AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
25.03.1996
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
451
ADI
Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini tənzimləyən bir sıra normativ sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 26-03-1996, Nəşr nömrəsi: 56)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
020.000.000
110.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini tənzimləyən bir sıra normativ sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini tənzimləyən bir sıra normativ sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikasında 1995—1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsini və özəlləşdirmə prosesində vətəndaşların fəal iştirakı üçün lazımi şəraitin yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini təmin edən aşağıdakı normativ sənədlər təsdiq edilsin (əlavə olunur):

Özəlləşdirilən dövlət mülkiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair metodik göstərişlər;

Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında əsasnamə;

Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) özəlləşdirilməsi və səhmlər satışı üzrə pullu auksionların (hərracların) keçirilməsi haqqında əsasnamə;

Özəlləşdirmədən əldə olunan vəsaitlərin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə daxil edilməsi qaydaları;

Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinə (əmlakına) mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi qaydaları.   [1]

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmanın 1-ci bəndində göstərilən normativ sənədlərdə ona həvalə olunmuş məsələləri iki həftə ərzində həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinə, dövlət komitələrinə, şirkətlərinə, konsernlərinə, baş idarələrinə, rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin sorğusu əsasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi üçün zəruri olan bütün sənədlərin və məlumatların ona verilməsini təmin etsinlər. [2]

 

 

Heydər ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 25 mart 1996-cı il

                 № 451


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
25 mart 1996-cı il tarixli fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Özəlləşdirilən dövlət mülkiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair metodik göstərişlər

 

I. Ümumi qaydalar

 

1. «Özəlləşdirilən dövlət mülkiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair metodik östərişlər» (bundan sonra «Metodik göstərişlər») «Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan dövlət mülkiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır.

2. Bu Metodiki göstərişlər özəlləşdirilən müəssisələrin ilkin (start) qiymətini və ya yaradılan səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının həcmini müəyyən etmək üçün onların əmlakının qiymətləndirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

3. Əmlakın qiymətləndirilməsi özəlləşdiriləcək müəssisə (və ya müvafiq özəlləşdirmə komissiyası) tərəfindən bu metodik göstərişlərə uyğun olaraq müəssisənin tam inventarlaşdırılması əsasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlak Komitəsi (bundan sonra Dövlətəmlakkom) tərəfindən müəyyən edilən tarixdə həyata keçirilir.

İnventarlaşdırmanın və əmlakın qiymətləndirilməsinin nəticələrini (müəssisənin ilkin (start) qiyməti və ya səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının həcmi) əks etdirən aktlar müəssisə (və ya müvafiq özəlləşdirmə komissiyası) tərəfindən müvafiq ekspertizadan keçirmək və təsdiq etmək üçün Dövlətəmlakkoma təqdim edilir.

Dövlətəmlakkom lazım gəldikdə ixtisaslı auditor, məsləhətçi və buna hüququ olan digər mütəxəssislər cəlb etməklə müəssisə əmlakının təkrar inventarlaşdırılmasını və qiymətləndirilməsini keçirə bilər.

 

II. Müəssisənin qiymətləndirilməli əmlakının tərkibi

 

Müəssisənin qiymətləndirilməli əmlakının tərkibinə onun əsas vəsaitləri və sərmayə qoyuluşları, ehtiyatları, xərcləri, pul və sair maliyyə, maddi və qeyri- maddi aktivləri daxildir.

1. Əsas vəsaitlərə və sərmayə qoyuluşuna aşağıdakılar aiddir:

binalar, tikililər, ötürücü qurğular, maşın və avadanlıqlar, hesablama texnikası, ölçü cihazları, alətlər, istehsal və təsərrüfat inventarları, nəqliyyat vasitələri, məhsuldar və iş heyvanları, çoxillik bitkilər və sair əsas vəsaitlər, müəssisənin icarəyə verdiyi əsas fondlar — bina, tikili avadanlıq və əsas vəsaitlərə aid olan digər obyektlər, inventar xarakterli sərmayə qoyuluşları;

balansda əks olunan qeyri-maddi aktivlər torpaq, su və digər təbii sərvətlərdən istifadə hüquqları və başqa əmlak hüquqları, o cümlədən əqli mülkiyyətə aid olan hüquqlar (patent, lisenziya və s.) ətməə nişanları və sair;

müəssisənin uzunmüddətli (bir ildən çox müddətə) maliyyə qoyuluşları, o cümlədən digər müəssisələrin gəlirli aktivlərinə (səhmlər, istiqraz və başqa qiymətli kağızlar), nizamnamə fondlarına yönəldilmiş qoyuluşlar;

balansın aktivindəki «Əsas vəsaitlər və əsaslı qoyuluşlar» bölməsinin digər maddələri.

2. Ehtiyatlar və xərclər — istehsalat ehtiyatlarından (xammal, materiallar, yanacaq, azqiymətli və tez aşınan əşyalar, ehtiyat hissələri, tara və s.), başa çatmamış istehsaldan, gələcək dövrün xərclərindən, hazır məhsuldan, əmtəəlik məhsuldan və s. ibarətdir.

3. Pul vəsaitlərinə və sair maliyyə aktivlərinə müəssisənin banklarındakı hesablarında və özünün kassasında olan pul vəsaiti, digər müəssisələrin gəlirli aktivlərinə (səhmlər, istiqraz və başqa qiymətli kağızlar) qısamüddətli (bir ildən az müddətə) maliyyə qoyuluşları, yüklənmiş malların dəyəri, debitor borcları və balansın aktivində əks olunan digər pul vəsaitləri aiddir.

