mişarlanmış və ya başqa üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat forma daxil olmaqla) blok v. ya plitələrə ayrılmış (qalınlığı 4 sm-dən çox, lakin 25 sm-dən çox olmayaraq)

25 sm-dən artıq qalınlıqlı daş bloklarının mişarlanması və ya başqa üsulla ayrılması

2516

Qranit,   porfir,   bazalt,   qum daşı və abidə və tikinti üçün digər daşlar, kobud doğranmış və ya doğranmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış, ya da başqa üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat forma  daxil  olmaqla)  bloklara və ya plitələrə ayrılmış

Daş bloklarının mişarlanması və ya başqa üsullarla ayrılması

2518

Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış dolomit; bitişdirilmiş və ya bitişdirilməmiş, kobud doğranmış və ya mişarlanmış   ya   da   başqa üsulla   düzbucaqlı    formalı (kvadrat forma daxil olmaqla) blok və ya plitələrə ayrılmış dolomit; dolomit doldurma qarışığı

Doğrama, mişarlama, xırdalama; susuzlaşdırılmamış dolomit üçün - susuzlaşdırma

2519-dan

Maqnezium   karbonatı   təbii (maqnezit), doğranmış və ağzı kip bağlanmış (hermetik) buğlanmış   qaba   yerləşdirilmiş;     maqnezium    oksidi, elektrik   vasitəsilə   əridilmiş maqnezium oksiddən və qaymaya qədər yandırılmış maqneziumdan başqa

Hazırlanma zamanı bütün istifadə olunan maddələr məhsulun (təbii maqnezium karbo-natmaqnezitdən başqa) mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir

2524

Asbest

Asbest (0-6) asbest mineralından hazırlanma

2525

Slyuda, o cümlədən qoparılma slyuda, slyuda tullantıları

Qopartma, kəsmə, xırdalanma

2707 50 100

Həcminin  (itkilər daxil  olmaqla) 65%-dən az olmayanı 250°C           temperaturunda ASTM  D  86  metodu üzrə alınmış yanacaq kimi istifadə olunan digər aromatik karbohidrogen qarışıqları

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin həmin mövqeli materiallardan, dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər.

2709 00

Xam neft və bitumlu süxurlardan alınan xam neft məhsulları

Bitumlu materialların pirogen qovulması və bitumlu mineralların destruktiv qovulması üzrə texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

2710-dan

Neft və bitumlu materiallardan  alınan  neft  məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; başqa yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən, tərkibində bitumlu minerallardan alınmış 70 kütlə % və ya daha çox neft məhsulları olan, həm də bu məhsullar onların əsas tərkib hissələridir

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2711

Neft qazları və qaz şəklində digər karbohidrogenlər

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2712

Neft vazelini; parafin, mikrokristalik neft mumu, parafin qaç, ozokerit, qonur kömür mumu, torf mumu, digər mineral mumlar və sintez və ya başqa proseslər nəticəsində alınan analoji məhsullar, boyanmış və ya boyanmamış

Saflaşdırma ve/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2713

Neft koksu, neft bitumu və neftin və ya neft məhsullarının emalından qalan, o cümlədən  bitum   süxurlarından alınan digər qalıqlar

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2714

Təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya neft və bitumlu qumdaşları; asfaltidlər və asfalt süxurları

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2715 00 000

Təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlara və ya  mineral  qatranların peki əsasında   bitum   qarışıqları (məsələn,   bitumlu  mastikalar, yol örtükləri üçün nəzərdə tutulmuş asfalt qarışıqları)

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 28-dən [11]

Qeyri-üzvi kimya məhsulları; qiymətli metalların, nadir torpaq metallarının, radioaktiv elementlərin və ya izotopların qeyri - üzvi və ya üzvi birləşmələri, 2811 29 100, 2818 20 000, 2821 20 000, 2833 22 000 alt submövqelərdən və 2844 10-dan, 2844 20-dən submövqelərdən olan mallardan başqa, həmin məhsullar üçün tətbiq olunan qaydalar aşağıda göstərilir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin hazır məhsulla eyni mövqedə olan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən çox olmamaq şərti ilə istifadə oluna bilər

2811

29 100-dən

Kükürd   oksidi   (IV)   (sulfat anhidridi)

Kükürd-iki-oksiddən hazırlanma

2818 20 000

Süni korunddan fərqli alüminium oksidi

Emal/təkrar emal texnologiyasına uyğun olaraq xüsusi istehsal şəraitində istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

2821 20 000

Mineral boyalar

Torpaq boyalarının yandırılması və ya üyüdülməsi

2833 22 000

Alüminium sulfatı

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

2844 10-dan [12]

 

Təbii uran və onun birləşmələri

Təkrar emal texnologiyasına müvafiq olaraq xüsusiləşdirilmiş istehsal şəraitində 2844 30 mövqeyindən olan materiallardan (uran-235 ilə zəiflədilmiş uran və onun birləşmələri) hazırlanma (uran-235 izotopu üzrə zənginləşdirmə)

2844 20-dən

Uran-235  ilə zənginləşdirilmiş uran və onun birləşmələri

Təkrar emal texnologiyasına müvafiq olaraq xüsusiləşdirilmiş istehsalat şəraitində 2844 10 və 2844 30 mövqeyindən olan materialdan (tebii uran, uran-235 ilə yoxsullaşdırılmış uran və onların birləşmələri) hazırlanma (uran-235 izotopu əsasında zənginləşdirmə)

Qrup 29-dan

Üzvi   kimyəvi   birləşmələr, 2901,  2902,  2905   19  000, 2915, 2932 99 700, 2932 99 850, 2933, 2934 mövqelərdəki birləşmələrdən başqa. Onlara  tətbiq  olunan  qaydalar aşağıda göstərilmişdir

İstifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməklə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2901-dən

Yanacaq kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş açıq zəncirli karbohidrogenlər

Saflaşdırma və/yaxüd bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2902-dən

Yanacaq kimi istifadə üçün nəzərdə   tutulmuş   tsiklanlar və tsiklenlər (azulendən başqa), benzol, toluol, ksilol

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2905

19 000-dan

Metalların alkoqolyatları

İstənilən mövqeli materiallardan, o cümlədən 2905-ci mövqedəki digər materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqeli metalların alkoqolyatlarının dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər.

2915

Doymuş asiklik monokarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların   hallogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitratlaşdırılmış və nitrozlaşdırılmış törəmələri

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 2915 və ya 2916-cı mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2932 99 000-dan [13]

Tərkibində digər oksigenli funksional  qruplar olan və ya olmayan digər dövri asetallar və daxili hemiasetallar, və onların halogenləşdirilmiş, sulfirləşdirilmiş, nitrləşdirilmiş və ya nitrozlaşdırılmış törəmələri

İstənilən mövqedəki materiallardan,     o cümlədən 2932 mövqeyin digər materiallardan hazırlanma

2932 99 000-dan [14]

Adi daxili efirlər

İstənilən mövqeli materiallardan hazırlanma. Lakin, istifadə olunan       2909 mövqedəki materialların        dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2933

Tərkibində yalnız azot heteroatomu(lan) olan heterosiklik birləşmələr

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 2932 və ya 2933-cü mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

2934

Müəyyən və qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli nuklein turşuları və onların duzları; digər heterosiklik birləşmələr

İstənilən mövqeli materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 2932, 2933 və ya 2934 mövqeli materialların dəyəri hazır məhsul qiymətinin 20%-dən artıq olmamalıdır

Qrup 30-dan

Əczaçılıq  məhsulları,   3002, 3003, 3005 və 3006 60 mövqelərindəki      məhsullardan başqa. Onlara tətbiq olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3002

İnsan qanı; terapevtik, profilaktik və ya diaqnostik məqsədlərlə hazırlanmış heyvan qanı;   immun  zərdabları  və digər qan fraksiyaları və modifikasiya edilmiş immunoloji məhsullar (o cümlədən biotexnoloji   yolla   alınmış); vaksinlər, toksinlər, mikroorqanizmlərin    yetişdirmələri (mayalardan başqa) və analoji məhsullar

İstənilən mövqedəki materiallardan, o cümlədən 3002-ci mövqedəki digər materiallardan hazırlanma. Lakin 3002-ci mövqedəki materialların   dəyəri   son   məhsulun   qiymətinin 50%-dən çox olmamamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3003

Dərman   vasitələri    (3002, 3005 və ya 3006 mal mövqelərinin   mallarından   başqa), iki və daha artıq komponentin qarışığından ibarət, terapevtik və ya diaqnostik məqsədlərlə istifadə üçün, lakin dozalaşdırılmış  dərman  formaları şəklində və ya pərakəndə satış üçün bağlamalarda qablaşdırılmamış

