Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərara alır:

1.   Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağının təsviri təsdiq edilsin.

2.   Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin.

3.   Azərbaycan SSR-in Dvlət bayrağı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1956-cı il 5 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR qanunları toplusu, 19381966-cı illər, c. I, səh. 221; Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatı, 1981-ci il, № 56, maddə 71, № 12, maddə 161) qvvəsini itirmiş hesab edilsin.

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A. MTƏLLİBOV.

 

Bakı şəhəri, 5 fevral 1991-ci il.

№ 17XII.

 

Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

1.   Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı Azərbaycan dvlətinin suverenliyi rəmzidir.

2.   Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı eni bərabər olan rəngli fqi zolaqdan ibarət dzbucaqlı para şəklindədir: st zolaq mavi rəngdə, orta zolaq qırmızı rəngdə, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Bayrağın hər iki zndə qırmızı zolağın ortasında ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri vardır. Bayrağın eninin uzununa nisbəti 1:2-dir.

Ayparanın və səkkizguşəli ulduzun təsvirləri tərəflərinin nisbəti 3:4 olan dzbucaqlının iərisində yerləşir; dzbucaqlının diaqonalı bayrağın eninin 1/2-nə bərabərdir.

Ayparanın təsviri konsentrik (eyni mərkəzli) olmayan iki dairənin hissələri şəklindədir; byk dairənin diametri xarici dzbucaqlının eninə, kiik dairənin diametri isə bayrağın eninin 1/4-ə bərabərdir. Kiik dairənin mərkəzi bayrağın həndəsi mərkəzindən sol tərəfdə, bayrağın eninin 1/60-nə bərabər olan məsafədə yerləşir.

Səkkizguşəli ulduzun təsviri ayparadan sağda yerləşir, ulduzun xarici dairəsinin diametri bayrağın eninin 1/6-ni, daxili dairəsinin diametri isə 1/12-ni təşkil edir.

3. (Qvvədən dşb)

4. (Qvvədən dşb) [1]

5. Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı və onun təsviri, llərindən asılı olmayaraq bu Əsasnaməyə əlavə edilən rəngli və sxematik təsvirlərə həmişə dəqiq uyğun gəlməlidir.

6. (Qvvədən dşb)

7. (Qvvədən dşb) [2]

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1) 8 iyun 2004-c il tarixli 683-IIQ nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 7, maddə 515)

 

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 8 iyun 2004-c il tarixli 683-IIQ nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 7, maddə 515) ilə 3-c, 4-c bəndlər qvvədən dşmş hesab edilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı aşağıdakı yerlərdə qaldırılır:

a) Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin, Azərbaycan Respublikası rayon, şəhər, şəhərdə rayon, qəsəbə və kənd xalq deputatları Sovetinin sessiyalarının keirildiyi binaların zərində btn sessiya dvrndə;

b) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin və Nazirlər Sovetinin, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin və Azərbaycan Respublikası yerli xalq deputatları Sovetləri icraiyyə komitələrinin binaları zərində daim;

v) dvlət orqanlarının və ictimai orqanların, məssisələrin, idarələrin və təşkilatların binaları, habelə yaşayış evləri zərində martın 8-də, martın 21-də, aprelin 28-də, mayın 1-də və 2-də, mayın 9-da, mayın 28-də, noyabrın 7-də.

Yuxarıda gstərilən binalar zərində Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağını başqa bayram və xatirə gnlərində də qaldırmağa icazə verilir;

q) rəsmi şəxs sifəti ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti sədrinin və ya digər rəsmi (vəkil edilmiş) şəxslərin mindikləri hava gəmilərində (Dvlət bayrağının gəmidə təsvirləri), dəniz gəmilərində, daxili su yollarında zən gəmilərdə və başqa nəqliyyat vasitələrində gstərilən şəxslərin razılığı ilə;

d) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti sədrinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı dvlət orqanlarının, ictimai və dini orqanların, məssisələrin, idarələrin və təşkilatların keirdikləri mərasimlər zamanı, digər təntənəli və bayram tədbirləri zamanı da qaldırıla bilər.

4. Naxıvan Muxtar Respublikasının Dvlət bayrağı Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı ilə bir vaxtda qaldırılarkən Naxıvan Muxtar Respublikasının Dvlət bayrağının ls Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağının lsndən iri ola bilməz.

 

[2] 8 iyun 2004-c il tarixli 683-IIQ nmrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 7, maddə 515) ilə 6-cı, 7-ci bəndlər qvvədən dşmş hesab edilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6. Azərbaycan Respublikasının gerbi və himni kimi, Azərbaycan dvlətinin suverenliyi rəmzi olan Azərbaycan Respublikasının Dvlət bayrağı da mqəddəs rəmzdir və onun hər cr təhqir edilməsi qanuna əsasən cəzalandırılır.

7. Bu Əsasnamənin tətbiqi qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Soveti qəbul edir