4. İnventarlaşdırma zamanı aşkar edilmiş, lakin hər hansı bir səbəbdən onun uçota alınmamış maddi və qeyri-maddi aktivləri də müəssisənin qiymətləndirilən əmlakının tərkibinə daxil edilir.

 

III. Müəssisə əmlakının qiymətləndirilməsi

 

1. Əsas vəsaitlərin ilkin qiyməti onların balans dəyərindən amortizasiya normaları əsasında qiymətləndirmə vaxtına hesablanmış köhnəlmə (aşınma) məbləği çıxılaraq, qalıq dəyərində hesablanır.

Əsas vəsaitlərin balans dəyəri inventarlaşdırmanın nəticələri, mühasibat uçotunda qeydə alınmış inventar kartoçkaları və uçot kitabları üzrə müəyyənləşdirilir.

İnventarlaşdırma zamanı qalıq kimi aşkar edilmiş, lakin mühasibat uçotunda qeydə alınmamış əsas vəsaitlərin balans dəyəri, onların alınmasına və ya hazırlanmasına çəkilən xərclərə dair uçot məlumatları nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

Bu xərclər haqqında mühasibatda sənəd olmadıqda onların dəyərini inventarlaşdırma zamanı qüvvədə olan preyskurant, qiymət cədvəli, smeta və sair normativlər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

Normativ istismar müddəti bitmiş, lakin istehsalata yararlı olan, habelə yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri onların (və ya ayrı-ayrı hissələrinin) gələcəkdə istifadə olunmaq dərəcəsi və mümkün xidməti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

2. Başa çatdırılmamış tikinti və quraşdırılmamış avadanlıq qiymətləndirmə vaxtınadək onlara çəkilmiş xərcləri mövcud qiymətlərə əsasən indeksləşdirməklə qiymətləndirilir.

3. Azqiymətli və aşınan əşyalar qalıq dəyəri ilə qiymətləndirilir.

4. Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları müəssisənin balansında göstərilən dəyərlə qiymətləndirilir.

5. Qeyri-material aktivlər onların balans dəyərindən köhnəlmə məbləği çıxarılmaqla qiymətləndirilir.

6. Ehtiyatlar, məsariflər, pul vəsaitləri və sair maliyyə aktivləri balans dəyəri ilə qiymətləndirilir.

7. Müəssisənin hesabında olan xarici valyuta (paylar və əmanətlər) Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müəyyən etdiyi qaydalara müvafiq qiymətləndirilir.

8. Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün lazım olan formalar bu qaydalara uyğun olaraq Dövlətəmlakkom tərəfindən hazırlanır və tədsiq edilir.

 

IV. Müəssisənin ilkin (start) qiyməti və səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı həcminin müəyyən edilməsi

 

1. Müəssisə özəlləşdirilərkən onun ilkin qiymətini müəyyən etmək üçün əmlakın dəyərindən balansın passiv hissəsinin aşağıdakı maddələri çıxarılır:

vaxtında ödənilməmiş kreditlər və digər borclar;

kreditorlarla hesablaşmalar və balansın passivinə aid olan digər müvəqqəti cəlb edilmiş vəsaitlər.

2. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının həcmi müəyyən edilərkən müəssisənin əmlakının yuxarıda göstərilən qaydada hesablanmış ümumi dəyərindən balansın passiv hissəsinin aşağıdakı maddələri də çıxılır:

qarşıdakı xərclər və ödənişlər üçün ehtiyat;

gələcək dövrün gəlirləri;

xüsusi mənbələr hesabına sərmayə qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi.

3. Auksion vasitəsilə özəlləşdiriləcək müəssisələrin start qiyməti onların ilkin qiymətlərinə müəssisənin profili, yerləşdiyi ərazinin əlverişliliyi və s. göstəricilər nəzərə alınmaqla müvafiq əmsallarla hesablanmış qiymət əlavələri tətbiq edilməklə maliyyələşdirilir.

4. Müəssisənin start qiymətinə tətbiq olunan əmsallar Dövlətəmlakkomun təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur.

 

V. Müəssisənin əmlakının qiymətləndirilməsinin rəsmiləşdirilməsi

 

1. Müəssisənin əmlakının inventarlaşdırılmasının və qiymətləndirilməsinin nəticələrini (müəssisənin ilkin (start) qiyməti və ya səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının həcmi) əks etdirən aktlar Dövlətəmlakkom tərəfindən təsdiq olunur.

Müəssisənin əmlakının qiymətləndirilməsinin yekun aktına aşağıdakı obyektlərin siyahısı əlavə olunur:

qüvvədə olan qanunvericiliyə görə özəlləşdirilməsi qadağan edilən obyektlər;

müəssisənin balansında olan, özəlləşdirmədən sonra Dövlətəmlakkomun qərarı ilə dövlət və ya yerli hakimiyyət orqanlarının sərəncamına veriləcək ictimai-mədəni və məişət təyinatlı obyektlər.

Həmin yekun akta əmlakın inventarlaşdırılmasının nəticələrini əks etdirən aktlar və müəssisənin mühasibat balansı da əlavə edilməlidir.

2. Özəlləşdiriləcək müəssisənin rəhbərliyi təqdim edilmiş inventarlaşdırma aktlarında və mühasibat balansında düzgün göstərilməyən məlumatlara görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyır.