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 3003-cü mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən çox olmamalıdır

3005

Pərakəndə satış üçün xüsusi formalarda qablaşdırılmış, təbabətdə,   cərrahiyyədə,   stomatologiyada və ya baytarlıqda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, əczaçılıq maddələri ilə örtülmüş və ya hopdurulmuş pambıq, tənzif, bint və digər    analoji    məmulatlar (məsələn, sarğı materialları, leykoplastırlar, təpitmələr)

Əczaçılıq maddələri istisna olmaqla, istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3006 60

Hormonlar,    2937-ci    mal mövqeyindəki   digər  birləşmələr      ya   spermisidlər əsasında hazırlanmış kimyəvi kontraseptiv vasitələr

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

Qrup 31

Gübrələr

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar hazır məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materiallardan son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

Qrup 32-dən

Aşılayıcı      ya   boyayıcı ekstraktlar; tanninlər və onların  törəmələri;  boyaq,   piqmentlər      digər  boyayıcı maddələr; boya və laklar; suvaqlar və  digər mastikalar; poliqrafiya   boyası,   mürəkkəb, tuş, 3001, 3205 00 000-cı mövqedəki mallardan başqa. Onlara tətbiq olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3201-dən

Tanninlər və onların duzları, adi və mürəkkəb efirlər və digər törəmələr

Bitki mənşəli aşılayıcı maddə ekstraktlarından hazırlanma

3205 00 000

Rəngli laklar; həmin qrupun 3-cü    qeydində    göstərilən rəngli lakların əsasında preparatlar

3205 00 000 mövqeyindəki bütün materialların dəyəri son məhsulun dəyərinin 20%-dən artıq olmaması şərtilə, 3203 00 və 3204-cü mövqeyindəki materiallar istisna olmaqla, istənilən mövqeli materiallardan hazırlanma

Qrup 33-dən

Efir  yağları    rezinoidlər; parfumeriya, kosmetika və ya tualet    vasitələri,     3301-ci mövqedəki məhsullardan başqa. Onlara tətbiq olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 40%-dən çox olmamalıdır

3301

Efir yağları (tərkibində terpenlər olan və yaxud olmayan), konkretlər və absolyutlar da daxil olmaqla; rezinoidlər;   ayrılmış   efir  yağları; piylərdə, uçmayan yağlarda, mumlarda və anfleraj metodu və ya maserasiya ilə alınan analoji məhsullarda efir yağlarının   konsentratları;   efir yağlarının   deterpenizasiyası üsulu ilə alınan terpen əlavə məhsulları; efir yağlarının su distillatları və su məhlulları

Emal/təkrar emal texnologiyasına uyğun olaraq istehsal şəraitində xüsusi təmizləmə üsulunun tətbiqi ilə istənilən mövqedəki materiallardan, o cümlədən həmin mövqedəki digər materiallardan   hazırlanma.   Lakin   3301-ci mövqedəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 34-dən

Sabun, səthi-aktiv üzvi maddələr,     yuyucu    vasitələr, sürtkü materialları,  süni  və hazır mumlar, təmizləmə və hamarlama   üçün   tərkiblər, şamlar və analoji məmulatlar, yapma pastaları, plastilin, "diş müalicə mumu" və gips əsaslı diş müalicə tərkibləri, 3403-cü mövqedəki və 3404 mövqeli   mallardan   başqa. Onlara tətbiq olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən  fərqlənən mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər Sabun üçün:

aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma:

- reseptura üzrə piy dəsti;

- sabunun bişirilməsi;

- sabunyığan;

- soyudulma və qurutma;

- mexaniki  emal;

- əlavələrlə qarışdırma;

- kəsmə;

- ştamplama;

- qablaşdırma

3403

Sürtkü materialları (kəsici alətlər    üçün    sürtkü-soyuducu emulsiyalar, bolt və qaykaların burulmasını asanlaşdıran vasitələr, pasın çıxarılması üçün vasitələr və ya korroziya əleyhinə vasitələr və preparatlar, məmulatların formalardan çıxarılmasını      yüngülləşdirən sürtkü   əsasında   hazırlanmış preparatlar) və tekstil məmulatlarının, dəri, xəz və digər materialların  yağ və ya piy emalı üçün vasitələr (tərkibində əsas komponentlər kimi 70 kütlə % və daha artıq neft və ya bitum  süxurlardan  alınan neft məhsulları olan vasitələrdən başqa)

Həmin  mövqedəki  materiallardan hazırlanma.  Lakin həmin materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

3404

Parafinlərin, neft mumlarının və bitum süxurlu və parafin qalıqları əsasında süni və hazır mumlar

Saflaşdırma və/yaxud bir və ya bir neçə müəyyən emal üzrə əməliyyatlar. Məhsulun mövqeyindən fərqlənən bütün başqa mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan istifadə olunan digər əməliyyatlar. Lakin həmin mövqeli materiallardan dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər.       

Qrup 35-dən

Zülal maddələri; modifikasiya olunmuş nişastalar; yapışqanlar;  fermentlər, 3505   10 500; 3505 10 900 mövqeli və 3507  mövqeli məhsullardan başqa. Onlara tətbiq olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materiallardan dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3505 10 500

Mürəkkəb və ya sadə efirə çevrilmiş nişasta

İstənilən mövqedəki materiallardan, o cümlədən 3505-ci mövqeli digər materiallardan hazırlanma

3505 10 900

Modifikasiya   edilmiş   digər nişasta

1108-ci mövqedəki materiallardan başqa, istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

3507-dən

Ferment   preparatları,   başqa yerdə adları çəkilməyən və daxil edilməyən

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

Qrup 36

Partlayıcı maddələr; pirotexnik məmulatlar; kibritlər; pirofor ərintilər; bəzi alışqan maddələr

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materiallardan dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

Qrup 37-dən

Foto və kino malları, 3701, 3702, 3704 00 mövqeli məhsullardan başqa. Onlara tətbiq   olunan   qaydalar   sonra göstərilmişdir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materiallardan dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3701

Kağızdan,    karton        ya tekstildən   başqa   istənilən materiallardan      hazırlanan yastı,   sensibilizasiya   olunmuş, göstərilməmiş fotoplastinkalar      fotoplyonkalar; ani    fotoşəkil    üçün    yastı plyonkalar,     sensibilizasiya olunmuş, göstərilməmiş, bağlamada və ya bağlamasız

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar 3701 və 3702-ci mövqelərdən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir.

3702

Kağızdan,    karton        ya tekstildən   başqa   istənilən materiallardan hazırlanan fotoplyonkalar, rulonlarda; ani fotoşəkil üçün plyonka rulonlarda,   sensibilizasiya   olunmuş, göstərilməmiş

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar 3701 və 3702-ci mövqelərdən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir

3704 00

Fotoşəkil plastinkaları, kağız, karton və tekstil materialları, göstərilməmiş,   lakin  yuyulmamış

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar 3701 və 3704 00 mövqelərindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir

Qrup 38-dən

Digər    kimyəvi    məhsullar, 3801 20 100, 3801 30 000, 3803     00     mövqelərindən, 3805-dən, 3806, 3806 30 000-dan, 3807 00, 3811 21 000, 3823  70 000-dan, 3824-dən başqa.   Onlara  tətbiq  olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materiallardan dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3801 20 100

Suspenziya   şəklində   yağda kolloidli qrafit; yarımkolloidli qrafit

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

3801 30 000

Elektrodlar üçün karbon pastaları və sobaların filterlənməsi üçün analoji pastalar

İstifadə olunan 3403-cü mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

3803 00-dan

Əridilmiş, saflaşdırılmış yağ

Təmizlənmiş yağın saflaşdırılması

3805-dən

Skipidar sulfat yağı (təmizlənmiş)

Skipidar sulfatlı təmizlənməmiş yağın distillə edilməsi və ya saflaşdırılması yolu ilə təmizlənməsi

3806-dan

Qatran turşularının mürəkkəb efirləri

Tərkibində qatran olan turşulardan hazırlanma

3806 30 000

Mürəkkəb efirli qatranlar

Tərkibində qatran olan turşulardan hazırlanma

3807 00-dan

Qara zift (bitki qudronundan bişmə və ya qatran)

Ağac qatranının distilə edilməsi

3811 21 00

Tərkibində neft və ya bitum süxurlarından    alınan    neft məhsulları olan sürtkü yağlarının aşqarlan

İstifadə olunan 3811-ci mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə hazırlanma

3823 70 000

Sənaye yağlı spirtlər

İstənilən mövqedəki materiallardan, o cümlədən yağlı turşularından hazırlanma

3824-dən

Müxtəlif   kimya    sənayesi məhsulları:

