Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı və dvlət reyestri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU


I fəsil
mumİ mddəalar

Maddə 1. Qanunun təyinatı

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatının və dvlət reyestrinin aparılmasının hquqi və təşkilati əsaslarını məyyən edir.

Maddə 2. Əsas anlayışlar

2. 0. Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:

2. 0. 1. hquqi şəxs - Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsi ilə bu cr məyyən edilmiş qurumdur;

2. 0. 2. xarici hquqi şəxs - Azərbaycan Respublikasının hdudlarından kənarda yaradılmış hquqi şəxsdir;

2. 0. 3. hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurum - hquqi şəxs kimi dvlət qeydiyyatına alınması və dvlət reyestrinə daxil edilməsi n qanunvericiliklə məyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına mraciət edən şəxs və ya şəxslər qrupudur;

2. 0. 4. nmayəndəlik - Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsi ilə bu cr məyyən edilmiş qurumdur;

2. 0. 5. filial - Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsi ilə bu cr məyyən edilmiş qurumdur;

2. 0. 6. təsis sənədləri - hquqi şəxsin və bu Qanunda gstərilən digər mvafiq qurumların yaradılmasının və fəaliyyətinin hquqi əsaslarını təşkil edən sənədlərdir;

2. 0. 7. hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı - Azərbaycan Respublikasının ərazisində hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların, habelə xarici hquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaratdıqları nmayəndəlik və ya filialların hquq qabiliyyətinin təsdiq edilməsi, hquqi statusunun məyyənləşdirilməsi və onlar barəsində məlumatların (qeydlərin) hquqi şəxslərin vahid dvlət reyestrinə daxil edilməsidir;

2. 0. 8. hquqi şəxslərin dvlət reyestri - Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyata alınmış hquqi şəxslər, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filialları, eləcə də Azərbaycan Respublikasının ərazisində dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxslərin nmayəndəlik və filialları və digər qurumları barəsində vahid məlumatlar (qeydlər) məcmusudur;

2. 0. 9. kommersiya və qeyri-kommersiya hquqi şəxsləri - Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsi ilə bu cr məyyən edilmiş qurumlardır.

Maddə 3. Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı və dvlət reyestri haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasında hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı və dvlət reyestri haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının Mlki Məcəlləsindən, habelə Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq mqavilələrdən ibarətdir.

Maddə 4. Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatının və dvlət reyestrinin aparılmasının mumi qaydaları

4. 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurum, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəliyi və ya filialı dvlət qeydiyyatına alınmalı və dvlət reyestrinə daxil edilməlidir. Kommersiya təşkilatları, habelə xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlikləri və ya filialları yalnız dvlət qeydiyyatına alındıqdan sonra fəaliyyət gstərə bilərlər.

4. 2. Azərbaycan Respublikasında dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filialları və digər qurumları dvlət reyestrinə daxil edilməlidir.

4. 3. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filiallarının dvlət qeydiyyatına alınması n Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş məbləğdə və qaydada, kommersiya və qeyri-kommersiya hquqi şəxslərinin xsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, dvlət rsumu tutulur. Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatının və dvlət reyestrinin aparılması işinin təkmilləşdirilməsi, dvlət qeydiyyatını və dvlət reyestrini aparan orqanın maddi-texniki bazasının mhkəmləndirilməsi məqsədi ilə həmin rsumun 15 faizi Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanının xsusi hesabına keirilir.

4. 4. Dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxslər, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və filialları, habelə Azərbaycan Respublikasında dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxslərin nmayəndəlik və filialları dvlət reyestrinə rsumsuz daxil edilir. Dvlət reyestrində dəyişikliklər rsumsuz aparılır.

II fəsil
Hquqİ şəxslərİn dvlət qeydİyyatı

Maddə 5. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun dvlət qeydiyyatına alınması barədə mraciət

5. 1. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun dvlət qeydiyyatına alınması n Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə mraciət edilməlidir.

5. 2. Ərizə təsisi (bir neə təsisi olduqda isə, btn təsisilər) və ya onun (onların) mvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır və notariat qaydasında təsdiqlənir.