3. Müəssisə əmlakının qiymətləndirilməsi aktları təsdiq edildiyi gündən müəssisənin alqı-satqısı haqqında müqavilə imzalanan günə qədər özəlləşdiriləcək obyektin əsas vəsaitləri başqa fiziki və hüquqi şəxslərə satıla və ya digər şəkildə verilə bilməz.

4. Müsabiqə və hərrac (auksion) yolu ilə özəlləşdirilən müəssisənin rəhbərliyi əmlakın qiymətləndirilməsi aktında qeyd olunmuş və informasiya bülletenlərində dərc edilmiş məlumatla müqayisədə satış gününə əmlakın tərkibində və ya dəyərində əmələ gəlmiş dəyişikliklər barədə Dövlətəmlakkoma arayış verilməlidir.

5. Bu Metodik göstərişlərə riayət edilməsi Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən bütün dövlət müəssisələri üçün məcburidir, əks halda müəssisənin qiymətləndirilməsi etibarsız hesab edilir.

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

25 mart 1996-cı il tarixli fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında

 

Əsasnamə [3]

 

1. Bu Əsasnamə «Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun və Azərbaycan Respublikasında 1995—1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramının tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış və tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normatv müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin (bundan sonra «başa çatdırılmamış tikililər» adlandırılacaq) fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən özəlləşdirilməsi qaydalarını tənzimləyir.

2. Başa çatdırılmamış tikililərin özəlləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra Dövlət Xidməti) tərəfindən həyata keçirilir. Bu zaman Dövlət Xidməti başa çatdırılmamış tikililərin satıcısı kimi çıxış edir. [4]

3. Başa çatdırılmamış tikililər özəlləşdirilməsi məcburi sayılan obyektlərin siyahısına daxil edilir və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı ilə özəlləşdirilir. [5]

4. Nazirliklər, dövlət komitələri, konsernləri və şirkətləri, baş idarələr, birliklər və müəssisələr, habelə müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları başa çatdırılmamış tikililər barədə qısa məlumatı (obyektin layihə gücü, tikintinin başlandığı il, yenidən qiymətləndirmədən sonra başa çatdırılmamış tikilinin qiyməti və s.) rübdə bir dəfədən gec olmayaraq Dövlət Xidməti təqdim edirlər. [6]

5. Özəlləşdirmə məqsədləri ilə başa çatdırılmamış tikililər təqdim edilmiş sənədlər əsasında “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq qiymətləndirilərək qiymətləndirmə aktı tərtib edilir. Həmin qiymətlər ilkin qiymətlər kimi qəbul edilir. [7]

6. Ehtiyac olduqda, başa çatdırılmamış tikilinin hazırlıq dərəcəsini və görülmüş tikinti işlərinin həcmini müəyyən etmək məqsədi ilə Dövlət Xidməti obyektin sifarişçisi olmuş nazirliyin, dövlət komitəsinin, konsernin, şirkətin, birliyin, müəssisə və təşkilatlarının nümayəndələrini cəlb etməklə, bilavasitə yerlərdə baxış keçirir. Baxış nəticəsində xüsusi akt tərtib edilir və özəlləşdirmə qiymətləri dəqiqləşdirilir.

7. Özəlləşdirilən başa çatdırılmamış tikililərin alıcıları aşağıdakılar ola bilər:

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;

dövlət müəssisəsi, birliyi və təşkilatı olmayan hüquqi şəxslər;

nizamnamə kapitalında dövlətin payı 25 faizdən çox olmayan hüquqi şəxslər;

xarici hüquqi və fiziki şəxslər.

Özəlləşdirmə zamanı bir obyekt iki, yaxud bir neçə alıcı tərəfindən şərikli satın alına bilər.

8. Başa çatdırılmamış tikililərin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar müraciətlər ərizə, yaxud məktub formasında Dövlət Xidməti təqdim edilir. Həmin müraciətlərə alıcı haqqında məlumat və onun nizamnamə kapitalının tərkibini təsdiq edən sənədlər əlavə edilir.

9. Başa çatdırılmamış tikililər auksionlar və müsabiqələr vasitəsilə özəlləşdirilir.

10. Başa çatdırılmamış tikilinin tamamlanması və sonrakı istifadəsi müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsini tələb etdikdə həmin obyekt müsabiqə vasitəsilə özəlləşdirilir. Bu zaman obyektin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onun özəlləşdirilməsi kommersiya müsabiqələri, yaxud qeyri-kommersiya investisiya müsabiqələri vasitəsilə həyata keçirilir. Müsabiqə qalibi olan alıcı ilə müqavilə bağlanır. Müqavilədə alıcı tərəfindən ödənilən qiymət, tikintinin başa çatdırılma müddəti, obyektin başa çatdıqdan sonra istifadə edilmə profili və təyinatı, yeni iş yerlərinin yaradılması, alıcının məsuliyyəti və digər xüsusi şərtlər əks olunur.

11. Hər hansı başa çatdırılmamış tikilinin müsabiqədə özəlləşdirilməsi üçün Dövlət Xidməti cəmi bir müraciət daxil olarsa, obyekt birbaşa müqavilə şərtləri ilə həmin namizədə satılır.

12. Ortaqlığa verilmiş obyektlərin özəlləşdirilməsi müvafiq müqavilə şərtləri əsasında dövlətin pay hissəsini yenidən qiymətləndirilərək satılır.

