Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin Əsasnaməsi, Mərkəzi aparatının strukturu və respublika dövlət arxivləri şəbəkəsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin Əsasnaməsi təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsi Mərkəzi Aparatının strukturu təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Azərbaycan Respublikası dövlət arxivləri şəbəkəsi təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin təklifi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivində bilavasitə elm və texnikaya aid sənədləri cəmləşdirmək məqsədilə, indiyə qədər həmin arxivdə saxlanılan tibb sənədləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinə verilsin.

5. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Baş Arxiv İdarəsinin məsələləri haqqında 1980-ci il 15 avqust tarixli, 352 nömrəli qərarının 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndləri, habelə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1988-ci il 31 avqust tarixli, 293 nömrəli qərarının 2-ci bəndi öz qüvvəsini itirmiş hesab edilsin.

 

Baş nazir S.HÜSEYNOV

 

Bakı şəhəri, 11 mart 1994-cü il

107

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1994-cü il 11 mart tarixli, 107 saylı qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin

 

ƏSASNAMƏSİ

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsi (Baş Arxiv İdarəsi) respublikada arxiv işi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən idarə orqanı olmaqla, öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tabedir.

1.2. Baş Arxiv İdarəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Baş Arxiv İdarəsi Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin inkişafını və bu sahədə elmi-texniki tərəqqini nizamlayır, sahələrarası dövlət və idarə arxivlərinin fəaliyyətini əlaqələndirir.

Azərbaycan Respublikası arxiv sisteminə bilavasitə Baş Arxiv İdarəsinə tabe olan respublika dövlət arxivləri, onların filialları, şəhər və rayon dövlət arxivləri, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Arxiv İdarəsi tərəfindən idarə olunan arxivlər daxildir.

1.4. Baş Arxiv İdarəsi ona həvalə olunmuş vəzifələri həm bilavasitə, həm də respublika dövlət arxivləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Arxiv İdarəsi və digər yerli dövlət arxivləri vasitəsilə həyata keçirir.

 

2. Məqsəd və vəzifələr

 

Baş Arxiv İdarəsinin başlıca məqsəd və vəzifələri aşağıdakılardır:

2.1. Azərbaycan Respublikası Arxiv fonduna daxil olan, xalqın maddi və mənəvi həyatını özündə əks etdirən, tarixi, elmi, sosial, iqtisadi, siyasi, bədii və başqa mədəni əhəmiyyət kəsb edən sənədlər məcmuəsinin mühafizəsi və istifadəsini təmin etmək:

- Azərbaycan Respublikası nazirlik və idarələrində arxiv işi və kargüzarlıqda sənədlərin təşkilini əlaqələndirmək, nazirlik və idarələrlə birlikdə kargüzarlıqda sənədləşdirmə sistemini daha da inkişaf etdirmək;

- arxiv işinin vəziyyətinin təhlili, təmayül və qanunauyğunluqlarını öyrənmək, sahə xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, onun inkişafının konsepsiya və strategiyasını hazırlamaq;

- Azərbaycan Respublikası ərazisində arxiv işi sahəsində qanunçuluğa riayət olunmasını təşkil etmək;

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fondunun mərkəzləşdirilmiş dövlət uçotunu aparmaq, onun tərkib və məzmunu haqqında məlumat hazırlamaq;

- arxiv işi sahəsində Azərbaycan Respublikası və xarici ölkə arxivlərinin iş təcrübəsini öyrənmək və yaymaq;

- arxiv işi və kargüzarlıq sahəsində beynəlxalq əlaqələr yaratmaq.

