Azərbaycan Respublikasında lm cəzasının ləğv olunması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual və İslah-Əmək Məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1960-cı il № 29, maddə 143; 1961-ci il, № 9, maddə 37; № 13, maddə 52; № 16, maddə 60; № 21, maddə 78; 1962-ci il № 1, maddə 6; № 7, maddə 30, 32; № 22, maddə 115; 1963-c il, № 3, maddə 13; № 32, maddə 201; 1964-c il; № 14, maddə 72; 1965-ci il: № 7, maddə 57; № 27, maddə 145; 1966-cı il; № 3, maddə 18; № 8, maddə 59; № 16, maddə 135; № 18, maddə 166; 1967-ci il: № 12, maddə 144; № 17, maddə 185; № 18, maddə 192; № 19, maddə 207; № 20, maddə 214; 1968-ci il: № 14, maddə 113; 1969-cu il: № 2, maddə 15; № 11, maddə 95; № 22, maddə 173; 1970-ci il: № 2, maddə 13; № 6, maddə 40; 1971-ci il: № 22, maddə 177; 1972-ci il: № 7-8, maddə 21; № 12, maddə 52; № 15-16, maddə 94; 1973-c il: № 7, maddə 62; № 10, maddə 90; № 13, maddə 116; № 23, maddə 198; 1975-ci il: № 7, maddə 48; № 16, maddə 138; 1977-ci il: № 1-2, maddə 3; № 5-6, maddə 29; № 8, maddə 49; 1978-ci il, № 13, maddə 127; 1979-cu il: № 4, maddə 23; 1980-ci il: № 10, maddə 125; № 11-12, maddə 136; № 15, maddə 170; № 18, maddə 187; 1981-ci il: № 8, maddə 113: № 18, maddə 207; № 20, maddə 225; 1982-ci il: № 12, maddə 1; № 18, maddə 161; № 21, maddə 203; № 24, maddə 292; 1983-c il: № 17-18, maddə 162; № 21, maddə 194; 1984-c il: № 3-4, maddə 29, 30; № 7, maddə 55; № 11-12, maddə 111; 1985-ci il: № 3, maddə 29; № 10, maddə 118; № 11, maddə 130; № 13-14, maddə 151; № 21, maddə 204; № 22, maddə 216; 1986-cı il: № 11, maddə 58; № 12, maddə 72; № 15-16, maddə 123; 1987-ci il: № 12, maddə 118; № 14, maddə 141; № 15-16, maddə153, 157; № 18, maddə 173; № 21, maddə 211; 1988-ci il, № 4, maddə 26; № 5-6, maddə 29, 35; № 8, maddə 58; № 13-14, maddə 136; № 16, maddə 150; 1989-cu il: № 7-8, maddə 47; № 15-16, maddə 118; 1990-cı il: № 8, maddə 53, 55; № 12, maddə 147: 1991-ci il, № 12-13, maddə 203; 1992-ci il: № 1, maddə 3; № 5, maddə 100; № 7, maddə 167; № 11, maddə 412; № 21, maddə 923; 1993-c il: № 2, maddə 64; № 9, maddə 226, № 10, maddə 300; № 23-24, maddə 673; 1995-ci il: № 10 maddə 192; № 22, maddə 357; 29 may 1996-cı il tarixli, 90-İQD saylı Qanun; 24 dekabr 1996-cı il tarixli, 218-İQD saylı Qanun; 27 dekabr 1996-cı il tarixli 222-İQD saylı Qanun; 7 fevral 1997-ci il tarixli, 241-İQD saylı Qanun; 7 fevral 1997-ci il tarixli, 242-İQD saylı Qanun; 7 fevral 1997-ci il tarixli 243-İQD saylı Qanun; 25 aprel 1997-ci il tarixli 279-İQD saylı Qanun; 13 iyun 1997-ci il tarixli, 324-İQD saylı Qanun; 30 sentyabr 1997-ci il tarixli, 375-İQD saylı Qanun) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

1. 21-ci maddədə:

maddənin birinci hissəsinə aşağıdakı redaksiyada yeni 1-ci bənd əlavə edilsin:

1) mrlk azadlıqdan məhrumetmə;

maddənin birinci hissəsinə yeni 1-ci bəndin əlavə edilməsi ilə əlaqədar olaraq bu hissənin əvvəlki redaksiyasında olan 18-ci bəndlər mvafiq olaraq 2 9-cu bəndlər hesab edilsin;

maddənin birinci hissəsinin 2-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2) məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə.

2. Məcəllədən 22-ci maddə ıxarılsın;

3. Məcəlləyə aşağıdakı redaksiyada yeni 221-ci maddə əlavə edilsin:

Maddə 22-1. mrlk azadlıqdan məhrumetmə

Bu Məcəllədə xsusi olaraq nəzərdə tutulmuş hallarda mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası məyyən edilir.

