Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLӘR KABİNETİNİN QƏRARI

"Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli, 122 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. Rasİzadə

Bakı şəhəri, 24 mart 2000-ci il
                  № 58

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

 2000-ci il 24 mart tarixli, 58 nömrəli qərarı ilə

 TӘSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin

 

SİYAHISI

 

I. Dağ-mədən İşlərİ, metropolİtenlərİn, tunellərİn və xüsusİ təyİnatlı yeraltı qurğuların tİkİntİsİ

Yeraltı işlər:

 

 yeraltı işlərdə işləyən bütün peşələrdən fəhlələr;

 açıq dağ-mədən işləri, metropolitenlərin, tunellərin və xüsusi təyinatlı yeraltı qurğuların tikintisində fəaliyyət göstərən və tikilməkdə olan şaxta və kəsiklərin səthində işlər;

 şpurların qazmaçısı;

 buruq qazmaçısı (buruq dəzgahı maşinisti);

 hava-kanat yolunun vaqonetkaçısı;

 partladıcı;

 süxurların seçicisi;

 yararsız layların boşaldıcısı;

 məsafədən idarə olunan hidromonitorlara xidmətdən başqa; bütün növ işlərdə məşğul olan hidromonitorçu;

 yanğınların qarşısının alınması və söndürülməsi üzrə dağ-mədən fəhləsi;

 bərkidici materialları şaxtalara çatdıran;

 partladıcı materialları çatdıran (daşıyan);

 zümpafçı;

 sadə və mürəkkəb növ bərkidicilərin hazırlanması və bərkidici ağacların tədarükü ilə məşğul olan bərkidici;

 dəmirçi-burdoldurucu;

 qələvili akkumulyatorların doldurulması ilə məşğul olan doldurucu;

 əl ilə diyirlədərək gətirmə və aparma ilə məşğul olan lyukçu;

 torpaqsovuran qurğunun maşinisti;

 yükləyici maşının maşinisti;

 hava-kanat yolunun maşinisti;

 konveyer maşinisti;

 layçevirmə kotanın maşinisti;

 skreperli bucurğadın maşinisti;

 yoldəyişdiricinin maşinisti;

 şaxtaların səthdən dibə qədər olan hissəsinin tam qazılması üzrə qurğunun maşinisti;

 qaldırıcı maşının maşinisti;

 kömürsovuran qurğuların maşinisti;

 layçevirmə körpü maşinisti;

 layəmələgətirən maşınların maşinisti;

 hamarlayıcı;

 vaqonetkaların əl ilə itələyərək gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan boşaldıcı;

 vaqonetkaların əl ilə itələyərək gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan filizdaşıyan fəhlə;

 qazmaçı;

 yerüstü işlərdə qazmaçı;

 partlayıcı materialların paylayıcısı;

 əl ilə siqnalverən;

 yanan terrikonlarda məşğul olan terrikonçu;

 bunker təmizləyicisi;

 kesson şlyüzçüsü.

 

Zənginləşdirmə, aqlomerasiya, briketləşdirmə:

 

briketləşdirmə üçün qarışıqların hazırlanmasına lazım olan aparatçı;

qatılaşdırıcıların aparatçısı;

şlyüzlərdə amalqamın emalı, suya çəkilməsi işlərində məşğul olan amalqama motorçusu;

qızılçıxarma fabriklərində məşğul olan vaakum oturducuların aparatçısı;

ləyənçi;

toz boşaldan;

don açan qurğulda qazçı;

qəlbirləyici;

qəlbirləyici  qarışdırıcı;

almaz tərkibli konsentratların başa çatdırılması;

başa çatdırıcı;

aqlomerasiya fabriklərində məşğul olan dozalaşdırıcı;

qaynaq qayıtmanın dozalaşdırıcısı;

reagentlərin dozalaşdərıcısı;

draçacı;

xırdalayıcı;

novçu;

isti aqlomeratin boşaldılması ilə məşğul olan vaqankaların və sobaların yükləyici boşaldıcısı;

aqlomerasiya, zənginləşdirmə briketləşdirmə ilə məşğul olan yükləyici;

filizyuyan dəzgahın sıyırıcısı;

qaynaq aqlomerin tökücüsü;

aqlomerat kasaların doldurucusu;

zənginləşdirmə və briketləşdirmə ilə məşğul olan nəzarətçi;

kömür qəbulu nəzarətçisi;

qurutma bölməsinin ocaqçısı;

dəmirçi-baltadolduran;

briketləşdirmə və zənginləşdirmədə məşğul olan lent yığışdırıcısı;

briket presinin maşınisti;

qızılçıxarma və aqlomerasiya fabriklərində kvarslarin, kvarsitlərin, filizlərin və fleyslərın, mis şlakların, marqansin, şam qalığının, pekin xirdalamasında dezenteqratorlara xidmət edən dəyirman maşınisti;

siloslara və kömür qülləsinə xidmət üzrə maşınist;

qarışıqlar hazırlayan barabanların maşınisti;

çeşidləşdirici maşınisti;

quruducu qurğunun maşınisti;

sulfid konsentratlarının qurudulması ilə məşğul olan yanacaq verən qurğunun motoristi;

əhəng və neft məhsulları tətbiq etməklə filizlərin və süxurların donması və buz bağlamasına qarşı profilaktika ilə məşğul olan əhəngləyici və yaglayıcı-motorist;

filizlərin, əlvan və nadir metalların konsentratlarının birləşməsi ilə məşğul olan kürəçi;

qızıl tərkibli olan şlamların emalında:

qızılçıxarma fabriklərində məşğul olan şlamların emalçısı;

efil emalçısı;

sulfid konsentratlarının qurudulması, kömürün (şistin) zənginləşdirilməsi, çeşidlənməsi və briketləşdirilməsi ilə məşğul olan idarəetmə pultunun operatoru;

gaz və toz  yigan qurğulara xidmət üzrə operator;

konsentratorçu;

buxarla donaçan;

kiçik tirajlı draqanin nümünə götürücüsü;

zənginləşdırmə və xırdalama-çeşıdləmə fabriklərində məşğul olan reagentlərin əridicisi;

siam ərintisinin əridici – regeneraturçusu;

zənginləşdirmə və xırdalama – çeşidləmə fabriklərində məşğul olan separatorçu;

elektrolız sexlərində faydalı qazıntıların, yarımfabrikatların, drosların çeşıdlənməsı zamanı misin şlaklardan ayrılması ilə məşğul olan çeşidləyıci;

zənginləşdirmə və xırdalama-çeşidləmə fabriklərində konsentratların qurudulması ilə məşğul olan quruducu;

qızılçıxarma fabriklərində kömürün (şistin) zənginləşdirilməsi və çeşidlənməsi ilə məşğul olan süzgəcçi;

 hidromis qurğuların sementləyicisi;

 şlamçı;

 hövzəçi-şlamçı;

 şilxofçu;

 şlyüzçü;

 bunkerlərin təmizləyicisi;

 qızılçıxarma fabriklərində məşğul olan ekstrakorçu.

 

Dağ-kimyəvi xammalların hasilatı və zənginləşdirilməsi:

 

 arsen boşaldıcısı;

 mirabbilitin çıxarılması üzrə drenajçı;

 xammal çıxaran;

 düzücü-doldurucu;

 dağ-mədən hasilatının dam örtükçüsü;

 mişarlayıcı;

 uçquna qarşı müdafiə fəhləsi;

 quyuların işini nizamlayan;

 mədənə düşən;

 sulfatçı.

 

Tikinti materiallarının hasilatı və zənginləşdirilməsi:

 

 qazmaçı;

 atsürən;

 blokları və plitələri doğrayan;

 qaşıma qurğusunun bucurqadçısı;

 gilkəsən maşının maşinisti;

 daşkəsən maşınların maşinisti;

 konveyerə qalayan fəhlə;

 çeşidləyici köməkçisi;

 reaktiv su hazırlayan;

 azbestin çıxarılması və zənginləşdirilməsi ilə birbaşa məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 ələyici;

 reaktorçu;

 daş kəsən;

 xəndək kəsən;

 filiz ayıran;

 filizin, azbestin qəbulçusu-təhvilçisi.

 

Dağ mumunun (ozokeritin) istehsalı:

 

 reagent istehsalı aparatçısı;

 distillə aparatçısı;

 çıxartma (ayırma) aparatçısı.

II. Geolojİ-kəşfİyyat və topoqrafİya-geodezİya İşlərİ:

 geofiziki işlərdə partladıcı;

 karotajçı-perforatorçu;

 karotaj və perforator stansiyalarının qaldırıcı maşinisti;

 şürfqazma qurğularının maşinisti;

 özü hərəkət edən karotaj və perforator stansiyalarının motoristi;

 nümunə yuyucusu;

 dağlıq, meşəlik, səhra və yarımsəhra rayonlarında, habelə dəniz və seysmik dəstələrdə geoloji-çəkmə, geoloji axtarış və geofiziki işlərdə və radiometrik və emanasiya çəkilişlərində məşğul olan fəhlələr.

III. Metallurgİya İstehsalatı

Qara metallurgiya

 

Qara metallurgiyanın ümumi peşələri:

 

 muladların, şlakdaşıyan çalovların və kasaların su çiləyicisi;

 şlakı tullantı yerinə boşaldan;

 əl ilə doldurma və boşaltma ilə məşğul olan termik sobaların yükləyicisi;

 prokatın bərkidicisi;

 isti metalla məşğul olan haşiyəçəkən-düzücü;

 isti bandajların nişanlanması ilə məşğul olan isti metal damğalayıcısı;

 çalovçu;

 bilavasitə isti iş sahələrində məşğul olan qara metalların istehsalında nəzarətçi;

 isti iş sahələrində məşğul olan nişanlayıcı;

 bilavasitə metallurgiya sexlərində məşğul olan misgər;

 isti sahələrdə işləyən bütün maşın və mexanizmlərə xidmətlə məşğul olan maşinist;

 isti sahələrdə metalın, borunun, aqlomeratın və koksun isti vəziyyətdə daşınmasında metal qızdırıcısı;

 metaldan qüsurların kənar edilməsi üzrə sumbatlayıcı;

 təbəqələrin və boruların yağlayıcısı;

 metaldan qüsurların kənarlaşdırılmasında odla kəsici;

 idarəetmə postunun operatoru;

 soyuducu dəzgahların operatoru;

 relslərin həcmli möhkəmləndirilməsinin aqreqatlarla idarə edilməsi postunun operatoru;

 çox dəqiq polad və xəlitələrin bişiricisi;

 doldurma termik qarışıqları və odadavamlı materialların hazırlayıcısı;

 metal oturducusu;

 isti metalın düzəldilməsi ilə məşğul olan prokat və boru düzləndiricisi;

 elektrik əridici sobanın pultçusu;

 pultla məsafədən idarəetmə olmadıqda isti metal kəsicisi;

 isti iş sahələrində məşğul olan metallurgiya və sement avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər;

 prokat və boru termisti;

 isti metalı yığışdıran (süpürgəçi);

 dəmir yanıqlarını və şlakı yığışdıran (süpürgəçi);

 işləri əl ilə yerinə yetirən şixtaçı;

 şlakçı;

 tədarüklərin cilalayıcısı.

 

Domna istehsalatı:

 

 domna sexinin bunkerçisi;

 domna sobasının zirvəçisi;

 domna sobasının su kəməri işçisi;

 domna sobasının qazçısı;

 domna sobasının kürəçisi;

 çuqunun desülfurasiyasının kürəçisi;

 domna şlakının qranulyatorçusu (xırdalayıcısı);

 tökücü maşınların növçüsü;

 kantçı-maşinist;

 araba ilə yükdaşıyan;

 vaqon-tərəzilərin maşinisti;

 domna sobasının qaldırıcılarının maşinisti;

 domna sexinin transferkarının maşinisti, şixta ötürücüsünün maşinisti, şixta ötürücüsünün matorçusu;

 avtomatlaşdırılmış vaqon-tərəzilərin sazlayıcısı;

 şixtaötürmə sisteminin idarəetmə postunun operatoru;

 skipçi;

 filiz və yanacaq tozunun yığışdırıcısı;

 çuqunçu.

 

Poladəritmə istehsalatı:

 

 polad qəliblərin hidravlik təmizlənməsi və yağlanması maşinisti;

 distributor maşinisti (konverter operatoru);

 calaqlama maşınının maşinisti;

 yanacaqdoldurma maşınının maşinisti;

 qatran qurğusunun maşinisti;

 mikserçi;

 blokların doldurucusu;

 tıxacların yığıcısı;

 sifonların və altlıqların yığıcısı;

 poladın fasiləsiz tökülməsi qurğusunda qazla kəsmə operatoru;

 poladın fasiləsiz tökülməsi qurğusunda hidrosistem operatoru;

 konverterin yüklənməsi operatoru;

 loqoskop operatoru;

 metalın vakuumlaşdırılmasının buxarşırnaqlı nasos qurğusunun operatoru;

 poladın fasiləsiz tökülməsi qurğusunda soyuducu sistemin operatoru;

 poladın fasiləsiz tökülməsi qurğusunda yığıcı mexanizmlərin operatoru;

 poladın fasiləsiz tökülməsi qurğusunun operatoru;

 şlaküyütmə bölməsinin operatoru;

 turşuların əridicisi;

 sintetik şlakların əridicisi;

 ərintinin tökülməsi üçün tərkibləri hazırlayan;

 polad tökülən xəndəklərin hazırlayıcısı;

 polad tökən;

 poladəridən (istehsalatın bütün sahələrində);

 bilavasitə metalın tökülməsi sahələrində məşğul olan polad qəliblərin təmizləyici-yağlayıcısı.

 

Prokat istehsalatı:

 

 qəfəslərin yığılması və boşaldılıb yüklənməsi üzrə yaymaçı;

 profiləymə aqreqatının yaymaçısı;

 isti yayma maşınının yaymaçısı;

 soyuq yayma maşınının yaymaçısı;

 presötürücünün hazırlayıcısı-sazlayıcısı;

 metal sınaqçısı;

 təbəqəvuran;

 yayma maşınının aparıcı mühərrikinin maşinisti;

 odla təmizləmə maşınının maşinisti;

 pres maşinisti;

 prokat dəzgahının reversiv buxar maşınının maşinisti;

 külçəsındıranın maşinisti;

 poladaxıdan maşının maşinisti;

 freztəmizləmə maşınının maşinisti;

 relslərin düzəldilməsi xəttinin operatoru;

 isti prokat maşınının idarə edilməsi postunun operatoru;

 soyuq prokat maşınının idarə edilməsi postunun operatoru;

 profiləymə aqreqatlarının operatoru;

 dəlikaçan aqreqatın və pressin operatoru;

 polimer materialların metala qaplamaçısı;

 bölücü pastanın və qaplanma təbəqələrin hazırlayıcısı;

 təbəqələrin və lentlərin pardaxlayıcısı;

 çarxların və bandajların presləyicisi;

 rels bəndlərinin presləyici-deşicisi;

 paketlərin soyucusu;

 soyuq metalın kəsicisi;

 qatrançəkən (pek qaynadan);

 çilingər-nəqledici;

 təqəbələrin və lentlərin talkçısı;

 isti iş sahələrində məşğul olan prokat düzücüsü.

 

Boru istehsalı:

 

 boruları asfaltlayan;

 kalibrləmə dəzgahının yaymaçısı;

 spininq-maşının yaymaçısı;

 boruların isti prokatı maşınının yaymaçısı;

 boruların sobada qaynağı maşınının yaymaçısı;

 boruların soyuq prokatı maşınının yaymaçısı;

 boruqəlibləmə maşınının yaymaçısı;

 mexanikləşdirilməmiş maşınlarda məşğul olan boruçəkən;

 boruçıxarıcı;

 qratçəkici;

 boru və balonların qaynaqçısı;

 yapışdırıcı-boru tökücüsü;

 presdə boruların kalibrçisi;

 boru dəmirçisi;

 qəlibləmə maşınının maşinisti;

 ştripislərin kəsici-hazırlayıcısı;

 boruların isti prokatı maşınının idarə edilməsi postunun operatoru;

 boru lehimləyicisi;

 köbəçi (boru bilərziyinin modelçisi);

 isti boruların presləyicisi;

 boru və balonların sınaqdan keçirilməsində presləyici;

 presləyici-kəsici;

 polietilen və viniplast boruların bortçusu;

 muftalar üçün tədarüklərin kəsicisi-əyicisi;

 polietilen və viniplast boruların qaynaqçısı;

 borunun sobada qaynaq edilməsi qaynaqçısı;

 oxçu;

 borutökücü-maşinist;

 borutökücü-qəlibçi;

 boruların futerləyicisi;

 naxışbasan;

 boru təmizləyicisi-üfləyicisi;

 təbəqələrin və lentlərin elektrik qaynaqçısı;

 qazma borularının uclarının qaynağı üzrə elektrik qaynaqçısı;

 dəzgahda boruların elektrik qaynaqçısı.

 

Ferroxəlitə istehsalı:

 

 vakuumtermik sobanın aparatçısı;

 xrombişirmə aparatçısı;

 vanadium istehsalı üzrə aparatçı;

 ferroxəlitə sobalarının kürəçisi;

 kalsinatorçu;

 ferroxəlitələrin əridilməsində konvertorçu;

 tökücü (süzücü) maşının maşinisti;

 beşoksidli vanadiumun əridicisi;

 ferroxəlitələrin əridicisi;

 konverter pultçusu;

 ferroxəlitələrin əzicisi;

 flüs qaynadıcısı;

 ferroxəlitələrin təmizləyicisi.

 

Odadavamlıların istehsalı:

 

 qarışdırıcı maşınların məkikçisi;

 sobalardan odadavamlı materialın və məmulatların boşaldıcısı;

 fırlanan və şaxta sobalarına, həmçinin tunel qurutmaxanalarına xidmətlə məşğul olan xammal və yarımfabrikatların yükləyicisi;

 itigedənlərin bünövrəçisi;

 karborundlu oxların sınaqçısı;

 nevma nəqliyyatın maşinisti;

 kipləyici-qaldırıcının maşinisti;

 tenferin maşinisti;

 soyuducu maşinisti;

 elektrik yedəyinin maşinisti;

 oxların metallaşdırıcısı;

 soba kürəçisi;

 çərçivəçi;

 tökücü-əridici;

 mexaniki ələklərdə ovuntuların ələyicisi;

 köpüklü kütlənin süzücü-hamarlayıcısı;

 soba və tunel vaqonlara otürdücü;

 tədarüklərin, kütlələrin və hazır məmulatların götürücüsü-düzücüsü;

 ovuntuların tərtibçisi;

 dairəvi sobaların daxili qaz generatorlarının şaxta düzücüsü;

 ovuntu doldurulmuş kisələrin bağlayıcısı-daşıyıcısı;

 qəlibçi;

 bacaların, tüstü yollarının və odluqların təmizləyicisi;

 şaxtaçı-dozalaşdırıcı;

 odadavamlı məmulatların cilalayıcısı-kəsicisi.

 

Koks-kimya istehsalatı:

 

 bilavasitə koks-kimya istehsalında məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Əlvan metallurgiyada ümumi peşələr:

 

 mis, nikel, qurğuşun və digər əlvan filizlərin, konsentratların, çıxdaşların, gil-torpağın qızdırılıb yapışdırılması istehsalatında məşğul olan aqlomeratçı;

 mis, nikel, qurğuşun və digər əlvan filizlərin, konsentratların, çıxdaşların qızdırılıb yapışdırılması istehsalatlarında məşğul olan aqlomerasiya və yandırmada kürəçi;

 mis, nikel, qurğuşun və digər əlvan filizlərin, konsentratların və çıxdaşların qızdırılıb yapışdırılmasında məşğul olan dozaçı;

 gil-torpağın, babbitlərin və qurğuşun ərintilərinin (vaterjaketli sobalarda) istehsalatlarında maqneziumun, alüminiumun, titanın və nadir metalların elektrolizi sexlərində məşğul olan tökücü;

 xırdalama-sıxma bölmələrində sulfid konsentratlarının qurudulması ilə məşğul olan şixta yükləyicisi;

 əlvan və nadir metal filizlərinin və qarışıqlarının yandırılması ilə mis, nikel filizinin, əlvan metalların tullantılarının və çıxdaşlarının əridilməsində, domna peçinin ön meydançasına xidmətlə qalay istehsalında, əlvan metalların tökülməsində və təkrar emalında;

alüminiumun, maqneziumun, titanın və nadir metalların elektrolizi sexlərində məşğul olan nəzarətçi;

 silumin və silisium istehsalında domna peçinin ön meydançasındakı işlərdə qaldırıcı liftlərə xidmətlə məşğul olan liftçi;

 gil-torpaq, stronsium, kalium duzları, nadir torpaq ftoridləri, bərk xəlitələr və elektrod məhsulları istehsalında məşğul olan dəyirman maşinisti;

 xırdalama-əzmə-çeşidləşdirici mexanizmlərin maşinisti;

 xırdalama-şixta bölməsində məşğul olan xəlbirləmə qurğusunun maşinisti;

 kömürün, koksun, metal sürmənin, mis şlakların xəlbirlənməsində, mis, nikel, qurğuşun və digər əlvan filizlərin, konsentratların və çıxdaşların, siluminin, silisiumun bərk xəlitələrinin, babbitlərin və qurğuşun xəlitələrin istehsalatlarından mis kuporosu, kobalt və nikel sulfat istehsalında vannaların təmiri ilə məşğul olan quraşdırıcı;

 əlvan metalların elektrolizi sexlərində (istehsalat sahələrində) isti işlərdə sobaların təmiri ilə məşğul olan quraşdırıcı;

 tullantıların zənginləşdiricisi;

 sinkin distilləsində məşğul olan yandırıcı;

 rafinələşdirmə sexlərində və bölmələrində silisium və silumin (misin), gil-torpaq, qalay, xlorlu və karbonatlı-tökmədə, elektrod məhsullarının və qiymətli metalların bərk xəlitələrinin istehsalatlarında əlvan metalların təkrar emalında və mis kuporosu, kobalt və nikel sulfatı istehsalatlarında vannaların təmiri ilə məşğul olan viniplast üzrə lehimləyici;

 kadium və sinkin hidrometallurgiyasında əlvan metalların elektrolizində əridici;

 misli, nikelli, qurğuşunlu və digər əlvan filizlərin, konsentratların və çıxdaşların qızdırılaraq yandırılmasında məşğul olan deşici;

alüminiumun, maqneziumun, titanın və digər nadir metalların elektrolizi sexlərində,

gil-torpaq, bərk xəlitələr və elektrod məhsulları istehsalatlarında bərk xəlitələrin və elektrod məhsullarının istehsalında məşğul olan hopdurucu;

 elektrodların nizamlayıcısı;

 misli, nikelli, qurğuşunlu və digər əlvan filizlərin, konsentratların və çıxdaşların bişirilməsində, habelə elektrod məhsullarının istehsalatında məşğul olan qarışdırıcı;

 bərk xəlitələrin istehsalında məşğul olan bişirici;

 nikelli və misli filizlərin, tullantıların, əlvan metalların, çıxdaşların əridilməsində piritli konsentratların, mis kuporosu, kobalt və nikel-sulfat istehsalatında tozların, sulfid konsentratlarının, ftorokisberillinin qurudulması ilə məşğul olan quruducu;

 bərk xəlitələrin və qiymətli metalların istehsalında əlvan metalların və qiymətli metalların affınajının elektrolizi sexlərində, əlvan metalların təkrar emalında mis kuporosu, kobalt və nikel sulfat istehsalında məşğul olan süzgəcçi;

 sinkin və kadmiumun, gil-torpağın və siluminin və silisiumun hidrometallurgiyasında, əlvan metalların elektrolizində, mis kuporosu, kobalt və nikel-sulfat istehsalında vannaların təmiri ilə məşğul olan futerovçu-şamotçu;

 alüminiumun, maqneziumun, titanın və nadir metalların elektrolizi sexində məşğul olan flotator;

 mis kuporosu, kobalt və nikel-sulfat istehsalında məşğul olan sentrofuqçu;

 xloru müşayiət edən, əsas texnoloji sexlərdə məşğul olan məhsul təmizləyicisi;

 misli, nikelli, qurğuşunlu və digər əlvan filizlərin, konsentratların və çıxdaşların qızdırılıb yapışdırılmasında məşğul olan şixtaçı;

 misli, nikelli filizlərin, əlvan metalların tullantılarının və çıxdaşlarının əridilməsində alüminiumun, maqneziumun, titanın və nadir metalların elektrolizi sexlərində metallı və beşsulfidli sürmənin, bərk xəlitələrin, elektrod məhsullarının və qiymətli metallar istehsalında, əlvan metalların təkrar emalında əsas istehsal sahələrində qəbuletmə bunkerlərinə və elevatorların çalovlarına xidmət ilə məşğul olan elevatorçu;

 alüminium, maqnezium, titan və nadir metalların elektrolizi sexlərində məşğul olan elektrik çilingəri-birləşdirici.