- tökmə formaların və tökmə
qəliblərin istehsalı üçün təbii
qatranların   əsasında   hazır
bağlayıcı maddələr;

- naften   turşuları,   onların
duzlan, suda həll olunmayan
və onların mürəkkəb efirləri;

 - sorbit, 2905 44-cü mövqedəki sorbitdən başqa;

- neft sulfonatları, qələvi metalların, ammonium və etanolaminlərin   sulfonatlarından
başqa;   bitum   süxurlarından
alınan tiofen sulfat turşuları
və onların duzları;

- ionitlər;

- elektron lampa və elektrik
ventillərdə vakuumun yekunlaşdırılması üçün absorbsiyatərkibləri;

- qazın təmizlənməsi üçün
qələviləşdirilmiş   dəmir  oksidləri;

- işıqlandırıcı qazın təmizlənməsi nəticəsində alınan ammonyak suyu;

- suda həll olunmayan sulfonaften  turşuları     onların duzları və onların mürəkkəb efirləri;

- təmizlənməmiş yağlar və Ceppel (sümük) yağı;

- müxtəlif anionlarla duz qarışıqları;

- jelatinin əsasında surətçıxarma pastaları, o cümlədən kağız və ya tekstil materiallardan

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

3901-3915-dən

İlkin   formada   polimerlər, plastik kütlələrin tullantıları, kəsik ve qırıntıları: - polibirləşmə məhsulları

istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun dəyərinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə hazırlanma. Lakin 39-cu qrupdakı istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən artıq olmamalıdır

3916-3919-dan

Yarımfabrikatlar və ya plastik   kütlələrdən   hazırlanan məmulatlar:

- səthdən fərqli üsulla və ya
kvadrat və düzbucaq formasından fərqli qaydada kəsilmiş hamar məmulatlar;

- səthdən fərqli üsulla emal
edilmiş yarımfabrikatlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun dəyərinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Lakin 39-cu qrupdakı istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 20%-dən artıq olmamalıdır

3920 10 250-dən [15]

Qalınlığı 0,125 mm-dən artıq olmayan və xüsusi çəkisi 0,94-dən az olan polietilen plyonka və təbəqələr və ya   lentlər, çap olunmuş şəkil və mətn ilə, rulonlarda

İstənilən mövqedəki materiallardan          hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

3920 10 280-dən

Qalınlığı 0,125 mm-dən artıq olmayan      ümumi   çəkisi 0,94 və daha çox olan polietilen plyonka və zolaqlar və ya lentlər, çap olunmuş şəkil və mətn ilə, rulonlarda

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

3920 10 890

Qalınlığı 0,125 mm-dən artıq olan etilenin polimerlərindən hazırlanan plitələr, təbəqələr, plyonka    zolaqlar və  ya lentlər, məsaməsiz, armaturlaşdırılmamış, laysız, altlıqsız və analoji üsulla digər materiallarla birləşdirilməmiş

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin 39-cu qrupdakı ("polimer materiallar, plastik kütlə və məmulatlar") materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

3920

20 210-dan

Qalınlığı 0,10 mm-dən artıq olmayan propilen polimerlərindən alınan plyonkalar, zolaq      lentlər,   biaksal-oriyentli, rulonlarda

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

3921 90 600

Polimer birləşmələrin  məhsullarından hazırlanan plitələr, təbəqələr, plyonka, zolaqlar və ya lentlər

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin 39-cu qrupdakı ("polimer materiallar, plastik kütlə və məmulatlar") materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

3926

Plastik   kütlələrdən   hazırlanan   məmulatlar     3901-3914-cü mal mövqelərindəki digər materiallardan hazırlanan məmulatlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə hazırlanma

4001

Təbii kauçuk, balata, qutta-perça, qvayyula, tsikl və analoji təbii qatranlar, ilkin formalarda və ya plastin, təbəqə,   zolaqlar     ya   lentlər şəklində

Təbii kauçuk təbəqələrinin laylanması

4095

Vulkanizasiya edilməmiş rezin qarışığı, ilkin formalarda və ya plastin, təbəqə, zolaqlar və ya lentlər şəklində

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə hazırlanma

4012

Pnevmatik,  rezin,  bərpa  və ya istifadədə olmuş şinlər və pokrışkalar; massiv və ya yarımpnevmatik  şinlər və  təkərlər,   şin  protektorları   və rezin  çənbər  lentləri;  4012 11 000 - 4012 19 000 mövqelərdəki   mallardan   başqa. Onlara tətbiq olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

Hazır məhsulla eyni mal mövqeyindəki xammalın dəyəri son məhsulun dəyərinin 50%-dən çox olmamaq şərtilə hazırlanma

4012 11 000-4012 19 000

Bərpa olunmuş şinlər və təkərlər

İstifadə olunmuş şinlərin bərpası

4017 00 000 [16]

Tullantılar və skraplar daxil olmaqla bütün formalarda bərk rezin (məsələn,   ebonit); bərk rezindən məmulatlar

Bərk rezindən hazırlanma

4101-4103-dən

Müxtəlif  heyvanların   emal edilməmiş dəriləri tük və ya xəz örtüyü olmadan, həmin qrupun   1   b)      ya   1   v) qeydləri ilə istisna olunanlardan başqa

Tük örtüyünün təmizlənməsi yolu ilə heyvan dərilərinin təkrar emalı

4104-4106

Müxtəlif heyvan gönlərindən aşılanmış   dəri      ya   dəri krastı, tük və xəz örtüyü olmadan, ikilənmiş və ya ikilənməmiş,   lakin   sonradan emal olunmayan

Mütləq aşılama əməliyyatından keçmiş heyvan gönlərindən alınan dəri hazırlanması

4107,

4112 00 000,

4113

Aşılanmadan sonra təkrar təmizlənmiş dəri, müxtəlif heyvanların gönlərindən tük və xəz örtüyü olmadan, ikilənmiş    ya  ikilənməmiş, 4114-cü   mal  mövqeyindəki dəridən başqa

Mütləq aşılama əməliyyatından keçmiş və aşılamadan sonra təkrar təmizlənmiş heyvan gönlərindən dəri hazırlanması

4302-dən

Aşılanmış və ya ayrılmış xəz dəriləri   (digər   materiallar əlavə  olunmamaqla),  4303-cü mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa

Aşılanmış və ya ayrılmış və ya yığılmamış xəz dərilərindən hazırlanma

4403

Emal edilməmiş, kobud yonulmuş və yonulmamış meşə materialları,   kənarlaşdırılmış və ya kənarlaşdırılmamış qabıqla və ya üst oduncaqla

Emal edilməmiş meşə materiallarından hazırlanma, çıxarılmış və ya sadəcə soyulmuş qabıqla

4407

Mişarlanmış və uzununa doğranmış, laylara bölünmüş və ya soyulmuş, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, qalınlığı 6 mm-dən artıq olan şalbanbaşı birləşmələrə malik olan və ya olmayan meşə materialları

Mişarlama, rəndələmə, cilalama, milə birləşdirmə

4408

Üzləmə üçün təbəqələr (lay ağacın bölünməsi ilə əldə olunanlar da daxil olmaqla), yapışdırılmış fanera üçün və ya analoji lay ağac üçün və uzununa mişarlanmış, laylara bölünmüş və ya soyulmuş, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, qalınlığı 6 mm-dən artıq olmayan şalbanbaşı birləşmələrə malik olan və ya olmayan digər meşə materialları

Birləşdirmə (yapışdırma), rəndələmə, cilalama

 

4409

Taxta-şalban (döşəmənin parket örtüyü üçün planka və frizlər də daxil olmaqla yığılmamış) profilləşdirilmiş poqonaj şəklində (daraqlarla, oyuqlarla, zivanalı, yonulmuş qıraqlarla, yarımdairəvi fiqurlu rəndə formalı birləşmə ilə, dəyirmiləşdirilmiş və ya analoji) istənilən haşiyədən və digər səthlərdən, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, şalbanbaşı birləşmələrə malik olan və ya olmayan

Frezerləmə və ya profilləşdirmə, cilalama və ya şipə birləşdirmə, mişarlama

4414 00

Şəkil, foto, güzgü və analoji əşyalar üçün ağac çərçivələr

Profilləşdirmə, frezerləmə, yığma

4416 00 000

Ağacdan  düzəldilən  çəlləklər, kiçik çəlləklər, çənlər və digər çəlləkçilik məmulatları və  onların hissələri,  çəllək taxtası daxil olmaqla

Çəllək taxtasından hazırlanma, həmçinin iki əsas səthə kəsilmiş, lakin digər emala məruz qalmamış

4418-dən

Xarrat və dülgər, ağac inşaat məmulatları

Meşə materiallarından hazırlanma. Bu zaman istifadə olunan materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin qont, dranka ağacının düyünlü hissələrindən istifadə oluna bilər