13. Başa çatdırılmamış tikililərin özəlləşdirilməsi məqsədilə keçirilən auksionları və müsabiqələri Dövlət Xidməti təşkil edir. Özəlləşdirilməsi üçün xarici fiziki və hüquqi şəxslərin müraciət etdiyi obyektlərin satışı xüsusi auksionlarda və müsabiqələrdə keçirilir. Bunun üçün başa çatdırılmamış tikilinin ilkin qiyməti beynəlxalq bazar qiymətləri əsasında müəyyən edilir.

14. Özəlləşdirilən başa çatdırılmamış tikili üzərində mülkiyyət hüququ başqasına keçdiyi üçün onun yerləşdiyi torpaq sahəsinə sahiblik yaxud istifadə etmək hüququ da qüvvədə olan qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qayda və şərtlərlə yeni mülkiyyətçiyə keçir. Həmin hüququn alıcıya keçməsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada rəsmiləşdirilir. [8]

15. Başa çatdırılmamış tikililərin özəlləşdirilməsi Dövlət Xidmətinin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq edilir.

16. Başa çatdırılmamış tikililər auksion və kommersiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirildikdə alıcı tərəfindən onların satış qiyməti tam olaraq ödənilir və həmin məbləğ bütövlüklə dövlət büdcəsinə daxil olur.

17. Özəlləşdirmədən əldə olunan vəsait müvafiq hesablara çatdıqdan və müsabiqə nəticəsində bağlanmış alqı-satqı müqaviləsində göstərilən şərtlər yerinə yetirildikdən sonra Dövlət Xidməti tərəfindən alıcıya daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış verilir. [9]

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
25 mart 1996-cı il tarixli fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) özəlləşdirilməsi və səhmlər satışı üzrə
pullu auksionların (hərracların) keçirilməsi haqqında


Əsasnamə

 

I. Ümumi müddəalar

 

1. Bu Əsasnamə «Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və «Azərbaycan Respublikasında 1995—1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı»na müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

2. Əsasnamə auksionların keçirilməsinin ümumi qaydalarını, alıcıların auksionda iştirak etməsi və hesablaşması şərtlərini, özəlləşdirilən obyektə mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

3. Auksionda satış özəlləşdirmə obyekti barəsində alıcıdan hər hansı şərtin yerinə yetirilməsi tələb olunmadan dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin (obyektin) səhmlərin auksionda hüquqi və fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətinə satılmasıdır. Bu halda mülkiyyət hüququ auksionda ən yüksək qiymət təklif etmiş alıcıya verilir.

 

II. Auksionun keçirilməsinə hazırlıq

 

1. Özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin satıcısı kimi Dövlət Əmlak Komitəsi (bundan sonra — DƏK) çıxış edir.

2. DƏK:

auksionda satılacaq müəssisə və obyektlər haqqında məlumatın dərc olunmasını təşkil edir;

auksionun keçirilməsini təşkil edir;

auksion iştirakçıları ilə hesablaşmalar aparır;

alıcının mülkiyyət hüququnu rəsmiləşdirir, özəlləşdirilən obyektin alqı-satqı müqaviləsini bağlayır;

auksionun yekunları barədə mətbuat vasitəsilə əhaliyə məlumat verir;

özəlləşdirilən obyekt üzərində alıcının mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə verir.

3. Məlumatlarda aşağıdakılar əks olunmalıdır:

özəlləşdirilən müəssisə və obyektin adı və yerləşdiyi ünvan;

auksionun keçirilməsi forması;

müəssisənin (obyektin), səhmin ilkin satış qiyməti;

auksionda iştirak etmək üçün sifariş və digər sənədlərin qəbulunun son müddəti;

ilkin satış qiymətinin 10 %-i həcmində hesablanan behin məbləği;

auksionun keçirilməsi tarixi, vaxtı və yeri, əlaqə telefonunun nömrəsi.

4. Məlumatın dərc olunduğu andan auksion iştirakçısı hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər üçün özəlləşdirilən müəssisə (obyekt) ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır.

 

III. Alıcıların auksionda iştirakı qaydaları

 

1. Auksiona qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, sifariş və digər zəruri sənədləri auksionun başlanmasına ən geci üç bank günü qalanadək təqdim etmiş və özəlləşdirmə obyektinin ilkin satış qiymətinin 10 %-i həcmində beh keçirmiş hüquqi və fiziki şəxslər buraxılırlar.

2. Aşağıdakı hallarda sifarişçilər auksionda iştirak etmək üçün buraxılmırlar:

sifariş vermiş hüquqi və fiziki şəxs qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı kimi tanınmadıqda;

sifariş vermiş hüquqi və fiziki şəxs bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş sənədləri vaxtında təqdim etmədikdə.

3. Auksionda iştirak etmək üçün satıcıya (DƏK-ə) aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

DƏK tərəfindən təsdiq olunmuş formada sifariş;

DƏK tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.

Hüquqi şəxslər əlavə olaraq notarial qaydasında və ya qeydiyyatı həyata keçirmiş orqan tərəfindən təsdiq olunmuş təsis sənədlərinin surətlərini təqdim edirlər.

4. Auksionda iştirak etmək üçün buraxılmış hüquqi və fiziki şəxslərə onların hərracda iştirak etmə nömrəsini, auksionda satışa qoyulmuş özəlləşən müəssisənin (obyektin) və səhmlərin adını, auksionun keçirilməsinin əsas şərtlərini əks etdirən bilet verilir.