 

Əlvan və nadir metalların istehsalı, əlvan metallardan toz istehsalı:

 

 mis kuporosu, kobalt və nikel-sulfat istehsalatlarında məşğul olan aqitatorçu;

 aparatçı-hidrometallurq;

 alüminiumun elektroliz sexlərində alüminium istehsalında məşğul olan anodçu;

 maqneziumun elektrolizi sexlərində maqnezium istehsalında məşğul olan anodçu;

 nikel hidratın hazırlanmasında toz istehsalı ilə məşğul olan aparatçı;

 karbonatlı və xlorlu tökmə, bromlu və yodlu tökmə, tökmə, titan, sirkon istehsalatlarında titan və nadir metallar istehsalı ilə məşğul olan aparatçı;

 qələvili konsentratların əridilməsi üzrə hidrometallurgiya əməliyyatlarında və metalın bərpası və alınması əməliyyatlarında işlərin yerinə yetirilməsində, təmiz nadir metalların və onların duzlarının istehsalında qiymətli metalların affinajı və qızıltərkibli şlamların emalı ilə məşğul olan aparatçı;

 gil-torpaq, mis kuporosu, kobalt, nikel sulfatı, metallı və beşsulfidli sürmə istehsalatlarında məşğul olan aparatçı- hidrometallurq;

 kadiumun və sinkin hirometallurgiyasında, alüminiumun, maqneziumun, titanın, nadir və əlvan metalların elektrolizi sexlərində, kadiumun və sinkin hidrometallurgiyasında məşğul olan süni şeelitin hazırlanması üzrə aparatçı;

 karbonatlaşdırılma aparatçısı;

 kastifikasiya aparatçısı;

 sulfat turşulu gil-torpaq hazırlanmasının aparatçısı;

 plazma qurğularında aparatçı;

 ion mübadiləsi metodu ilə nadir torpaq elementlərinin ayrılması üzrə aparatçı;

 sellüloz pulpası hazırlayan aparatçı;

 elektrolit hazırlayan aparatçı;

 katalizator hazırlayan aparatçı;

 alüminium məhlulunu ayırma aparatçısı;

 ocaq və istilik dəyişdiricisinin aparatçısı;

 qubkanı vurub çıxardan;

 alüminium, maqnezium, titan və nadir əlvan metalların elektrolizi sexlərində məşğul olan metal doldurub-boşaldan;

 gil-torpaq istehsalında məşğul olan diffuzorovçu;

 dozaçı;

 toz dolduran;

 gil-torpaq istehsalında qələvi dolduran;

 temperatur və kontaktları ölçən;

 metal və beşkükürdlü sürmə istehsalında, alüminiumun, maqneziumun, titanın, əlvan və nadir metalların elektrolizi sexlərində məşğul olan katodçu, təsnifatçı;

 mis, nikel filizlərinin, əlvan metalların tullantılarının və çıxdaşlarının əridilməsi ilə məşğul olan konverterçi;

 kondensatorçu;

 alüminiumun, maqneziumun, titanın və nadir metalların elektrolizi sexlərində məşğul olan tökücü;

 oxlu kranın maşinisti;

 reaksiya aparatlarının quraşdırıcısı;

 təkrar şlamın emalçısı;

 əlvan metalların elektrolizi istehsalında məşğul olan matrisa təbəqələrinin emalçısı;

 süzmə materiallarının emalçısı;

 civə ayırıcısı;

 katod və anod metalların, xammalın, peklərin daşıyıcısı;

 perkolyatorçu;

 sink tozunun istehsalatında sobaçı;

 titanın və nadir metalların təmizlənməsi və bərpasında sobaçı;

 vels sobalarında sink oksidin alınmasında sobaçı;

 reaksiya aparatlarının bərpası və təmirində sobaçı;

 aktiv nikel tozunun bərpası üzrə sobaçı;

 termik üsulla bərpa üzrə sobaçı;

 titan tərkibli və nadir torpaqlı materialların emalı üzrə sobaçı;

 yüksək təmizlikli üçoksidli sürmə istehsalı üzrə sobaçı;

 bariumlu elektrolitin əridicisi;

 elektron-şüa ərintisinin əridicisi;

 metal pudra pardaxlayıcısı;

 mis kuporosunun, kobaltın və nikel sulfatın istehsalında məşğul olan tozların yuyucu-quruducusu;

 bilavasitə tozun qurudulmasında tozların boşaldıcısı;

 titan qubkasının ayırıcısı;

 civə tökücüsü;

 mis və nekel filizlərinin, əlvan metalların tullantılarının və çıxdaşlarının əridilməsində məşğul olan əlvan metalların və ərintilərin tökücüsü;

 əlvan metalların tökülməsində, misin saflaşdırılması sexlərində və sahələrində, qiymətli metalların istehsalında, əlvan metalların təkrar emalında mis kuporosunun, kobaltın və nikel sulfatın istehsalında məşğul olan metal ovuntuların üyüdücüsü;

 nadir metalların istehsalında və mis şlaklarının üyüdülməsində, distillə sobalarının raymovçusu;

 mis şlaklarının ələnməsi ilə məşğul olan metal tozunun səpələyicisi;

 civə saflaşdırıcısı;

 repulpatorçu;

 qatılaşdırıcı;

 yandırılmış aqlomeratın yığışdırılması ilə məşğul olan şlakın və dövriyyə materiallarının yığışdırıcısı;

 xlorlayıcı;

 ikixlorlu qalay hazırlanması üzrə xlorlayıcı;

 əlvan metalların elektrolizi istehsalında məşğul olan sementləyici;

 elektrolit vannalarının şlamçısı;

 mis kuporosunun, kobaltın və nikel sulfatının istehsalında məşğul olan sulu məhlulların elektrolizçisi;

 sulfatlaşdırma üsulu ilə sink istehsalında metallı və beşkükürdlü sürmə, habelə əlvan metalların elektrolizi sexlərində, istehsal sahələrində, sinkin və kadiumun hidrometallurgiyasında əridilmiş duzların elektrolizçisi.

 

Əlvan metalların təzyiqlə emalı:

 

 tökmə yağların bişiricisi;

 məftilçi;

 isti metalın haşiyələnməsi ilə məşğul olan haşiyəçi;

 folqanın kaşirovalçı-rəngləyicisi;

 əlvan metalların qızdırıcısı;

 külçələrin emalı üzrə axın xəttinin operatoru;

 xəlitə və əlvan metallardan tədarüklərin və məmulatların bişiricisi;

 əlvan metallardan və xəlitələrdən məmulatların düzəldicisi;

 isti metalın preslənməsi ilə məşğul olan hidropreslərdə presləyici;

 isti metalın yayıcısı;

 texniki yağların pulverizatorçusu;

 flüslərin tərtibçisi;

 boruyayıcı;

 şaberçi.

 

Bərk və çətinəriyən metalların və xəlitələrin, qara metal tozlarının və toz metallurgiyası məmulatlarının istehsalı:

 

 bərk və çətinəriyən metalların və xəlitələrin istehsalında aparatçı;

 məhlulların və qatışıqların hazırlanmasında aparatçı;

 molibden tullantılarının oksidləşməsi aparatçısı;

 bərpa sobalarının aparatçısı;

 tantalın elektrokimyəvi istehsalının aparatçısı;

 çətinəriyən metalların kimyəvi yarımfabrikatlarının tədarükçüsü;

 titan və volframın karbonlaşdırıcısı;

 çətinəriyən metalların dəmirçisi;

 məsaməli dəmirin təmizlənməsi üzrə qurğu maşinisti;

 bərk xəlitəli məmulatların emalçısı;

 sormayt çubuqlarının emalçısı;

 dəmirin oksidləşməsinin bərpası sobaçısı;

 dəmir tozlarını yandıran sobaçı;

 məmulatları vaqonetlərə düzən;

 bərk və çətinəriyən xəlitə məmulatlarının pardaqlayıcısı.

 

Elektrod məhsulları istehsalı:

 

 qrafitləşdirmə və bişirmə sobalarının doldurub-boşaldıcısı;

 pek əridən;

 elektrod məhsulları çilingəri, qətrançı;

 elektrod məhsullarının mexaniki emalında dəzgahçı;

 əsas istehsal sexlərində elektrod məhsulunun çeşidlənməsi ilə məşğul olan stendçi;

 elektrod və anod kütlələrinin qəlibləyicisi;

 elektrod məhsullarının xlorlayıcısı;

 elektrod məhsullarının təmizləyicisi.

 

Yarımkeçirici materiallların istehsalı:

 

 yarımkeçirici materiallların bərpa aparatçısı;

 yarımkeçirici materialların aşqarlanması, kimyəvi emalı və başa çatdırılması üzrə aparatçı;

 yarımkeçiricilər istehsalı üçün yüksək təmizlikli materialların alınması üzrə aparatçı;

 yarımkeçirici materialların istehsalı və kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı;

 germaniumlu konsentratların istehsalında siklon qurğuşunun əridicisi;

 poli və monokristalların alınması üzrə əridici.

IV. Elekrtİk enerjİsİnİn və İstİlİk enerjİsİnİn İstehsalı və ötürülməsİ (energetİka təsərrüfatı) avadanlığının Təmİrİ:

 qazantəmizləyən;

 qazanxanaların və toz hazırlayan sexlərin avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər;

 istilik və su elektrik stansiyalarının maşın sexləri avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər;

 istilik ötürülmə avadanlığının təmiri üzrə çilingər;

 elektrik montyoru-kabelçi;

 gərginlik açılmadan və ya hündürlükdə işlə məşğul olan hava elektrik ötürücü xətlərin təmiri üzrə elektrik montyoru.

 

İstilik elektrik stansiyaları:

 

 qaz turbinli qurğuların maşinisti;

 blok sistemli aqreqatların (qazan-turbin) idarə edilməsinin maşinisti;

 deaeratorların maşinisti;

 qazanların maşinisti;

 yanacağın üyüdülməsi üzrə dəyirman maşinisti;

 yardımçı turbin avadanlığı üzrə maşinist-baxıcı;

 kültəmizləmə üzrə maşinist-baxıcı;

 qazanxana avadanlığı üzrə maşinist-baxıcı;

 turbin avadanlığı üzrə maşinist-baxıcı;

 buxar turbinləri maşinisti;

 toz hazırlama sexlərində (yanacağın üyüdülməsi sexlərində) toz nasoslarının maşinisti;

 toz hazırlama sexlərində (yanacaq üyüdülməsi sexlərində) quruducuların maşinisti;

 yanacaqboşaldanın maşinisti;

 qazanların idarə edilməsinin mərkəzi istilik şitinin maşinisti;

 buxar turbinlərin idarə edilməsinin mərkəzi istilik şitinin maşinisti;

 enerjiblokun maşinisti;

 baqer (şlam) nasosxanasının motorçusu;

 yanacaqötürücüdə motorçu;

 qazanların şlak üfürücü-təmizləyicisi;

 fəaliyyətdə olan istilik elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarında məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatları üzrə çilingər;

 çilingər (növbətçi);

 qazanların məhəccərində yanacağın qarışdırıcısı;

 elektrik stansiyalarının idarə edilməsi baş şitinin elektrik montyoru;

 elektrik montyoru (növbətçi).

 

İstilik şəbəkələri:

 

 yeraltı istilik xətlərinə və istilik şəbəkələri qurğularına xidmət üzrə çilingər;

 teplofikasiya keçidlərinin çilingəri.

V. Quyuların qazılması, neft və qaz hasİlatı

Quyuların qazılması:

 

 quyuların mexaniki fırlanma ilə qazılması;

 quyuların mexaniki zərbə ilə qazılması;

 quyuların əl ilə qazılması;

 neft və qaz üçün istismar və kəşfiyyat quyularının qazmaçısı;

 buruq quraşdırıcısı;

 buruq quraşdırıcısı -qaynaqçı;

 buruq quraşdırıcısı -elektrik montyoru;

 qazma qurğusunun dizelçisi (motorçusu);

 qazma qurğusunun maşinisti (dizelçisi);

 quyuların yoxlanılması üzrə qaldırıcının maşinisti;

 quyuların sementlənməsi üzrə maşinist;

 sementləyici qurğunun motorçusu;

 sement-qumqarışdıran qurğunun motorçusu;

 quyuların yoxlanması (sınağı) üzrə operator;

 quyuların sementlənməsi üzrə operator;

 boruları presləyən gil qatışığının hazırlayıcısı;

 dənizdə quyuların qazması ilə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 qazmaya xidmət üzrə çilingər (mexaniki emalatxanalarda və sexlərdə işləyən çilingərlərdən başqa);

 qazma qıfıllarının quraşdırıcısı;

 qazmaya xidmət üzrə elektromontyor.

 

Neft və qaz hasilatı:

 

 quyuların əsaslı təmiri qazmaçısı;

 dənizdə üzən qazma aqreqatının qazmaçısı;

 səyyar kompressorun dizelçisi;

 dənizdə üzən qazma aqreqatın dizelçisi;

 işlək agentin laya doldurulması üzrə nasos stansiyasının maşinisti;

 buxarla işləyən səyyar deparafinləşdirmə qurğusunun maşinisti;

 səyyar kompressor maşinisti;

 yuyucu qurğunun maşinisti;

 duzsuzlaşdırma və susuzlaşdırma qurğusunun operatoru;

 layların hidravlik partladılması üzrə operator;

 neft və qaz hasilatı üzrə operator;

 quyuların tədqiqatı üzrə operator;

 quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması üzrə operator;

 lay təzyiqinin saxlanması üzrə operator;

 quyuların yeraltı təmiri üzrə operator;

 qazın yığılması üzrə operator;

 quyuların kimyəvi işlənməsi üzrə operator;

 dənizdə neft və qaz hasilatında məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 kükürdlü neftin, tərkibində kükürdün xüsusi çəki faizi 0,5 və yuxarı olan kükürd tərkibli neft qazının hasilatı ilə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 dəniz buruqlarının və estakadaların özüllərinin təmiri və quraşdırılması üzrə çilingər.

VI. Neftİn, qazın, şİstlərİn və kömürün emalı, sİntetİk neft məhsullarının, neft yağlarının və sürtkülərİn hasİlatı

Magistral neft kəmərləri, qaz kəmərləri və neft bazaları:

 

 sobaları doldurub-boşaldan;

 tunel sobalarının haşiyələyicisi;

 koks təmizləyicisi;

 koksboşaldan;

 xətti boru çəkən;

 yanacağın mühərrik sınağı üzrə maşinisti;

 texnoloji kompressorların maşinisti;

 texnoloji nasosların maşinisti;

 yeraltı boru xətlərinin paslanmadan mühafizəsi üzrə montajçı;

 qazpaylayıcı stansiyaların (QPS) operatoru;

 magistral qaz kəmərlərinin operatoru;

 yük operatoru;

 texnoloji qurğuların operatoru;

 dəmir yolu çənlərinin, tutumların və neft gəmilərinin baxıcısı;

 cihazçı;

 kükürdlü neftin tərkibində kükürdün xüsusi çəki faizi 0,5 və yuxarı olan kükürd tərkibli neft qazının və onların emalı məhsullarının nəql edilməsi və saxlanılması ilə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 texnoloji avadanlıqların təmiri və onlara xidmət üzrə çilingər (emalatxanalarda işləyən çilingərlərdən başqa);

 elektrik çilingəri.

VII. Kİmya İstehsalatı

 Əlavə məzuniyyət və qısaldılmış iş günü hüququ verən istehsalatların, sexlərin, peşələrin və vəzifələrin siyahısında «Kimyəvi istehsalatlar» bölməsinin yarımbölmələri ilə kimya sənayesinə aid edilmiş istehsalatlarda və işlərdə 18 yaşına çatmamış şəxslərin əməyinin tətbiqi qadağan olunur.

VIII. Neft-kİmya İstehsalı

Rezin qarışıqlarının istehsalı və emalı

 

Rezin qarışıqlarının istehsalı və təkrar emalının ümumi prinsipləri:

 

 rezin yapışqanlarının və örtüklərinin hazırlanması aparatçısı;

 rezin qarışıqların yaymaçısı;

 mumçu;

 rezin qarışıqların isti vulkanizasiyası ilə məşğul olan vulkanizatorçu;

 tədarükün və məmulatların doğrayıcısı;

 rezin məmulatların və detalların biçicisi;

 rezin qarışıqların kalandrçısı;

 kalandr maşinisti;

 rezin qarışdırıcısının maşinisti;

 streynerin maşinisti;

 detalların yağlayıcısı;

 rezin məmulatların laklayıcı-boyaçısı;

 zolaqların seçici-calayıcısı;

 parçanın və aralıq qatın yuvarlayıcısı;

 kauçuk hazırlayıcısı;

 presləyici-vulkanizatorçu;

 elast ölçülərinin doğrayıcısı;

 rezin məmulatların təmirçisi;

 kauçukların və inqrediyentlərin düzücü-asıcısı;

 termoplastikatorçu;

 rezin məmulatların soyuducusu.

 

Rezin-texniki məmulatların, rezin ayaqqabıların və çoxişlənən rezin məmulatlarının istehsalı:

 

 rezin sapların hazırlanması aparatçısı;

 lateks qarışıqlarının hazırlanması aparatçısı;

 boruların büzmələyicisi;

 rezin məmulatların sınaqçısı;

 rezin ayaqqabıların yapışdırıcısı;

 ebonit məmulatların yapışdırıcısı;

 mühəndislik mallarının yapışdırıcısı;

 rezin kameraların dornalara geyindiricisi;

 normallaşdırıcı;

 moldinqlərin düzücü-qəlibçisi;

 qolların presləyici-qurğuşunlayıcısı;

 qollardan qurğuşunlu qişanın çıxardıcısı;

 qurğuların və avadanlığın təmizləyici-düzəldicisi;

 rezin ayaqqabıların ştamplayıcısı.

 

Şinlərin istehsalı, bərpası və təmiri:

 

 idarəetmə lövhəsinin aparatçısı;

 şinlərin balanslayıcısı;

 kameraların yerləşdiricisi;

 bişirilmiş kameraların çıxardıcısı;

 yerli zədələrin kəsicisi;

 xırdalayıcı;

 şin təmiri materiallarının hazırlayıcısı;

 şin örtüklərində zədələrin bağlayıcısı;

 şinlərin sınaqçısı;

 metalkordlu kətanın kəsilməsində kalandrçı;

 detalların və məmulatların yapışdırıcısı;

 şin istehsalının nəzarətçisi;

 avtokameralı aqreqatın maşinisti;

 hopdurucu aqreqatın maşinisti;

 bandajsız şinlərin yığıcısı;

 bilərziklərin və brekerlərin yığıcısı;

 şin örtüklərinin yığıcısı;

 protektorların yığıcısı-diyirlədicisi;

 protektor halqalarının yığıcısı;

 şin-pnevmatikli muftaların yığıcısı;

 preslərdə toxunma mallarının birləşdiricisi;

 çıxardıcı-asıcı;

 bort halqalarının flipperləyicisi;

 şin örtüklərinin qəlibçisi.