5. 3. Ərizədə aşağıdakılar gstərilir:

5. 3. 1. təsisi (təsisilər) fiziki şəxs olduqda - onun (onların) adı, soyadı, atasının adı, yaşadığı yer, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nmrəsi və verilmə tarixi;

5. 3. 2. təsisi (təsisilər) hquqi şəxs olduqda - onun (onların) adı, olduğu yer və qeydiyyat nmrəsi;

5. 3. 3. ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda habelə onun adı, soyadı, atasının adı, yaşadığı yer, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nmrəsi və verilmə tarixi və vəkalətnamə haqqında məlumatlar.

5. 4. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

5. 4. 1. təsis sənədləri - hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsisisi (təsisiləri) və ya onun (onların) səlahiyyətli nmayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi, həmin qurumun yaradılması və nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında qərar (qərarda hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun təsisiləri tərəfindən onun təsis edilməsi niyyəti, birləşmə, ayrılma və blnmə zamanı yeni hquqi şəxs yaradılarkən yenidən təşkilin şərtləri, nizamnamənin təsdiq edilməsi, təyin edildiyi halda, qanuni təmsili və onun səlahiyyətləri, habelə təsisilər tərəfindən zəruri hesab edilən digər məsələlər gstərilməli və bu qərar btn təsisilər tərəfindən imzalanmalıdır);

5. 4. 2. dvlət rsumunun dənilməsi haqqında sənəd;

5. 4. 3. təsisi hquqi şəxs olduqda - onun dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dvlət reyestrindən ıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti.

5. 4. 4. icraedici və sərəncamverici səlahiyyətlərə malik olan qanuni təmsilinin adı, soyadı, atasının adı, yaşayış yeri barədə məlumatları əks etdirən və onun təmsililik səlahiyyətini təsdiq edən sənəd, habelə notariat qaydasında təsdiq edilmiş imza nmunələri;

5. 4. 5. hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun hquqi nvanını təsdiq edən sənəd;

5. 4. 6. qanunla xsusi olaraq nəzərdə tutulduğu halda, digər sənədlər.

5. 5. Yenidən təşkil nəticəsində yaradılan qurumların dvlət qeydiyyatına alınması barədə ərizəyə habelə aşağıdakılar əlavə edilir:

5. 5. 1. yenidən təşkil haqqında qərar;

5. 5. 2. təhvil aktı və ya blnmə balansı;

5. 5. 3. mətbuatda mvafiq elanın dərc olunması barədə məlumat.

5. 6. Ərizə surəti ilə birlikdə təqdim edilir. Ərizənin əsli Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanında saxlanılır, surəti isə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ərizənin əslinin qəbul edilməsi vaxtını gstərən qeydlə mraciət etmiş şəxsə qaytarılır. Ərizənin qəbul edilməsi hər hansı digər formada da təsdiq oluna bilər.

5. 7. Hquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş hallarda məhkəmənin qərarı əsasında yenidən təşkil edildikdə, məhkəmənin qanuni qvvəyə minmiş qərarı, bu Qanunun 5. 5-ci maddəsinin tələblərinə riayət edilməklə, həmin hquqi şəxsin dvlət qeydiyyatına alınması n əsasdır. Bu halda dvlət qeydiyyatı bu Qanunun 8-ci maddəsində gstərilmiş mddətdə həyata keirilməlidir.

Maddə 6. Xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filiallarının dvlət qeydiyyatının xsusiyyətləri

6. 1. Xarici hquqi şəxsin nmayəndəliyinin və ya filialının dvlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunun 5-ci maddəsində gstərilən sənədlərdən əlavə aşağıdakılar təqdim olunmalıdır:

6. 1. 1. nmayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici hquqi şəxs və ya onun səlahiyyətli nmayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə (nmayəndəliyin və ya filialın əsasnaməsində onu yaradan xarici hquqi şəxsin adı, olduğu yer, qeydiyyat nmrəsi və qeydiyyat tarixi, nmayəndəliyin və ya filialın hquq və vəzifələri, idarə olunma və ləğv olunma qaydası və təsisi tərəfindən zəruri hesab edilən digər məsələlər gstərilməlidir);

6. 1. 2. nmayəndəliyin və ya filialın yaradılması haqqında onu yaradan xarici hquqi şəxsin qərarı;