2.2. Baş Arxiv İdarəsi ona həvalə olunmuş vəzifələrə müvafiq olaraq:

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fondu sənədlərinin dövlət arxivlərində komplektləşdirilməsi və mühafizəsini təşkil edir, sənədlərin müəyyən olunmuş qaydalarla dövlət arxivlərinə verilməsinə nəzarət edir;

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fondu sənədlərinin mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparır, həmin sənədlərin mühafizəsi və istifadəsi üzərində nəzarət edir;

- respublikanın mərkəzi idarəetmə orqanları, idarə, təşkilat və müəssisələrinin idarə arxivləri və kargüzarlıqda sənədlərin təşkili işi üzərində nəzarət edir və sahələrarası təşkilat-metodiki rəhbərliyi həyata keçirir, arxiv işi və kargüzarlıqda sənədlərin təşkili məsələləri üzrə məcburi icra üçün qaydalar, təlimatlar, metodiki vəsaitlər hazırlayır və təsdiq edir, mərkəzi respublika təşkilatları və marağı olan digər idarələrlə birlikdə idarə arxivləri şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi və işinin təşkilinin yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər hazırlayaraq həyata keçirir;

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fondu sənədlərinin mühafizəsi, tamamlanması və istifadəsinə yönəldilmiş qanunvericilik aktlarının və normativ sənədlərin layihələrinin hazırlanmasını təmin edir;

- arxiv işinin inkişafı haqqında dövlət proqramının layihələrini hazırlayır və onun həyata keçirilməsini təmin edir, sahə proqramlarını, perspektiv və cari planları təsdiq edir, onların yerinə yetirilməsini təmin edir;

- müəyyən olunmuş qaydalar üzrə dövlət arxivlərinin struktur və şəbəkəsinin təkmilləşdirilmə işini təşkil edir və onu həyata keçirir;

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fonduna daxil olan respublika əhəmiyyətli sənədlərin dairəsini müəyyənləşdirir və qəbul olunmuş qaydalarla onların respublika dövlət arxivlərində cəmləşdirilməsi tədbirlərini həyata keçirir, müvafiq idarəetmə orqanları ilə razılaşdırılaraq, respublika daxilində sənədlərin bir arxivdən digərinə verilməsi məsələsinə baxır və həll edir;

- arxiv işində avtomatik informasiya sisteminin tətbiqi və istifadəsi üzrə texniki siyasəti müəyyən edir, informasiya şəbəkəsi və bazası yaradılmasını təşkil edir, habelə Azərbaycan Respublikası Arxiv Fondunun məzmunu və tərkibi haqqında məlumatın əldə olunması üçün ənənəvi arxiv məlumatları sistemi növlərindən istifadə edərək, onların axtarılmasını təmin edir;

- Azərbaycan Respublikası arxivlərində arxivşünaslıq, sənədşünaslıq və arxeoqrafiya sahəsində elmi-tədqiqat işlərini, sahə elmi-metodiki şuraların işlərini əlaqələndirir və istiqamətləndirir;

- sənədlərin elmi və əməli dəyərinin ekspertizasını və onların daim saxlanılmaq üçün dövlət arxivlərinə seçilməsini təşkil edir, respublika mərkəzi idarəetmə orqanları ilə birlikdə saxlama müddətləri də göstərilməklə, sənədlərin nümunəvi siyahılarını işləyib hazırlayır;

- tabelik mənsubiyyətindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, təşkilat və müəssisələrin arxiv işi sahəsində qanunçuluğun tələblərindən irəli gələn tədbirlərin yerinə yetirilməsi işini yoxlayır, arxiv fondlarının mühafizəsi və istifadəsinə nəzarət edir;

- qeyri-dövlət arxivləri sahiblərinə onların öz arxivlərinin komplektləşdirilməsi, mühafizə və istifadəsi işində müəyyən olunmuş qaydalarla köməklik göstərir;

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fondu sənədlərindən və onlarda olan məlumatlardan istifadə qaydalarını, o cümlədən arxiv sənədlərindən istifadə müqavilələrinin bağlanması qaydalarını işləyib hazırlayır;

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fonduna daxil olan sənədləri müəyyən olunmuş qaydalarla nəşr edir, Respublika Arxiv Fondu sənədlərinin tərkib və məzmunu haqqında məlumat xarakterli ədəbiyyatların, elmi jurnallar, bülletenlər, elmi-kütləvi ədəbiyyat, tədris və praktiki vəsaitlərin nəşrini təşkil edir, ictimaiyyətin retrospektiv sənədlər məlumatına ehtiyacını və sənədlərdən istifadə sahəsində səmərəlilik işinin öyrənilməsini əlaqələndirir, sənədlərin nəşri işində respublika arxiv təşkilatlarının işinə rəhbərliyi həyata keçirir;