 

Sintetik kauçukun və neft-kimya məhsullarının istehsalı:

 

 əsas texnoloji əməliyyatlarda texnoloji avadanlığa xidmətlə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Regeneratın, texniki karbonun istehsalı:

 

 əsas texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Texniki asbest məmulatlarının istehsalı:

 

 əsas texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

IX. Mİkrobİologİya İstehsalatı

Qeyri-ərzaq bitki xammalının hidrolizi üsulu ilə şəkərlərin istehsalı:

 

 bişirici;

 turşuçu;

 neytrallaşdırıcı;

 durulducu hovuzlara və istilik mübadiləsi cihazlarına xidmətlə məşğul olan fəhlə.

 

Yem zülallarının (yem mayaları, zülallı-vitaminli konsentratlar, yem bakteriyaları, metan qıcqırmasının zülallı konsentratı):

 

 duz və qidalanma mühiti məhlullarının hazırlanması operatoru;

 mayaların vitaminləşdirilməsi qurğusunun operatoru;

 yem zülalının istehsalında məşğul olan bioloji kütlənin separatorçusu;

 yem zülalının istehsalında məşğul olan quruducu;

 ozonlaşdırıcı (hava təmizləyən) qurğunun operatoru.

 

Etil spirti istehsalı:

 

 bişirmə mərkəzinin aparatçısı;

 spirtin çəkilməsi və saflaşdırılması aparatçısı.

 

Furfurol və onun törəmələrinin istehsalı:

 

 

 furfurol, tetrahidrofuran, tetrahidrofurel və furil spirtlərinin, sintetik qətran, laklar, furfurol əsaslı plastik kütlə və polimer materiallar istehsalının texnoloji əməliyyatlarında bilavasitə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Vitaminli, antibiotikli və amin turşulu yemlərin istehsalı:

 

 mikrobioloji sintezlə amin turşusu, vitaminlər və antibiotiklər alınan istehsalın texnoloji mərhələsində bilavasitə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Ferment preparatlarının istehsalı:

 

 səthi və dərinlik üsulu ilə bütün ferment preparatlarının istehsalında bilavasitə hazır məhsul və canlı mikroorqanizmlərlə işlə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Bitkilərin bioloji qorunması vasitələrinin gübrələrin, insektisal və digər bakterial preparatların istehsalı:

 

 virus preparatlarının, dendrobasillinin, nitraqinin, polimisinin, tilazinin, trixotesinin, fitobakteriomisinin, fosfor bakterinin, entobakterinin istehsalının əsas texnoloji mərhələlərində məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Ksiloz, ksilit və ksilitanın istehsalı:

 

 deqidratasiya aparatçısı;

 süzmə aparatçısı;

 kristallaşdırıcı-sentrifuqaçı.

 

Həlledicilərin (aseton, butanol) istehsalı:

 

 mayanın fermentasiyası aparatçısı;

 mayaçı.

 

Premikslərin istehsalı:

 

 prermikslərin istehsalında texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Karbonlaşdırılmış liqninin, aktiv karbonların, nitroliqin və onun törəmələrinin istehsalı:

 

 liqninin təkrar emalı məhsullarının istehsalında əsas texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

X. Dərmanların, tİbbİ, baktereolojİ və bİolojİ preparatların və materİalların İstehsalı:

 diş malicəsi materiallarını hazırlayan aparatçıdan başqa, istehsalın əsas texnoloji mərhələsində məşğul olan aparatçılar;

 vivariumçu;

 tibbi preparatların dozalaşdırıcısı;

 vərdənələyici;

 ampula başlığının əridib yapışdırıcısı;

 ketqut hazırlayan;

 kapilyarçı;

 tibbi məmulatların yarımfabrikatlarının komplektləşdiricisi;

 mendren bərkidicisi;

 bakteriya pereparatları istehsalının laborantı;

 sublimasion qurğularının maşinisti;

 həb düzəldən-maşinist;

 quraşdırıcı;

 ampulaların doldurucusu;

 flakon və ampulalardan məhlulların sorucusu (çəkicisi);

 əridici;

 biosintetik müalicəvi vasitələr istehsalının preparatorçusu;

 şüşəyəoxşar cisim istehsalının preparatorçusu;

 tibbi təyinatlı kütlə və qarışıqların hazırlayıcısı;

 hidroksalın yuyucusu;

 inseksiya məhlulları olan ampulalara baxıcı (nəzarətçi);

 steril məhlulların tökücüsü

 viruslu cisim və bakteriyalı kütlələrin əzicisi;

 göbələk tellərinin döşəyicisi;

 borucuqların və ampulaların kəsicisi;

 xammal kəsicisi;

 mikrobəkən;

 qanın sabitləşdirici-defibrinləşdiricisi;

 materialların və preparatların sterlizəçisi;

 tibbi preparatların, yarımfabrikatların və məmulatların qəlibçisi;

 ketqut cilalayıcısı;

 deşikaçan.

 

Vitaminlərin istehsalı:

 

 vitamin şirələrinin çəkicisi və drajelərin kalibrləşdiricisindən başqa, əsas texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

XI. Maşınqayırma və metal emalı

Tökmə istehsalı:

 

 vaqrançı;

 tökmələrin çıxarıcısı;

 hidroqum şırnaqçısı;

 hidrotəmizləyici;

 vaqrankalara və sobalara şixta doldurucusu;

 tökmələri maye çuqunla qaynaq edən;

 metal tökücüsü;

 qurğuşun-qalay xəlitələrinin tökücüsü;

 torpaqdan qəlib hazırlayan;

 vakuum və mərkəzdənqaçma-vakuum tökmələri üzrə tökücü;

 metalların və xəlitələrin tökücüsü;

 kristallaşmaya yönəldilmiş üsulla tökücü;

 təzyiq altında tökmə maşınlarında tökücü;

 eroksid qətranlarından modellər üzrə modelçi;

 sumbatçı;

 modelli tökmələrin mişarlayıcısı;

 vakuum sobalarında metalların əridicisi;

 metalın və xəlitələrin əridicisi;

 tökmənin çeşidləyicisi;

 şixta çeşidləyicisi;

 ftorlu aşqarların tərtibçisi;

 milin, qəliblərin, torpaq və qumun quruducusu;

 tunellərdə yanmış torpağın yığışdırılması ilə məşğul olan tökmə sexlərində süpürgəçi;

 çəkisi 10 kq-dan artıq olan iri məmulatların qəliblənməsi ilə məşğul olan əl ilə qəlibləmə qəlibçisi;

 maşınla qəlibləmə qəlibçisi;

 örtüklü forma qəliblərin qəlibçisi;

 qaltovlu barabanlarda, doğrayıcı maşınlarda, metal töküntüləri və quru qumla işlərdə məşğul olan metalın, tökmələrin, məmulatların və detalların təmizləyicisi.

 

Qaynaq işləri:

 

 qazla kəsici;

 qaz qaynaqçısı;

 termit qaynaq qaynaqçısı;

 elektron-şüa qaynaq qurğularında qaynaqçı;

 avtomat maşınlarda elektrik qaynaqçısı;

 yarımavtomat maşınlarda elektrik qaynaqçısı;

 əl ilə qaynaq üzrə elektrik qaynaqçısı;

 elektrik-qaz qaynaqçısı.

 

Qazanxana, soyuq ştamplama, dartma və sıxma işləri:

 

 metalın isti yayılması ilə məşğul olan yaymaçı;

 qurğuşun məftilin, borunun və milin dartılması ilə məşğul olan dartıcı;

 isti vəziyyətdə qurğuşun boruların uclarının yastılanması ilə məşğul olan yaymaçı;

 boru əyicisi;

 sıxıcı;

 qazançı;

 əl ilə düzləndirici;

 preslər və qayçılarla metalların kəsicisi;

 qurğuşundan detalların ştamplanması ilə məşğul olan ştamplayıcı;

 partlayış metodu ilə ştamplayıcı;

 düşən kürzlə ştamplama.

 

Dəmirçi-presləmə və termik işləri:

 

 bandajçı;

 termik emalda izolyasiyaçı;

 möhkəmləndirici (bağlı və ya siyirtmə dibli elektrik və qaz sobalarında məşğul olanlardan başqa);

 preslərdə və kürzlərdə dəmirçi;

 əl ilə döymə dəmirçisi;

 dəmirçi-ştamplayıcı;

 rotasiya maşınlarında dəmirçi-ştamplayıcı;

 isti metalın emalında məşğul olan preslərdə, kürzlərdə və manipulyatorlarda maşinist;

 metal qızdırıcısı (qaynaqçısı);

 kəsiklərin lehimlənməsi, alətlərin və stelitlərin qaynaq edilməsi ilə məşğul olan lehimləyici;

 isti metalın düzəldilməsi ilə məşğul olan maşınlarda düzləndirici;

 kürələrin yaymaçısı;

 diametri 15 mm-dən yuxarı olan isti millərin burulması ilə məşğul olan yayçı;

 isti halda həlqələrin vərdələnməsi ilə məşğul olan vərdənələyici;

 isti metalın emalında resorçu;

 sinilçi;

 vannalarda termist;

 sobalarda termist (bağlı və ya siyirtmə dibli elektrik və qaz sobalarında məşğul olandan başqa);

 TVQ qurğularında termist;

 qablaşdırıcı-sementləyici.

 

Metalların və digər materialların mexaniki emalı:

 

 xrom pastası ilə işdə məşğul olan hazırlayıcı-sürtücü;

 abraziv dairələrlə quru itiləmədə məşğul olan itiləyici;

 pardaxlama dairələrinin diyirlədicisi;

 pardaxlayıcı (bütün növ işlərdə);

 metalların eyni vaxtda plazma ilə qızdırılması ilə yanaşı metalkəsən dəzgahlarda kəsmə ilə məşğul olan fəhlə-dəzgahçılar.

 

Metal örtüyü və rənglənmə:

 

 boruların alüminiumlaşdırıcısı;

 tökmələrin və külçələrin hopdurulması ilə məşğul olan bakelitçi (hopdurucu);

 zağlayıcı;

 qalvançı;

 vannaların korrektoru;

 dəmirin və borunun laklayıcısı;

 isti üsulla qalayçı;

 tərkibində qurğuşun və parıldayan boyalar olan rənglərlə məşğul olan rəngsaz;

 qapalı məhdud binalarda (gəmilərin bölmələrində, silindrlərdə) üzvi həlledici rənglərlə və astarlayıcılarla məşğul olan rəngsaz;

 tərsanələrdə gəmilərin rənglənməsi, təmizlənməsi üzrə rəngsaz;

 gəmilərin üst tikililərinin metal korpuslarının səthinin və gövdənin sualtı hissəsinin pasdan, dəmirin yanmış, örtülmüş hissələrinin, gəmilərin metal və taxta səthlərinin köhnə lak-boya örtüklərindən təmizlənməsində nitroboyalarla, qurğuşun tərkibli boyalarla, parıldayan boyalarla, tərkibində üzvü həlledicilər olan boyalarla rənglənmiş detalların qurudulması ilə məşğul olan metalın yuyucu-quruducusu;

 metallaşdırıcı;

 plastik kütləni metalın üzərinə lehimləyici;

 isti üsulla qurğuşunlama (qalvan üsuldan başqa) ilə məşğul olan qurğuşunlaşdırıcı;

 isti üsulla sinkləyici;

 elektrolit və flyus hazırlayıcısı;

 qurğuşunun tətbiqi ilə başa çatdırma əməliyyatlarında məşğul olan fəhlələr;

 nitroboyalarla, qurğuşun tərkibli boyalarla, parıldayan boyalarla, üzvi həlledici boyalarla rənglənmiş detalların emalı ilə məşğul olan boyaların və lakların təmizləyici-yuyucusu;

 aşındırıcı.

 

Çilingər və çilingər-quraşdırma işləri:

 

 mühərriklərin sınaqçısı;

 qurğuşun və tərkibində qurğuşun olan ərintilərlə işlərdə məşğul olan lehimləyici;

 deşici-pnevmotçu.

 

Minalama:

 

 mina istehsalı dəyirmançısı;

 mina kürəçisi;

 minalanmış məmulatların (nişanlardan başqa) mişarlayıcı-təmizləyicisi;

 məmulatların bişiricisi;

 mina əridicisi;

 əl ilə işləyən mina ovuntusu hazırlayıcısı;

 şirəbişirən;

 məmulata mina çəkilməsi ilə məşğul olan minaçı.

 

Metalların təkrar emalı

 

 metal qırıntıları və tullantılarının işlənib hazırlanmasında işləri əl ilə yerinə yetirən koprovçu;

 metal tullantılarının yandırıcısı;

 təkrar qalayın əridicisi;

 əlvan və qara metal qırıntıları və tullantılarının ayırıcısı;

 oksigen rampinin nizamlayıcısı;

 qırıntıları və tullantıları qayçı ilə kəsən;

 şlakın, qırıntının və metal tullantılarının seperatorçusu;

 qalayın tənəkədən götürülməsi üzrə elektrolizçi;

 qurğuşunun saflaşdırılması üzrə elektrolizçi.

 

Metal elektrodların istehsalı:

 

 əl ilə idarə olunan preslərdə işi yerinə yetirən briketçi;

 alovlu sobalarda bişirmə ilə məşğul olan qayma bişiricisi (şüşəbişirən);

 sobaları dolduran və boşaldan;

 elektrodların suvadılmasında işi əl ilə yerinə yetirən;

 sobalarda közərdici;

 sürtkülərin tərtibçisi;

 sürtkü və flyus komponentlərinin quruducusu;

 flüsçü.

 

Tibbi alətlərin və avadanlıqların istehsalı:

 

 civə dozalaşdırıcısı;

 tamamilə qurğuşundan hazırlanmış metal rastraların kəsicisi.

 

Saatların istehsalı və təmiri:

 

 nitroboyalar tətbiq etməklə işdə pulverizatorla məşğul olan saat detallarının laklayıcısı;

 parıldayan boyalarla işləyən nəqqaş;

 folqa aşındırıcısı.

 

Metal burazların, torların, yayların, şotkaların və zəncirlərin istehsalı:

 

 məftilçəkən;

 zəncirlərin sınaqçısı;

 kanatçı;

 məftildən əriş sarğıçısı;

 zəncirhazırlayan.

 

Sintetik almazların və almaz məmulatlarının istehsalı:

 

 konteyner doldurucusu;

 yüksək bərklikli materialların sintezi üçün qurğuların sazlayıcısı;

 yüksək bərklikli materialların presbitişdiricisi;

 almaz alətlərin bitişdiricisi.

 

Abrazivlərin istehsalı:

 

 cilalama sumbatalarının hazırlanması üzrə aparatçı;

 bakelizatorçu;

 abraziv məmulatların qurğuşunla doldurulması ilə məşğul olan abraziv dairələrin tarazlaşdırıcı-təmirçisi;

 vulkanit bağlamada kütlənin yaymaçısı;

 vulkanit bağlamada dairələrin vulkanizatorçusu;

 abraziv kütlənin hazırlayıcısı;

 bakelit və vulkanit kütlənin hazırlayıcısı;

 müqavimət sobalarının yükləyicisi;

 qurutma sobalarının doldurub-boşaldıcısı;

 dövri bişirici sobalara abraziv məmulatları doldurub-boşaldan;

 şlif disklərin kəsilməsi ilə məşğul olan abraziv disklərin və cilalama məmulatlarının hazırlayıcısı;

 cilalama tozlarının təsnifatçısı;

 elektrokorund, silisium karbidi, bor karbidi və abraziv məmulatları istehsalı üzrə sexlərdə məşğul olan abraziv materialların və məmulatların nəzarətçisi;

 əritmə, xırdalama, regenerasiya və ələnmə sexlərinin nəzarətçisi;

 dövri və tunel sobalara xidmətlə məşğul olan kürəçi-ocaqçı;

 kənarqıran;

 bağlı kamera şəraitində abraziv məmulatların üfürücüsü;

 cila dənələrinin və cila tozlarının quruducusu;

 cila dənələrinin və cila tozlarının zənginləşdiricisi;

 sobaların və transborder qurğularının distilləçisi;

 abraziv materialların əridicisi;

 silisium-karbidin əridicisi;

 ocaq və ya soba işlərinə baxan;

 abraziv məmulatları qoyub-boşaldan;

 abraziv tozları, pastanı və mastikanı hazırlayan;

 şlif tozunun və dənələrin bişiricisi;

 yandırılmamış dairələrin və dirəkciklərin mişarlayıcısı;

 müqavimət sobalarının sökücüsü;

 cila dənəsinin və cila tozunun ələyicisi;

 abrazivlərin regeneratorçusu;

 abraziv məmulatların deşicisi;

 müqavimət sobalarında hissənin çeşidləyicisi;

 abraziv materiallarının çeşidləyicisi;

 cila sumbatının qurudulması ilə məşğul olan abraziv məmulatların quruducusu;

 cila dənəsinin, cila tozunun və şixta materiallarının quruducusu;

 abraziv məmulatların emalı üzrə tornaçı;

 saxsı bağlantıda abraziv məmulatların qəlibçisi;

 bakelit və vulkanit bağlantılarda abraziv məmulatlarının qəlibçisi;

 abraziv məmulatların təmizləyicisi.

 

Tənəkə, banka və tub istehsalı:

 

 tubların laklayıcısı;

 tub üçün tədarüklərin emalçısı;

 sıxlaşdırıcı məhlulların (pastaların) hazırlayıcısı;

 tənəkə və tənəkə məmulatlarının əl ilə çeşidləyicisi;

 korpus əmələ gətirən avtomatın dəzgahcısı;

 pasta yaxan qurğunun dəzgahçısı;

 künc kəsən maşının dəzgahçısı;

 tənəkə təmizləyən;

 elektrolitçi.

XII. Gəmİqayırma və gəmİ təmİrİ

 armaturçu-gəmiqayıran;

 betonçu-gəmiqayıran;

 gəmi plitə əyicisi;

 gəmi izolyasiyaçısı;

 gəmi qazançısı;

 gəmi dorçu-antenaçı;

 gəmi məmulatlarını hazırlayan misgər;

 gəmi yoxlayıcısı;

 gəmi dülgəri;

 gəmi konstruksiyalarının kəsicisi;

 gəmi avar pərlərinin kəsicisi;

 taxta gəmilərin yığıcısı;

 dəmir-beton gəmilərin yığıcısı;

 plastik kütlədən olan gəmilərin yığıcısı;

 metal gəmilərin korpuslarının yığıcısı;

 gəmi yığıcısı-tikib başa çatırıcısı;

 qurğuların və aparatların sınağı üzrə çilingər-mexanik;

 gəmi çilingəri-quraşdırıcı;

 gəmi təmirçisi çilingəri;

 gəmi korpusçusu-təmirçisi;

 gəmi boruəyicisi;

 gəmi-takelajçısı;

 gəmi boruçəkəni.

XIII. Uçan aparatların, mühərrİklərİn və onların avadanlıqlarının İstehsalı və təmİrİ

 vurub çıxardan-başa çatdıran;

 daxili səthlərin tikişlərinin germetizasiyası ilə məşğul olan-germetizasiyaçı;

 termobarokamerada aqreqatların və cihazların sınaqçısı;

 mühərriyin sınaqçı-mexaniki;

 hündürlük-kompressor qurğusunun maşinisti;

 plazma tozlandırılması metallaşdırıcısı;

 tərkibində qurğuşun olan xəlitələrin lehimlənməsi ilə məşğul olan uçan aparatların radio və xüsusi avadanlıqlarının quraşdırıcısı;

 USS raddioçu-radiolakatorçusu;

 trenajorların tənzimçi-sazlayıcısı;

 aerohidrodinamik sınaqlar üzrə çilingər;

 silahlandırma üzrə çilingəri;

 çilingər-sınaqçı;

 aviamühərriklərin təmiri üzrə çilingər;

 uçan aparatların sökülməsi ilə məşğul olan uçan aparatların quraşdırıcı-çilingəri;

 qrafitçi-talkirçi.

XIV. Elektrotexnİka sənayesİ

Elektrotexniki istehsalın yığıcı-çilingər və ümumi peşələri:

 

 elektroizolyasiya laklarının, qətranlarının və mastikalarının bişiricisi;

 civə distilləşdiricisi;

 600V-dan yüksək gərginlikli işlərdə məşğul olan elektrik maşınlarının, aparatlarının və cihazlarının sınaqçısı;

 600V-dan yüksək gərginlikli işlərdə məşğul olan elektrik maşınlarının, aparatlarının və cihazlarının yığılmasının nəzarətçisi;

 elektroizolyasiya məmulatlarının və metallarının laklayıcısı;

 reaktorların hopdurucu-laklayıcısı;

 lak həlledicisi;

 yandırıcı-metallizator;

 kondensator bağlamalarının lehimləyicisi;

 elektrotexnika məmulatlarının hopdurucusu;

 civə düzləndiricilərinin çilingər-yığıcısı;

 civə düzləndiricilərinin qəlibləyicisi.

 

İzolyasiya materiallarının istehsalı:

 

 aparatçı-quruducu;

 mikanitlərin yapışdırıcısı;

 benzol cərgəsindən həlledicilərin, silisium-üzvi lakların və kompaundların tətbiqi ilə izolyasiya materiallarının istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 butanol, metanol və aromatik karbohidrogenlərin tətbiqi ilə elektroizolyasiya kütləsinin hazırlanmasında məşğul olan fəhlələr.

 

Elektrik-kömür istehsalı:

 

 kömür şaybaları hazırlayıb başa çatdıran;

 yandırma və qrafitləşdirmə sobalarını dolduran-boşaldan;

 piltələrin presləyicisi;

 mikrofon tozlarının hazırlayıcısı;

 kömür kütləsinin qarışdırıcısı;

 elektrik-kömür məmulatlarının yandırıcısı;

 elektrik-kömür məmulatlarının sarıyıcısı;

 elektrik-kömür məmulatlarının presləyicisi;

 elektrik-kömür istehsalı kürəçisi;

 kömür kütləsinin üyüdücü-dozalaşdırıcısı;

 elektrik-kömür məmulatlarının təmizləyicisi.