4421-dən

Kibrit çöpləri, ayaqqabı üçün ağac mismarlan

4409-cu mövqedəki xolsdratadan başqa istənilən mövqedəki ağaclardan hazırlanma

4802 55-dən

Tabaşirlənməmiş ofset kağızı, yazı, çap və digər qrafik məqsədlər üçün istifadə olunan, 1 m2 40 q və daha artıq kütlə ilə (lakin 150 q-dan artıq olmamaqla), rulonlarda

İstənilən mövqeli materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır

4802

58 100-dən

Tabaşirlənməmiş ofset kağızı, yazı, çap və digər qrafik məqsədlər üçün istifadə olunan, 1 m2 150 q-dan artıq çəkili rulonlarda

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

4811 59 000

Kağız və karton, örtüklü, hopdurma ilə və ya plastik kütlə ilə laminasiya edilmiş (yapışqanlar istisna olmaqla) digər

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır

4817

Kağız və kartondan hazırlanmış zərflər, məktublar üçün kartoçkalar,    şəkilsiz   poçt açıqcaları və yazışmalar üçün kartoçkalar; kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız  dəftərxana  ləvazimatı dəstləri olan qutular, çantalar, futlyarlar və xülasələr

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

4819-dan

Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan    sellüloz  lifli lövhədən hazırlanmış yeşiklər, qutular və digər qablaşdırma tarası

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

5402-dən

Kombinə edilmiş pnevmobirləşməli iplər

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

5701

Düyün   xalçaları      digər tekstil döşəmə örtükləri, hazır və ya hazır olmayan

Toxuculuq, kətanın qırxılması, məmulatın qıraqlarının appretura ilə düzəldilməsi, tikilməsi. Bununla belə, istifadə olunan materiallar 5702, 5703, 5704, 5705 00 mövqelərindən fərqlənən mövqedə təsnifləşdirilməlidir.

5702

Toxunmuş xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri, taftinqləşdirilməmiş və floklaşdırılmamış, hazır və ya hazır olmayan,   "kilim",  "sumaq", "kərmani" və analoji əl işi xalçaları da daxil olmaqla

Toxuculuq, kətanın qırxılması, məmulatın qıraqlarının appretura ilə düzəldilməsi, tikilməsi. Bununla belə, istifadə olunan materiallar 5701, 5703, 5704, 5705 00 mövqelərindən fərqlənən mövqedə təsnifləşdirilməlidir.

5704-dən [17]

Tekstil döşəmə örtüklərindən hazır məmulatlar: tualet və vanna otaqları, avtomobillər üçün xalçalar, universal

Lekallar üzrə məmulatların biçilməsi, tikiş əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi. Bu halda, istifadə olunan 5704 mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 30%-dən artıq olmamalıdır

5705 00

Xalçalar      digər   tekstil döşəmə örtükləri, hazır və ya hazır olmayan

Toxuculuq, ketanın qırxılması, məmulatın qıraqlarının appretura ile düzəldilməsi, tikilməsi. Bununla belə, istifadə olunan materiallar 5701, 5702, 5703, 5704 mövqelərindən fərqlənən mövqedə tesnifləşdirilməlidir

6802

Abidələr və inşaat üçün emal olunmuş daş (şist istisna olmaqla) və daş məmulatları, 6801-ci   mal   mövqeyindəki mallar istisna olmaqla; mozaika üçün kublar və təbii daşdan hazırlanmış analoji məmulatlar (şist daxil olmaqla); təbii daşın qranulları, qırıntıları və tozlan (şist daxil olmaqla) süni şəkildə boyanmış

Mişarlama və ya digər üsulla bölmə

6803 00 000-dan [18]

Təbii və ya aqlomerasiya edilmiş şistdən məmulatlar

Emal olunmuş şistdən hazırlanma

6804-dən, 6805-dən

Silisium karbid əsasında süni abrazivdən məmulatlar

6804 və 6805-ci mövqedəki materiallar və 2849-cu mövqedəki silisium karbidlər istisna olmaqla istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

6812-dən

Asbestdən və ya asbest əsasında qarışıqlardan və asbest və maqnezium karbonat əsasında qarışıqlardan məmulatlar

Emal olunmuş asbest liflərindən və ya asbest əsasında qarışıqlardan və ya asbest və maqnezium karbonat əsasında qarışıqlardan hazırlanma

6814-dən

Slyuda   məmulatları,   kağız, karton və ya digər əsaslarda aqlomerasiya edilmiş və ya bərpa olunmuş slyuda daxil olmaqla

Emal edilmiş slyudadan hazırlanma (Aqlomerasiya edilmiş və ya bərpa edilmiş slyuda daxil olmaqla)

7006 00

7003,  7004  və ya  7005-ci mal mövqelərində. təsnif olunan əyilmiş, yonulmuş, qravür edilmiş,  emallaşdırılmış və ya başqa üsulla işlənmiş çərçivəyə salınmamış və digər   materiallarla   kombinə edilməmiş şüşələr

Son məhsulu istifadə olunan xammalın xarakteristikalarından fərqlənməsini təmin edən xüsusi texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə həmin mövqenin materiallarından hazırlanma

7009

Şüşə güzgülər, çərçivədə və ya çərçivəsiz, arxa görünüş güzgüləri də daxil olmaqla

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

7019 32 000 [19]

 

Nazik parçalar (vuallar)

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

7102-dən, 7103-dən, 7104-dən

Qiymətli və ya azqiymətli daşlar və süni və ya bərpa, emal olunmuş daşlar

Emal olunmamış qiymətli və ya azqiymətli daşlardan (təbii və ya rekonstruksiya edilmiş) hazırlanma

7106-dan, 7108-dən, 7110-dan

Qiymətli, tam emal edilməmiş və ya toz şəklində olan metallar

Emal edilməmiş qiymətli metallardan hazırlanma

7107 00 000, 7109 00 000-dan

Qiymətsiz metallar və ya gümüş, qiymətli metallara tutulmuş, tam emal olunmamış

Qızıla tutulmuş, işlənməmiş metallardan hazırlanma

7111 00 000

Platinə tutulmuş başqa qiymətsiz metallar, gümüş və ya qızıl, emal olunmamış və ya tam emal olunmamış

Metalların elektroliz, kimyəvi, termik zənginləşdirilməsi, birləşdirilməsi

7116

Təbii və ya süni yetişdirilmiş mirvaridən,  qiymətli    ya azqiymətli   daşlardan   (təbii, süni və ya bərpa olunmuş) olan məmulatlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

7117-dən

Qiymətli  metallardan qalvanik örtüyü olan və ya olmayan qiymətsiz metallardan bijuteriya

Qızıla, gümüşə, platinə tutulmamış qiymətsiz metalların hissələrindən istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

7218-dən, 7219, 7220, 7221 00, 7222

Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan yarımfabrikatlar, yastı prokat, künclüklər və profillər

7218 mövqeli külçə və ya digər ilkin formalarda olan paslanmayan poladdan hazırlanma

7224, 7225, 7226, 7227-dən

Digər aşqarlanmış poladlardan isti yayma ilə alınmış, sərbəst burulub yığılmış çubuqlar, prokat, yarımfabrikatlar

7224 mövqeli külçə və ya digər ilkin formalarda olan digər aşqarlanmış poladlardan hazırlanma

7322-dən

Qara metallardan istilik mərkəzləri üçün elektrik qızdırıcısı  olmayan  radiatorlar  və onların hissələri

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 74-dən

Mis      mis   məmulatları, 7401 00 000 - 7405 00 000-cı mövqenin məhsullarından başqa

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan həmin mövqeli materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

7403-dən

Emal edilməmiş mis ərintiləri

Saflaşdırılmış, emal edilməmiş misdən və ya tullantılardan və qırıntılardan hazırlanma

Qrup 75-dən

Nikel və nikel məmulatları, 7501-7503   00-cı   mövqenin məhsullarından başqa

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 76-dan

Alüminium və ondan məmulatlar,   7601-7603,   7607-ci mövqelərin   məhsullarından başqa

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

7607-dən

Keşləşdirilmiş      alüminium folqası çap edilmiş şəkil və mətn ilə, ərzaq məhsullarının qablaşdırılması  üçün,  rulonlarda

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 78-dən

Qurğuşun və ondan məmulatlar, 7802 00 000-cı mövqenin məhsullarından başqa

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 79-dan

Sink və ondan  məmulatlar, 7902   00   000-cı   mövqenin məhsullarından başqa

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 80-dən

Qalay və ondan məmulatlar, 8002 00 000-cı mövqenin məhsullarından başqa

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 81-dən

Emal edilməmiş digər qiymətsiz metallar və onlardan məmulatlar

Məhsulun mövqeyi ilə eyni mövqedə təsnifləşdirilən istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