- bilavasitə tabeliyində olan idarə və təşkilatlar üçün tikililərin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir, müəyyən olunmuş qaydalarla layihə-smeta sənədlərini, titul siyahılarını tərtib edir;

- bilavasitə Baş Arxiv İdarəsinə tabe olan idarə və təşkilatların xərcləri haqqında müəyyən olunmuş qaydalarla Azərbaycan Respublikası büdcəsi layihəsinə salmaq üçün təkliflər hazırlayıb təqdim edir, onların maliyyələşdirilməsini təmin edir:

- hüquqi və fiziki şəxslərə müəyyən olunmuş qaydalarla Azərbaycan Respublikası Arxiv Fonduna daxil olan sənədləri müvəqqəti olaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisindən xaricə çıxarmağa icazə verir;

- tabeliyində olan idarə və təşkilatlarda müəyyən olunmuş qaydalarla mühasibat və statistik uçot və hesabat işlərinə rəhbərliyi həyata keçirir;

- Azərbaycan xalqının tarixinə aid xaricdə olan arxiv sənədlərinin aşkar edilməsi və alınması məsələlərinə baxır və müvafiq qaydada təkliflər verir;

- tabeliyində olan respublika dövlət arxivlərinin lazımi avadanlıq və materiala olan tələbatını müəyyənləşdirir. Azərbaycan Respublikası arxivlərində sənədlərin mühafizəsi, istifadəsi, bərpası, surətlərinin çıxarılması və sairəyə aid daha təkmil sistem və metodlardan istifadəni həyata keçirir;

- tabeliyində olan arxivlərin əməkdaşlarının, habelə respublika nazirlik, idarə, təşkilat və müəssisə arxiv və kargüzarlıq işçilərinin ixtisaslarını artırmaq işini müəyyən olunmuş qaydalarla təşkil edir;

- Azərbaycan Respublikası arxiv sistemində fəaliyyət göstərən işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların sosial müdafiəsinin həllinə köməklik göstərir.

 

3. Baş Arxiv İdarəsinin hüquqları

 

- respublikanın idarəetmə orqanlarından, habelə tabelik münasibətindən və mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq idarə, təşkilat və müəssisələrdən arxivlərin işi və kargüzarlıqda sənədlərin təşkili haqqında lazımi materiallar almaq;

- arxiv işi və kargüzarlıqda sənədlərin təşkili haqqında mərkəzi idarəetmə orqanlarının, idarə, təşkilat və müəssisələrin nümayəndələrinin məlumatını dinləmək;

- öz səlahiyyətləri daxilində respublika mərkəzi idarəetmə orqanlarına, idarə, təşkilat və müəssisələrə arxiv işi və kargüzarlıqda sənədli hissənin təşkili haqqında icra üçün məcburi olan təlimatlar vermək;

- respublika mərkəzi idarəetmə orqanları tərəfindən arxiv işi və kargüzarlığın sənədli hissəsinin təşkili haqqında hazırlanmış sahə standartları, təlimatları, qaydaları və tədris proqramlarını razılaşdırmaq;

- müəyyən olunmuş qaydalarla arxiv işini inkişaf etdirməyə kömək məqsədilə fondlar yaratmaq;

- arxivşünaslıq, sənədşünaslıq və arxeoqrafiya sahəsində ən yaxşı işlər üçün müsabiqələr elan etmək, qüvvədə olan qanunlar çərçivəsində və bu iş üçün ayrılmış vəsait müqabilində müsabiqənin şərtlərini təsdiq etmək.

 

4. Baş Arxiv İdarəsinin fəaliyyətinin təşkili

 

4.1. Baş Arxiv İdarəsinə rəis başçılıq edir.

Baş Arxiv İdarəsinin rəisi və onun müavini Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən işə təyin olunur və işdən azad edilir.