 

Kabel istehsalı:

 

 şüşə izolyasiyasında mikronaqilləri hazırlayan aparatçı;

 naqillərin zirehdolayıcısı;

 kabellərin zirehləyicisi;

 kabel kütləsinin bişiricisi;

 kabel məmulatlarının vulkanizatorçusu;

 kabel məmulatlarının izolyasiyaçısı;

 isti vəziyyətdə silisium-üzvi laklarının və ftorlayların tətbiqi ilə şüşə lifləri işlərində məşğul olan naqil izolyasiyaçısı;

 20 kvt-dan yuxarı gərginlikdə kabellərin yoxlanılmasında kabel məmulatları nəzarətçisi;

 naqillərin və kabellərin laklayıcısı;

 lehimləmə və qurğuşun tərkibli ərintilərlə işlərdə məşğul olan kabel istehsalının montyoru;

 məftilprokatı dəzgahının operatoru;

 rezinlə, xlorvanillə və polietilenli izolyasiyaları ilə presləmə və isti vəziyyətdə ftorlaylarla məşğul olan kabellərin, plastikalı və rezinli naqillərin presləyicisi;

 ftorplast işi ilə məşğul olan plunjer pressinin presləyicisi;

 kabellərin qurğuşunlaşdırılması ilə məşğul olan kabellərin qurğuşun və ya alüminiumla presləyici;

 kabellərin və naqillərin hopdurucusu;

 səpələnən materialların ələyicisi;

 yalnız qurğuşun örtüyünün çıxarılması ilə məşğul olan kabel məmulatı örtüyünün çıxarıcısı;

 kabel və naqillərin termik emalçısı;

 kabellərin elektrik quruducusu;

 naqillərin minalayıcısı.

 

Tədarük-izolyasiya və sarıma-dolama işləri:

 

 şüşə izolyasiyası tətbiq edilən işlərdə məşğul olan izolyasiyaçı;

 elektrik cihazları və aparatları üçün sarğacların sarğıçısı;

 şüşə liflərinin və üzvi silisiumun tətbiq edildiyi bütün işlərdə məşğul olanlar — elektrik cihazları və aparatları üçün sarğıçı, elektrik maşınları sarğaclarının və bölmələrinin sarğıcısı və transformatorların sarğaclarının sarğıçısı;

 şüşə liflərinin və üzvi silisium lakların tətbiq edildiyi işlərdə məşğul olan elektrik maşınları elementlərinin dolayıcısı.

 

Cərəyanın kimyəvi mənbələrinin istehsalı:

 

 kadmiumun oksidləşdirilməsi üzrə aparatçı;

 qurğuşunlu akkumulyatorların istehsalında akkumulyator lövhələrinin avtoklavçı-quruducusu;

 qatran tökücüsü;

 pasta bişiricisi;

 elementlər istehsalının izoləedicisi;

 akkumulyatorların sınaqdan keçirilməsi ilə məşğul olan qəlibçi-sınaqçı;

 qurğuşun ərintilərindən məmulatların tökücüsü;

 dəyirman maşinisti;

 filizin mexaniki və yaxud flotasiya ilə zənginləşdirmə maşinisti;

 quru kütlənin qarışdırıcısı (qurğuşunlu akkumulyatorlar üçün);

 pasta yaxıcısı;

 qurğuşunlu akkumulyator lövhələrinin üzərinə məhlul yaxılması ilə məşğul olan akkumulyator lövhələri yaxıcısı;

 binolyar təbəqəsinin yaxılması ilə məşğul olan elektrik naqilləri üzrə yaxıcı;

 çanaq lövhələrinin doldurucusu;

 aqromeratların bağlayıcısı;

 qurğuşun xəlitələrin əridicisi;

 məhlulların hazırlayıcısı;

 aktiv kütlələrin hazırlayıcısı;

 manqan-sink elementləri istehsalında dəyirmanqarışdırıcı və pres bölmələrində məşğul olan fəhlələr;

 civə oksidli və xlor qurğuşunlu elementlərin istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 civə və onun birləşmələrinin tətbiqi ilə cərəyan mənbələri elementlərinin istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 qurğuşunlu akkumulyatorların istehsalında daşınma, qablaşdırma və yığışdırma ilə məşğul olan fəhlələr;

 akkumulyator lövhələrinin kəsicisi;

 qurğuşunlu akkumulyatorların və batareyaların yığıcısı;

 manqanlı elementlərin yığılması ilə məşğul olan qalvanik elementlərin və batareyaların yığıcısı;

 akkumulyatorların yığılması ilə məşğul olan qələvili akkumulyatorların və batareyalarının yığıcısı;

 civəli-sinkli, maqneziumlu və digər enerji mənbələrinin yığıcısı;

 süzgəc presləyicisi;

 şprisləyici;

 lamelli akkumulyatorların və elementlərin elektrodçusu;

 lamelsiz akkumulyatorların və elementlərin elektrodçusu.

XV. Radİotexnİka və elektron İstehsalatı

Elektron texnikasının ümumi peşələri:

 

 vakuum aparatçısı;

 qrafitləyici;

 zəhərli kimyəvi materialların tətbiq edildiyi işlərdə məşğul olan kimyəvi yarımfabrikatların tədarükçüsü;

 36V-dan yuxarı gərginlikli elektrik qurğularında məşğul olan elektrotexnika cihazlarının və detallarının sınaqçısı;

 radiodetalların laklayıcısı;

 metallaşdırıcı-vakuumçu;

 luminessent lampalarının rənglə örtülməsi ilə məşğul olan, cihazların və detalların rəngsazı;

 mikroovuntuların zənginləşdiricisi;

 silisiumun və pyezokvarsın kəsilməsi kəsilməsi ilə məşğul olan kristalların dəqiq kəsilməsi operatoru;

 qumvurma ilə təmizləmə qurğularının operatoru;

 elion proseslərinin operatoru;

 radiokeramikanın, pyezokeramikanın, ferritlərin və kondensator bölmələrinin operatoru;

 rentgenqoniometrçi;

 rentgenmexanik;

 dəqiq aşındırma üzrə aşındırıcı;

 radiokeramikanın, pyezokeramikanın və ferritlərin partdaxlayıcısı;

 

Yarımkeçirici cihazların, inteqral sxemlərin, mikrosxemlərin, mikromodulların və kvant cihazlarının istehsalı:

 

 plazma qurğularında aparatçı;

 monokristallar və lentlər üzrə aparatçı;

 yarımkeçirici cihazların qaynaqçısı;

 dəqiq ərintilərin tökücüsü;

 yüksək voltlu qurğularda və həddən yüksək tezlikli qurğularda sınaq avadanlıqlarının sazlayıcı-quraşdırıcısı;

 vakuumla tozlama proseslərinin operatoru;

 diffuzion proseslərinin operatoru;

 epitaksiol örtüklərin uzadılması üzrə operator;

 kvant cihazlarının yığıcısı.

 

Radiodetal istehsalı:

 

Radiodetal istehsalının ümumi peşələri:

 

 maqnit keçiricilərin kalibrçisi;

 maqnit keçiricilərin sarıyıcısı;

 radiodetal istehsalı texnoloji avadanlıqlarının sazlayıcısı;

 epoksid qətranı kompozisiyasının hazırlanması ilə məşğul olan məhlul və qarışıq hazırlayıcısı;

 maqnit keçiricilərin kəsicisi;

 radio detalların gümüşləyicisi.

 

Rezistor istehsalı:

 

 operator-yığıcı;

 texnoloji xətlərdə məşğul olan rezistor yığıcısı.

 

Kondensator istehsalı:

 

 qaz odluqlu avadanlıqlarda izolyatorların bişiricisi;

 polimerzatorçu;

 radiodetalların hopdurucusu.

 

Radiokeramika və ferrit istehsalı:

 

 radiokeramika və ferrit tökücüsü;

 yaddaş elementlərinin ferritlərdə quraşdırıcısı;

 radiokeramikaların və ferritlərin kürəçisi;

 tökmə kütlələrinin hazırlayıcısı;

 keramik xammalının və materialların çeşidləyicisi;

 işlərdə quru üsulla məşğul olan keramikaların emalı üzrə dəzgahçı.

 

Selenli və kuprokslu düzləndiricilərin istehsalı:

 

 aparatçı-kükürdləyici;

 selenin regenerasiyası üzrə aparatçı;

 kükürdün regenerasiyası üzrə aparatçı;

 selen bişiricisi;

 düzləndiricilərin və elementlərin ölçücüsü;

 selen elementlərinin qəlibçisi.

 

Radioaparatların və məftilli rabitə aparatlarının istehsalı:

 

 tərkibində qurğuşun olan ərintilərlə məmulatların lehimlənməsi işində məşğul olan radioaparatların və cihazların quraşdırıcısı.

 

Elektrovakuum cihazlarının istehsalı və texniki-kimyəvi işlər

 

Pyezotexnika istehsalı. Elektrovakuum cihazlarının istehsalı:

 

 yüksək tezlikli induktorda qaynaqçı;

 sokol tökücüsü;

 bayır armaturlarının quraşdırıcı-qurucusu;

 elektrovakuum istehsalının sınaq avadanlıqlarının saxlayıcı-quraşdırıcısı;

 elektrovakuum avadanlıqları istehsalının sazlayıcısı;

 rəngli kineskopların maskalarının istehsalında qoruyucu örtüklər üzrə operator;

 rəngli kineskopların istehsalında yığıcı-quraşdırıcı.

 

Texniki-kimyəvi işlər:

 

 flüorit turşusu tətbiq etməklə pulverizatorla əl ilə akvadağın çəkilməsi ilə məşğul olan akvadırçı;

 bariumun əridilməsi və sublimasiyası, maqneziumun alüminiumla əridilməsi üzrə işlərdə məşğul olan qazuducunun tədarükçüsü;

 karbidləşdirici;

 karbonlaşdırıcı;

 lüminoforçu-ekranlaşdırıcı;

 maqneziumlaşdırıcı-vakuumçu;

 tutqunlaşdırıcı-vakuumçu;

 katodların oksidləşdirilməsi ilə məşğul olan oksidləşdirici-vakuumçu;

 bişirici-vakuumçu.

 

Daimi tökmə maqnitlərin və maqnit sistemlərinin istehsalı:

 

 sobalarda, kristallaşdırıcılarda maqnit ərintilərinin tökücüsü;

 tökmə maqnitlərin ilkin emalı üzrə bormaşınların operatoru;

 maqnit sistemlərinin yığıcı-kökləyicisi.

 

Pyezotexniki istehsalatlar

 

Pyezokvarsın süni yetişdirilməsi və emalı:

 

 avtoklavların enerji doldurucusu;

 pyezokvars kristallarının yetişdirilməsi üzrə operator;

 pyezokvars lövhələrin pardaxlayıcısı.

 

Suda həll olan kristalların və pyezokeramikanın emalı:

 

 kristallaşdırma üzrə operator;

 qütbləşdirici;

 pyezotexniki məmulatların gümüşləndiricisi.

XVI. Tİkİntİ materİalları sənayesİ

Tikinti materialları istehsalatının ümumi peşələri:

 

 tikinti keramikası məmulatlarının, istilikkeçirməyən materialların istehsalında məşğul olan bişirmə sobalarının doldurucusu-boşaldıcısı;

 keramika asbest-sement məmulatlarının, dəmir-beton və beton məmulatlarının və konstruksiyalarının, divar və büzücü materialların, istilikkeçirməyən materialların istehsalında məşğul olan avadanlıq sazlayıcısı;

 dəmir-beton, beton məmulatları və konstruksiyalarında, istilik keçirməyən materialların istehsalında məşğul olan üyüdücü.

 

Sement istehsalı:

 

 aspiratorçu;

 şaxta sobalarının boşaldıcısı;

 quruducu barabanların yükləyicisi;

 fırlanan sobaların maşinisti (kürəçisi);

 susuzlaşdırıcıların maşinisti;

 xammal dəyirmanının (nəm və quru döymə) maşinisti;

 kömür dəyirmanlarının maşinisti;

 sement dəyirmanlarının maşinisti;

 motorist-yağlayıcı;

 sement doldurucusu;

 sement qablaşdırıcısı;

 futerləyici-bənna.

 

Asbest-sement məmulatlarının istehsalı:

 

 dalğalandırıcı;

 hidrotermist;

 təbəqə qəlibləyici maşınların maşinisti;

 boru maşınlarının maşinisti;

 dalğalandırıcı-dayandırıcı aqreqatlar üzrə operator;

 asbest-sement təbəqə məmulatlarının hazırlanması üzrə avtomatlaşdırılmış xəttin operatoru;

 asbest-sement məmulatlarının seçicisi;

 asbest-sement məmulatlarının kəsicisi;

 rekuperatorçu.

 

Dəmir-beton və beton məmulatlarının və konstruksiyalarının istehsalı:

 

 beton qarışıqları komponentlərinin dozalaşdırıcısı;

 beton düzücüsünün maşinisti;

 qəlibləmə aqreqatın maşinisti;

 titrəyişli prokat dəzgahının maşinisti;

 hamarlayıcı maşınların maşinisti;

 haşiyəçəkənin maşinisti;

 gərgin armaturlaşdırma üçün dolayıcı maşınların maşinisti;

 dolayıcı-qaynaq maşınlarının maşinisti;

 həcmli-qəlibləmə maşınlarının maşinisti;

 özü hərəkət edən qazla məhlul qarışdırıcının maşinisti;

 dəmir-beton məmulatların və konstruksiyaların sınağı üzrə qurğunun maşinisti;

 beton-məhlul qarışdırıcısının və qarışdırıcı mexanizmlərin motoristi;

 ötürücü körpü motoristi;

 asma arabanın motoristi;

 kasset qurğusunun operatoru;

 avadanlıqları idarəetmə pultunun operatoru;

 qollu konveyerin operatoru;

 dəmir-beton məmulatlarının buxarlayıcısı;

 əzici;

 beton və dəmir-beton məmulatlarının kəsicisi;

 dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının qəlibçisi.

 

Divar və yapışdırıcı materialların istehsalı:

 

 gips bişiricisi;

 xammal, yanacaq və əlavələri boşaldıcı;

 sobalardan əhəng boşaldıcısı;

 çıxarıcı;

 əhəngsöndürən;

 xırdalayıcı;

 soba doldurucusu;

 özül xəndəklərin doldurucu-boşaldıcısı;

 quruducu aqreqatların doldurucu-boşaldıcısı;

 dəyirmançı;

 əhəng dəyirmançısı;

 aqloporit kürəçisi;

 kürəçi (dairəvi sobalarda);

 əhəng kürəçisi;

 kürəçi (yerüstü sobalarda);

 kürəçi (fırlanan sobalarda);

 kürəçi (kameralı sobalarda);

 kürəçi (tunel sobalarında);

 gips-beton panellərin prokatı üzrə dəzgahın operatoru;

 sobaların və quruducuların təmirində, kərpic istehsalı ilə məşğul olan sobaçı;

 gil kütləsinin hazırlayıcısı;

 məhlul və kütlə hazırlayıcısı;

 məmulatların buxarlayıcısı;

 silikat kütləsinin paylaşdırıcısı;

 kürəyə məmulatqoyan;

 çıxardıcı-düzücü;

 süni quruducularda məmulatların quruducusu;

 gips qəliblərinin hazırlanması üzrə qəlibləyici-tökücü;

 sement-qum kiramitinin qəlibçisi.

 

Daşın emalı və daştökmə məmulatlarının istehsalı:

 

 tökücü;

 daşbişirən;

 daşyonan;

 daşmişarlayan;

 daşın mişarlanması üzrə dəzgahların sazlayıcısı;

 tunelçi;

 daştökmə məmulatlarının qəlibçisi;

 daş üzrə frezerçi;

 daş məmulatlarının pardaqlayıcı-cilalayıcısı.

 

Yumşaq dam örtüyünün və hidroizolyasiya materiallarının istehsalı:

 

 bitumun susuzlaşdırılması aparatçısı;

 hopdurma aqreqatlarında aparatçı;

 bişirmə tiyanlarının doldurucusu;

 boruşəkilli sobanın operatoru;

 turboqarışdırıcının operatoru;

 bitumlu materialların tökücü-gətiricisi;

 mastika tökücüsü.

 

İstilik keçirməyən materialların istehsalı:

 

 bitumçu;

 vaqrançı;

 xırdalayıcı;

 xammal yandırıcısı;

 istilikkeçirməyən məmulatların yandırıcısı.

 

Asfalt mastikası və tava daşı istehsalı:

 

 xırdalanmış daşın və bitumun dozalaşdırıcısı;

 bitumvuran qurğunun motoristi;

 əl ilə götürmə və düzmə ilə məşğul olan götürücü-düzücü;

 asfalt tava daşlarının qəlibçisi.

 

Mikaların emalı:

 

 lakbişirən;

 mikanit boruların sarıyıcısı;

 mikalı plastik materialların hopdurucusu;

 mikanın və mika məmulatlarının qurudurucusu.

XVII. Keramİka məmulatları İstehsalatı

Keramika məmulatları istehsalatının ümumi peşələri:

 

 qurğuşunlu mina ilə işləyən aeroqrafçı;

 quruducuları doldurub-boşaldan;

 kapovçu;

 gips qəliblərinin tökücüsü;

 materialların yandırıcısı;

 çərçivəçi-təmizləyici;

 anqob və mina hazırlayıcısı;

 kütlə hazırlayıcısı;

 ovuntuların ələyicisi;

 soba vaqonetkalarında yandırmada məmulatların qoyucu-ayırıcısı;

 sobalardan məmulatların qoyucu-ayırıcısı;

 tunel və kamera quruducularında məşğul olan quruducu;

 əl ilə götürmə və düzmə ilə məşğul olan götürücü-düzücü;

 filtr-presləyicisi;

 dəzgahlarda kapsel qəlibləyicisi;

 şirəbişirən.

 

Tikinti keramikası məmulatlarının istehsalı:

 

 işlərin əl ilə yerinə yetirilməsində məşğul olan tikinti keramikası məmulatlarının şirləyicisi;

 yanacaqverən və doğrayıcı-üyüdücü avadanlığın yükləyicisi;

 stendlərdə sanitar-tikinti keramik məmulatların tökücüsü;

 kimyəvi aparatların tökücüsü;

 tikinti keramikası məmulatlarının yandırıcısı;

 qülləli quruducuların operatoru;

 boruların yükləyicisi;

 boruları çevirən;

 kimyəvi avadanlıqların və kimyəvi aparatların yığıcısı.

 

Elektrokeramik məmulatların istehsalı:

 

 gips qəliblərdən məmulatları vurub-çıxardan;

 elektrokeramik məmulatların yandırıcısı;

 işdə quru üsulla məşğul olan elektrokeramik məmulatların qaydaya salıcısı;

 elektrokeramik məmulatların qəlibləyicisi.

XVIII. Çİnİ və saxsı məmulatları İstehsalatı:

 tərkibində qurğuşun olan minalarla işləyən minalayıcı;

 nəm materialların yuyulması ilə məşğul olan yuyucu;

 çini və saxsı məmulatların yandırıcısı;

 çapçı;

 çini və saxsı məmulatların aşındırıcısı;

 karborunddan olan odadavamlıların toxaclayıcısı;

 qurğuşunlu folqa ilə məşğul olan trafaretçi.

XIX. Şüşə və şüşə məmulatları İstehsalatı

Şüşə və şüşə məmulatları istehsalatı üzrə ümumi peşələr:

 

 möhkəmləndiricinin yuyulması ilə məşğul olan yuyub-təmizləmə aparatçısı;

 bankaçı;

 bortçu;

 maye şüşənin bişiricisi;

 üfürücü;

 qızdırıcı;

 xırdalayıcı-əzici;

 kvarsüfürən;

 şüşəni möhkəmləndirən;

 şixta doldurucusu;

 sobaların yanında növbətçi (sobaçı);

 kvars əridicisi;

 şüşəni çəkib çıxaran maşının maşinisti;

 yarma naxış ustası;

 şüşəyə sığal çəkən;

 şüşə kütləsinin yığıcısı;

 şüşə salıcısı (döşəyici);

 şüşə avtomatlarının və yarımavtomatlarının sazlayıcısı;

 şüşə qəlibləyici maşınların operatoru;

 şüşə istehsalında kürəçi;

 üfürmə yarımavtomatının operatoru;

 krokus kürəçisi;

 şüşə məmulatlarının bişiricisi;

 üfürmə məmulatlarının naxışçısı;

 isti məmulatları bişirməyə aparan;

 məmulatların sobaya qoyucusu;

 şüşənin maşınlardan qopardıcısı;

 vurub çıxarıcı;

 krokusun və sumbatın əzicisi;

 fırladıcı;

 şüşəformalaşdıran və qızdıran maşınlarda düzəldici və dəyişdirici;

 isti şüşənin presləyicisi;

 qalınlaşdırılmış və güzgü şüşəsinin, tökmə şüşənin və isti şüşənin kəsilməsi ilə məşğul olan şüşə məmulatlarının kəsicisi;

 şüşə məmulatlarının deşicisi;

 gümüşləyicisi;

 şaxta tərtibçisi;

 isti məmulatların çıxardıcısı;

 şüşəüfürən;

 küpə sobalarında şüşəbişirən;

 vanna sobalarında şüşəbişirən;

 xammal və materialların quruducusu;

 flüorit turşusu ilə şüşələrin aşındırıcısı;

 kvars şüşəsindən boruçəkən;

 fasetçi;

 fiderçi;

 qəlibtutan;

 şüşədən detalların qəlibçisi;

 şüşəbişirən sobaların forsunkaçısı;

 xolmovçu;

 iri ölçülü məmulatların emalı ilə məşğul olan şüşə cilalayıcısı.

 

Tikinti, texniki, mətbəx, təsərrüfat-məişət, tara və tibb şüşələrinin istehsalı:

 

 termos kolbalarının vakuumçusu;

 tripleks və blokların vakuumçusu;

 ayırıcı;

 oyuqların yandırıcısı;

 dənəvərləşdirici;

 sobaların yükləyicisi;

 kolba və borucuqların lehimləyicisi;

 irrizatorçu;

 güzgülərin boyaçısı;

 boyaq hazırlayan;

 şüşətökən;

 prokat maşınının maşinisti;

 şüşəformalaşdıran maşınların (mərkəzdənqaçma tökmə üsulu ilə) maşinisti;

 mufelçi;

 selloid yaxıcısı;

 sipərlərin yaxıcısı;

 şüşə məmulatlarının yaxıcısı;

 karusel maşınında qızdırıcı;

 lentin, şüşənin kəsicisi;

 ələyici;

 şüşə məmulatların qaynaqçısı;

 dartıcı.