Bilet iştirakçıdan alınmış sifariş və beh məbləğinin hesablaşma hesabına keçirilməsi haqqında ödəmə sənədi təqdim edildikdə verilir.

Auksionun keçirilməsinə çəkilən xərclər auksion iştirakçılarının hesabına ödənilir.

5. Auksionda iştirak etmək üçün sifariş vermiş şəxslər haqqında məlumatların DƏK tərəfindən yayılmasına yol verilmir.

 

IV. Auksionun keçirilmə qaydası

 

1. Auksionun keçirilmə forması DƏK tərəfindən müəyyən olunur.

2. Auksionu təşkil etmək üçün DƏK-in qərarı ilə auksion komissiyası yaradılır, onun tərkibi və iş reqlamenti təsdiq edilir.

3. Auksion komissiyası 5 nəfərdən ibarət olmaqla onun tərkibinə Dövlət Əmlak Komitəsinin, rayon və ya şəhər icra hakimiyyətinin, yerli maliyyə orqanının, auksiona çıxarılan müəssisənin (obyektin) tabe olduğu yuxarı təşkilatın nümayəndələri daxil edilir.

4. Auksion komissiyası aşağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirir:

auksionun təşkil olunmasına və onun keçirilməsinə nəzarət etmək;

auksion iştirakçılarının qeydiyyatını aparmaq;

auksionun gedişində mübahisəli vəziyyət yarandıqda onu dayandırmaq;

auksionun yekunlaşdırılması barədə protokol tərtib etmək.

5. Auksion aşağıdakı qaydada keçirilir:

auksionu satıcı tərəfindən muzdla tutulmuş auksionçu aparır;

hərrac müəssisənin (obyektin) və səhmin qısa xarakteristikası və ilkin satış qiymətinin elan olunması ilə başlanır. Satış qiyməti elan olunduqdan sonra auksion iştirakçıları öz biletlərini qaldırmaqla elan olunmuş qiymətə müəssisəni (obyekti) və səhmi almağa razı olduqlarını bildirirlər;

ilkin satış qiyməti iştirakçılar tərəfindən əlavə etmə yolu ilə artırılır. Hər yeni təklif ilkin satış qiymətinin 1 faizdən çox olmamalıdır;

auksionçu yeni satış qiymətini üç dəfə təkrar edir. Təklif olunmuş qiymətə dair digər alıcılardan heç biri biletini qaldıraraq münasibətini bildirmədikdə, auksion başa çatmış hesab edilir. Ən yüksək qiyməti təklif etmiş alıcı auksionun qalibi sayılır. Auksionçu müəssisənin (obyektin) satıldığını, satış qiymətini və qalibin biletinin nömrəsini elan edir;

ilkin qiymət 3 (üç) dəfə elan olunduqdan sonra alıcılardan heç biri biletini qaldırmazsa, auksion baş tutmamış hesab olunur və müəssisə (obyekt), səhm satıcıya qaytarılır. DƏK auksionda satılmayan müəssisələrin (obyektlərin) və səhmin ilkin satış qiymətini növbəti auksionda aşağı sala bilər;

özəlləşdirilən müəssisələrin (obyektlərin), səhmlərin auksionda satışı zamanı alıcı kimi hüquqi və fiziki şəxs, o cümlədən əmək kollektivi auksionun yeganə iştirakçısı olarsa, bu halda müəssisə (obyekt) və səhmlər həmin şəxsə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, start qiyməti ilə yaxud auksion şərtləri ilə müəyyənləşən qiymətlərlə satılır;

auksion başa çatdıqdan sonra auksion komissiyası auksionun yekunlarını protokollaşdırır. Protokol 2 (iki) nüsxədə alıcı və ya onun nümayəndəsi, komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır. Protokolda satıcı və alıcı haqqında məlumatlar, özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) və səhmin adı, axırıncı satış qiyməti, habelə alqı-satqı müqaviləsini imzalamaq haqqında tərəflərin öhdəlikləri əks olunur. Auksionun yekunları haqqında protokolun bir nüsxəsi alıcıya verilir. Bu protokol obyekt üzrə alqı-satqı müqaviləsi bağlanması üçün alıcının hüququnu təsdiq edən sənəddir. Auksionun qalibi hərrac başa çatdıqdan sonra həmin gün auksionun yekunları haqqında protokola imza etməlidir;

auksion baş tutmadığı hallarda onun yekunu protokollaşdırılır və protokolda müəssisənin (obyektin) və səhmin satıcıya qaytarılması qeyd edilir;

auksionun qalibi auksion başa çatdığı gün onun yekunları haqqında protokolu imzalamadıqda auksionun nəticələri ləğv edilir, keçirilmiş beh geri qaytarılmır, müəssisə və obyekt satıcının sərəncamında qalır.

6. Auksionun yekunları haqqında məlumat auksionun keçirildiyi gündən 30 təqvim günü müddətində yerli mətbuatda və satıcının məlumat bülletenində dərc olunur.

 

V. Auksionun yekunları üzrə əqdlərin bağlanması

 

1. Satıcı və alıcı arasında auksionun yekunları haqqında protokol imzalandığı andan 10 təqvim günü ərzində qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq alqı-satqı müqaviləsi imzalanmalıdır. Alıcı göstərilən müddətdə müqaviləni imzalamaqdan imtina etdikdə onun tərəfindən ödənilmiş beh geri qaytarılmır.