Baş Arxiv İdarəsinin rəisi:

Azərbaycan Respublikası Baş Arxiv İdarəsinin fəaliyyətinə rəhbərlik edir və Azərbaycan Respublikası Baş Arxiv İdarəsinə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə şəxsən məsuliyyət daşıyır; vəzifələri özü ilə müavini arasında bölüşdürür; mərkəzi aparatın işçilərini və bilavasitə onun tabeliyində olan təşkilatların rəhbər işçilərini və mütəxəssislərini müəyyən olunmuş qaydalarla işə qəbul edir və işdən azad edir; öz səlahiyyətləri dairəsində tabe təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi olan əmrlər və göstərişlər verir, onların icrasını yoxlayır; lazım olan hallarda mərkəzi idarəetmə orqanları ilə birlikdə əmrlər, göstərişlər və təlimatlar verir; idarənin adından etibarnaməsiz çıxış edir, etibarnamələr verir, qanunla ona verilən başqa hüquqlardan istifadə edir.

4.2. Azərbaycan Respublikası Baş Arxiv İdarəsində idarənin rəisindən (sədr), onun müavinindən vəzifələrinə görə, habelə Baş Arxiv İdarəsinin və dövlət arxivlərinin rəhbər işçilərindən ibarət kollegiya yaradılır. Maraqlı olan idarələrin nümaynədələri də kollegiya üzvlüyünə daxil edilə bilər. Kollegiya üzvlərinin təyin olunma qaydası və say tərkibi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur.

Baş Arxiv İdarəsinin kollegiyası məşvərətçi orqan olmaqla, respublikada arxiv işinin inkişafına dair mühüm məsələlərə, respublika dövlət arxivlərinin fəaliyyəti və onların işlərinin təşkilinə, Azərbaycan Respublikası idarə arxivlərinin vəziyyətinə, icranın yoxlanılması, kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsinə, mühüm əmr və təlimatların layihələrinə baxır; respublika və yerli arxiv orqanlarının məruzələrini, Baş Arxiv İdarəsi struktur hissələrinin, tabelikdə olan arxiv təşkilatlarının hesabatlarını dinləyir.

Kollegiyanın qərarları Baş Arxiv İdarəsi rəisinin əmrləri ilə rəsmiləşdirilir və elan olunur.

4.3. Baş Arxiv İdarəsi yanında aşağıdakılar fəaliyyət göstərir:

- arxiv işi sahəsində mühüm problemlərə baxmaq üçün Elmi şura;

- Azərbaycan Respublikası Arxiv Fonduna daxil olan sənədlərin tərkibini müəyyənləşdirmək və sənədlərin dəyərini ekspertizadan keçirmək məsələlərinə baxmaq üçün Mərkəzi ekspert-yoxlama komissiyası.

Göstərilən şura və komissiyanın əsasnaməsi və onların tərkibi Baş Arxiv İdarəsinin rəisi tərəfindən təsdiq edilir.

4.4. Baş Arxiv İdarəsi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir.

4.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin mərkəzi aparatının strukturu və işçilərinin sayı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur.

Baş Arxiv İdarəsinin ştat cədvəli işçilərin müəyyən olunmuş say və əmək haqqı fondu çərçivəsində Baş Arxiv İdarəsinin rəisi tərəfindən təsdiq olunur.

Baş Arxiv İdarəsi Mərkəzi aparatının struktur bölmələri, habelə bilavasitə ona tabe olan dövlət arxivləri haqqında əsasnamələr idarənin rəisi tərəfindən təsdiq edilir.

 

5. Yekun müddəa

 

5.1. Baş Arxiv İdarəsi hüquqi şəxs olmaqla, üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və öz adı olan möhürü olur.