8202 10 000, 8202 20 000, 8202 31 000, 8202 39 000

Əl mişarlan, lent mişarları üçün kəsicisi, sirkulyar mişarlar üçün kəsici (köndələn kəsmə mişarlan və ya düyünlərin  açılması  üçün  nəzərdə tutulmuş mişarlar üçün kəsicilər daxil olmaqla)

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma.  Lakin həmin mövqedəki  materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

8208

Maşın        ya    mexaniki qurğular    üçün    bıçaq    və tiyələr

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

Qrup 84-dən

Nüvə   reaktorları,   qazanlar, avadanlıqlar və mexaniki cihazlar;    onların    hissələri, 8403,    8404,     8406-8408, 8412,   8414,   8415,   8418, 8425-8431, 8444 00 - 8447, 8448, 8452, 8456-8466, 8469 00 - 8470, 8472, 8480, 8484, 8487-ci mövqelərdəki məhsullardan başqa. Onlara tətbiq olunan   qaydalar sonra göstərilmişdir

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Son məhsulun mövqeyi ilə eyni mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan, yalnız son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

8403

İstilik mərkəzlərinin qazanları, 8402-ci mal mövqeyində göstərilən qazanlardan başqa

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8404

8402      ya   8403-cü   mal mövqelərində göstərilmiş qazanlarla   istifadə   üçün   yardımçı avadanlıqlar (məsələn, ekonomayzerlor, buxarqızdırıcılar,   hiskənarlaşdırıcılar, qaz rekuperatorları); su-buxar və digər buxar güc qurğuları üçün kondensatorlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8406

Su buxarı ilə olan turbinlər və digər buxar turbinləri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8407

Daxiliyanma mühərrikləri qığılcımla alışan, dövri və ya qayıtma-irəliləmə porşeni hərəkəti ilə

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8408

Sıxılmadan alovlanan porşenli   daxiliyanma  mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8412

Digər   mühərriklər      güc qurğuları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8414-dən

Hava kompressorları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8415

Mühərrikli ventilyator və havanın temperaturunu və rütubətini dəyişən cihazlarla təchiz olunmuş, havanın kondisiyalaşdırılması üçün qurğular; rütubəti ayrıca tənzimləyə bilməyən digər kondisionerlər

Aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqelərdən olan materiallardan hazırlanma:

-  korpusun hazırlanması, elektrik şəbəkəsi
elementlərinin hazırlanması;

- blokların yığılması və montaj edilməsi;

- soyuducu maddənin doldurulması;

- parametrlərin tənzimlənməsi və onlara nəzarət

8418

Soyuducular,   dondurucular və digər elektrik və ya başqa tipli soyuducu və dondurucu avadanlıqlar; istilik nasosları, 8415 mövqeyində göstərilmiş havanın kondisiyalaşdırılması qurğularından başqa

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Son məhsulun mövqeyi ilə eyni mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan, dəyəri yalnız son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

8425-8428

Maşınlar, yükləyici və ya boşaldıcı, qaldırıcı avadanlıq və qurğular

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun dəyərinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8429

Özügedən   buldozerler  dönməz və dönən gavahınlarla, qreyderlər,   planlaşdırıcılar, skreperlər,  mexaniki  kürəklər, ekskavatorlar, birçalovlu yükləyicilər, toxaclayıcı maşınlar və yol hamarlayıcıları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun dəyərinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxarıda göstərilən həddə 8431-ci mövqedəki materiallardan yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə edilə bilər

8430

Yerdəyişmə,    planlaşdırma, profilləmə, qazma,  işlənmə, tıxaclama, sıxlaşdırma, torpağın, eləcə də filiz və faydalı qazıntıların   çıxarılması   və qazılması üçün digər maşın və   avadanlıqlar;   dirəklərin burulması        çıxarılması üçün   avadanlıqlar,   heyvan qüvvəsinə əsaslanan və rotorlu qartəmizləyicilər

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun dəyərinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxarıda göstərilən həddə 8431-ci mövqedəki materiallardan yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə edilə bilər

8431

Yalnız və əsasən 8425-8430-cu   mal   mövqelərinə   daxil edilən avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8444 00-8447

Tekstil sənayesi üçün maşınlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8448-dən

8444 00 - 8447-ci mövqelərdə göstərilmiş maşınlar üçün yardımçı avadanlıqlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8452

Tikiş maşınları, 8440-cı mal mövqeyində göstərilmiş cildləyən, kitabbağlayan maşınlardan başqa; xüsusi olaraq tikiş maşınları üçün nəzərdə tutulmuş mebel,  əsas və futlyarlar; tikiş maşınları üçün iynələr

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8456-8466 [20]

 

8456-8465 mal mövqeyinin maşın və avadanlıqları; yalnız və əsasən 8456-8465 mal mövqelərində göstərilmiş maşınlar və avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr və ləvazimatlar, o cümlədən alət və detalların bərkidilməsi üçün qurğular, özüaçılan yivaçan başlıqlar, bölücü başlıqlar və dəzgahlar üçün digər xüsusi qurğular; bütün növlərdən olan əl alətləri üçün işçi alətlərin bərkidilməsi qurğuları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

 

8469 00 - 8470

8469 00 - 8470-ci mövqelərin   maşınları      aparatları (yazı və hesablayıcı maşınlar və s.)

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8472

Kontor avadanlıqları (məsələn, hetroqrafik və ya trafaret çoxaltma   aparatları,   ünvanlandırıcı maşınlar, banknotların verilməsi üçün avtomatik qurğular, sikkələrin çeşidlənməsi, sayılması və qablaşdırılması üçün maşınlar, karandaşların itilənməsi üçün maşınlar, deşikaçan maşınlar və ya dəstələyən maşınlar)

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8480

Metaltökmə   istehsalı   üçün qəlib qutuları; tökmə altlıqlar; tökmə modellər; metalların,  metal  karbidlərin,  şüşə mineral   materialların,   rezin və  plastik  kütlələrin  tökülməsi   üçün   formalar  (polad qəliblərdən başqa)

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8484

Başqa materiallarla birləşmədə və ya iki və daha artıq metal qatlardan ibarət metal vərəqlərdən olan aralıq qatlar və analoji birləşmələr; aralıq qat və paketlərdə, zərflərdə və  ya  oxşar qablaşdırmada müxtəlif tərkibli analoji birləşdirici elementlərin dəstləri və ya komplektləri; mexaniki sıxlaşdırıcılar

İstifadə olunan bütün materiallarının dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

 

8487

Başqa yerdə adı çəkilməmiş və    ya    daxil    edilməmiş elektrik birləşmələri, izolyatorları, kontaktları, makaraları, naqilləri və digər elektrik detalları olmayan avadanlıqların hissələri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

Qrup 85-dən

Elektrik maşınları və avadanlıqları, onların hissələri; səs-yazıcı və səsləndirici aparatlar, televiziya təsvirlərinin və səslərinin yazılması və canlandırılması   üçün   aparatlar; onların  hissələri    ləvazimatları,   8501,   8502,   8507, 8508,  8516  50 000,  8517-dən, 8518-dən, 8519, 8521, 8523-dən, 8525 - 8528, 8535 - 8537, 8542, 8544, 8545-ci mövqelərdəki   məhsullardan başqa.  Onlara tətbiq olunan qaydalar sonra göstərilmişdir

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Son məhsulun mövqeyi ilə eyni mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan, yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 10%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

8501

Elektrik mühərrikləri və generatorları (elektrik generator qurğularından başqa)

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxanda göstərilən həddə 8503 00-cı mövqedəki materiallardan yalnız dəyəri, son məhsulun qiymətinin 10%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

8502

Elektrogenerator qurğuları və fırlanan  elektrik dəyişdiriciləri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxarıda göstərilən həddə 8501 və ya 8503 00-cı mövqedəki materiallardan yalnız onların ümumi dəyəri son məhsulun qiymətinin 10%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

8507

Elektrik akkumulyatorlar, onlar üçün düzbucaqlı (o cümlədən kvadrat) və ya başqa formada separatorlar

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

8508

Tozsoranlar

Aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqelərdən olan materiallardan hazırlanma:

- korpusun hazırlanması, elektrik şəbəkəsi elementlərinin hazırlanması;

- blokların yığılması və montaj edilməsi;

- parametrlərin tənzimlənməsi və nəzarəti

8517-dən

Radiotelefon,    radioteleqraf rabitəsi üçün ötürücü və ya qəbuledici aparatlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8518-dən

Mikrofonlar      onlar   üçün altlıqlar; korpusa quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış səsucaldanlar; səs tezliklərinin elektrik gücləndiriciləri;   elektrik   səs-ucaldan komplektlər

