AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

1917050000007900

 

Bakı şəhəri 08 may 2019-cu il

 

KOB klaster şirkətinin meyarlarının təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Kiik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nmrəli Fərmanının 8.1.1-ci yarımbəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 17-ci hissəsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR

 

1. KOB klaster şirkətinin meyarları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Hquq departamentinə tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə gndərilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Media və kommunikasiya mərkəzinə tapşırılsın ki, bu Qərar Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrində dərc edildikdən sonra bu Qərarla təsdiq edilmiş normativ hquqi aktın Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında yerləşdirilməsini təmin etsin.

4. Qərarın icrasına nəzarəti z zərimdə saxlayıram.

 

 

Nazir,

2-ci dərəcəli dvlət vergi xidməti mşaviri Mikayıl Cabbarov

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 8 may 2019-cu il tarixli 1917050000007900 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

KOB klaster şirkətinin meyarları

 

1. mumi mddəalar

 

Bu Meyarlar Azərbaycan Respublikasının Kiik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nmrəli Fərmanının 8.1.1-ci yarımbəndinə əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının mlki qanunvericiliyinə uyğun kommersiya hquqi şəxs kimi KOB klaster şirkətinin meyarlarını məyyən edir.

 

2. KOB klaster şirkətinin meyarları

 

2.1. KOB klaster şirkəti kimi aşağıdakı vergi dəyiciləri ıxış edir:

2.1.1. Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dvlətə məxsus olan hquqi şəxslər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada kommersiya hquqi şəxs kimi dvlət qeydiyyatına alınan;

2.1.2. əhəmiyyətli qərarların Azərbaycan Respublikasının Kiik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) ilə razılaşdırmaqla yerinə yetirməsi nizamnaməsində əks edilən;

2.1.3. həyata keiriləcək KOB klaster layihəsinin ərivəsində KOB klaster şirkətinin qarşılıqlı surətdə asılı olmayan azı 10 mikro, kiik və orta sahibkarlıq subyekti ilə təsərrfat əqdlərini bağlaması və klaster zrə hazırlanan məhsulun xammal və materialının dəyərinin 50 faizinin klasterin iştirakısı olan yerli istehsalılardan təchiz edilməsi;

2.1.4. fəaliyyət sahəsinin aşağıdakı 3 istiqamətdən birinə uyğun olması:

2.1.4.1. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilməyən yeni rəqabətqabiliyyətli məhsul yaradılması;

2.1.4.2. istehlakın 50 faizdən artıq hissəsinin idxal hesabına dənilən məhsulun yaradılması;

2.1.4.3. qonaqlama və yerləşdirmə xidmətlərinin (mehmanxana, motel, kempinq və s.) gstərilməsi.

2.2. KOB klaster şirkətinin həyata keirəcəyi layihə zrə investisiyanın minimum həcmi aşağıdakı miqdarda məyyən edilir:

2.2.1. Bakı şəhəri (Bakı ətrafı qəsəbələr istisna olmaqla) - 5 milyon manat;

2.2.2. Bakı ətrafı qəsəbələr və Abşeron rayonu - 3 milyon manat;

2.2.3. Sumqayıt və Gəncə şəhəri - 2,5 milyon manat;

2.2.4. 2.2.1-2.2.3-c və 2.2.5-ci yarımbəndlərdə gstərilməyən şəhər və rayonlar zrə - 1,5 milyon manat;

2.2.5. Naxıvan Muxtar Respublikası, Fzuli, Xocavənd, Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Goranboy, Gygl, Gədəbəy, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Lerik, Yardımlı, Balakən və Qusar rayonları zrə - 0,5 milyon manat.

2.3. 2.2.5-ci yarımbənd zrə nəzərdə tutulan investisiyaların həyata keirilməsi məqsədilə vergi dəyicilərinin KOB klaster şirkəti statusunun alması n bu Meyarların 2.1.2-ci və 2.1.4-c bəndləri zrə nəzərdə tutulan meyarlara cavab verməsi tələb olunmur.

2.4. KOB klaster şirkətinə dair tələblər aşağıdakılardır:

2.4.1. KOB klaster şirkətinin layihə ərivəsində illik dvriyyəsinin Agentlik tərəfindən qəbul edilən maliyyə-iqtisadi əsaslandırma sənədində nəzərdə tutulan (bu Meyarların 2.2-ci bəndində məyyən edilən minimumdan az olmayaraq) investisiya həcminin 20 faizindən az olmamaqla məyyən edilməsi;

2.4.2. əməliyyatların tam həcmdə qanunla məyyən olunmuş qaydada sənədləşdirilməsi (elektron qaimə-faktura, elektron vergi hesab-fakturası, yk gmrk sənədləri, ciddi hesabat sənədi olan alış aktları);

2.4.3. əməliyyatlar zrə hesablaşmaların nağdsız qaydada aparılmasına stnlk verilməsi;

2.4.4. bu Meyarların 2.1.3-c yarımbəndi nəzərə alınmaqla son məhsulun (xidmətin) KOB klaster şirkətinin iştirakısı tərəfindən istehsal olunan hissələrdən komplektləşdirilməsi və bu zaman iştirakıdan əldə edilmiş malların emal prosesinə məruz qalmaqla (əlavə dəyər yaratmaqla) təqdim edilməsi;

2.4.5. KOB klaster şirkətinin rəhbərinin və ya hər hansı təsisisinin vergidən yayınma zrə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməmiş olması.

2.5. KOB klaster şirkəti maliyyə-iqtisadi əsaslandırma zrə fəaliyyətə başlaması barədə Agentliyə və Vergilər Nazirliyinə 3 gn mddətində məlumat verir. KOB klaster şirkəti tərəfindən bu Meyarların 2.4.1-ci yarımbəndi zrə nəzərdə tutulan tələblərin tam həcmdə yerinə yetirilməsi vəziyyəti barədə arayış fəaliyyətə başladıqdan sonra hər təqvim ili başa atdıqdan sonra 3 ay mddətində Agentliyə və vergi orqanına təqdim edilir.

2.6. Bu Meyarların 2.2-ci bəndi zrə nəzərdə tutulan investisiyanın obyekti kimi əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilmiş aktivlər, o cmlədən əsas vəsaitlər ıxış etmir və həmin aktivlərin dəyəri KOB klaster şirkətinin həyata keirəcəyi layihə zrə investisiyanın həcminə daxil edilmir. KOB klaster şirkətinin aktivi kimi yalnız KOB klaster şirkətinin tərəfindən bu Meyarlarla məyyən olunmuş investisiya qoyuluşu ərivəsində gmrk qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal gmrk sənədləri əsasında əldə edilmiş aktivlər və ya Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası əsasında əldə edilmiş aktivlər ıxış edə bilər.

2.7. KOB klaster şirkətinin bu Meyarlara cavab verməsi Agentlik tərəfindən Vergilər Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla təqdim edilmiş şəhadətnamə ilə təsdiq edilir.