 

İşlər müdiri İ.HACIYEV

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1994-cü il 11 mart tarixli, 107 saylı qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət arxivləri

 

ŞƏBƏKƏSİ

 

I. Azərbaycan Respublikası dövlət arxivləri:

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi (ARDA)

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Tarix Arxivi (ARDTA)

3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Siyasi Partiyalar və İctimai hərəkatlar Arxivi (ARDSPİHA)

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi (ARDƏİA)

5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivi (ARDETSA)

6. Azərbaycan Respublikası Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivi (ARDETSA)

7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Səs Yazıları Arxivi (ARDKA)

II. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin filialları:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Ağdam filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Bakı filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Quba filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Əli Bayramlı filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Yevlax filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Gəncə filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Göyçay filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Lənkəran filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Mingəçevir filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Salyan filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Sumqayıt filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Füzuli filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Şamaxı filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Şəki filialı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Şəmkir filialı

III. Azərbaycan Respublikası sənədləri dəyişən tərkibli şəhər və rayon dövlət arxivləri

Abşeron rayon dövlət arxivi

Ağdaş rayon dövlət arxivi

Ağstafa rayon dövlət arxivi

Ağsu rayon dövlət arxivi

Ağcabədi rayon dövlət arxivi

Astara rayon dövlət arxivi

Balakən rayon dövlət arxivi

Beyləqan rayon dövlət arxivi

Bərdə rayon dövlət arxivi

Biləsuvar rayon dövlət arxivi

Qazax rayon dövlət arxivi

Qax rayon dövlət arxivi

Qəbələ rayon dövlət arxivi

Qobustan rayon dövlət arxivi

Qubadlı rayon dövlət arxivi

Qusar rayon dövlət arxivi

Daşkəsən rayon dövlət arxivi

Dəvəçi rayon dövlət arxivi

Zaqatala rayon dövlət arxivi

Zəngilan rayon dövlət arxivi

Zərdab rayon dövlət arxivi

İmişli rayon dövlət arxivi

İsmayıllı rayon dövlət arxivi

Yardımlı rayon dövlət arxivi

Kəlbəcər rayon dövlət arxivi

Kürdəmir rayon dövlət arxivi

Gədəbəy rayon dövlət arxivi

Goranboy rayon dövlət arxivi

Laçın rayon dövlət arxivi

Lerik rayon dövlət arxivi

Masallı rayon dövlət arxivi

Naftalan şəhər dövlət arxivi

Neftçala rayon dövlət arxivi

Oğuz rayon dövlət arxivi

Saatlı rayon dövlət arxivi

Sabirabad rayon dövlət arxivi

Samux rayon dövlət arxivi

Siyəzən rayon dövlət arxivi

Tərtər rayon dövlət arxivi

Tovuz rayon dövlət arxivi

Ucar rayon dövlət arxivi

Xanlar rayon dövlət arxivi

Xaçmaz rayon dövlət arxivi

Xocalı rayon dövlət arxivi

Xocavənd rayon dövlət arxivi

Xızı rayon dövlət arxivi

Hacıqabul rayon dövlət arxivi

Cəbrayıl rayon dövlət arxivi

Cəlilabad rayon dövlət arxivi

Şuşa rayon dövlət arxivi

IV. Naxçıvan Muxtar Respublikası sənədləri dəyişən tərkibli rayon dövlət arxivləri

Babək rayon dövlət arxivi

Ordubad rayon dövlət arxivi

Sədərək rayon dövlət arxivi

Culfa rayon dövlət arxivi

Şahbuz rayon dövlət arxivi

Şərur rayon dövlət arxivi

 

İşlər müdiri İ.HACIYEV

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1994-cü il 11 mart tarixli, 107 saylı qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsi Mərkəzi aparatının

 

STRUKTURU

 

- rəhbərlik;

- təşkilat-metodika şöbəsi;

- sənədlərin mühafizəsi, dövlət uçotu və elmi-məlumat aparatı şöbəsi;

- komplektləşdirmə, idarə arxivləri və kargüzarlıq şöbəsi;

- sənədlərin nəşri və istifadə şöbəsi;

- maliyyə-təsərrüfat şöbəsi.

 

İşlər müdiri İ.HACIYEV