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Son məhsulun mövqeyi ilə eyni mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

8519

Səsyazma və ya səsləndirici aparatlar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8521-dən [21]

Videoyazıcı və ya videocanlandırıcı aparatura, videotyunerlə birlikdə və ya onsuz, DVD-oxuyuculardan başqa

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8521

90 000-dan

DVD-canlandırıcıları

Aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə istənilən mövqelərdən olan materiallardan hazırlanma:

- korpusun hazırlanması, elektrik şəbəkəsi elementlərinin hazırlanması;

- blokların yığılması və montaj edilməsi;

- parametrlərin tənzimlənməsi və nəzarəti

8523-dən

Səsin və ya digər halların yazılışı   üçün   disklər,   lentlər, bərk, enerji baxımından müstəqil məlumatsaxlama qurğuları, "intellektual kartoçkalar" və digər daşıyıcılar, yazılmamış, 37-ci qrupun məmulatlarından başqa

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8523-dən

Səsin və ya digər halların yazılışı   üçün   disklər,   lentlər, bərk, enerji baxımından müstəqil məlumatsaxlama qurğuları, "intellektual kartoçkalar" və digər daşıyıcılar, yazılmış, matrisalar və disklərin hazırlanması  üçün  masterdisklər daxil olmaqla, 37-ci qrupun məmulatlarından başqa

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxarıda göstərilən həddə 8523-cü mövqedəki materiallardan yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 10%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

8525

Qəbuledici,  səsyazıcı və ya səsləndirici   aparatları   olan yaxud   olmayan   radioyayım və ya televiziya üçün aparatlar; televiziya kameraları; rəqəmli  kameralar    çəkiliş videokameraları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8526

Radiolokasiya, radionaviqasiya  aparatları    məsafədən idarəetmə radioaparatları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8527

Radio verilişləri üçün qəbuledici aparatlar, səsyazıcı və ya canlandırıcı aparatlarla və ya saatlarla bir korpusda yerləşdirilmiş və ya yerləşdirilməmiş

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxarıda göstərilən həddə 8529-cu mövqedəki materiallardan yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 10%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

8528

Öz tərkibinə qəbuledici televiziya aparatlarını daxil etməyən monitorlar və proyektorlar; öz tərkibinə səs və ya təsvir yazan və ya canlandıran genişyayımlı radioqəbulediciləri və ya aparatları daxil edən və ya etməyən televiziya rabitəsi üçün qəbuledici aparatlar

İstənilən mövqedəki materiallardan aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə hazırlanma:

- şassinin hazırlanması (radioelementlərin hazırlanması, SMD-montaj, çap lövhələrində bütün radioelementlərin quraşdırılması, lehimləmə, diaqnostika, tənzimləmə, nəzarət);

- korpus detalların hazırlanması (televizorun korpus detallarının təzyiq altında tökülməsi, rənglənməsi və armaturlaşdırılması);

- yekun yığım və tənzimləmə (son məhsulun yığılması, quraşdırılması, tənzimləmə, nəzarət və kompleks sınaqlardan (reqlament) keçirilməsi)

8528-dən

Maye-kristallik monitorlar

İstənilən mövqedəki materiallardan aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə hazırlanma:

- korpusun hazırlanması, elektrik şəbəkəsi elementlərinin hazırlanması;

- blokların yığılması və montaj edilməsi;

- parametrlərin tənzimlənməsi və nəzarəti

8535, 8536

Elektrik   dövrələrinin   kommutasiyası və ya qorunması üçün və ya elektrik dövrələrinə qoşulmaq üçün elektrik aparatları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxanda göstərilən həddə 8538-ci mövqedəki bütün istifadə olunan materiallardan yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

8537

Elektrik  cərəyanının  idarəsi və  ya bölüşdürülməsi üçün 8535 və 8536-cı mal mövqelərinin iki və daha artıq qurğusu ilə təchiz olunmuş, tərkibinə 8517-ci mal mövqeyinin kommutasiya qurğularından başqa, 90-cı qrupun cihaz və qurğularını və rəqəmli idarə aparatlarını alan pultlar, panellər, konsollar, stollar, bölüşdürücü  lövhələr və digər elektrik aparatları üçün əsaslar

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxarıda göstərilən həddə 8538-ci mövqedəki bütün istifadə olunan materiallardan yalnız dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaq şərtilə istifadə oluna bilər

8542

Elektron inteqral sxemləri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Yuxanda göstərilən həddə 8541 və ya 8542-ci mövqelərdəki bütün istifadə olunan" materiallardan yalnız onların ümumi dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

8544-dən [22]

 

İzolə edilmiş məftillər (o cümlədən minalanmış və ya anodlaşdırılmış məftillər), kabellər (o cümlədən koaksial kabellər) və digər izolə edilmiş elektrik naqilləri, birləşdirici detallarla və ya onlarsız; 8544 70 000 mövqedə olan mallardan başqa, onlar üçün tətbiq edilən qaydalar aşağıda göstərilir

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8544 70 000 [23]

 

Lifli-optik kabellər

 

İstənilən mövqedən olan materiallardan hazırlanma. Lakin hazır məhsulun həmin mövqeyindəki istifadə edilmiş materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır

8545

Elektrotexnikada tətbiq edilən kömür elektrodlar, kömür şotkalar, lampalar və ya batareyalar üçün kömürlər və qrafitdən və karbonun başqa növlərindən olan digər məmulatlar, metalla və ya metalsız

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8601-8607

Dəmiryol lokomotivləri, dəmiryol və tramvay vaqonları, digər hərəkət edən dəmiryol vasitələri və onun hissələri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8608 00 000 [24]

Dəmiryol və tramvay yol avadanlıqları və qurğuları; mexaniki (elektromexaniki daxil olmaqla) siqnal avadanlıqları, dəmir yollarında, tramvay, avtomobil, daxili su yollarında, dayanacaq              qurğularında, limanlarda və hava limanlarında təhlükəsizlik və hərəkətin idarə edilməsini təmin edən vasitələr; sadalanan avadanlıqların və qurğuların hissələri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Son məhsulun mövqeyi ilə eyni mövqedə              təsnifləşdirilən materiallardan,      dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

8609 00

Xüsusi olaraq bir və ya bir neçə    nəqliyyat   növü    ilə daşınmaq üçün nəzərdə tutulmuş və yaxud təchiz edilmiş konteynerlər   (o   cümlədən maye və qazların daşınması üçün tutumlar)

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

Qrup 87-dən

Dəmir yolu və tramvay vasitələrindən başqa, yerüstü nəqliyyat vasitələri, onların hissələri və ləvazimatları, 8702 - 8704-cü mal mövqelərindəki mallardan başqa. Onlara tətbiq olunan qaydalar aşağıda göstərilmişdir

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8702-8704

 

İnsanların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və mühərrikli nəqliyyat vasitələri, o cümlədən yük-nəqliyyat avtomobilləri furqonlar və yarış avtomobilləri; yük daşınması üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikli nəqliyyat vasitələri

 

İstifadə olunan qurğu və detalların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmaması, eləcə də aşağıdakı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə hazırlanma:

- banın (kabinanın) hazırlanması və rənglənməsi;

- mühərrikin quraşdırılması və bərkidilməsi, mühərrikə idarəetmə mexanizmlərinin birləşdirilməsi;

- radiatorların quraşdırılması və soyutma sistemlərinin qoşulması;

- amortizatorların bərkidilməsi, transmissiyanın qoşulması;

- ön, arxa asmaların və yarımoxların quraşdırılması;

- ön təkər topu ilə sükan-idarəetmə sisteminin birləşdirilməsi;

- təkərlərin quraşdırılması və ön təkər topu yastıqlarının sazlanması, yanma çarxının quraşdırılması;

- sükan-idarəetmə hidrosisteminin, əyləc sisteminin doldurulması və sazlanması;

- fənərlərin, qabaq və arxa siqnal fənərlərinin quraşdırılması;

- səsboğucunun və tullantı qaz boru seksiyalarının quraşdırılması;

- yanacaq bakının quraşdırılması və yanacaqötürmə sisteminin qoşulması;

- generatorun quraşdırılması və ötürücü kəmərin sazlanması;

- akkumulyatorun quraşdırılması və qoşulması, elektrik zəncirlərinin yoxlanılması;

- mühərrikin diaqnostikası və sazlanması;

- əyləc sisteminin effektivliyinin yoxlanılması;

- tezzədələnən yerlərin konservasisiyası;

- yığılmadan sonra qüsurların aradan qaldırılması;

- avtomobil və lövhəciyə eyniləşdirmə nömrəsinin vurulması;

- avtomobilin sürülüb yoxlanılması. Yuxarıda qeyd olunan texnoloji və istehs'alat əməliyyatlarında 8704-cü mövqedəki mallar üçün banın (kabinanın) hazırlanması və rənglənməsi əvəzinə asma və ramanın hazırlanması əməliyyatlarının aparılmasına yol verilir

 

8803

8801 və ya 8802-ci mal mövqelərindəki uçuş aparatlarının hissələri

8803-cü mövqedəki istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla hazırlanma

8804 00 000

Paraşütlər (idarə olunan paraşütlər və paraplanlar daxil olmaqla) və rotoşütlər; onların hissələri və ləvazimatları;

- rotoşütlər;

- digər

İstənilən mövqedəki materiallardan, o cümlədən 8804 00 000 mövqeli digər materiallardan hazırlanma.