2. Auksionun yekunları üzrə bağlanmış alqı-satqı müqaviləsində aşağıdakılar göstərilir:

satılmış müəssisə və obyektin adı;

obyektin alınma qiyməti;

satıcı, alıcı haqqında məlumatlar və onların ünvanı;

obyektin verilməsi qaydası, ödənişin forma və müddətləri.

3. Auksionun qalibi müqavilənin bağlandığı andan ən geci 5 (beş) bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitini DƏK-in müəyyən etdiyi hesablara köçürür.

Müəyyən olunmuş müddətdə alıcı qeyd olunan məbləği ödəmədiyi halda alqı- saqtı müqaviləsi qüvvədən düşmüş hesab edilir və keçirilmiş beh geri qaytarılmır.

4. Auksionda müəssisənin (obyektin) və səhmin satışı üçün verilmiş beh satılan müəssisənin (obyektin) və səhmin satış qiymətinə daxil edilir. Auksionun digər iştirakçılarının ödəmiş olduqları beh, DƏK tərəfindən təqdim edilmiş siyahılar üzrə auksion iştirakçısının tələbi ilə 10 bank günü müddətində geri qaytarılır.

5. Satıcının obyektə mülkiyyət hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunan qaydada müqavilə bağlandıqdan sonra alıcıya verilir.

6. Müəssisənin (obyektin) təşkilat-hüquqi formasının dəyişməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq qeydiyyatdan keçirilir.

7. Satıcı dövlət müəssisəsinin (obyektin), səhmlərin auksion forması ilə özəlləşdirilməsi haqqında mətbuatda elan verməli, alıcının tələbi ilə müəssisənin maliyyə-təsərrüfat vəziyyəti haqqında sənədləri, alqı-satqı müqaviləsi rəsmiləşdirildikdən sonra isə mülkiyyətçi şəhadətnaməsini alıcıya verməli, habelə alqı-satqı müqaviləsində göstərilən digər öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.

 

VI. Özəlləşdirmə əqdlərinin etibarsız hesab edilməsi

 

1. Özəlləşdirmə əqdləri qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və hallarda etibarsız hesab edilir.

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
25 mart 1996-cı il tarixli fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Özəlləşdirmədən əldə olunan vəsaitlərin Azərbaycan Respublikasının
dövlət büdcəsinə daxil edilməsi

 

Qaydaları

 

1. Bu Qaydalar «Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasında 1995—1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

2. Özəlləşdirmədən daxil olan vəsaitlərə özəlləşdirmə obyektlərinin (QİF və ZEİF-lərin səhmləri də daxil olmaqla) satışından əldə edilən bütün pul gəlirləri, özəlləşdirmə payları (çekləri) və opsionları, özəlləşdirmə prosesində qeydiyyat yığımları, girovlar və digər daxilolmalar aiddir.

3. Özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin alıcılarının ödəyəcəyi pul vəsaitlərinin həcmi və onların ödəmə müddəti alıcı ilə satıcı arasında Azərbaycan Respublikasında 1995—1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramına müvafiq olaraq bağlanan müqavilə əsasında müəyyən edilir.

4. Dövlət müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirilməsindən, o cümlədən kiçik müəssisələrin satışından, orta və iri müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsindən, səhmdar və payçı bankların özəlləşdirilməsindən və sahələrarası ixtisaslaşdırılmış investisiya fondlarının (QİF və ZEİF) səhmlərinin satışından, müəssisə və obyektlərin auksion, müsabiqə yolu ilə satışından, tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsindən, ləğv olunmuş müəssisələrin əmlakının satışından, özəlləşdirmə barəsində müraciət edilərkən əmlakın auksionda ilkin satış qiymətinin məbləğinə müvafiq ödənilən dövlət rüsumundan, auksion və müsabiqə iştirakçıları olmayan şəxslərə giriş biletlərinin satışından, xarici investorların özəlləşdirmədə iştirakından və özəlləşdirmə zamanı digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə xüsusi hesablara mədaxil edilir.

5. Ödəmə məbləği alıcının hesabından, fiziki şəxsdirsə, şəxsi vəsaitdən müvafiq sənədlə özəlləşdirilən obyektin satış şərtlərində nəzərdə tutulan qaydaya əsasən dövlət büdcəsinə ödəniş tapşırığı ilə köçürülür.

6. Ödəniş sənədlərində alıcılar bank rekvizitlərini, ödənişin adını, vəsaitlərin köçürülməsinin əsasını və özəlləşdirilən obyektin adını göstərməlidirlər.

7. Özəlləşdirmədən daxil olan vəsaitlərdən vergi tutulmur.

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
25 mart 1996-cı il tarixli fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinə (əmlakına) mülkiyyət hüququnun
rəsmiləşdirilməsi


Qaydaları

 

1. Bu Qaydalar, «Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasında 1995—1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramına uyğun olaraq hazırlanmış və özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinə (əmlakına) mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi qaydalarını tənzimləyir.

2. Dövlət müəssisə və obyektlərinin (əmlakının) (bundan sonra «obyekt» adlandırılacaq) satılması haqqında qərar qəbul olunduqdan, auksionların, müsabiqələrin nəticələri barədə isə protokol imzalandıqdan sonra alıcı ilə satıcı arasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq alqı-satqı müqaviləsi bağlanır.