6. 1. 3. nmayəndəliyin və ya filialın təsisisi olan hquqi şəxsin qeydiyyatını təsdiq edən sənəd - ticarət reyestrindən ıxarış (qeydiyyat şəhadətnaməsi və s. ). Bu halda həmin sənəd hquqi şəxsin yerləşdiyi lkədə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nmayəndəliyi və ya bu lkədə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər lkənin diplomatik nmayəndəliyi tərəfindən (belələri olmadıqda, mstəsna hal kimi Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada leqallaşdırılmalıdır;

6. 1. 4. nmayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici hquqi şəxs tərəfindən verilmiş etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

6. 1. 5. nmayəndəliyin və ya filialın rəhbərinin təyin edilməsi barədə həmin nmayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici hquqi şəxsin qərarının əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

6. 2. Notariat qaydasında təsdiq edilməsi nəzərdə tutulmuş sənədlər xarici lkələrin notariusunda təsdiq edildiyi halda, bu Qanunun 6. 1. 3-c maddəsində məyyən edilmiş qaydaya əməl olunmalıdır.

Maddə 7. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən xarici investisiyalı qurumun dvlət qeydiyyatının xsusiyyətləri

7. 1. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən xarici investisiyalı qurumun dvlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunun 5-ci maddəsində gstərilən sənədlərdən əlavə, aşağıdakılar təqdim olunmalıdır:

7. 1. 1. təsisi xarici hquqi şəxsdirsə, onun qeydiyyatını təsdiq edən sənəd - ticarət reyestrindən ıxarış, qeydiyyat şəhadətnaməsi və s. (bu halda həmin sənəd hquqi şəxsin yerləşdiyi lkədə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nmayəndəliyi və ya bu lkədə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər lkənin diplomatik nmayəndəliyi tərəfindən (belələri olmadıqda, mstəsna hal kimi Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada leqallaşdırılmalıdır);

7. 1. 2. təsisi əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, habelə bu Qanunun 7. 1. 1-ci maddəsində məyyən edilmiş qaydada leqallaşdırılmış, vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı, yaxud hər hansı nc lkədə təsərrfat fəaliyyəti ilə məşğul olmasını təsdiq edən sənəd.

7. 2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayış hququ əldə etmiş əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər təsis etdikləri xarici investisiyalı qurumun dvlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunun 5-ci maddəsində məyyən edilmiş qaydada sənədləri Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər.

Maddə 8. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun dvlət qeydiyyatına alınması qaydası

8. 1. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının dvlət qeydiyyatı, bir qayda olaraq, 40 gndən gec olmayaraq həyata keirilməlidir.

8. 2. Dvlət qeydiyyatına alınması n ərizə və ona əlavə edilməli olan sənədlər Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən baxılması n qəbul edilir və 30 gn mddətində onların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına uyğunluğu yoxlanılır. Mstəsna hallarda yoxlama zamanı əlavə araşdırma aparılması zərurəti yarandıqda, bu mddət daha 30 gnə qədər artırıla bilər.

8. 3. Təqdim edilmiş sənədlərdə hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının dvlət qeydiyyatına alınması n imtinaya səbəb olmayan atışmazlıqlar aşkar edildikdə, Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin sənədləri mraciət etmiş şəxsə qaytarmaqla, bu atışmazlıqların aradan qaldırılması n əlavə olaraq 20 gn mddət təyin edir. İmtinaya səbəb olmayan btn atışmazlıqlar eyni vaxtda aşkar edilməli və aradan qaldırılması n mraciət edənə təqdim edilməlidir.

8. 4. Təqdim edilmiş sənədlər yoxlanıldıqdan və ya həmin sənədlərdə aşkar edilmiş atışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra 10 gndən gec olmayaraq mraciət edənə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya dvlət qeydiyyatına alınmasından imtina (qanunvericiliyin həmin imtinaya səbəb olmuş mddəaları gstərilməklə və izah edilməklə) barədə yazılı məlumat verilir.

8. 5. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən quruma, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialına bu Qanunla məyyən edilmiş mddətdə dvlət qeydiyyatına alınmasından imtina barədə cavab verilmədikdə, həmin qurum dvlət qeydiyyatına alınmış hesab olunur. Bu halda Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı 10 gndən gec olmayaraq mraciət edənə dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə verməlidir.

8. 6. Bu Qanunla məyyən edilmiş mddətlər hesablanarkən qeyri-iş gnləri nəzərə alınmır.