 

Elektrovakuum şüşənin istehsalı:

 

 formaların laklayıcısı.

 

Şüşə cihazların istehsalı:

 

 vakuumçu;

 tökücü;

 məhlulların hazırlayıcısı;

 tütün quraşdırıcısı;

 civənin utilizatorçusu.

 

Şüşə lifin, bozalt lifin, şüşə lifli materialların və onlardan məmulatların istehsalı:

 

 əsas texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr (şüşə liflərin istehsalında nəzarətçidən, modelçidən, metallaşdırılmış şüşə sapların quraşdırıcısından, optik xarakteristikanın toplayıcısından başqa).

 

Polimer tikinti materiallarının və məmulatlarının istehsalı:

 

 əsas texnoloji mərhələlərdə bilavasitə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

XX. Tİkİntİ, quraşdırma və təmİr-tİkİntİ İşlərİ:

 bilavasitə tikinti meydançasında məşğul olan armaturçu;

 asfalt-betonçu (asfaltçəkən);

 asfalt-betonçu (asfalt bişirən);

 betonçu;

 hidromonitorçu;

 daşların hamarlanması və şaşkaların doğranması ilə məşğul olan yol fəhləsi;

 yerqazan;

 yerqazan-qazmaçı;

 əhəngsöndürən;

 polixlorvinilli, bokelitli və digər zərərli əsaslarla işlərdə məşğul olan paslanmaya qarşı izolyasiyada izolyaçı (örtük çəkən izolyaçı);

 daşyonan-qranitçi;

 havanın temperaturu-250C-dən aşağı olduğu mühitdə qoruyucu kəmərin tətbiqini tələb etməklə modullu kərpiclərin qoyulması (düzülməsi) ilə məşğul olan bənna;

 kesson işlərinin bütün növlərində məşğul olan kessonçu;

 yapışqançəkmə işlərində turşuya davamçı (turşuya davamçı-yapışqançı);

 viniplast işlərində turşuya davamçı (viniplastçı-tuşuya davamçı);

 koprovçu;

 rulon materiallarla damların üstünü örtməklə məşğul olan rulon dam örtüyü üzrə və ədədi materiallarla dam örtüyü üzrə taxtapuşçu;

 nitroboyanın, nitroemalın tətbiqi ilə pulverizasiya ilə rəngləmədə, həmçinin asfalt lakı ilə işlərdə məşğul olan rəngsaz (tikintidə);

 tikinti, tikinti-quraşdırma, təmir-tikinti işlərinin yerinə yetirilməsində istifadə edilən maşınların, qurğuların və mexanizmlərin idarə edilməsi ilə məşğul olan maşinistlər;

 yol montyoru;

 körpüsalan;

 yüksəklikdə görülən işlər və çürüməyə qarşı dayaqlara xüsusi məhlulların çəkilməsi və eyni zamanda isti halda qırlama işləri, qurğuşunla lehimləmə ilə məşğul olan rabitə quraşdırıcısı-antenadüzəldən;

 rabitə quraşdırıcısı-kabelçi;

 yüksəklikdə görülən işlər və çürüməyə qarşı dayaqlara xüsusi məhlulların çəkilməsi və eyni zamanda isti halda qırlama işləri, qurğuşunla lehimləmə ilə məşğul olan rabitə-quraşdırıcısı-xətçəkən;

 qurğuşunla lehimləmə, polietilen və polixlorvinilli örtüklərdə kabellərin lehimlənməsi, isti qətranla işlərə, çürüməyə qarşı dayaqlara xüsusi məhlulların çəkilməsi, yüksəklikdəki işlərlə məşğul olan rabitə quraşdırıcısı-lehimçi;

 polad və dəmir-beton konstruksiyalarının quraşdırılması üzrə quraşdırıcı;

 üzləyici-ksilolitçi;

 sintetik materiallarla üzləyici;

 isti mastikalarla, sintetik yapışqanlarla və qətranlarla işlərdə məşğul olan parketçi;

 qurğuşunla lehimləyici

 qumvuran;

 bərkidici taxtabəndin tədarükü ilə məşğul olan dülgər;

 sualtı-texniki, qabion və faşın işlərində çay fəhləsi;

 özüyeriməyən üzən maşınların və digər üzən vasitələrin istismarı və onlara xidmət üzrə çay fəhləsi;

 quraşdırmada takelajçı;

 sənaye kərpic borularının hörücüsü;

 sənaye dəmir-beton borularının tikicisi;

 boru kəməri çəkən;

 turşuyadavamlılarla işləyən fəhlələr;

 beton səthinin əl ilə və ya pnevmatik alətlə çərtilməsi və məhlul çəkilməsi və mexanikləşdirilmiş üsulla sürtülməsi, eləcə də qapalı tutumlarda torkretləmə ilə məşğul olan malakeş;

 yüksək gərginlikli hava xəttinin və kontrakt şəbəkəsinin quraşdırılması üzrə xətt elektrikmontyoru;

 binaların sökülməsi üzrə bina tikişlərinin germetik qətranla germetikləşdirilməsi üzrə işlərdə xüsusi tikinti-quraşdırma pistaletlərindən istifadə etməklə məşğul olan fəhlələr.

XXI. Ağac emalı İstehsalatları

Ağac emalı istehsalatlarının ümumi peşələri:

 

 dəyirmançı;

 quru üsul ilə abraziv dairələrlə işlərdə məşğul olan bıçaqitiləyən;

 ağac emalında lak təbəqəsinin pardaxlanması, cilalanması və laklanması ilə məşğul olan avtomat və yarımavtomat xəttlərin operatoru;

 tərkibində metanol, etanol, benzol, tiliol, ksilol, stirol, mürəkkəb spirtlər olan lakların və boyaların, perxlorvinilli, qurğuşunlu və anilinli boyaların, rəng astarlarının, yuxarıda sadalanan tərkibli zəhərli maddələrin tətbiqi ilə, eləcə də nitrolaklardan və nitroboyalardan istifadə etməklə pulverizatorla rənglənməsi, yuxarıda sadalanan zəhərli maddələrdən pulverizasiya kabinələrinin yığışdırılması və təmizlənməsi, tərkibində yuxarıda sadalanan zəhərli maddələr olan lak örtüklərinin dəzgahlarda cilalanması və pardaxlanması işlərində məşğul olan naxışçı;

 quru üsulla abraziv dairələrlə işlərdə məşğul olan mişaritiləyən;

 oduncağın buğlayıcı-bişiricisi;

 mişarlanmış materialların, obapolun, ağac kəpəyinin əl ilə yığılması, fanerlərin düzülməsi ilə məşğul olan mişarlanmış materialların, ağac məmulatlarının və detalların düzücüsü;

 «ŞLPS» tipli dəzgahlarda sintetik yapışqanlarla yapışdırılmış detalların cilalanması ilə məşğul olan ağac üzrə cilalayıcı.

 

Taxta-şalban hazırlanması və ağac emalı:

 

 çərçivəçi;

 untutan qurğunun və yaxud naxışvuran aparatın xidməti ilə ağac kəpəyinin torbalara doldurulması, qablaşdırılması, torbaların çəkilməsi, daşınması, yığılması və ələmə aparatlarında ağac ununun ələnməsi prosesinin idarə edilməsi ilə məşğul olan separatorçu;

 sintetik yapışqanların tətbiqi işlərində məşğul olan blokların, tədarüklərin və tikinti konstruksiyalarının birləşdiricisi (yapışdırıcısı);

 taxta-şalban istehsalında məşğul olan kəsmə dəzgahında işləyən fəhlə;

 əl ilə verilmə, dairəvi mişarlama dəzgahlarında, ağac yonqarı plitələrinin isti vəziyyətdə kəsilməsi işində məşğul olan dəzgahçı-mişarlayıcı;

 şalbanbaşı ilə döşəyən fəhlə.

 

Ağac lövhələrinin istehsalı:

 

 sintetik yapışqanların tətbiqi işlərində məşğul olan qarışdırıcı cihazın maşinist-operatoru;

 sintetik qətranların, hopdurulmuş yonqarların qızdırılma prosesini aparan yüksək tezlikli cihazın operatoru;

 müxtəlif tipli preslərdə ağaclifli və ağacyonqarlı plitələrin isti preslənməsi prosesinin aparılması ilə məşğul olan ağac lövhələrinin operatorçu-presləyicisi;

 termo-emalçı.

 

Faner istehsalı:

 

 bakelit plyonkası istehsalının aparatçısı;

 sintetik yapışqan qətranlarının istehsalı üzrə aparatçı;

 hidravlik presin ventelçisi;

 qat-qat kəsən fəhlə;

 sintetik yapışqanların tətbiqi ilə məşğul olan fanerin və şponun düzəldicisi;

 hopdurucu maşınlarda, vannalarda və aparatlarda məşğul olan şpon hopdurucusu;

 sintetik yapışqanların tətbiqi işi ilə məşğul olan yığıcı;

 faner boruların yığıcısı;

 sintetik yapışqanların tətbiqi işində məşğul olan faner boruların yapışdırıcısı;

 sintetik yapışdırıcıların tətbiqi ilə lövhələrin yapışdırılması ilə məşğul olan lövhələrin yapışdırıcısı;

 sintetik yapışqanların tətbiqi işində məşğul olan quruducu;

 yandırıcı qazlarla qızdırılan quruducularda fanerin və şponun qurulmasında məşğul olan quruducu.

 

Mebel istehsalı:

 

 moçevin-melamin plyonkanın hazırlanması üzrə aparatçı;

 bəzəmə materialların doldurucu-paylayıcısı;

 sintetik yapışqanların tətbiqi işində məşğul olan yonulmuş və qat-qat kəsilmiş şponun yığıcısı;

 sintetik yapışqanların tətbiqi ilə hidravlik preslərdə detalların fanerləndirilməsi ilə məşğul olan fanerçi.

XXII. Qamış tədarükü və ondan məmulatlar İstehsalı:

 hər yerdə gedən nəqliyyatın sürücüsü;

 bağlayıcı-qablaşdırıcı;

 hər yerdə gedən nəqliyyatda yükləyici;

 qamışın presə doldurucusu;

 toplayıcı;

 qamışyığan maşının maşinisti;

 tayavuranın maşinisti;

 kombayn maşinisti;

 lövhələrin kəsicisi, traktorçu-maşinist.

XXIII. Toxuculuq sənayesİ

Pambığın, kətanın və digər lifli bitkilərin ilkin emalı:

 

 tresta hazırlanmasının aparatçısı;

 cin maşinisti (cinçi);

 tayların asılmasında və diyirlədilməsində məşğul olan tayları qəbul edən nəzarətçi;

 linterçi;

 xırmançı;

 avtomatlaşmış istehsal prosesinin operatoru;

 liflərin ayırıcısı;

 çiyidli pambığın daşıyıcısı;

 lifli xammalın daşıyıcısı;

 presləyici;

 trestanın hazırlayıcısı;

 pambıq toxumunun dərmanlayıcısı;

 tullantıların yığıcısı;

 liflərin qaytanlayıcısı;

 toxumçu;

 toxaclayıcı;

 sirkələyici;

 toxumların torbalara doldurulması ilə məşğul olan pambıq toxumlarının sirkələyicisi-qablaşdırıcısı;

 lifli tullantıların qablaşdırıcısı;

 xammal qablaşdıran;

 istehsal tullantılarının təmizləyicisi;

 çiyidli pambığın təmizləyicisi.

 

Toxumçuluq istehsalatının ümumi peşələri:

 

 parçaların termik emalı aparatçısı;

 xalçanın əl ilə verilməsi zamanı onlara saçaqların tikilməsi ilə məşğul olan saçaqlayıcı;

 appretin bişiricisi;

 xovlayıcı;

 kətanın çevrilməsi ilə məşğul olan məmulatları tərsinə çevirən fəhlə;

 maşınların altından tullantıların çıxardılması ilə məşğul olan daraqdan tullantı çıxaran;

 daraq ağzının çıxardıcısı;

 daraqların birləşdirilməsi ilə məşğul olan daraqçı;

 parçanı buğa verən usta;

 kimyəvi məhlulların tədarükçüsü;

 iynə-platinli məmulatların tökücüsü;

 parafinin qəliblərə tökücüsü;

 arqaçın buxarlayıcısı;

 kalandrçı;

 ipliyin, parçanın, pambığın, sintetik liflərin, avrov əsaslıların rəngləyicisi;

 rəngləyici-hopdurucu;

 parçanın merserləşdiricisi;

 ipliyin merserləşdiricisi;

 istehsalat yerlərinin süpürgəçisi;

 yumşaldıcı-lifdidən maşının operatoru;

 ütücü;

 darama maşınlarının operatoru;

 sıxıcı;

 parçanın ağardıcısı;

 ipliyin ağardıcısı;

 ipliyin qaynadıcısı;

 parçanın qaynadıcısı;

 parçanın parafinləşdiricisi;

 yuyucu;

 liflərin presləyicisi;

 hazır məhsulun presləyicisi;

 moletlərin presləyicisi;

 tullantıların və töküntülərin presləyicisi;

 tullantıların presləyicisi;

 tullantıların işləyib yaxşılaşdırıcısı;

 töküntülərin işləyib yaxşılaşdırıcısı;

 çapçı (çap maşınında işləyən fəhlə);

 şvillərdə yaş iplik kələflərinin bölünməsi ilə məşğul olan ipliyin düzücüsü;

 işdə əl ilə parçanın düzəldicisi;

 xalçaların əl ilə döşənəyin elektrik bıçağı ilə kəsilməsində məşğul olan kəsici;

 lif kəsicisi;

 qurğuşunlu lehimlərlə işlərdə məşğul olan berdlərin təmirçisi;

 liflərin qarışdırıcısı;

 boyaların tərtibçisi;

 parçanı qırxan;

 pərdə-tül və krujeva maşınlarında makaraların dəyişdirilməsi ilə məşğul olan qoyucu-dəyişdirici;

 quruducu, quruducu-hazırlayıcı;

 valların aşındırıcısı;

 yaş malın çənlərə, aparatlara və vannalara yığılmasında məşğul olan əl ilə yığıcı;

 çexolçu;

 ventilyasiya qurğularının təmizləyicisi;

 avadanlığın təmizləyicisi;

 darayıcı aparatların təmizləyicisi-itiləyicisi;

 şlixtqaynadan;

 şlixtləyici.

 

Baramaaçma istehsalatı:

 

 barama pörtlədicisi;

 baramasarıyan;

 gişyuyan;

 odonkaların doldurucusu;

 barama tullantılarının bişiricisi;

 həlledicilərin tətbiqi ilə işlərdə məşğul olan kələflərin toxuyucusu;

 barama tullantılarının təkmilləşdiricisi.

 

Pambıq parça istehsalı:

 

 lentlərin qaynadıcısı;

 kaustifikatorçu;

 pambıq quruducusu;

 yorğanların qaynadıcı-ağardıcısı;

 barabanların darayıcısı;

 ipliyin hopdurucusu;

 liflərin qarışdırıcısı.

 

Kətan istehsalı:

 

 əl ilə torbaların çeviricisi;

 yaş tullantıların yığıcı-aparıcısı;

 qaynadıcı-ağardıcı;

 liflərin düzəldicisi.

 

Yun istehsalı:

 

 dəmləyici;

 yaylıqların pörtlədicisi;

 ipliyin pörtlədicisi;

 iplik əsaslarının doldurucusu;

 karbonlaşdırıcı;

 yunyayan;

 darama aparatlarının operatoru;

 ağardıcı;

 yun presləyicisi;

 parça presləyicisi;

 liflərin əl ilə qarışdırılması ilə məşğul olan lifqarışdıran;

 yuyulmuş yunun çeşidləyicisi;

 qırxıcı;

 mahudbasan;

 flotatorçu;

 ipliyin emulsiyaçısı.

 

İpək istehsalı:

 

 tullantıların pörtlədilməsi üçün kimyəvi məhlulların bişiricisi;

 parçanın qızdırıcısı;

 burulmuş ipəyin qızdırıcısı;

 lığa qırxıcısı;

 dairəvi darama maşınlarının operatoru;

 darama aparatlarının operatoru;

 bişirici;

 xammalın yuyucusu;

 xammalın hazırlayıcısı;

 lığalı parçanın kəsicisi;

 barama oyucusu.

 

Kəndir-cüt istehsalı:

 

 qatran tökücüsü;

 kanatçı;

 liflərin qablaşdırıcısı;

 yumşaldıcı;

 cut kiplərinin bölücüsü;

 kətantəmizləyən;

 kanatların yığıcısı;

 kanatların eşicisi;

 ipliyin qatranlayıcısı.

 

Pambıq istehsalı:

 

 tiftiyin və tullantıların çıxardıcısı;

 pambığın boşaldıcı-brakçısı;

 pambığın ağardıcısı;

 pambığın qaynadıcı;

 barabanların darayıcısı;

 pambığın hopdurucusu;

 pambığın yuyucu-sıxıcısı;

 elektrik bıçağı ilə işləyən avtoaraqatların kəsicisi;

 pambığı sterilizə edən;

 vatlinin quruducusu;

 pambığın quruducusu;

 darayıcı-təkrarlayıcı.

 

Qeyri-toxunma materiallarının istehsalı:

 

 yapışdırıcı aqreqatın maşinisti;

 yapışqanlayıcı;

 qırxıcı;

 termoyerləşdirici.

 

Tor toxunması:

 

 torların qızdırıcısı;

 torların və dellərin dartıcısı.

 

Yun-keçə istehsalı:

 

 baş örtüklərinin appreturaçısı;

 keçəbasan;

 velürçü;

 parçanı buğa verən;

 qaynadıcı;

 turşuçu;

 baş örtüklərinin müəssisi;

 yunyuyan;

 dəriyuyan;

 yerləşdirici (yerinə qoyan);

 kənardüzəldən;

 yun ayaqqabının müəssisi;

 kürk parçasının qaynadıcısı;

 fetr baş örtüklərinin naxışlayıcısı;

 keçə məmulatlarının presləyicisi;

 dərilərin presləyicisi;

 dərilərin dərmanlayıcısı;

 qəlibləyici;

 keçələyici;

 yunun çeşidləyicisi;

 dərinin çeşidləyicisi;

 keçənin qırxıcısı;

 tiftiyin qırxıcısı;

 dərilərin təmizlənməsində məşğul olan məmulatların təmizləyicisi.

 

Trikotaj istehsalı:

 

 keçəbasan;

 turşuçu;

 ağardıcı;

 qaynadıcı;

 xovun hopdurucusu;

 poliuretanın kəsicisi;

 xovqırxan;

 parçaqırxan;

 parçanın, ipliyin qazanlara əl ilə yerləşdirilməsi ilə məşğul olan məmulatların yerləşdiricisi;

 süni xəzin təmizləyicisi;

 parçanın cilalayıcısı;

 xovun elektrik üsulu ilə pardaxlayıcısı.

 

Toxuma xırdavat istehsalı:

 

 qızdırıcı;

 iplik ilə metal makaraların qızdırılması və preslənməsində məşğul olan qızdırıcı presləyici;

 qardina, krujeva və tül maşınları üçün məkiklərə makaraların salınması və çıxardılmasında məşğul olan məkiklərin salıcısı;

 «Pantoqraf» naxıştikən maşının maşinisti;

 qardina maşınının maşinisti;

 krujeva və tül maşınlarının maşinisti;

 plunjer maşınının maşinisti;

 quruducu-şiril-sabitləşdirici aqreqatın maşinisti;

 asetonun tətbiqi ilə avtomatlarda məşğul olan ucluqların qaytana taxıcısı;

 ağardıcı;

 izolyasiya lentinin kəsilməsi və maşında yapışdırılması ilə məşğul olan məmulatların kəsicisi.

 

Təkrar xammalın emalı:

 

 təkrar xammalın çırpıb təmizləyicisi;

 cır-cındırın yuyucusu;

 kürk parçasının qaynadıcısı;

 təkrar xammalın hazırlayıcısı;

 təkrar xammalın presləyicisi;

 inşaat keçələrinin keçələşdiricisi;

 təkrar xammalın çeşidləyicisi;

 maklaturanın çeşidləyicisi;

 təkrar xammalın yenidən emalı ilə məşğul olan emulsiyaçı.

 

Remiz-berd istehsalı:

 

 berdlərin dairəvi mişarla kəsilməsi və turşu tətbiqi ilə qurğuşunla lehimlənməsində məşğul olan berdlərin hazırlayıcısı;

 remizlərin laklanması ilə məşğul olan remiz hazırlayıcısı;

 berdlərin qatranlayıcısı.

XXIV. Yüngül sənaye

Yüngül sənaye istehsalatlarının ümumi peşələri:

 

 yağsızlaşdırma aparatçısı;

 kəsici;

 işdə üzvi həlledici əsaslı yapışqanlarla məşğul olan yapışdırıcı;

 əl ilə bıçaqla və açıq kəsici qurğulu maşında kəsməklə məşğul olan kəsici;

 nitroboyaların və nitrolakların tətbiqi ilə pulverizasiya ilə rəngləmədə məşğul olan rəngləyici (appreturçu);

 sıxıcı;

 gönlərin və qoyun dərilərinin əl ilə çərçivələrə çəkib uzadıcısı;

 appreturların, emulsiyaların və lakların tərtibçisi;

 kimyəvi məhlulların tərtibçisi;

 dəri-xəz xammalının və yarımfabrikatların yonucusu;

 kameralı quruducularda məşğul olan quruducu;

 sumbat dairələrində məşğul olan cadarlaşdırıcı.