3. Özəlləşdirmə nəticəsində bağlanan alqı-satqı müqaviləsində satılmış obyektin adı, tərkibi və alış qiyməti, onun ödənilməsinin forma və müddətləri satıcı, alıcı və vasitəçilər haqqında məlumat, onların ünvanı obyektin sonrakı istifadəsi barədə qarşılıqlı öhdəliklər, həmin obyektin satılması şərtləri və bu şərtlərin pozulmasına görə tərəflərin məsuliyyəti, obyektin yerləşdiyi torpaq sahəsindən istifadə qaydaları və müqaviləyə xitam verilməsi qaydaları göstərilməlidir. Tərəflərin razılığı ilə müqavilədə digər şərtlər də göstərilə bilər.

4. Ödəmə haqqının müəyyən edilən müddət və formalarına uyğun olaraq alıcı müqavilədə göstərilən məbləği satıcının hesablaşma hesabına köçürməli və ya müqavilə ilə müəyyən edilmiş məbləği nağd ödəməlidir. Alıcı həmin məbləği göstərilən müddətdə köçürmədikdə və ya ödəmədikdə alqı-satqı müqaviləsinin şərtlərinə müvafiq olaraq müqaviləyə xitam verilir və qoyulmuş beh qaytarılmır.

5. Obyekt auksionda (hərracda), müsabiqə zamanı alınarkən alıcı tərəfindən verilmiş behin məbləği özəlləşdirmə əqdlərinə əsasən ödəniləcək məbləğin tərkibinə daxil edilir. Auksionun (hərracın), müsabiqənin bütün qalan iştirakçılarının verdiyi beh, auksionun (hərracın), müsabiqənin nəticəsi barədə müqavilə imzalandıqdan sonra 10 gün ərzində onlara qaytarılır.

6. Müqavilə, Dövlət Əmlak Komitəsində qeydiyyatdan keçdiyi andan özəlləşdirilmiş obyektə mülkiyyət hüququ satıcıdan alıcıya keçir və satıcı tərəfindən alıcıya bunun haqqında mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə verilir.

Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnamələr xüsusi keyfiyyətli kağızlardan hazırlanır, onların ciddi uçotu aparılır və verilməsi xüsusi kitablarda qeyd edilir (özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinə (əmlakına) mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnamənin forması bu Qaydalara əlavə edilir).

7. Obyekt əmək kollektivi tərəfindən möhlətlə alındıqda, mülkiyyət hüququ ona ilkin ödəmə haqqını verməklə, sonrakı ödəmələr üçün əmlakın haqqı ödənilmiş hissəsini girov qoyaraq təminat verdikdən sonra keçir.

Obyektin dəyərinin tam ödənilməsi üçün möhlət müəyyən olunarsa həmin müddət ərzində obyektin özgəninkiləşdirilməsinə yol verilmir.

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
1996-cı il 25 mart tarixli fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) haqqında


Əsasnamə

 

I. Ümumi müddəalar

 

1. Dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) dövlət mülkiyyətində olan əmlakın bir hissəsinin bu Əsasnamə qüvvəyə minən günədək qeydə alınmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına əvəzsiz olaraq verilməsini təmin edən qiymətli kağızdır.

2. Dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) satıla, bağışlana, girov goyula, irsən verilə və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər formalarda özgəninkiləşdirilə bilər.

3. Özəlləşdirilən dövlət əmlakının (o cümlədən dövlət müəssisələrinin əsasında yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinin, investisiya fondlarının səhmlərinin) alınmasında (ödəniş vasitəsi kimi) dövlət özəlləşdirmə paylarından (çeklərindən) tam və ya hissə-hissə istifadə oluna bilər. Həmin payların (çeklərin) ikinci dəfə istifadəsi qadağandır.

4. Dövlət özəlləşdirmə paylarından (çeklərindən) özəlləşdirmə obyektlərinin alınması məqsədi ilə istifadə edildikdən sonra onlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş Milli Depozit Sistemi haqqında Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş qaydada dövriyyədən çıxarılır və silinir.

5. Dövlət özəlləşdirmə paylarından (çeklərindən) dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi zamanı ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsindən imtina etmək qadağandır.

6. Özəlləşdirmə paylarının verilməsi və istifadə edilməsi qaydaları bu Əsasnamə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.

 

II. Dövlət özəlləşdirmə paylarını (çeklərini) almaq hüququ

 

1. Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı «Azərbaycan Respublikasında dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) dövriyyəyə buraxılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı qüvvəyə mindiyi gündən dövlət özəlləşdirmə payı (çeki) almaq hüququna malikdir.

2. «Azərbaycan Respublikasında dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) dövriyyəyə buraxılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanının qüvvəyə mindiyi günədək qeydə alınmış Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşına dövlət özəlləşdirmə payı verilir.

3. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 29 oktyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı»nda müəyyən edilmiş şəxslərə əlavə bir dövlət özəlləşdirmə payı verilir.

4. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi və dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizədə şəhid olmuş vətəndaşların və 20 Yanvar şəhidlərinin dövlət özəlləşdirmə payından istifadə hüququ onların qanuni varisləri tərəfindən həyata keçirilir.

5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmiş və ya fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılmış (məhdud olan) özəlləşdirilmə paylarının sahibi olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həmin pay barəsində istifadə hüquqları onların qanuni nümayəndələri, qəyyumları və ya himayəçiləri tərəfindən həyata keçirilir.