Maddə 9. Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması

9. 1. Hquqi şəxslərin, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalıdır.

9. 2. Dəyişikliyin qeydiyyata alınması n həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 gndən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə mraciət edilməlidir. Ərizədə, baş vermiş dəyişiklik gstərilməli və həmin dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər təqdim edilməlidir. Dəyişiklik bu Qanunun 11. 3-c maddəsinin tələblərinə zidd olmadıqda, mvafiq icra hakimiyyəti orqanı 5 gn mddətində dəyişikliyi qeydiyyata alır.

Maddə 10. Yenidən qeydiyyat

10. 1. Hquqi şəxslərin, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filiallarının hquqi nvanı bir inzibati ərazi vahidindən digərinə dəyişdikdə, qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanında reyestrə daxil edilir və ona yeni reyestr nmrəsi verilir.

10. 2. Qanunvericiliklə məyyən edilmiş digər hallarda da yenidən qeydiyyat aparıla bilər.

Maddə 11. Qanunun tətbiqi zamanı qanunuluğun təminatı

11. 1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş əsaslardan başqa hər hansı digər əsasa grə, hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filiallarının dvlət qeydiyyatına alınmasından və dvlət reyestrinə daxil edilməsindən, eləcə də dvlət reyestrində dəyişikliklər edilməsindən imtinaya yol verilmir.

11. 2. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının, habelə Azərbaycan Respublikasında dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının yaradılmasının məqsədəuyğun olmaması mlahizələrinə grə onların mvafiq olaraq dvlət qeydiyyatına alınmasından və dvlət reyestrinə daxil edilməsindən imtinaya yol verilmir.

11. 3. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının dvlət qeydiyyatına alınmasından, Azərbaycan Respublikasında dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının dvlət reyestrinə daxil edilməsindən, habelə təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dvlət qeydiyyatına alınmasından yalnız aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:

11. 3. 1. Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunmuş sənədlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına zidd olduqda;

11. 3. 2. hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların məqsədləri, vəzifələri və fəaliyyət formaları qanunvericiliyə zidd olduqda;

11. 3. 3. firma adlarının qorunması haqqında qanunvericiliyin tələbləri pozulduqda və ya eyni adlı qeyri-kommersiya təşkilatı qeydiyyata alınmış olduqda;

11. 3. 4. Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsis sənədlərində aşkar edilmiş atışmazlıqlar bu Qanunun 8. 3-c maddəsində məyyən olunmuş mddət ərzində aradan qaldırılmadıqda.

11. 4. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının, habelə Azərbaycan Respublikasında dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxsin nmayəndəliyinin və ya filialının mvafiq olaraq dvlət qeydiyyatına alınması və dvlət reyestrinə daxil edilməsi, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dvlət qeydiyyatına alınması n bu Qanunda gstərilməyən sənədlərin tələb olunmasına yalnız o halda yol verilir ki, belə sənədlərin təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş olsun.

11. 5. Hquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının, habelə Azərbaycan Respublikasında dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxsin nmayəndəliyinin və ya filialının mvafiq olaraq dvlət qeydiyyatına alınmasından və dvlət reyestrinə daxil edilməsindən, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dvlət qeydiyyatına alınmasından qanunsuz imtina və ya yayınma barədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada yuxarı orqana və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

III fəsil
Hquqİ şəxslərİn dvlət reyestrİ

Maddə 12. Hquqi şəxslərin dvlət reyestrinin əsas prinsipləri

12. 1. Hquqi şəxslərin dvlət reyestri Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən aparılır.

12. 2. Hquqi şəxslərin dvlət reyestri vahid forma, metod və prinsiplər əsasında aparılır.

12. 3. Hquqi şəxslərin dvlət reyestri Azərbaycan Respublikasının vahid informasiya ehtiyatıdır və onun mhafizəsi və istifadəsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir və təmin olunur.

12. 4. Hquqi şəxslərin dvlət reyestri kağız və elektron daşıyıcılarda tərtib edilir.

12. 5. Kağız və elektron daşıyıcılardakı qeydlər arasında ziddiyyət olduqda, qanunvericilikdə digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, kağız daşıyıcılardakı qeydlər stn qvvəyə malik olur.