 

Dəri və dəri xammalı istehsalı:

 

 aşlama aparatçısı;

 külləmə aparatçısı;

 külsüzləşdirmə, yumşaltma aparatçısı;

 aşılama ekstraktlarının hazırlanması aparatçısı;

 nitroboyaların, üzvi həlledicilərin və polimerlərin tətbiqi ilə dərinin appretura ilə pulverizasiya vasitəsi ilə örtülməsində məşğul olan appreturçu;

 dəri-xəz xammalının və aşılanma üçün hazırlanmış dərilərin döşəyicisi;

 yağ hopdurucusu;

 gönün və texniki dərinin qızdırıcısı;

 dəri-xəz xammalının konservləşdiricisi;

 laklayıcı;

 lak bişiricisi;

 lətçi;

 cod tükün, yunun və lətin yuyucusu;

 dərinin yumşaldıcısı;

 dərilərə tük aparan xəlitənin yaxıcısı;

 xammal sallaxı;

 sentrifuqalarda və preslərdə dərilərin sıxıcısı;

 dəri yayıcısı;

 dəri gərməçisi;

 dərilərin mişarlayıcı-cütləşdiricisi;

 yunun və cod tükün təmizləyicisi;

 çeşidləyici;

 dərinin maşınlarda təmizlənməsində məşğul olan dəri təmizləyicisi;

 aşılanmaq üçün hazırlanmış dərinin üz tərəfinin təmizləyicisi.

 

Dəri ayaqqabı istehsalı:

 

 üzvi həlledicilərin tətbiqi ilə ayaqqabının dalının və burnunun quraşdırılması ilə məşğul olan furnituranın, məmulatların və detalların yerləşdiricisi;

 uzunboğaz çəkməin boğazlarının əl ilə tərsinə çevrilməsi ilə məşğul olan tərs üzə çevirən fəhlə;

 yuftlu ayaqqabıda məşğul olan ayaqqabı tarımçısı;

 ayaqqabı tökücüsü;

 ayaqqabı detallarının üzvi həlledicilərlə, əsaslı yapışqanlarla yaxılması və ayaqqabının pəncəsinin isti bişmiş qatranla yaxılması ilə məşğul olan detalların və məmulatların yaxıcısı;

 «Anklepf» maşınında məşğul olan ayaqqabı qəlibçisi;

 rantın tikilməsi əməliyyatında məşğul olan ayaqqabı altı detallarının birləşdiricisi;

 ayaqqabı detallarının yuyucusu;

 altlıqların oymaçısı;

 ayaqqabıların qəliblərdən əl ilə çıxardıcısı;

 üzvi həlledicilərin tətbiqi ilə işlərdə məşğul olan tonverici;

 qəlibçi;

 ayaqqabı frezirçisi.

 

Xəz və dəri-kürk istehsalatları:

 

 su-kimyəvi emalın aparatçısı;

 aşılama aparatçısı;

 xəz dəriləri döyüb yumşaldan fəhlə;

 yolucu;

 xəzin ütüləyicisi;

 xəzütüləyən;

 təkrarlayıcı;

 xəz xammalının konservləşdiricisi;

 boyaqçı-rəngçəkən;

 xəzin və kürkün dərisinin rəngləyicisi;

 lətçi (bölücü);

 lətin və tükün yuyucusu;

 xəz dərilərin yaxıcısı;

 xammalın və yarımfabrikatların yuyucusu;

 dərilərin bölücüsü;

 dərilərin mişarlayıcısı;

 xəz dərilərin darayıcısı;

 qara anilinlə boyanmış dərilərin çeşidlənməsi ilə məşğul olan çeşidləyici;

 xəz dərilərin və məmulatların təmizləyicisi.

 

Dəri-xırdavat istehsalı:

 

 nitroboyaların tətbiqi ilə pulverizasiya rənglənməsində məşğul olan məmulatların naxışlayıcısı;

 bucaq tikən maşında sərt konstruksiyalı məmulatların tikilməsində məşğul olan dəri-xırdavat məmulatlarının tikişçisi;

 biçici;

 qəlibçi.

 

Sərrac-yəhər istehsalı:

 

 yəhər qaltağının şaybalarının korund dairələrlə soyulması və onların əl ilə mişarlanıb düzəlməsi ilə məşğul olan yəhər qaltağının hamarlayıcısı;

 yəhərin qəlibə çəkilməsi ilə məşğul olan tarımçı;

 dartıcı;

 yəhərin qaltağının şəbəkə (lekal) üzrə düzəlməsi ilə məşğul olan yəhər qaltağının geydiricisi;

 kəmərlərin tikicisi;

 dərinin ovuşdurub yumşaldıcısı;

 biçici;

 məmulatların əl ilə qəliblərdən çıxardıcısı;

 qəlibçi.

 

Dəridən texniki məmulatların istehsalı:

 

 dəri zolaqlarının dartıcısı;

 məmulatların kəsicisi;

 rifelçi;

 əyirici qollarının çıxardıcısı.

 

Qıl-şotka istehsalı:

 

 tükün və qılın qaynadıcısı;

 dönmənin ülgüc ilə götürülməsi ilə məşğul olan qılın və tükün qarışdırıcısı;

 qılın və tükün yuyucusu;

 ülgücün köməyi ilə büzmələmədə məşğul olan şotkaların və fırçaların kəsicisi;

 ağardıcı;

 tükün kəsicisi;

 tükün çıxardıcısı.

 

Aşılama-ekstrakt istehsalı:

 

 aşılama-ekstrakt istehsalında əsas texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan bütün ixtisaslardan aparatçılar;

 kimyəvi xammalın aparatlara doldurucusu;

 antrasenin, naftalinin və fenolların əridicisi;

 maye ekstraktın tökücüsü;

 sulfitləşdirici;

 buxarlandırıcı aparatların təmizləyicisi;

 şirə çənlərinin tənzimləyicisi.

 

Tikiş istehsalı:

 

 çəkisi 4 kq-dan artıq olan ütü ilə işlərdə məşğul olan hamarlayıcı, ütüləyici;

 toksik maddələrlə işləyən yapışdırıcı;

 süni xəzdən, şüşə pambıqdan, şüşə liflərdən, abest toxumadan məmulatların hazırlanmasında məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 açıq kəsən qurğulu lent maşınlarında məşğul olan biçici, kəsici.

 

Paraşüt istehsalı:

 

 benzin və asetonla, uayt-spirtlə işlərdə məşğul olan yuyucu;

 paraşütlərin yığıcısı.

 

Süni dəri istehsalı:

 

 piqmenti parçalama aparatçısı;

 kondensasiya aparatçısı;

 rulonların əl ilə çıxardılmasında süni dərinin, zamşanın və tekstovintin yuyulması ilə məşğul olan yuyucu- aparatçı;

 rekuperasiya aparatçısı;

 lak əsaslarının sintezi aparatçısı;

 qarışdırma aparatçısı;

 yaymaçı;

 rezin qarışıqlarının yaymaçısı;

 cır-cındır qaynadan, tədarükün və məmulatların kəsicisi;

 qruntlayıcı;

 kalandrovçu;

 texnoloji prosesin nəzarətçisi;

 rəngsaz-vulkanizatorçu;

 rəng silən;

 süni dəri hazırlama aqreqatının maşinisti;

 rezin qarışdırıcısının maşinisti;

 kalandr maşinisti;

 elektrik bıçaqlarında, qırağı kəsik və açıq kəsici qurğulu kəsmə maşınlarda məşğul olan materialların kəsicisi;

 torçu;

 şəkil basmaçısı.

XXV. Yeyİntİ sənayesİ

Yeyinti məhsulları istehsalının ümumi peşələri:

 

 qaynatma ilə duz istehsalında, şərab turşusu xammalının və tartarat turşusunun hazırlanmasında məşğul olan buxarlandırma aparatçısı;

 sintetik yuyucu vasitələrin istehsalında məşğul olan dozalaşdırma aparatçısı;

 pektin istehsalında məşğul olan pıxtalaşdırma aparatçısı;

 şərab turşusu və tartarat turşusu istehsalında məşğul olan kristallaşdırma aparatçısı;

 tartarat turşusu istehsalında məşğul olan neytrallaşdırma aparatçısı;

 tartarat turşusu istehsalında məşğul olan qaztəmizləmə aparatçısı;

 karbon anhidridi alma aparatçısı;

 bitki yağları, spirt istehsalında məşğul olan distillə aparatçısı;

 piy və yağların saflaşdırılması aparatçısı;

 sintetik yuyucu vasitələrin istehsalında məşğul olan xammalın hazırlanması və yarımfabrikatların və məhsulların buraxılması aparatçısı;

 şərab turşusu xammalı və tartarat turşusu istehsalında məşğul olan ayırma aparatçısı;

 sintetik yuyucu vasitələrin istehsalında məşğul olan qarışdırma aparatçısı;

 sintetik yuyucu vasitələrin, quru oksidləşdirilmiş nişastanın və quru qarğıdalı yemlərinin və yağının istehsalında məşğul olan sulfidləşdirmə aparatçısı;

 şərab turşusu xammalı və tartarat turşusu sintetik yuyucu vasitələrinin istehsalında məşğul olan qurutma aparatçısı;

 miscellanın süzülməsində, bitki yağları, şərab turşusu xammal və tartarat turşusu istehsalında məşğul olan süzmə aparatçısı;

 çəlləkçi-qablaşdırıcı;

 əl ilə yükləmə-boşaltma işlərində məşğul olan xammalın və yarrımfabrikatların yaymaçısı, bişiricisi;

 yumşaq taranın damğavuranı;

 avtomat dozator olmayanda turşularla, cövhərlərlə, nişasta südü ölçüləri ilə işlərdə, şəkli dəyişmiş nişasta, ferment və delikates sousların istehsalında və ədviyyatların hazırlanmasında məşğul olan dozalaşdırıcı;

 xırdalayıcı;

 buz tədarükçüsü;

 sintetik yuyucu vasitələri, marqarin və mayonez, parfümeriya, tartarat turşusu, furfol istehsalatlarında, eləcə də hisxana kameralarının, qızartma sobalarının yüklənməsi və boşaldılmasında məşğul olan yükləyici-boşaldıcı;

 dəniz heyvanı dərisinin duzlayıcısı;

 əl ilə unun və qəndin, pambıq toxumlarının tökülməsi ilə məşğul olan tökücü;

 xörək duzu istehsalında məşğul olan bançı;

 süd şəkəri istehsalında məşğul olan kristallaşdırıcı;

 pivənin qablara tökülməsində məşğul olan nəzarətçi;

 qaynadılmış duz istehsalında məşğul olan nasos qurğularının maşinisti;

 parfümeriya istehsalında, sirkə istehsalında məşğul olan süzmə-qablaşdırma maşınlarının maşinisti;

 silgi maşınlarının maşinisti;

 dəniz heyvanı dərisinin lətinin təmizləyicisi;

 şərab turşusu xammalının və tartarat turşusunun istehsalında məşğul olan dəyirmançı;

 konservlər üçün xammalın yuyulmasında, cəmdək və quş içalatının yuyulmasında, duzlu balığın yuyulmasında məşğul olan ərzaq xammalının yuyucusu;

 çiy qarğıdalı nişastası istehsalında məşğul olan maşın və avadanlıqların sazlayıcısı;

 xırda daşların doğrayıcısı;

 mexanikləşdirilmiş və mexanikləşdirilməmiş qızartma sobalarına və aparatlarına qulluqla, yarımfabrikatların, ərzağın, dənin, yarmanın, paxlalıların, qəhvənin emalında, balıq və balıq məhsullarının qızardılmasında məşğul olan qızardıcı;

 çəllək emalı ilə məşğul olan tüstüverən;

 taranı parafinləyən;

 zirzəmələrdə işləməklə pivə istehsalında, parfümeriya istehsalında, likör-araq istehsalında mayenin qəbulu ilə sintetik yuyucu vasitələrin istehsalında məşğul olan qəbuledici-təhvilverici;

 dekstrin istehsalında, quru südün ələnməsində məşğul olan ələyici;

 şəkər pudrası, kakao ammonium tozu ilə işdə, pektin istehsalında, göbələk tellərinin üyüdülməsində, balıq ununun üyüdülməsində məşğul olan üyüdücü;

 maya istehsalında məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 dəndöyən;

 mexaniki ötürücü olmadıqda balıq unu və piyinin təmizlənməsində, unüyütmə-yarma və qarışıq yem istehsalında məşğul olan separatorçular;

 süd istehsalında mehtərələrin boşaldılmasında, pivənin çənlərə doldurulmasında, marqarin, mayonez və sirkə istehsalında məşğul olan doldurub-boşaldıcı;

 şokolad kütləsinin əl ilə yüklənib-boşaldılmasında məşğul olan qarışdırıcı;

 qoruyucu təbəqələrin, tara təmiri müəssisələrində torbaların seçilməsi ilə məşğul olan çeşidləyici-seçici;

 quruducu kameralara xidmətlə xəndək quruducularında fosforların, mayanın, paxlalıların, meyvələrin qurudulması ilə, Benno-Şilda aparatlarında və dördlentli quruducu Karusel aparatlarında və yarımfabrikat-konsentrat quruducularında yarımfabrikatların-konsentratların, dənin və yarmanın qurudulması ilə odlu quruducularda yetişmiş meyvələrin və giləmeyvələrin qurudulması və balığın, aqarın, aqar studeninin, krimsin, trepanqın, qalaturiyanın, midiyanın və qrebeşokun, soba və quruducu cihazlarda dəniz kələminin qurudulması ilə, qaynadılmış duzun qurudulması ilə məşğul olan quruducu;

 xəmiryoğuran;

 parfümeriya mayelərinin qablara tökülməsi, səpələnən kosmetikanın əl ilə qablaşdırılması, yuyucu vasitələr istehsalında məşğul olan qablaşdırıcı;

 parfümeriya mayelərinin süzülməsində, arakəsilməz istehsalatda, piy və cecənin süzülüb saxlanmasında məşğul olan süzücü;

 marqarin və mayonez istehsalında balıq sənayesinin sahilboyu emalı müəssisələrində piyin soyudulması ilə məşğul olan soyuducu;

 şəkər tozu, təmizlənmiş şəkər, tartarat turşusu, qaynadılmış duz, tük-pərqu xammalı istehsalında məşğul olan sentrifuqaçı.

 

Şərab, spirt və likör-araq məmulatlarının, pivə və alkoqolsuz içkilərin istehsalı:

 

 pektin istehsalında məşğul olan spirtin distilləsi və saflaşdırılması aparatçısı;

 çəlləkqətranlayan aqreqatın maşinisti;

 maya doğrayan aqreqatın maşinisti;

 şirə və şirin içki (suslo) emalçısı;

 texnoloji tutumların və taraların texnoloji emalçısı;

 şərab, spirt, likör, araq məhsulları və pivə istehsalında bilavasitə məşğul olan fəhlələr;

 şərabçılıq tullantılarının emalçısı;

 süzgəclərin kənarlarının nizamlayıcısı;

 maya hazırlayan.

 

Çörəkbişirmə istehsalatı:

 

 səpmə maşinisti;

 sürmə maşınlarının maşinisti;

 bilavasitə sobaların yanında məşğul olan çörəkbişirən;

 metal qəliblərin və təbəqələrin polimerizatorçusu;

 tutumu 300 l-dən artıq sürülən xəmir tabağı olan, dövri fəaliyyət göstərən xəmiryoğuran maşına xidmətlə məşğul olan xəmiri içəri daxil edən.

 

Makaron istehsalı:

 

 uzun boruvari makaron yarımfabrikatlarının kəsicisi.

 

Qənnadı istehsalatı:

 

 çay pektinin emalı üzrə aparatçı;

 kütlənin əl ilə yüklənməsi və boşaldılması işlərində məşğul olan karamelin və drajenin cilalayıcısı;

 kütlənin əl ilə ayrılmasında məşğul olan karamelçi;

 pektinin pıxtalaşdırıcısı;

 əl ilə yoğurmaqla məşğul olan halva yoğurucusu;

 «xolodok» həblərinin formalaşdırılması ilə məşğul olan qəlibçi;

 pektinin ayırıcısı.

 

Nişasta-patka istehsalı:

 

 dekstrin (nişasta yapışqanı) alma aparatçısı;

 nişastanı hissələrə ayıran aparatçı;

 nişastanı təmizləyən aparatçı;

 çökdürmə aparatçısı;

 sulfat turşusu hazırlayan;

 nişastanı turşulaşdıran;

 qarğıdalı dəninin cövhərini çıxaran.

 

Qənd istehsalı:

 

 kəllə qəndləri çıxarıb-doğrayan;

 kəllə qəndlərinin ağardıcısı;

 parça qəndin hazırlayıcısı.

 

Qurudulmuş meyvə və tərəvəzin yeyinti konsentratlarının, qəhvə məhsullarının və ədviyyatların istehsalı:

 

 sirkə emalı aparatçısı;

 dənləri partladan:

 sirkə mayaçısı;

 həll olunan qəhvə xəttində qurutma operatoru;

 ədviyyatların hazırlanmasında məşğul olan fəhlələr;

 konsentratlar üçün qatışıq tərtibçisi;

 qıcqırdıcı;

 qələvi buxar aqreqatının operatoru.

 

Tütün-maxorka və fermentasiya istehsalatı:

 

 Tütün-maxorka və fermentasiya istehsalatlarında məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr.

 

Efir yağı istehsalı:

 

 efir yağlı xammalın fermentasiyası aparatçısı.

 

Çay istehsalı:

 

 çaybükmə maşınlarının maşinisti;

 pres-qəliblərin doldurucusu;

 pres-qəliblərin hazırlayıcısı;

 buğaverən;

 çayqurudan;

 fermentləşdirici.

 

Parfümeriya-kosmetika istehsalatı:

 

 civə presepitatlı krem istehsalında məşğul olan kosmetika kütləsinin bişiricisi;

 parfümeriya kompozisiyalarının və mayelərinin hazırlayıcısı;

 dənəvər kosmetikanın hazırlanmasında məşğul olan kosmetik vasitələrin hazırlayıcısı.

 

Yağ-piy istehsalı:

 

 etanolamin qurğusunun aparatçısı;

 aparatçı-ekstraktçəkən;

 furfurol hazırlanması aparatçısı;

 piyləri hissələrə ayıran aparatçı;

 hidrogençi;

 hidrotatorçu;

 hidrogenizatorçu;

 kürəçi;

 yuyucu vasitələr üçün əsas hazırlayan;

 katalizatorçu;

 lonolinçi;

 sabunbişirən;

 rənghazırlayan;

 salomas bişirən;

 regeneratorçu;

 yuyucu vasitələr qatışığının tərtibçisi.

 

Xörək duzunun çıxarılması və istehsalı:

 

 yaymaçı;

 duzu buğa verən;

 duzqıran;

 duz istehsalında zənginləşdirmə qurğusunun maşinisti;

 duz kombaynının maşinisti;

 duzyığan kombaynın maşinisti;

 göldə duzçıxarma aqreqatlarının maşinisti;

 mexaniki vərdənə maşinisti;

 hovuzlarda duz yükləyicisi;

 hovuzları hazırlayan;

 göldə yol gözətçisi;

 yeraltı işlərdə məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr;

 duzlu suyu kiməyvi təmizləyən reaktorçu;

 duz kürəkləyicisi;

 skipçi;

 duz kombaynında boruçu.

 

Unüyütmə-elevator, yarma və qarışıq yem istehsalatları:

 

 yayıcı;

 məhsulu əzən;

 xırdalayıcı;

 dozatorçu;

 tökücü;

 taxılqurudan;

 toxumların kalibrçisi;

 yarma sovurucusu;

 yarma çeşidləyicisi;

 maqnitçi;

 pnevmatik yükləyici-boşaldıcının maşinisti;

 samanpresləyən və tayavuran maşının maşinisti;

 melasirovçu;

 dəyirmançı;

 taxılyuyan;

 mexaniki kürəkin motorçusu;

 taxıltəmizləyən;

 taxıldöyən;

 saman presləyicisi;

 zənginləşdirmə qatışıqlarının hazırlayıcısı;

 taxılı buğa verən;

 qarğıdalı toxumunu dərmanlayan;

 ələyici;

 silos hazırlayıcısı;

 yumşaq taranın qablaşdırıcısı.

 

Ət və süd sənayesi

 

Ət məhsullarının istehsalı:

 

 vakuum-hidravlik və pnevmatik qurğuların aparatçısı;

 hidroliz və buxar qurğularının aparatçısı;

 yem hazırlamaq üzrə aparatçı;

 yeyinti piylərinin istehsalı aparatçısı;

 texniki xammalın emalı üzrə aparatçı;

 sümük ununun istehsalı üzrə aparatçı;

 əlavə məhsulların termik emalı aparatçısı;

 texniki yun xammalının kimyəvi emalı üzrə aparatçı;

 kalipsolin istehsalı üzrə aparatçı;

 qəssab;

 blanşirçi-qovurmaçı;

 kolbasa məmulatlarının bişiricisi;

 bulyon kubikləri üçün ətbişirən;

 damarçı;

 baytar sanitarı;

 kolbasa məmulatlarının qızardıcısı;

 ət və ət məhsullarının duzlayıcısı;

 bulyon kubikləri üçün kütlənin hazırlayıcısı;

 təbii kolbasa örtüyünün hazırlayıcısı;

 düzümlərin hazırlayıcısı;

 kolbasa məmulatlarının hisləyicisi;

 yemləyici;

 xammalın əl ilə yüklənib-boşaldılmasında məşğul olan kutterovçu;

 iribuynuzlu mal-qara cəmdəklərinin iri hissələrindən və başdan ətin sümükdən ayrılması ilə məşğul olan ət ayırıcısı;

 kolbasa məmulatlarının bişiricisi;

 vetsanbrak emaledicisi;

 kolbasaların qoruyucu örtüklərlə hazır şəklə salıcısı;

 əlavə məhsulların oda vericisi;

 piyəridən;

 mal-qara qəbuledicisi;

 xam piy və sümüyün yuyucusu;

 albumin istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 yapışqan və jelatin istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 sürtkü yağları istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 sanitar sallaqxanalarında məşğul olan fəhlələr;

 texniki fabrikatların istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 gönkonservləşdirmə istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 əlavə məhsulların çeşidləyicisi;

 sümüklərin mişarlayıcısı;

 xammalın əl ilə yüklənməsində məşğul olan ət məhsullarının doğrayıcısı;

 xam piyin çeşidləyicisi;

 farş qarışdırıcısı;

 tullantıların, qanın, bağırsaqların və onların tullantılarının çıxarılması ilə məşğul olan köməkçi fəhlələr.