6. Dövlət himayəsində olan həddi-büluğa çatmamış, habelə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində olan şəxslərin dövlət özəlləşdirmə paylarından (çeklərindən) istifadə hüququnun həyata keçirilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

 

III. Dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) verilməsi qaydası

 

1. Dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) dövlət özəlləşdirmə paylarını (çeklərini) almaq hüququ olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşına müvafiq siyahılar əsasında verilir. Dövlət özəlləşdirmə payı alacaq vətəndaşların siyahısı daimi yaşayış yeri üzrə müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlak Komitəsinin yerli qurumları ilə birlikdə, hərbi qulluqçuların siyahıları isə — müvafiq hərbi hissələrin komandanlığı tərəfindən tərtib edilir.

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi və dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizədə şəhid olmuş vətəndaşların və 20 Yanvar şəhidlərinin, Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanlarının, Sovet İttifaqı Qəhrəmanlarının, Sosialist Əməyi Qəhrəmanlarının və onlara bərabər tutulan digər şəxslərin, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda müvəqqəti olan və ya daimi yaşayan vətəndaşların siyahılarının tərtib edilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikası torpaqlarının azad olunması, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış və bu əməliyyatlarda iştirak etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının siyahıları Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən tərtib olunur.

Həmin siyahılarda vətəndaşın adı, soyadı və atasının adı, ünvanı və anadan olduğu il göstərilir.

2. Yerli icra hakimiyyət orqanları, hərbi hissələrin komandanlığı və müvafiq dövlət orqanları tərəfindən tərtib olunmuş siyahılar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlak Komitəsinə təqdim edilir.

Bu Əsasnamədə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilmiş siyahılara uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlak Komitəsi dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) almaq hüququ olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşına həmin payların «Azərbaycan Respublikasında dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) dövriyyəyə buraxılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən paylar dövriyyəyə buraxıldığı gündən etibarən özünün yerli şöbələri vasitəsilə verilməsini təmin edir. Dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) müvafiq siyahılar üzrə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, qanuni nümayəndələr, qəyyumlar və himayəçilər tərəfindən isə — həmçinin onların səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə verilir.

Bu bəndin təsiri altına düşməyən bu Əsasnamənin 2.6-cı bəndində göstərilmiş şəxslərin dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) alınması qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

 

IV. Dövlət özəlləşdirmə paylarından (çeklərindən) istifadə edilməsi

 

1. Dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) verildiyi yerdən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində istifadə edilə bilər.

2. Dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları tərəfindən alındıqdan sonra Milli Depozit Sistemində qeydiyyatdan keçirilir.

Milli Depozit Sistemində dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərin) qeydiyyatı onların tədavülünün tənzimlənməsi məqsədini daşıyır. Özəlləşdirmə paylarından yalnız onları Milli Depozit Sistemində qeydiyyatdan keçirdikdən sonra istifadə edilə bilər.

3. Dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilən hissəsinin, investisiya fondlarının səhmlərinin alınması üçün istifadə edilə bilər.

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.     23 dekabr 2000-ci il tarixli 432 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 12, maddə 844)

2.     11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640)

3.     6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590)

4.     2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610)

5.     28 dekabr 2022-ci il tarixli nömrəli 1921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 23 dekabr 2000-ci il tarixli 432 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 12, maddə 844) ilə 1-ci bəndinin ikinci, dördüncü, beşinci və altıncı abzasları qüvvədən düşmüş hesab edilmişdir.

 

[2] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə 3-cü bəndində "Dövlət Əmlak Nazirliyinin" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 3-cü bənddə “İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə 3-cü bənddə "Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin" sözləri "Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 dekabr 2022-ci il tarixli nömrəli 1921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə 3-cü hissədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə "Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında" Əsasnamənin 2-ci, 3-cü, 4-cü, 6-cı, 8-ci, 11-ci, 13-cü, 15-ci və 17-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında” Əsasnamə”nin 2-4-cü, 6-cı, 8-ci, 11-ci, 13-cü, 15-ci və 17-ci bəndlərdə ismin müxtəlif hallarında verilmiş “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə  "Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə"nin 2-4-cü, 6-cı, 8-ci, 11-ci, 13-cü, 15-ci və 17-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında "Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri ismin müvafiq hallarında "Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 28 dekabr 2022-ci il tarixli nömrəli 1921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”nin 2-ci hissənin birinci cümləsində Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sözləri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra Dövlət Xidməti) sözləri ilə, ikinci cümləsində “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sözləri Dövlət Xidməti sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 28 dekabr 2022-ci il tarixli nömrəli 1921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”nin 3-cü hissəsində Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sözləri İqtisadiyyat Nazirliyinin sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 28 dekabr 2022-ci il tarixli nömrəli 1921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”nin 4-cü hissədə, 6-cı və 8-ci hissələrin birinci cümlələrində, 11-ci hissədə, 13-cü hissənin birinci cümləsində, 15-ci və 17-ci hissələrdə ismin müvafiq hallarında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sözləri ismin müvafiq hallarında Dövlət Xidməti sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında” Əsasnamə”nin  5-ci bənddə “Özəlləşdirilən dövlət mülkiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair Metodik göstərişlər”ə” sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnamə”yə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında” Əsasnamə”nin 14-cü bənddə “müvafiq dövlət orqanları tərəfindən” sözləri “qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında” Əsasnamə”nin 17-ci bənddə “onun obyekt üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd – şəhadətnamə” sözləri “obyektin satılmasına dair şəhadətnamə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə  "Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə"nin 17-ci bənddə "obyektin satılmasına dair şəhadətnamə" sözləri "daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status