12. 6. Dvlət reyestrinin elektron daşıyıcılarda tərtib edilməsi vahid təşkilati, metodoloji və texniki-proqram prinsiplərinin tətbiqinə əsaslanmaqla, dvlətin digər informasiya sistemləri və şəbəkələri ilə onun qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə fəaliyyət gstərməsini təmin edir.

12. 7. Hquqi şəxslərin, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filiallarının dvlət qeydiyyatına alınması məqsədi ilə dvlət reyestrini aparan orqanın sorğusu əsasında Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həmin qurumlar n eyniləşdirmə kodu alınır və onlar həmin kod altında reyestrə daxil edilir.

12. 8. Dvlət reyestri aşağıdakılardan ibarətdir:

12. 8. 1. hquqi şəxslərin, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filiallarının təşkili, qeydiyyatı, yenidən təşkili, ləğv edilməsi barədə məlumatlar;

12. 8. 2. təsis sənədlərində dəyişikliklər edilməsi barədə məlumatlar;

12. 8. 3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxsin nmayəndəliyi və ya filialı, habelə digər qurumları barədə məlumatlar;

12. 8. 4. qanunvericiliklə məyyən edilmiş və saxlanmaq n qeydiyyat orqanına təqdim edilmiş sənədlər toplusu.

12. 9. Hquqi şəxslərin dvlət reyestri vahiddir, illər zrə və Azərbaycan Respublikasının hər bir inzibati ərazi vahidi (rayon və ya şəhər) zrə aparılır. Kommersiya və qeyri-kommersiya hquqi şəxslərinin reyestri ayrı aparılır. Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə dvlət reyestri digər meyarlar zrə də aparıla bilər.

12. 10. Dvlət qeydiyyatının ərazi aidiyyəti hquqi şəxsin, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının hquqi nvanı əsasında məyyən edilir.

12. 11. Dvlət reyestrinin aparılması qaydası, dvlət reyestr kitabının, dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin və dvlət reyestrindən ıxarışın, saxlanmaq n təqdim olunan imza nmunələrinin formaları və ərizənin məzmunu Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.

Maddə 13. Dvlət qeydiyyatına alınmanı və dvlət reyestrinə daxil edilməni təsdiq edən sənəd

13. 1. Dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxsə, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialına Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onun dvlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən sənəd - dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə verilir.

13. 2. Dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxs, habelə xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialı barəsində dvlət reyestrinə daxil edilmiş məlumatlar dvlət reyestrindən ıxarışla təsdiq edilir.

13. 3. Dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya dvlət reyestrindən ıxarış mhrn, ştampın, firma blankının, əmtəə nişanının hazırlanması, habelə bank hesabının aılması və Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında qeydiyyata alınması n əsas sənəddir və bunlar n hər hansı əlavə sənəd tələb edilmir.

Maddə 14. Dvlət reyestrinə daxil edilən məlumatlar

14. 1. Dvlət reyestrində aparılan yazıda reyestrə daxil edilmiş qurumlar barəsində aşağıdakı məlumatlar əks etdirilməlidir:

14. 1. 1. qurumun adı (firma);

14. 1. 2. qurumun hquqi nvanı;

14. 1. 3. qurumun təşkilati-hquqi forması;

14. 1. 4. maliyyə ili;

14. 1. 5. qurumun eyniləşdirmə kodu;

14. 1. 6. qurumun hər bir təsisisinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri; təsisi hquqi şəxsdirsə, onun adı, hquqi nvanı və qeydiyyatı haqqında məlumatlar;

14. 1. 7. qurumun hər bir qanuni təmsilisinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri;

14. 1. 8. hquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının hdudlarından kənarda yaratdığı qurumların olduğu yer, təşkilati-hquqi forması və qeydiyyatı haqqında məlumatlar.