 

Quş emalı:

 

 soyuducu karusel vannanın aparatçısı;

 yumurta kütləsi üçün quruducu qurğunun aparatçısı;

 dovşan sallaqı;

 quş cəmdəyinin mumlayıcısı;

 tüklərin dozalaşdırılması ilə məşğul olan dozalaşdırıcı;

 tükyolan maşının maşinisti;

 tük-lələk ayıran maşının maşinisti;

 tük emalı maşının maşinisti (universal);

 əməliyyatları əl ilə yerinə yetirməklə məşğul olan melanjçı;

 yastıq üzlərini tük-lələklə dolduran;

 quş cəmdəklərinin ütücüsü;

 diri quş və dovşanları təhvil verənlərdən qəbuledici-çeşidləyici;

 tük-lələk xammalını təhvil verənlərdən qəbuledici;

 diri quşları və dovşanları konveyerə qəbul edən;

 yem hazırlayan;

 mum kütləsinin hazırlayıcısı;

 quşkəsən;

 tük-lələk qatışığının hazırlayıcısı;

 tük qarışığının tərtibi ilə məşğul olan qatışdırıcı;

 tük-lələk xammalının quruducusu;

 dovşan dərilərinin quruducusu;

 tükyığan;

 qəfəsləri təmizləyən;

 tük məmulatlarının təmizləyicisi.

 

Yağ, pendir və süd istehsalı:

 

 quru süd istehsalı aparatçısı;

 südün və digər süd xammalının qatılaşdırılması üzrə aparatçı;

 süd şəkəri istehsalı aparatçısı;

 tunel konveyer yarımavtomat sobalara xidmətlə məşğul olan vafliçi;

 şirəbişirən;

 əl ilə defrostasiya ilə məşğul olan süd məhsullarının defrastatçısı;

 dondurma bərkidicisi;

 qursaq tozunun və yeyinti pepsinin hazırlayıcısı;

 əl işlərində məşğul olan dondurma hazırlayıcısı;

 pendirin yuyulması və təmizlənməsi ilə məşğul olan yumşaq pendir hazırlayan;

 kolbasa pendirinin hisə vericisi;

 açıq tiyanlarda yağın əridilməsində məşğul olan yağ əridicisi;

 pendiri silib-yuyan;

 pendiri parafinləyən;

 mexanikləşmiş sahələrdə məşğul olan süd məhsullarının separatorçu-hazırlayıcısı;

 mexanikləşmiş sahələrdə məşğul olan yumşaq pendirin qarışığının hazırlayıcısı;

 süd şəkərinin quruducusu;

 iri pendirlərin istehsalında məşğul olan pendirtutan;

 pendirduzlayan;

 termostat və xladostat avadanlıqları ilə məşğul olanlar.

 

Balıq sənayesi

 

Balıq sənayesi donanması:

 

 Balıq sənayesi donanmasının bütün növ dəniz, çay və göl gəmilərində üzən, zavod və bazalarında, soyuducularda, doklarda və emalatxanalarda üzmə heyəti və bütün peşələrdən olan (yunqa və şagirdlərdən başqa) fəhlələr.

 Qeyd. Balıq sənayesi donanmasının çay və göl gəmilərində, yeniyetmələr özügetməyən nəqliyyat və buksir gəmilərindəki işləri əvəz etmədən matros vəzifəsində işləyə bilərlər.

 

Balıq, yengəc, dəniz heyvanı və dəniz məhsullarının çıxarılması, emalı və təkrar emalı:

 

 piyi vitaminləşdirən aparatçı;

 piyin və qara ciyərin hidrolizasiyası aparatçısı;

 piyi şüalandıran aparatçı;

 balıq sənayesinin sahil emal müəssisələrində məşğul olan pasterizasiya və sterilizasiya aparatçısı;

 takelaj hazırlayıcısı;

 alqinat natriumun hazırlayıcısı;

 manit hazırlayan;

 ov alətləri ləvazimatının hazırlayıcısı;

 pat hazırlayan;

 torlu ov alətlərinin hazırlayıcısı;

 balığı hisə verən;

 sahilboyu ov ovlayan;

 vətəgə maşın və mexanizmlərinin maşinisti;

 göl maşın və mexanizmlərinin maşinisti;

 yengəc emalçısı;

 dəniz məhsullarının doldurulması və donunun açılmasında krevetlərin, trepanın, qrebeşokun, kalmarın və digər dəniz məhsullarının doğranılması ilə məşğul olan dəniz məhsulları emalçısı;

 dəniz heyvanının emalçısı;

 balıq emalçısı;

 aqar studeninin ağardıcısı;

 sahil balıq emalı müəssisələrində əl presləmə xidmətlə məşğul olan presçi-sıxıcı;

 balıq ununun presləyicisi;

 üzmə vasitələrinin qəbuledicisi;

 ov ləvazimatlarının təmirçisi;

 göl təsərrüfatının balıqçısı;

 hisəvermə kameralarına xidmətdə məşğul olan fəhlələr.

 

Konserv istehsalı:

 

 sterilizasiya aparatçısı;

 sulfidləşdirmə aparatçısı;

 bankaların əl ilə silkələnməsi ilə məşğul olan vibratorçu;

 yayıcı;

 süzmə-doldurma avtomatlarının maşinisti;

 xammalın hazırlayıcısı;

 meyvələrin qələvi ilə təmizləyicisi.

XXVI. Polİqrafİya İstehsalatı

Qəlib prosesləri:

 

 çap qəliblərinin vulkanizatorçusu;

 qalvantopçu;

 çap qəliblərinin oymaçısı;

 mürəttib;

 sətirtökənyığma maşınlarında mürəttib;

 not oymaçısı;

 tökücü;

 dərin çap qəliblərinin yerini dəyişdirən;

 dərin çap qəlibləri silindrinin cilalayıcısı;

 fleksoqrafiya çapı üçün qəliblərin yığıcısı;

 stereotipçi;

 klişe aşındırıcısı;

 dərin çap qəliblərinin aşındırıcısı;

 litofset qəliblərinin cilalayıcısı;

 fotosinkoqraf.

 

Çap prosesləri:

 

 tunclayıcı;

 tunclayıcı maşınlarda, metalloqrafiya və dərin çap maşınlarında məşğul olan çap maşınlarında çapçı-köməkçisi;

 dərin çap çapçısı;

 metalloqrafiya basmalarının çapçısı;

 metalloqrafiya çapının çapçısı.

 

Kitabça bağlama-üzləmə və bəzək prosesləri:

 

 laklama-yapışqanlama maşınının maşinisti;

 kəsici maşınların maşinisti;

 qaynar üsulla naxışlamada məşğul olan çapçı-naxışbasan.

 

Şrift istehsalı:

 

 şrift oymaçısı;

 şrift məhsulunun komplektləşdirici;

 şrift məhsulunu düzəldən.

 

Ümumi peşələr:

 

 metalloqrafiya və dərin çap sexlərində məşğul olan uyğunlaşdırıcı;

 metalloqrafiya və dərin çap qəliblərinə şrifttökmə məhsuluna və tipoqrafik ərintiyə nəzarətlə məşğul olan yarımfabrikatların və hazır məhsulun nəzarətçisi;

 boyaqəzən;

 yığma, stereotip, şrifttökmə sexlərində (sahələrində), aşındırma sahələrində, dərin çap sexlərində (sahələrində) avadanlığın, metalloqrafik çap və tunclayıcı maşınlarda daima sazlama işləri ilə məşğul olan poliqrafiya avadanlığının sazlayıcısı;

 rəngləmə stansiyasının operatoru;

 val tökücüsü;

 preparatorçu;

 tunclayıcı maşınlarda, metalloqrafiya və dərin çap maşınlarında və aqreqatlarda məşğul olan qəbuledici.

XXVII. Nəqlİyyat

Nəqliyyatın bütün növlərinin ümumi peşələri:

 

 relslərin və bəndlərin komplektləşməsi ilə məşğul olan məmulatların və alətlərin komplektləşdiricisi;

 liman və körpülərdə yükləmə-boşaltma işləri ilə məşğul olan mexanizator;

 neft daşıyıcıları yüklərinin qəbuledicisi (qəbul edən-təhvil verən);

 ballyüstradların bəzəyi ilə məşğul olan fəhlələr;

 sıx sürtkü yağlarının istehsalında məşğul olan fəhlələr;

 elektrik avadanlıqlarının təmiri ilə məşğul olan çilingər-elektrik;

 kontakt şəbəkəsinin elektrik montyoru.

 

Dəmiryol nəqliyyatı və metropoliten:

 

 yolun və süni qurğuların cari saxlanması və təmiri üzrə briqadir (sərbəst);

 drezin sürücüsü;

 keçid üzrə növbətçi;

 yolayrıcı postunun növbətçisi;

 stansiya üzrə növbətçi;

 post üzrə növbətçi;

 park üzrə növbətçi;

 çeşidləmə təpəsi üzrə növbətçi;

 yolayrıcı üzrə növbətçi;

 vaqon bölüşdürən dispetçer;

 lokomotiv dispetçeri;

 stansiya (manevr) dispetçeri;

 qatar (qovşaq) dispetçeri;

 enerji dispetçeri;

 drenajçı;

 parovoz ocaqçısı;

 depoda parovoz ocaqçısı;

 konduktor;

 cərəyanverən;

 körpü ustası;

 vaqonlarda texniki xidmət məntəqəsinin ustası;

 enerji təchizatı sahəsinin ustası;

 yolun və torpaq döşəmələrin cari saxlanması üzrə növbətçi;

 elektrovoz maşinisti;

 teplovoz maşinisti;

 parovoz maşinisti;

 avtomotrisin-maşinisti;

 motovoz maşinisti;

 motor-vaqon qatarının maşinisti;

 özüyeriyən dəmir yolu kranının maşinisti;

 yolmaşın və mexanizmlərinin maşinisti;

 zumpf aqreqatının maşinisti;

 yuyucu qurğunun maşinisti;

 qumötürən qurğunun maşinisti;

 döndərici və qaldırıcı maşın-körpünün maşinisti;

 yuyucu-buxarverici stansiyanın maşinisti;

 eskalator maşinisti;

 refrijerator qatarının mexanikləri;

 sərnişin qatarının (seksiyasının) mexanik-briqadiri;

 hərəkətdə olan qatarların yuyucu-xidmətçisi;

 döndərici dairənin motorçusu;

 şlak yığışdıran qurğunun motorçusu;

 mexanikləşdirilmiş yükləmədə, boşaltmada, şpalların daşınması və dəyişdirilməsində, keçirici, körpü və qoruyucu bruslarda, relslərdə, yolayıran ötürücülərin çarpaz və digər elementləri ilə, şpalı elektroşpal boyunaltı ilə vurmaqla, relslərin bağlama şəklində yığılması ilə, dərin və nəm kəsiklərin qazılması, onlarda dayaqların qurulması və sökülməsi ilə, dibin planlaşdırılması və bərkidilməsi, yol ötürücülərinin təmizlənməsi ilə məşğul olan yol və süni qurğuların cari saxlanılması və təmirində yol montyorları və digər fəhlələr;

 defektoskop vaqonunun sazlayıcısı;

 yolölçən vaqonun sazlayıcısı;

 yol maşın və mexanizmlərinin saxlayıcısı;

 yükdaşıyan;

 dəmir yollarını və süni tikililəri yoxlayan;

 defektoskop arabasının operatoru;

 yol ölçüləri üzrə operator;

 mərkəzləşdirmə postunun operatoru;

 vaqonların texniki baxışı məntəqəsinin operatoru;

 çeşidləyici təpənin operatoru;

 stansiya üzrə növbətçi yanında operator;

 vaqon baxıcısı;

 vaqon baxıcısı-təmirçisi;

 qatar elektromontyoru;

 qatar elektromexaniki;

 kükürdlü neftin doldurulması və boşaldılması işlərində məşğul olan vaqon plomblayıcı;

 boruların deşici-üfürücüsü;

 sərnişin vaqonunun bələdçisi;

 xidməti-texniki vaqonun bələdçisi;

 yük müşayiət edən bələdçi;

 işlək vəziyyətdə olmayan lokomotiv və sərnişin vaqonlarını müşayiət edən bələdçi;

 parovozların tiyanlarının yuyucusu;

 sisternləri yuyub-buxara verən;

 vaqonların hərəkət sürətinin nizamlayıcısı;

 vaqonların ayrılmadan təmiri ilə məşğul olan fəhlələr;

 bərpa işləri ilə məşğul olan fəhlələr;

 çeşidləmə təpələrində vaqonun yavaşdırıcılarının təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

 işarəverən;

 qatarların tərtibçisi;

 eskalatora xidmət və təmir üzrə çilingər-elektrik;

 odluğu təmizləməklə məşğul olan şlakçı və parovozların üfürücüsü;

 təchizedici;

 kontakt şəbəkəsinin, dartı yarımstansiyalarının və yüksəkvoltlu xətlərinin təmiri və xidmətində, SÇB qurğularına və çeşidləyici təpələrə xidmətdə məşğul olan elektrik mexaniki və elektrik montyoru;

 elektrik montyoru-releçi.

 

Dəniz donanması:

 

 sahil bosmanı;

 sahil matrosu;

 bütün növ donanmanın üzən heyəti;

 dəniz limanlarında yükləmə-boşaltma işlərini yerinə yetirən kompleks briqadaların fəhlələri (doker-mexanizatorlar, doker-krançılar);

 talman (qəbuledici-təhvil verən).

 

Çay donanması:

 

 bütün növ donanmanın üzən heyəti;

 liman fəhləsi;

 liman fəhlə-krançısı.

 

Mülki aviasiya:

 

 uçma aparatlara xidmət edən aviasiya mexaniki (motorçu);

 uçma təlim xidmətinin aviasiya mexaniki;

 paraşüt-qəza-xilasedici vasitələr üzrə aviasiya mexaniki;

 səyyar təmir üzrə aviasiya mexaniki;

 REİA (radio-elektro və işıq avadanlığı) üzrə aviasiya mexaniki, aviasiya motorçusu, aerodrom fəhləsi;

 su-yağ qızdırıcısı;

 uçuş aparatlarının yuyucusu;

 motorçu-akkumulyatorçu;

 projektorçu;

 mülki aviasiyanın uçuş-qalxma heyətinin işçiləri;

 paraşütlərin yıcığı-təmirçisi;

 təyyarələrin enməsinin işıq-texnika sisteminə xidmət üzrə elektrik mexaniki;

 elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik mexaniki.

 

Avtomobil nəqliyyatı və şose yolları:

 

 avtoqudronatorların maşinistləri;

 avtoqreydlərin maşinistləri;

 asfalt-beton döşəyicilərinin maşinistləri;

 şinlərin montajçısı.

 

Şəhər elektrik nəqliyyatı:

 

 tramvay sürücüsü;

 trolleybus sürücüsü;

 siqnal nişanları ilə iş aparılan yerlərdə çəpərləmə, yolun üst tikiliş konstruksiyasının montajı, demontajı və təmiri ilə məşğul olan yol montyoru.

XXVIII. Rabİtə

 antenaçı-dirəkçi;

 kabelçi-lehimləyici;

 poçt vaqonlarının bələdçisi-elektromontyoru;

 qurğuşun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar (lehimləmə qurğuşundan mufta, əlcək və digər məmulatlar hazırlanması, kabeldən qurğuşunun əl ilə soyulması, qurğuşun qişalı kabelin çəkilməsi, dartılması, sarınması və ona xidmət edilməsi, işlərdə, həmçinin polietilen və polixlorvinil örtüklərdə kabellərin təmiri və qaynağı ilə məşğul olan fəhlələr;

 ötürücü radio, radioteleviziya, radiorele stansiyalarında (mərkəzlərində) və kosmik rabitə stansiyalarında yüksək tezlikli qurğulara xidmətlə məşğul olan fəhlələr;

 xidmət göstərilməyən gücləndirici məntəqələrdə (XGM) avadanlıqların təmiri və profilaktikası ilə məşğul olan fəhlələr;

 radioperator;

 rabitənin kanalizasiya qurğularına xidmət edən fəhlələr;

 rabitənin yeraltı obyektlərində məşğul olan fəhlələr;

 göndərişlərin, torbaların məktub bağlamalarının, dövri mətbuatın, əlavə assortimentli yüklə dolu yeşiklərin qəbulu, verilməsi, emalı və çeşidlənməsi, həmçinin bu göndərişlərin rabitə müəssisələri, poçt vaqonları, aeroportlar və gəmilərlə mübadiləsi ilə məşğul olan rabitə fəhlələri;

 şəhər (yerli) telefon rabitəsinin xətt tikililərinin və abonent qurğularının elektrik montyoru;

 kənd telefon rabitəsinin (KTR) və radiolaşdırmanın xətt tikililəri və abonent qurğularının elektrik montyoru;

 şəhərlərarası rabitə xətlərinin elektromontyoru;

 stansiya radioavadanlığının elektrik montyoru;

 stansiya televiziya avadanlığının elektrik montyoru;

 elektrikqidalandırıcı qurğuların elektrik montyoru.

 Qeyd. Radiotranslyasiya və telefon xətlərində daxili naqillərin və abonent qurğularının quraşdırılması, xidməti və təmiri işlərinə yeniyetmələr elektrik montyoru qismində cəlb oluna bilər.

XXIX. Kənd təsərrüfatı

 baytar-sanitar;

 damazlıq ayğırlara xidmət üzrə mehtər;

 barama toxumu zavodlarında məşğul olan fəhlələr;

 damazlıq buğalara xidmət üzrə operator (maldar);

 qoşulan kənd təsərrüfatı maşınlarında qoşquçu;

 tiryək xaşxaşı plantasiyalarında məşğul olan fəhlələr;

 quyularda, peyin şirəsi quyularında, sisternlarda və digər tutumlarda məşğul olan fəhlələr;

 istilikxanaların daxilində məşğul olan fəhlələr;

 pambığın əl üsulu ilə suvarılmasında məşğul olan fəhlələr;

 tütünün yığılması, daşınması və ilkin emalı ilə məşğul olan fəhlələr.

 Qeyd. 17 yaşdan az olmayan: yeniyetmə oğlanların — 1.4 t.q yuxarı sinfə aid traktorlardan başqa özügedən kənd təsərrüfatı maşınlarının bütün növlərində; qızların — SK-5, SK-6, SKD-5, KS-:, RKS-6 markalı kombaynlarda və 0,6 t.g. çox olmayan sinfə aid traktorları sürmək üçün qəbul olunmuş qaydada vəsiqəsi olduqda, əməyinin tətbiqinə icazə verilir.

XXX. Bədİİ və zərgərlİk məmulatlarının, musİqİ alətlərİnİn İstehsalı

Ümumi peşələr:

 

 moçevino-formaldeqid minalarla, qurğuşun tərkibli boyalarla, həmçinin nitrolakların, nitroboyaların və nitrominaların tətbiqi ilə pulverizasiya rənglənmədə məşğul olan bədii və zərgərlik məmulatlarının laklayıcısı, podnos laklayıcısı və musiqi alətlərinin laklayıcısı-rəngsazı;

 bədii və zərgərlik məmulatlarının tökücüsü;

 elektrik sobasına retort yüklənib və boşaldılması ilə məşğul olan rəsm kömürünün yandırıcısı;

 qurğuşun tərkibli boyalarla, həmçinin nitroboyalar və nitrominaların tətbiqi ilə pulverizatorlarla rəngləməklə məşğul olan rəngsaz;

 qiymətli metalların regeneratorçusu.

 

Zərgərlik-filiqran istehsalatı:

 

 savatın tədarükçüsü;

 gümüş üzrə savatçı.

 

Metaldan bədii məmulatların istehsalı:

 

 çəkisi 10 kq-dan artıq olan iri məmulatların qəliblənməsi ilə məşğul olan bədii tökmənin qəlibçisi.

 

Ağacdan, kapo-köklərdən və tozağacı qabığından bədii məmulatların istehsalı:

 

 nitrolakların tətbiqi ilə pulverizasiya ilə boyamada məşğul olan ağac məmulatlarının pardaxlayıcısı;

 aşındırıcı.

 

Təraş istehsalatı:

 

 təraşçı;

 brilyantların və almazların yuyucusu.

 

Daşdan bədii məmulatların istehsalı:

 

 pərgar və yaxud lent mişarlarında işlərin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan daş mişarlayıcısı;

 pərgar və yaxud lent mişarlarında daşların mişarlanması ilə məşğul olan daş üzrə bıçaqçı;

 çəkisi 10 kq-dan artıq olan məmulatların emalı ilə məşğul olan daş üzrə tokar;

 sərt süxur materiallarının emalında məşğul olan cilalayıcı-pardaxlayıcı.

 

Sümükdən və buynuzdan bədii məmulatların istehsalı:

 

 buynuz lövhəciklərinin düzəldicisi;

 buynuz yonqarlarının üyüdücüsü;

 pərgar mişarında işin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan sümüyün və buynuzun mişarlayıcısı.

 

Heykəltəraşlıq məmulatlarının istehsalı:

 

 qaynaq işlərində məşğul olan misgər-zərbçi.

 

Rəng astarı kətanının və kartonun istehsalı:

 

 quru sink ağardıcılarının ovxalanması ilə, sintetik emulsiyaların hazırlanması ilə məşğul olan rəng astarı tərkiblərinin bişiricisi.

 

Musiqi alətlərinin istehsalı:

 

 buxarlandırma aqreqatlarında və möhkəmlətmə sobalarında məşğul olan musiqi alətləri detallarının əyicisi;

 quru üsulla abraziv dairələrlə məşğul olan sədəf emalçısı.