8804 00 000 mövqeli istifadə olunan materialların dəyərinin son məhsulun qiymətinin 5%-dən artıq olmamaq şərtilə hazırlanma

8805

Uçuş   aparatları   üçün   start avadanlıqları; göyərtəli əyləc və analoji qurğular; uçuş heyəti üçün yerüstü trenajorlar; onların hissələri

8805-ci mövqedəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla hazırlanma

Qrup 89-dan

Gəmilər,   qayıqlar     üzən konstruksiyalar

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin 8906 00 mövqeyindəki gəmi göyərtələri istifadə oluna bilməz

Qrup 90-dan

Optik, fotoşəkil, kinematoqrafiya, ölçmə, nəzarət, presizion, tibbi və ya cərrahiyyə alətləri və aparatları; onların hissələri və ləvazimatları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

Qrup91

Bütün növ saatlar və onların hissələri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

Qrup 92

Musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

Qrup 93

Silah və döyüş sursatları; onların hissələri və ləvazimatları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

9401

Çarpayıya      transformasiya olunan və ya olunmayan oturacaq  mebeli   (9402-ci   mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa) və onun hissələri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

9403

Digər   mebellər      onların hissələri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

9405

Digər   yerdə   göstərilməmiş və ya daxil edilməmiş lampalar və işıqlandırıcı avadanlıqlar, o cümlədən projektorlar, məhdud işıqlandırma lampaları, fənər və onların hissələri (digər yerdə adı göstərilməmiş və ya daxil edilməmiş) işıq lövhələri, ad və ya ünvan göstərən çəkilmiş və ya daxili işıq mənbəyinə malik olan analoji məmulatlar, və   onların   hissələri,   digər yerdə adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

9406 00

Yığma inşaat konstruksiyaları

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

9503 00-dan

Digər oyuncaqlar, kiçildilmiş ölçüdə. modellər   ("miqyasda") və əyləncə üçün analoji modellər, işləyən və ya işləməyən; bütün növ bulmacalar

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir, istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır

9601-dən, 9602 00 000-dan

Heyvan, bitki və mineral mənşəli, kəsmə üçün materiallardan hazırlanan məmulatlar

Həmin mövqeli emal olunmuş materiallardan hazırlanma

9603-dən

Şotkalar (dəstəyə bağlanmış tutacağa otuzdurulmuş və ya otuzdurulmamış döşəmə şotkaları    süpürgələr istisna olmaqla); döşəmələrin təmizlənməsi üçün mexaniki mühərriksiz el şotkaları; rəngsaz balışları və valikləri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

9605 00 000

Şəxsi gigiyena,  tikiş, paltar və ayaqqabının təmizlənməsi üçün   istifadə   olunan   yol dəstləri

Dəstə daxil olan hər bir məmulat komplektə daxil olmadıqda belə, ona dair irəli sürülən tələblərə cavab verməlidir. Lakin mənşəyi olmayan məmulatlar yalnız onların ümumi dəyəri son məhsulun qiymətinin 15%-dən artıq olmaması şərtilə dəstin tərkibinə daxil oluna bilər

9606

DÜymələr, knopkalar, ilgəklər, düymə formaları və həmin məmulatların digər hissələri,  düymələr üçün pəstahlar

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqli mövqedə təsnifləşdirilməlidir, istifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən artıq olmamalıdır

9608

Diyircəkli qələmlər; fetr və ya digər məsaməli materiallardan ucluqlu qələm və markerlər; mürəkkəbli avtoqələmlər, stiloqraflar və  digər qələmlər; surətçıxarma peroları; itələnən və ya sürüşən içlikli karandaşlar; pero tutqacları; karandaş tutqacları və analoji tutqaclar; 9609-cu mövqedəki mallar istisna olmaqla, yuxanda sadalanan   məmulatların  hissələri (o cümlədən qapaqlar və sıxaclar)

Məhsulun mövqeyindən fərqli mövqeyə aid materiallardan hazırlanma. Lakin pero və pero ucluqlar, məhsulun mövqeyi ilə digər materiallar kimi, yalnız dəyərləri hazır məhsulun qiymətinin 5%-dən artıq olmaması şərtilə istifadə oluna bilər

9614 00 900-dən

Siqaret trubkaları və fincanabənzər hissələr

Kobud pəstahlardan trubkaların hazırlanması

 

 

Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi Qaydalarına

Qoşma 2

 

 

 

Forma CT-1

 

1. Yükgöndərən/ixracatçı (adı və ünvanı)

 

4. №_____

Malın mənşə haqqında

Sertifikat

Forma CT-1

2. Yükalan/idxalçı (adı və ünvan)

 

Verilmiş___________________________________

(ölkənin adı)

Təsdiq etmək üçün__________________________

                                                     (ölkənin adı)

3. Nəqliyyat vasitəsi və hərəkət marşurutu (məlum olduğu dərəcədə)

5. Xidməti qeydlər üçün

6

7. Yerlərin sayı və qablaşdırmanın növü

8. Malın təsviri

9. Mənşə meyarı

10. Malın miqdarı

11. Hesab-fakturanın nömrəsi və tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Təsdiqetmə

Bununla təsdiq olunur ki, ərizəçinin bəyannaməsi həqiqətəuyğundur

 

 

 

13. Ərizəçinin bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar həqiqətəuyğundur: bütün mallar tam

_____________________________________________

                                      (ölkənin adı)

istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmiş mənşə tələblərinə cavab verir

İmza            Tarix                   Möhür

İmza              Tarix                   Möhür

 

 

Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi Qaydalarına

Qoşma 3

 

 

Malın mənşəyi haqqında _____________№-li

SERTİFİKATIN ƏLAVƏ VƏRƏQİ formalı CT-1

6. №

7. Yerlərin sayı və qablaşdırmanın   növü

8. Malın təsviri

9. Mənşə meyarı

10. Malın miqdarı

11. Hesab fakturanın nömrəsi və tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Təsdiqetmə

Bununla təsdiq olunur ki, ərizəçinin bəyannaməsi həqiqətəuyğundur

13. Ərizəçinin bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxanda göstərilən məlumatlar həqiqətəuyğundur: bütün mallar_______________________________________

(ölkənin adı)

tam istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmişdir və onlar həmin mallar üçün müəyyən edilmiş  mənşə tələblərinə  cavab verir

İmza            Tarix                   Möhür

İmza              Tarix                   Möhür

 


SAZİŞƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549)
  2. 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240)
  3. 5 iyun 2015-ci il tarixli 550 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 706)

 

SAZİŞƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 * “c” yarımbəndi yalnız malın fiziki şəxs tərəfindən ixracı (idxal) zamanı tətbiq edilir.

** Əgər bu Qaydaların 5.1-ci bəndinin “a” və “e” yarımbəndlərində nəzərdə tutulan şərtlərdən heç olmasa biri yerinə yetirilmirsə, ərizəçinin (bəyanatçının) xahişinə əsasən, səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac ölkəsinin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq malların mənşəyi barədə ümumi formalı (CT-1 abreviaturası olmayan) sertifikat verilir. Bu halda mala, Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük ərazilərində sərbəst ticarət rejimi tətbiq edilmir.

* Bu halda gömrük orqanının qeydinin tarixi sertifikatın verilmə tarixindən ewəl olmalıdır.[1] 5 iyun 2015-ci il tarixli 550 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 706) ilə Qaydaların 1-ci bölməsinə yeni terminlər əlavə edilmişdir.