14. 2. Dvlət reyestrində hquqi şəxslər, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filialları n bu Qanunun 14. 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatlardan əlavə, hquqi şəxsin təşkilati-hquqi formasından asılı olaraq aşağıdakı məlumatlar gstərilməlidir:

14. 2. 1. kommandit ortaqlığında - hər bir kommanditinin mayasının miqdarı;

14. 2. 2. məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə və ya səhmdar cəmiyyətində - nizamnamə kapitalının miqdarı, hər bir təsisinin mayasının miqdarı, mşahidə şurası yaradıldığı halda, onun hər bir zvnn adı, soyadı, atasının adı və yaşayış yeri;

14. 2. 3. qeyri-kommersiya təşkilatlarında - fəaliyyət predmeti və məqsədləri, fəaliyyət ərazisi, fondlarda - himayəilər şurasının zvləri, fondun nizamnamə kapitalı və təsisilərin əmlak paylarının həcmi haqqında məlumatlar.

Maddə 15. Dvlət reyestrindən ıxarışlar

15. 1. Dvlət qeydiyyatına alınmış hər bir hquqi şəxs, habelə xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filialı və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyata alınmış hquqi şəxsin yaratdığı qurumlar barədə məlumatlar dvlət reyestrinə daxil edildikdən sonra dvlət qeydiyyatına alınması və dvlət reyestrinə daxil edilməsi n təqdim edilmiş sənədlər arxivə verilir.

15. 2. Dvlət qeydiyyatına və (və ya) dvlət reyestrinə daxil edilmiş hər bir quruma Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onun dvlət qeydiyyatına alındığı və ya dvlət reyestrinə daxil edildiyi vaxtdan ən geci 3 gn keənədək dvlət reyestrindən ıxarış gndərilməlidir.

15. 3. Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dvlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan ən geci 3 gn keənədək mraciət etmiş şəxsə dvlət reyestrindən ıxarış verilməlidir.

15. 4. Dvlət reyestrindən ıxarışda gstərilən məlumatların həcmi Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.

15. 5. Dvlət reyestrindən ıxarışı almış şəxs onun dzgnlyn yoxlamalı və yanlışlıq aşkar etdikdə, ıxarışın verildiyi vaxtdan 3 həftə mddətində bu barədə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir. Mvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin yanlışlığın aşkar edilməsi barədə məlumatı yoxlamalı və dvlət reyestrində mvafiq dzəlişlər aparmalıdır.

15. 6. Dvlət reyestrindən ıxarışdakı hər hansı yanlışlıq barədə bu Qanunun 15. 5-ci maddəsində gstərilmiş mddətdə məlumat verilmədikdə, dvlət reyestrindəki yazı Azərbaycan Respublikasının rəsmi qəzetində dərc edilir.

15. 7. Dvlət reyestrindən ıxarışlar sorğu əsasında nc şəxslərə də verilir.

15. 8. Dvlət reyestrindən ıxarışlar sənədlərin surəti şəklində də verilə bilər. Sənədlərin surəti, dvlət orqanları və təsisilər istisna olmaqla, digər şəxslərə rsum dənilməklə verilir.

Maddə 16. Hquqi şəxsin, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialının reyestrdən ıxarılması

16. 1. Hquqi şəxs, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialı qanunvericiliklə məyyən edilmiş hallarda və qaydada ləğv edildikdə və ləğvetmə tədbirləri həyata keirildikdən sonra onların reyestrdən ıxarılması barədə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə mraciət edilməlidir.

16. 2. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

16. 2. 1. ləğvetmə qərarı;

16. 2. 2. Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilməsi təsdiq olunmuş balans və ya vergi bəyannaməsi;

16. 2. 3. Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanının son vergi yoxlamasının nəticələri barədə məlumat;

16. 2. 4. qurumun dvlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) əsli və mhr;

16. 2. 5. qurumun ləğvi barədə məlumatın mətbuatda dərc olunmasını təsdiq edən sənəd;

16. 2. 6. hquqi şəxs yenidən təşkil formasında ləğv edildikdə, bu Qanunun 16. 2. 2 və 16. 2. 3-c maddələrində nəzərdə tutulmuş sənədlər istisna olmaqla, mvafiq olaraq təhvil aktı və ya balansının surəti;

16. 2. 7. qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu hallarda, digər sənədlər.

16. 3. Ərizə təsisilər, yaxud ləğvetmə komissiyasının səlahiyyətli zvləri tərəfindən imzalanır və təqdim edilir.

16. 4. Ərizə surəti ilə birlikdə təqdim edilir. Ərizənin əsli Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanında saxlanılır, surəti isə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ərizənin əslinin qəbul edilməsi vaxtını gstərən qeydlə mraciət etmiş şəxsə qaytarılır. Ərizənin qəbul edilməsi hər hansı digər formada da təsdiq oluna bilər.