Cinayət edənədək on səkkiz yaşına atmayan şəxslərə və qadınlara mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilmir. mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası əfv qaydasında on beş ildən ox, lakin iyirmi ildən ox olmayan mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilə bilər.

mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası btn cəza mddətində həbsxanada saxlanılmaqla təyin olunur;

4. 23-c maddədə:

maddənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Maddə 23. Məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə

maddənin birinci hissəsindən lm cəzası bağışlama qaydasında on beş ildən də ox, lakin iyirmi ildən ox olmayan mddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə əvəz edilə bilər szləri ıxarılsın;

5. 44-c maddənin drdnc hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilə bilən şəxs barəsində cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə mddətinin tətbiq edilməsi məsələsini məhkəmə həll edir. Əgər məhkəmə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə mddətini tətbiq etməyi lazım bilməzsə, mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin oluna bilməz və bu məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilir;

6. 45-ci maddənin nc hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş şəxs barəsində ittiham hkmnn icrası mddətinin tətbiq edilməsi məsələsini məhkəmə həll edir. Əgər məhkəmə ittiham hkmnn icrası mddətini tətbiq etməyi lazım bilməzsə, mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilir;

7. 501 maddənin 4-c bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş, habelə mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası əfv qaydasında məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilmiş şəxsə;

8. Cinayət Məcəlləsinin 57-ci maddəsinin birinci hissəsinin, 57-1-ci maddəsinin ikinci hissəsinin, 58-ci maddəsinin, 59-cu maddəsinin birinci hissəsinin, 61-ci maddəsinin, 70-ci maddəsinin, 70-2 maddəsinin nc hissəsinin, 94-c maddəsinin, 109-cu maddəsinin drdnc hissəsinin, 212-2-ci maddəsinin nc hissəsinin, 212-3-c maddəsinin nc hissəsinin, 255-ci maddəsinin V bəndinin sanksiyalarında lm cəzası szləri mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası szləri ilə əvəz edilsin.

II. Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1960-cı il № 29, maddə 144; 1979-cu il, № 9-10, maddə 72; 1980-ci il, № 11-12, maddə 137; 1983-c il, № 17-18, maddə 165; 1987-ci il, № 21, maddə 201; 1988-ci il, № 4, maddə 26; № 13-14, maddə 136; № 16, maddə 153; 1990-cı il, № 3-4, maddə 19; № 12, maddə 145; 1992-ci il, № 16, maddə 688; 1993-c il, № 23-24, maddə 673; 1995-ci il, № 10, maddə 192; № 22, maddə 357; 24 dekabr 1996-cı il tarixli, 218-İQD saylı Qanun; 27 dekabr 1996-cı il tarixli, 222-İQD saylı Qanun; 7 fevral 1997-ci il tarixli; 241-İQD saylı Qanun; 7 fevral 1997-ci il tarixli; 242-İQD saylı Qanun; 7 fevral 1997-ci il tarixli, 243-İQD saylı Qanun; 30 sentyabr 1997-ci il tarixli; 375-İQD saylı Qanun) aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin;

59-cu maddənin birinci hissəsində cəza tədbirləri olaraq lm cəzası szləri mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası szləri ilə, 237-ci maddənin ikinci hissəsində lm cəzasının szləri mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzasının szləri ilə əvəz edilsin.

III. Azərbaycan Respublikasının 1970-ci il 23 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının İslah-Əmək Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1970-ci il, № 24, maddə 198; 1973-c il, № 7, maddə 65, № 12, maddə 106; 1977-ci il, № 5-6, maddə 32; 1982-ci il, № 18, maddə 162; 1985-ci il, № 10, maddə 118; 1986-cı il, № 13, maddə 90; 1987-ci il, № 21, maddə 199, 201; 1992-ci il, № 20, maddə 882; 7 fevral 1997-ci il tarixli, № 246-İQD saylı Qanun) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

1. 18-ci maddənin nc hissəsində lm cəzası nvndə cəzası bağışlama və ya amnistiya qaydasında azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilmiş məhkumlar szləri, 78-ci maddənin birinci hissəsində lm cəzası bağışlama və ya amnistiya qaydasında azadlıqdan məhrumetmə ilə əvəz olunmuş məhkumların szləri mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş, habelə mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası əfv qaydasında məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz olunmuş məhkumların szləri ilə əvəz edilsin;

2. 23-c maddənin ikinci hissəsində, 24-c maddənin ikinci hissəsində, 26-cı maddənin birinci hissəsində lm cəzası bağışlama və ya amnistiya qaydasında azadlıqdan məhrumetmə ilə əvəz olunmuş szləri, 41-ci maddənin drdnc hissəsində lm cəzası nvndə cəzası bağışlama və ya amnistiya qaydasında azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilən szləri mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası əfv qaydasında məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz olunmuş szləri ilə əvəz edilsin;

3. 29-cu maddənin ikinci hissəsində lmə məhkum olunmuşlar szləri mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuşlar szləri ilə əvəz edilsin;

4. 65-ci maddənin nc hissəsinin 3-c bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası əfv qaydasında məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz olunmuş şəxslər.

IV. Bu Qanun qvvəyə mindiyi gnədək lm cəzasına məhkum olunmuş şəxslərin cəzası mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilsin.

V. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 50-1 maddəsində nəzərdə tutulan məhdudiyyətlər, habelə Azərbaycan Respublikası İslah-Əmək Məcəlləsinin 18, 23, 24, 26, 41, 65 və 78-ci maddələrində mrlk azadlıqdan məhrumetmə cəzası əfv qaydasında məyyən mddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilmiş şəxslər n nəzərdə tutulan azadlıqdan məhrumetmə cəzasının icrası qaydası və şərtləri bu Qanunun qvvəyə mindiyi gnədək lm cəzası əfv və ya amnistiya qaydasında azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə əvəz edilmiş şəxslərə də şamil olunur.

VI. Mharibə dvrndə və ya mharibə təhlkəsi mvcud olduqda ağır cinayətlərə grə mstəsna hallarda xsusi qanun qəbul edilməklə lm cəzasının tətbiqinə yol verilə bilər.

VII. Bu Qanun dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 10 fevral 1998-ci i

431-IQD