XXXI. Mədənİyyət müəssİsələrİ, İdarələrİ və təşkİlatları

Kinostudiyalar, telestudiyalar, radiotelemərkəzlər, səsradioverilişi evləri, kinosürət istehsalatı, kinoprokat, kinolaboratoriya:

 

 nitroboyaların, işıqsaçan boyaların və başqa oxşar boyaların tətbiqi ilə pulverizasiya rənglənməsində məşğul olan butafor-dekorator;

 rəngləyici-hidrotipçi;

 qurğuşun qletin və kronun tətbiqi ilə multiplikasiya üçün boyaların hazırlanmasında məşğul olan boyaqəzən;

 nitroboyaların, nitrolakların, işıqsaçan boyaların tətbiqi ilə pulverizasiya rənglənməsində məşğul olan rəngsaz-dekorator;

 üzvi həlledicilərin və kinoyapışqanların tətbiqi ilə işlərdə məşğul olan neqativ quraşdırıcısı;

 üzvi həlledicilərin və kinoyapışqanlarının tətbiqi ilə işlərdə məşğul olan pozitiv quraşdırıcısı;

 pirotexnik-silahçı;

 maqnit zolaqların şirələyicisi.

 

Qramofon vallarının istehsalı

 

Dəyirman-xırdalama sexi:

 

 qaynatma aparatçısı;

 dəyirman-xırdalama sexlərində məşğul olan xammalın hazırlanması və yarımfabrikatların və məhsulun buraxılması aparatçısı;

xırdalayıcı.

 

Presləmə sexi:

 

 plastik kütlədən məmulatların quru üsul ilə cilalanmasında məşğul olan tökmə və presləmə məmulatlarının emalçısı.

 

Mədəni-maarif təşkilatları:

 

 vəhşi heyvanlara qulluq edən fəhlə.

 

Reklam-tərtibat və maket işləri:

 

 nitroboyaların, işıqsaçan boyaların və başqa oxşar boyaların tətbiqi ilə pulverizasiya rənglənməsində məşğul olan teatr-quruluş maketlərinin maketçisi;

 dixloretanın, poliefir qətranlarının, işıqsaçan boyaların tətbiqi ilə işlərin yerinə yetirilməsində, eyni zamanda nitroboyaların tətbiqi ilə pulverizasiya rənglənməsində məşğul olan, reklamların bəzənməsi üzrə rəssam-icraçı;

 dixloretanın, işıqsaçan boyaların tətbiqi ilə məşğul olan şlifçi.

XXXII. Kommunal təsərrüfatı və məİşət xİdmətİ

Su kəməri-kanalizasiya təsərrüfatı:

 

 kanalizasiya qurğularının təmiri ilə məşğul olan bənna;

 pıxtalaşdırıcı;

 ozonatorçu;

 fırlanan barabanlı quruducu sobaların operatoru;

 aerotenklərdə operator;

 biosüzgəclərdə operator;

 lil sahələrində operator;

 metantenalarda operator;

 kanalizasiya qurğularında məşğul olan durulducu hovuzlarda operator;

 qumtutan cihazlarda operator;

 qumtutan və piytutan cihazlarda operator;

 şəbəkədə operator;

 təmizləyici qurğuların operatoru;

 kanalizasiya qurğularında məşğul olan süzgəc operatoru;

 emşerlərdə operator;

 suvarma və süzmə sahələrində operator;

 çöküntünün təmizlənməsi qurğularında operator;

 çöküntünün susuzlaşdırılması qurğularında operator;

 çöküntünün qurudulması qurğusunun operatoru;

 xlorator qurğusunun operatoru;

 xlorator və ozonator avadanlığının təmiri ilə məşğul olan çilingər-təmirçi.

 Qeyd. Avadanlığa məsafədən idarəetmə üsulu ilə xidmət edən operatorlar kimi yeniyetmələrin əməyindən istifadə etmək olar.

 

Şəhərin, qəsəbələrin və yaşayış məntəqələrinin qaz təsərrüfatı:

 

 buxarlandırıcı qurğunun aparatçısı;

 qazbölüşdürən stansiyanın maşinisti;

 qazqolder stansiyasının operatoru;

 qaz avadanlığının istismarı və xidməti üzrə çilingər;

 elektrik-qaz qaynaqçısı-keçirici.

 

Camaşırxanalar:

 

 ütüləyici;

 sentrifuqalarda alt paltarlarının sıxıcısı;

 yuyucu məhlulların hazırlayıcısı;

 altpaltarlarının yuyucusu;

 çirkli alt paltarlarının çeşidlənməsində məşğul olan çeşidləyici;

 ixtisaslaşdırılmış camaşırxanalarda məşğul olan altpaltarlarının quruducusu.

 

Hamamlar:

 

 trapların təmizlənməsi ilə məşğul olan hamamçı.

 

Şəhərlərin sanitar təmizlənməsi:

 

 məişət zibilxanalarında, tökülmə stansiyalarında, yağış suları kanalizasiyalarının təmizlənməsində məşğul olan fəhlələr.

 

Dəfn xidməti:

 

 katafalçı;

 kremasiya sobasının maşinisti;

 dəfn xidmətinin sanitarı.

 

Paltarın kimyəvi təmizlənməsi və rənglənməsi:

 

 yağsızlaşdırma aparatçısı;

 rəngləyici;

 buxarlayıcı-presləyici;

 ləkətəmizləyən;

 quruducu;

 həlledicilərlə təmizləyən.

 

XXXIII. Səhİyyə, tİbbİ-əmək ekspertİzası təşkİlatları, baytarlıq İdarələrİ, tİbbİ elmİ tədqİqat və təhsİl müəssİsələrİ, bakterİyalar və vİruslu preparatların İstehsalı üzrə müəssİsələr və əczaçı fabrİklərİ

 

Səhiyyə və tibb əmək ekspertizası təşkilatları:

 

 təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyalarının (bölmələrinin) səyyar tibb heyəti;

 vərəm, infeksion, dəri-zöhrəvi və psixi xəstələrə, xroniki alkoqolizmdən və narkomaniyadan əziyyət çəkən xəstələrə xidmətlə məşğul olan işçilər;

 uşaq psixiartiya, psixonevrologiya təşkilatlarında, əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu olan uşaqlar üçün təşkilatlarda məşğul olan işçilər;

 leproz (leprozəleyhinə) təşkilatlarda, palatalarda, izolyatorlarda, kabinetlərdə və məntəqələrdə məşğul olan işçilər;

 barooperasiya və çoxyerli barokameralarda məşğul olan işçilər;

 anesteziya-reanimasiya, reanimasiya və intensiv terapiya bölmələrində (palatalarında) məşğul olan işçilər;

 rentgenologiya (o cümlədən flüoroqrafiya), rentgenoradiologiya təşkilatlarında və struktur bölmələrində məşğul olan işçilər;

 zəhərli və çox güclü maddələrlə məşğul olan aptek anbarlarının işçiləri;

 patoloji anatomiya bölmələrində, prozektorlarda, meyitxanalarda və vivariumlarda məşğul olan işçilər;

 qanın, meyit əzalarının və toxumaların konservasiyasında məşğul olan işçilər;

 hidrogen-sulfidli, kükürdlü, karbonlu, naftalan və radonlu vanna otaqlarına xidmətlə məşğul olan işçilər;

 hidrogen-sulfid sularının hazırlanmasında məşğul olan işçilər;

 palçıqların, ozokeritin gətirilməsi, qızdırılması, hazırlanması və buraxılması ilə və brezentlərin yuyulması ilə məşğul olan fəhlələr;

 hidrogen-sulfidli, kükürdlü, karbonhi40ftalan və radonlu vanna otaqlarında məşğul olan orta və kiçik tibb heyəti;

 tibbi-məhkəmə ekspertizasının orta və kiçik tibb heyəti.

 

Tibbi elmi tədqiqat təşkilatları və təhsil müəssisələri, səhiyyə təşkilatlarının laboratoriyaları:

 

 xüsusi təhlükəli infeksiya, bakteriologiya, virusologiya, dərin mikoz və eksperimental sifilis laboratoriyalarında (bölmələrində), zəhərli və çox güclü maddələr istifadə olunan işlərdə məşğul olan işçilər;

 meyit toxumalarının, əzalarının, qanın konservasiyası üzrə laboratoriyalarda, patomorfologiya laboratoriyalarında (bölmələrində, şöbələrində) vivariumlarda, volyerlərdə məşğul olan işçilər.

 

Əczaçılıq fabrikləri (istehsalları):

 

 zəhərli və çox güclü maddələr ilə işlərdə məşğul olan işçilər.

 

Bakteriyalı və viruslu preparatların istehsalı üzrə müəssisələr:

 

 bakteriyalı və viruslu preparatların istehsalında məşğul olan işçilər;

 produsent və titraj heyvanlarına qulluq edən işçilər;

 yoluxulmuş materiallarla işlərdə, eləcə də xəstə heyvanlara xidmətlə məşğul olan işçilər.

 

Baytarlıq təşkilatları:

 

 yoluxucu və yaxud yoluxma şübhəsi olan materiallarla işlərdə, eləcə də xəstə heyvanlara xidmət və onların baytarlıq təşkilatlarında müalicə ilə məşğul olan işçilər.

XXXIV. Əyanİ tədrİs vasİtələrİnİn İstehsalı

 ovçu;

 histologiya, hitologiya, embriologiya və patologiya üzrə işlərdə çalışan fəhlələr;

 meyitlərin emalı aparılan sexlərdə məşğul olan, eləcə də meyit materiallarının daşınmasında, emalında məşğul olan fəhlələr;

 nəm preparat hazırlanmasında, maserasiyada və mikrokəsiklərdə çalışan işçilər.

XXXV. İqtİsadİyyatın bütün sahələrİ üzrə ümumİ peşələr

 avtoklavçı;

 qurğuşunlu akkumulyatorların doldurulması və təmiri ilə məşğul olan akkumulyatorçu;

 çənlərin və digər iri həcmli tutumların qətranlaşması ilə məşğul olan antikorroziyaçı;

 əhəngin söndürülməsi aparatçısı;

 kimyəvi məhlulların hazırlanması aparatçısı;

 xlorlaşdırma aparatçısı;

 bunkerçi;

 antiseptiklərin bişiricisi;

 asfalt kütləsinin bişiricisi;

 bitum bişiricisi;

 qatranın bişiricisi;

 dalğıc;

 avtomobil sürücüsü;

 çirkab və bərk töküntülərin zibil quyularından və heyvanların meyidlərinin çıxardılması ilə məşğul olan yükdaşıyıcı;

 qazçı;

 qaz generatorçusu;

 qazqoruyan;

 asetilen qurğuşunun generatorçusu;

 metal məmulatlarının yapışqanlayıcısı;

 deqazatorçu;

 dezaktivatorçu;

 dezinfeksiyaçı;

 rentgen-qammaqrafiya defektoskopçusu;

 dozimetrçi;

 odunçu;

 yanacağın və yağlama materiallarının doldurucusu;

 yanğınsöndürənlərin doldurucusu;

 külün əl ilə təmizlənməsində məşğul olan külçü;

 balonların sınaqçısı;

 texnoloji peçlərin qazançısı, ocaqçısı və əl ilə yükləməklə qatı yanacaqla işləyən qazanlara və sobalara xidmətlə məşğul olan istehsalat peçlərinin qazançısı;

 istehsalatda qazanların və sobaların isti təmirində məşğul olan bənna-sobadüzəldən;

 yapışqançı;

 kolorçu;

 buğurqadçı;

 insan orqanizminə güclü təsir göstərən maddələrin analizi, tətbiqi və sınağı ilə məşğul olan kimyəvi analiz laborantı;

 plastik kütlənin tökücüsü;

 avtoqaldırıcının maşinisti;

 süxurların dondurulması üzrə ammiak-soyuducu qurğunun maşinisti;

 vaqonçevirənin maşinisti;

 vaqontəmizləyənin maşinisti;

 havatəmizləyici və havasorucu qurğuların maşinisti;

 havabölüşdürücü qurğuların maşinisti;

 qazvuran maşınların maşinisti;

 qaz generatorlu stansiyaların maşinisti;

 daxiliyanma mühərriklərinin maşinisti;

 tüstü sorucularının maşinisti;

 kompressor qurğularının maşinisti;

 buxar və suqızdıran qazanlara xidmətlə məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı);

 kran maşinisti (krançı);

 qaldırıcı-maşinist;

 üzən pnevmatik və hidravlik yükləyici və boşaldıcı maşinisti;

 skreper maşinisti (skreperçi);

 soyuducu qurğuların maşinisti;

 ştabel formalaşdıran maşının maşinisti;

 ekskavator maşinisti;

 eksqauster maşinisti;

 zəhərli maddələrlə, kanalizasiya məhlulları ilə çirklənmiş iş geyimlərinin xüsusi camaşırxanalarda təmiri, təmizlənməsi və yuyulması ilə məşğul olan iş geyimlərinin yuyulması üzrə maşinist;

 kimyəvi və neft məhsulları taraların yuyulması, etilli benzinlə işləyən detalların, hissələrin və motorların yuyulması, assenizasiya maşınlarının yuyulması, həmçinin qabların dezinfeksiya edilməsi ilə məşğul olan yuyucu;

 yüksək gərginlik elektrik mühərriklərinə xidmətlə məşğul olan elektrik mühərriki motoristi;

 balonların maye xlorla və sıxılmış qazla doldurulması ilə məşğul olan balon doldurucusu;

 sianidli məhlulların neytrallaşdırıcısı;

 yeraltı kameralarda və tunellərdə su kəmərləri və avadanlıqlara xidmətlə məşğul olan su kəməri kanalizasiyası şəbəkələrinin yoxlayıcısı;

 sobaların, qazanların, çalovların və digər avadanlıqların bacalarının təmirində odadavamlılarla məşğul olan fəhlə;

 civə lehiminin hazırlanması və bu lehimlə lehimləmə işləri ilə məşğul olan lehimləyici;

 isti metalın tökülməsi və yayılmasında, qurğuşunun, berilin və onların xəlitələrinin əridilməsi sahələrində, eləcə də I, II, III sinif təhlükəli olan kimyəvi maddələrin açıq tətbiqi yerlərində, təhlükəli və toksik yüklərin emalı zamanı nəqliyyatın bütün növlərində bilavasitə məşğul olan yardımçı (nəqliyyat) fəhlələr;

 presləyici;

 plastik kütlədən məmulatların presləyicisi;

 balon qəbuledicisi;

 optik kvant generatorlarının tətbiqi ilə məşğul olan işçilər;

 radioaktiv maddələrlə və ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri ilə məşğul olan işçilər;

 çaxır, spirt, likör-araq məhsullarının və pivənin saxlanması və ticarəti ilə məşğul olan işçilər;

 radiotezlikli elektromaqnit sahələri generatorlarının nizamlanması, sazlanması, sınaqdan keçirilməsi və xidməti ilə bilavasitə məşğul olan işçilər;

 partlayış təhlükəli maddələrin hazırlanması, saxlanması, daşınması və tətbiqi ilə əlaqədar istehsalatlarda və işlərdə çalışan işçilər;

 açıq civənin tətbiqi ilə əlaqədar olan bütün növ işlərdə çalışan fəhlələr;

 pnevmatik alətlərin tətbiqi ilə bütün növ işlərdə məşğul olan fəhlələr;

 sualtı və dalğıc işlərinə xidmətlə məşğul olan fəhlələr;

 şüşə plastiklərin və onlardan məmulatların istehsalında, əsas texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan fəhlələr (nəzarətçi, optik xarakteristikaları əldə edənlərdən başqa);

 sintetik yağ əvəzedicilərinin, deterqentlərin və incə yuyucu vasitələrin istehsalında əsas texnoloji mərhələlərdə və texnoloji avadanlıqlara xidmətlə məşğul olan fəhlələr;

 silahların atəş üsulu ilə sınaqdan keçirilməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

 daima 67 №-li lakın tətbiqi işlərində məşğul olan fəhlələr;

 ağaclara çürüməyə və yanğından mühafizə olunmasına qarşı xüsusi tərkibli məhlulların hopdurulması ilə məşğul olan fəhlələr;

 zəhərli kimyəvi maddələrin hazırlanması, daşınması və istifadə olunması işlərində məşğul olan fəhlələr;

 çirkab və zibil quyularından çirkabların əl ilə çıxarılması, sənaye kanalizasiya şəbəkələrinin və duzluqların təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr;

 işdə peklə məşğul olan fəhlələr;

 etil məhsulu istifadə olunan işlərlə məşğul olan fəhlələr;

 yanacaq-sürtgü və partlayıcı materiallar, zəhərli kimyəvi maddələr, turşular və qələvilər, xlor və xlorlu əhəngi olan ixtisaslaşdırılmış anbarlara xidmətlə məşğul olan fəhlələr;

 yüksəklikdə işləyən fəhlələr;

 bilavasitə bokslarda, insektariyalarda, vivariumlarda işləyən fəhlələr;

 zavod şəraitində lokomotiv və motorlu vaqonların hərəkət sınaqlarında məşğul olan fəhlələr;

 bilavasitə isti plitələrdə, qənnadı sobalarında və elektrikbişirici şkaflarında məşğul olan fəhlələr;

 qəbuledici televiziya antenalarının radiomontyoru;

 işlənmiş yağların regeneratorçusu;

 sıxılmış qazın süzülməsi, neft məhsulları ilə məşğul olan süzücü-tökücü;

 avadanlığın hərəkətdə olan hissələrinin, avtomobil nəqliyyatının, dəmiryolu stansiyalarında vaqonların detal və hissələrinin, toxuculuq istehsalında texnoloji avadanlıqların yağlanması ilə məşğulolan yağlayıcı;

 təkərlərin sökülməsi və yağlanmasında zəhərli kimyəvi maddələrin, çürümüş zibillərin və assenzli yüklərin daşınması, etilli benzinlə işləyən avtomobillərin təmiri ilə məşğul olan çilingər;

 yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər;

 qəza-bərpaetmə işlərinin çilingəri;

 kanalizasiya şəbəkəsinin, su kəmərinin və xüsusi camaşırxanaların təmiri ilə məşğul olan çilingər-santexnik;

 freon və ammonyak kompressorlarının və soyuducu qurğuların təmiri və sınaqdan keçirilməsi ilə məşğul olan çilingər-təmirçi;

 etilli benzinlə işləyən motorların sınağı stansiyalarında texnoloji avadanlıqların təmiri ilə, yeraltı kameralarda, tunellərdə və gəmilərin daxilində, metallurgiya və kimya istehsalatlarında, sexlərində və istehsal sahələrində, plastik kütlə məmulatları istehsalatlarında, xüsusi camaşırxanalarda, isti iş sahələrində, kanalizasiya qurğularında təmirlə məşğul olan çilingər-təmirçi;

 lakların və zamaskaların tərtibi ilə məşğul olan lakların və boya tərtibçisi;

 tərkibində benzold, metanol və onların dervitləri (mürəkkəb spirtlər, tölüol), olan etil, sellüloz, eroksid qətranı, poluetan birləşmələri əsasında, həmçinin tərkibində qurğuşun olan rəngləri və həmçinin «sirman» rəngləri olan boyaların, lakların və zamaskaların tərtibi ilə məşğul olan lakların və boyaların tərtibçisi;

 takelajçı;

 tökmə sexlərinin tunellərində, isti iş sahələrində, dəyirman-elevator və qarışıq yem istehsalatlarında şpeklərə, lentli, dişli və digər transportyorlara xidmət ilə məşğul olan transportyorçu;

 tökmə, metallurgiya və kimya istehsalatlarında, sexlərində və istehsal sahələrində taxta-şalban hazırlanmasında və kimyəvi maddələrin daşınmasında yük nəqledicisi;

 metallurgiya və kimya sexlərində, işin isti sahələrində, plastik kütlə məmulatlarının istehsalında, poliqrafiya istehsalatında, pambığın, yunun ilkin emalı və təkrar xammalın yenidən emalı otaqlarında, I, II, III sinif təhlükəli kimyəvi maddələrdən açıq halda istifadə edilən sahələrdə çalışan istehsal binalarının süpürgəçisi;

 ictimai tualetlərin yığışdırılması ilə məşğul olan xidməti otaq süpürgəçisi;

 dənəvari aşındırıcı maddələrlə işlərdə, balıqların taralara yığılmasında, mətbəə xəlitələrinin və şrift məhsullarının qablaşdırılmasında məşğul olan yığışdırıcı-qablaşdırıcı;

 vaqonçevirənin quraşdırıcısı;

 qazanların, sisternlərin, çənlərin, neftdaşıyan gəmilərin və digər tutumların, piydən, neft məhsullarının və kimyəvi məhsulların qalıqlarından təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici;

 boru təmizləyicisi;

 sobaların və qaz bacalarının təmizləyicisi;

 tozyığan və havadəyişdirici sistemin təmizlənməsi və təmiri ilə məşğul olan təmizləyici;

 xəlitə düzəldicisi;

 quru üsulla abraziv dairələrinin tətbiqi ilə cilalanma işlərində məşğul olan cilalayıcı;

 elektrodçu;

 liftlərin təmiri və texniki xidməti ilə məşğul olan elektromexanik;

 bilavasitə metallurgiya və kimya istehsalatlarında, sexlərində və istehsal sahələrində məşğul olan elektrik avadanlıqlarına xidmət üzrə elektrik montyoru;

 bilavasitə metallurgiya və kimya istehsalatlarında, sexlərində və istehsal sahələrində, camaşırxanalarda, yeniyetmələr üçün müəyyənləşdirilmiş normadan artıq ağırlığın qaldırılması və hərəkət etdirilməsi ilə əlaqədar bütün növ işlərdə avadanlıqların təmiri ilə məşğul olan elektrik montyoru;

 

 Qeyd. Əgər siyahıya fəhlə peşələri ümumi ad altında daxil edilibsə, məsələn: boruların soyuq halda prokatı üzrə yaymaçı poladəridən, quyuların əl ilə qazılması qazmaçısı və s., onda 18 yaşına çatmamış şəxslərin əməyinin tətbiqinin qadağan edilməsi həmin peşələrin əlaltılarına, köməkçilərinə və böyük fəhlələrinə şamil edilir.