 

[2] 5 iyun 2015-ci il tarixli 550 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 706) ilə Qaydaların 5.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.1. Saziş iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük ərazilərindəki sərbəst ticarət rejimi mala o halda tətbiq edilir ki, əgər o, bu Qaydalarla müəyyən edilmiş mənşə meyarına uyğun gəlsin, həmçinin əgər mal:

a) bir Saziş iştirakçısı olan dövlətin rezidenti ilə digər Saziş iştirakçısı olan dövlətin rezidenti arasındakı müqaviləyə/kontrakta əsasən, bir Saziş iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisindən ixrac edilir və digər Saziş iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisinə idxal olunursa. Bu Qaydaların 8.5 və 8.6-cı bəndlərində qeyd olunan hallarda, həmin müqavilə malın ixracından sonra bağlanıla bilər;

b) bir Saziş iştirakçısı olan dövlətin fiziki şəxs sayılan rezidenti tərəfindən bir Saziş iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisindən digər Saziş iştirakçısı olan dövlətin gömrük ərazisinə ixrac (idxal) edilirsə;

c) ərazisi vasitəsilə malın göndərilməsinin həyata keçirildiyi ölkənin gömrük orqanları tərəfindən sənədlə təsdiq edilmiş gömrük nəzarəti altında üçüncü ölkənin ərazisində yerləşdiyi və ya yerini dəyişdiyi hallar istisna edilməklə, Saziş iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisini tərk etmirsə. Bununla belə, malın qorunmasının təmin edilməsi və təkrar yüklənməsi üzrə əməliyyatlar istisna edilməklə, mal dəyişməz vəziyyətdə olmalı və onun üzərində hər hansı əməliyyat aparılmamalıdır.

 

[3] 5 iyun 2015-ci il tarixli 550 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 706) ilə Qaydaların 5.2-ci bəndi çıxarılmışdır.

 

[4] 5 iyun 2015-ci il tarixli 550 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 706) ilə Qaydaların 6.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.2. Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sənəd qismində malın mənşəyi barədə bəyannamənin təqdim edilə bildiyi hallarda, həmçinin malın mənşəyi barədə sənədlər təqdim edilməsi mütləq olmadıqda, malın mənşə ölkəsi idxal ölkəsinin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir.

 

[5] 5 iyun 2015-ci il tarixli 550 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 6 iyun 2015-ci il, № 120; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 706) ilə Qaydaların 8.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.1. CT-1 formalı sertifikat ərizəçinin (bəyanatçının) yazılı müraciəti əsasında malın ixracından sonra verilə bilər. Bu halda ərizəçi (bəyanatçı), əlavə olaraq, malın faktiki ixrac olunduğunu təsdiq edən gömrük orqanının müvafiq qeydi olan gömrük bəyannaməsini səlahiyyətli orqana təqdim etməlidir 2. Bu halda sertifikatın 5-ci qrafasında "Sonradan verilmişdir" qeydi aparılır.

 

[6] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «0206» kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

0206

İri buynuzlu heyvan, donuz, qoyun, keçi, at, ulaq, qatırlar və ya at qatırlarının əlavə qida məhsulları, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma, 0206-cı mövqedən və 0201-0205 00-cı mövqedəki skeletlərdən başqa

 

[7] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “1501 00-dan” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

1501 00-dan

Sümük piyi və ya tullantılardan alınan piy

0203, 0206 və ya 0207 və ya 0506-cı mövqelərin materialları istisna olmaqla, istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma; 0203 və 0206-cı mövqedəki donuz ətindən və ya əlavə məhsullardan və ya 0207-ci mövqedəki quş ətindən və ya əlavə məhsullardan hazırlanma

 

[8] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “1502 00-dan” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

1502 00-dan

Sümük piyi və ya tullantılardan alınan piy

0201, 0202, 0204 və ya 0206 və ya 0506-cı mövqelərin materialları istisna olmaqla, istənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma

 

[9] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «2106 90 980-dən» kodlu sətir yeni məzmunla əlavə edilmişdir.

 

[10] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “2403 10” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

2403 10

Tütün,   tərkibində   istənilən nisbətdə tütün əvəzləyiciləri olan və ya olmayan

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 2403-cü mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

 

[11] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «qrup 28-dən» kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

Qrup 28-dən

Qeyri-üzvi kimya məhsulları; qiymətli metalların, nadir torpaq   metallarının,   radioaktiv elementlərin və ya izotopların üzvi və qeyri-üzvi birləşmələri, 2811 29 100,2818 20 000, 2821  20 000, 2833 22 000 mövqelərindəki   məhsullardan başqa. Həmin məhsullar üçün qaydalar aşağıda şərh edilir

Hazırlanma zamanı istifadə olunan bütün materiallar məhsulun mövqeyindən fərqlənən başqa mövqedə təsnifləşdirilməlidir. Lakin hazır məhsulun mövqeyindəki istifadə olunan materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

 

 

[12] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «2844 10» kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

2844 10

Təbii uran və onun birləşmələri

Təkrar emal texnologiyasına müvafiq olaraq xüsusiləşdirilmiş istehsalat şəraitində materialdan (uran, uran-235 ilə yoxsullaşdırılmış uran və onun birləşmələri) hazırlanma (uran 235 izotopu əsasında zənginləşdirmə)

 

[13] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “2932 99 700” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2932 99 700

Tərkibində   digər   oksigenli funksional qruplar olan və ya olmayan digər tsiklik asetallar və  daxili  hemiasetallar, onların   hallogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitratlaşdırılmış və nitrozlaşdırılmış törəmələri

İstənilən mövqedəki materiallardan, o cümlədən 2932-ci mövqedəki digər materiallardan hazırlanma

 

 

[14] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “2932 99 850-dən” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2932 99 850-dən

Adi daxili efirlər

İstənilən mövqeli materiallardan hazırlanma. Lakin istifadə olunan 2909-cu mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

 

[15] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “3920 10 270-dən” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3920 10 270-dən

Qalınlığı 0,125 mm-dən artıq olmayan    ümumi çəkisi 0,94-dən az olan polietilen plyonka və təbəqələr və ya lentlər, çap olunmuş şəkil və mətn ilə, rulonlarda

İstənilən mövqedəki materiallardan hazırlanma. Lakin həmin mövqedəki materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamalıdır

 

 

[16] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “4017 00” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4017 00

Bütün   formalarda   möhkəm rezin (məsələn, ebonit), tullantılar və skraplar daxil olmaqla; bərk rezindən hazırlanan məmulatlar

Bərk rezindən hazırlanma

 

[17] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «5704-dən» kodlu sətir yeni məzmunla əlavə edilmişdir.

 

[18] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “6803 00-dan” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6803 00-dan

Təbii      ya   aqlomerastya edilmiş şistdən məmulatlar

Emal olunmuş şistdən hazırlanma

 

[19] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «7019 32 000» kodlu sətir yeni məzmunla əlavə edilmişdir.

 

[20] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «8456-8466» kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

8456-8466

8456-8466-cı mal mövqeyinin maşın və avadanlıqları; yalnız və  ya  əsasən  8456-8465-ci mövqelərinə daxil edilən maşın və avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

 

[21] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «8544» kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

8521

Videoyazıcı və ya videocanlandırıcı aparatlar, videotyunerle birlikdə və ya onsuz, 8521  90 000 mövqeyindəki mallardan başqa, onun üçün tətbiq edilən qaydalar aşağıda göstərilmişdir

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma

 

[22] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə XİF ƏN «8544» kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

8544

İzolyasiya  məftilləri   (minalanmış və ya anodlaşdırılmış məftillər daxil olmaqla), kabellər (koaksial kabellər daxil olmaqla) və digər izolyasiya elektrik keçiricilər, birləşdirici detallarla və ya onlarsız;   elektrik   keçiricilərlə və ya birləşdirici elementlərlə   yığılıb-yığılmamağından asılı olmayaraq fərdi örtüklü (qabıqlı)     liflərdən    təşkil olunmuş lifli-optik kabellər

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun  qiymətinin  50%-dən  çox  olmamaqla hazırlanma

 

[23] 19 iyun 2012-ci il tarixli 655 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 20 iyun 2012-ci il, № 134; “Azərbaycan” qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 549) ilə «8544 70 000» kodlu sətir yeni məzmunla əlavə edilmişdir.

 

[24] 7 mart 2013-cü il tarixli 838 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2013-cü il, № 53; “Azərbaycan” qəzeti 10 mart 2013-cü il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 03, maddə 240) ilə XİF ƏN “8608 00” kodlu sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8608 00

Dəmiryol və tramvay yol avadanlıqları və qurğuları; mexaniki (elektromexaniki daxil olmaqla) siqnal avadanlıqları, dəmir yollarında, tramvay, avtomobil, daxili su yollarında, dayanacaq qurğularında, limanlarda və hava limanlarında təhlükəsizlik və hərəkətin idarə edilməsini təmin edən vasitələr; sadalanan avadanlıqların və qurğuların hissələri

İstifadə olunan bütün materialların dəyəri son məhsulun qiymətinin 50%-dən çox olmamaqla hazırlanma. Son məhsulun mövqeyi ilə eyni mövqedə təsnifləşdirilən materiallardan, dəyəri son məhsulun qiymətinin 5%-dən çox olmamaqla istifadə oluna bilər

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status