16. 5. Ləğvetmə barədə zəruri sənədlər təqdim edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır və atışmazlıq aşkar edilmədikdə, ərizəni aldığı vaxtdan 7 gn mddətində qurumun reyestrdən ıxarılması barədə qərar qəbul edir.

16. 6. Təqdim olunmuş sənədlərdə atışmazlıq aşkar edildiyi halda, bu barədə mraciət etmiş şəxslərə yazılı məlumat verilir və atışmazlığın aradan qaldırılması tələb olunur.

16. 7. atışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı bu Qanunun 16. 5-ci maddəsində məyyən edilmiş mddətdən gec olmayaraq qurumun reyestrdən ıxarılması haqqında qərar qəbul edir və bu barədə mraciət etmiş şəxslərə məlumat verir. Qurumun ləğv edilməsi barədə reyestrdə mvafiq qeydlər aparılır.

16. 8. atışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məlumat verilmədikdə, qurum 60 gn ərzində reyestrdən ıxarıla bilməz.

Maddə 17. Dvlət qeydiyyatı barədə məlumatlandırma

17. 0. Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı:

17. 0. 1. hquqi şəxsi, xarici hquqi şəxsin nmayəndəlik və ya filialını dvlət qeydiyyatına aldıqdan və dvlət reyestrinə daxil etdikdən sonra bu barədə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına hər ay məyyən edilmiş formada məlumat gndərir;

17. 0. 2. qanunvericiliklə məyyən edilmiş hallarda dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxslər ləğv edildikdə və ya dvlət reyestrindəki yazılar ləğv edildikdə, Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına bu barədə məlumat verir.

Maddə 18. Dvlət reyestrinin aşkarlığı

18. 1. Hər bir şəxs dvlət reyestrindəki yazılarla tanış olmaq, dvlət reyestrindən ıxarışı və qeydiyyat n təqdim olunmuş sənədlərin surətlərini tələb etmək hququna malikdir. Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı istənilən maraqlı şəxsin tələbi ilə hquqi şəxsin dvlət qeydiyyatına alınması və ya alınmaması barədə məlumat verməlidir.

18. 2. Hquqi şəxslərin, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və filiallarının dvlət qeydiyyatına alınması və dvlət reyestrinə daxil edilməsinə dair, habelə hquqi şəxslərin təşkili və fəaliyyəti ilə əlaqədar dərc edilməsi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər məlumatlar mumi tanışlıq n rəsmi dvlət qəzetində dərc edilir.

IV fəsil
Yekun mddəalar

Maddə 19. Bu Qanunun pozulmasına grə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərinin pozulması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 20. Qanunun qvvəyə minməsi

20. 1. Bu Qanun dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

20. 2. Bu Qanunun tələbləri dvlət qeydiyyatına alınması və dvlət reyestrinə daxil edilməsi qaydası xsusi qanunvericilik aktı ilə tənzimlənən hquqi şəxslərə şamil edilmir.

20. 3. "Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı haqqında" 1996-cı il 6 fevral tarixli, 17-IQ saylı Azərbaycan Respublikasının Qanunu qvvəyə minənədək başqa dvlət orqanlarında dvlət qeydiyyatına alınmış hquqi şəxslərin qeydiyyat sənədləri bu Qanun qvvəyə mindiyi gndən 1 il mddətində onları qeydiyyata almış orqanlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına təhvil verilməlidir. Bu sənədlər həmin hquqi şəxslər və ya onların təsisiləri tərəfindən də təqdim edilə bilər.

20. 4. Bu Qanun qvvəyə mindikdən sonra 6 ay mddətində btn hquqi şəxslər, xarici hquqi şəxslərin nmayəndəlik və ya filialları z qanuni təmsililəri haqqında məlumatları, onların imza nmunələrini, əvvəllər bu məlumatlar təqdim edilməmişsə, Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməlidirlər.

20. 5. Bu Qanun qvvəyə mindiyi gndən "Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı haqqında" 1996-cı il 6 fevral tarixli, 17-IQ saylı Azərbaycan Respublikasının Qanunu qvvədən dşmş hesab edilir.

 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 dekabr 2003-c il
№ 560-IIQ