Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyinin funksiyalarını aparılan islahatlar nəticəsində yaranmış yeni iqtisadi mnasibətlərə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyinin yeni strukturunu 15 gn mddətində təsdiq etsin;

bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Kənd Təsərrfatının idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 21 noyabr tarixli 333 nmrəli Fərmanı qvvədən dşmş hesab edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 6 iyun 1998-ci il

№ 716

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
1998-
ci il 6 iyun tarixli 716 nmrəli Fərmanı ilə
TӘSDİQ edİlmİşdİr

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi haqqında

Əsasnamə

1. mumİ mddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi (bundan sonra Nazirlik) kənd təsərrfatı sahəsində dvlət siyasətini formalaşdıran və həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır.

1.2. Nazirlik z fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ-hquqi aktları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Nazirlik z fəaliyyətini digər mvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəli surətdə həyata keirir və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tabedir.

1.4. Nazirlik hquqi şəxsdir, Azərbaycan Respublikasının gerbinin təsvirini və z adını əks etdirən mhrə, digər mvafiq mhrlərə, ştamplara və blanklara malikdir və banklarda hesablaşma və valyuta hesabları aa bilər.

2. Nazİrlİyİn əsas vəzİfələrİ:

Nazirliyin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

2.1. Kənd təsərrfatı sahəsində dvlət siyasətinin formalaşdırılmasının və həyata keirilməsinin təmin edilməsi.

2.2. lkədə aqrar islahatının həyata keirilməsində yerli və rayon aqrar islahatı komissiyalarına əməli kməklik gstərilməsi.

2.3. Kənd təsərrfatı sahəsində iqtisadi islahatların həyata keirilməsinin təmin edilməsi, sahənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin məyyənləşdirilməsi, kənd təsərrfatı sahəsində mvafiq standartlar, normalar və qaydaların işlənib hazırlanması.

2.4. Təsərrfatlarda toxumuluq istehsalı sahəsində yksək məhsuldarlığa və sabit irsi əlamətlərə malik, xəstəliklərə, ziyanvericilərə və mxtəlif iqlim şəraitinə dzml bitki sortlarının yaradılması sahəsində seleksiya işlərinin aparılması, onların sort-sınağının keirilməsinin və dvlət toxum ehtiyatlarının yaradılmasının təşkil edilməsi.

2.5. Damazlıq işi sahəsində yksək məhsuldarlığa və sabit irsi əlamətlərə malik cins heyvanlar yetişdirilməsinin, onların sınağının, geniş təkrar istehsalının və səmərəli istifadəsinin təşkil edilməsi.

2.6. Kənd təsərrfatının texnika, maşın, avadanlıq, ehtiyat hissələri və digər istehsal təyinatlı mallara olan tələbatın təhlil edilməsi və proqnozlaşdırılması, mvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə həmin tələbatın dənilməsi n təkliflərin verilməsi.

2.7. Kənd təsərrfatı məhsulları istehsalının artırılmasına və emal sahələrinin inkişafına ynəldilmiş xsusi proqramların hazırlanması.

2.8. Kənd təsərrfatı məssisələrində torpağın mnbitliyinin bərpa edilməsinin, gbrə və digər kimyəvi preparatlardan dzgn və səmərli istifadə edilməsinin, habelə z səlahiyyətləri daxilində təbiəti mhafizə tədbirlərinin həyata keirilməsinin təmin edilməsi.

2.9. Nazirlik sistemində mhasibat uotu və statistik hesabat işlərinin təşkil edilməsi və təkmilləşdirilməsi.

2.10. Nazirlik sistemində işilərin sosial-məişət və əmək şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, əməyin mhafizəsi, təhlkəsizlik, istehsalat-sanitariya qaydalarına riayət edilməsinin təmin edilməsi.

2.11. Bitki mhafizəsi tədbirlərinin təmin edilməsi.

3. Nazİrlİyİn əsas funksİyaları

Nazirlik vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı əsas funksiyaları həyata keirir:

3.1. Tabeliyində olan idarə və təşkilatların fəaliyyətinə z səlahiyyətləri ərivəsində kməklik gstərir və nəzarət edir.

3.2. Kənd təsərrfatında yksək səmərəli ixtira və kəşflərin sınaq və tətbiqini təşkil edir, kənd təsərrfatı sahəsində qəbul olunmuş elmi-texniki proqramları həyata keirir və fundamental elmi tədqiqat işlərini məyyənləşdirir.

3.3. Kənd təsərrfatı sisteminə daxil olan elmi təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirir, onların inkişafına dair mvafiq tədbirlər işləyib həyata keirir.

3.4. Məyyən edilmiş qaydada kənd təsərrfatı sahəsində beynəlxalq elmi-texniki, iqtisadi əməkdaşlığın və əlaqələrin genişləndirilməsi sahəsində mvafiq təkliflər hazırlayır və həyata keirir.

3.5. Kənd təsərrfatı istehsalı sahələrinin kompleks mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması, elektrikləşdirilməsi və qazlaşdırılması istiqamətlərini məyyən edir, aidiyyəti nazirlik və təşkilatlarla birlikdə onların həyata keirilməsini təşkil edir.

3.6. Kənd təsərrfatı məhsullarının istehsalının artırılması, itkilərin qarşısının alınması, məhsulun keyfiyyətinin yksəldilməsi zrə texniki, texnoloji, təşkilati və iqtisadi tədbirləri işləyib hazırlayır və həyata keirir.

3.7. z səlahiyyətləri hdudlarında kənd təsərrfatında təsərrfat fəaliyyətinin hquqi tənzimlənməsini həyata keirir.

3.8. Suvarılan torpaqların və kənd təsərrfatının su təchizatının yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər həyata keirir.

3.9. Kəndli (fermer) təsərrfatlarına və digər kənd təsərrfatı əmtəə istehsalılarına informasiya-məsləhət xidməti təşkil edir.

3.10. lkə ərazisində mvcud qanunvericiliyə uyğun hquqi və fiziki şəxslərə məxsus traktor, zyeriyən maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyəti və istismarı zərində dvlət nəzarətini həyata keirir.

3.11. Kənd təsərrfatı məhsulları istehsal edən qurumlarda əməyin mhafizəsinin və texniki təhlkəsizliyinin təmin edilməsi zrə mvafiq tədbirlər həyata keirir.

3.12. Məyyən edilmiş qaydada sahibkarlıq fəaliyyətinin mvafiq nvləri ilə məşğul olmaq n fiziki və hquqi şəxslərə xsusi razılıq (lisenziya) verir.

3.13. Dvlət bitki mhafizə xidmətini təşkil edir və dvlət fitosanitar nəzarətini həyata keirir.

3.14. Bitki mhafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin sınağını və qeydiyyatını təşkil edib həyata keirir.

3.15. z səlahiyyətləri daxilində kənd təsərrfatı bitkiləri toxumuluğu sahəsində dvlət toxumuluq xidmətini təşkil edir və həmin sahəyə dvlət nəzarətini həyata keirir.

3.16. Dvlət və sığorta toxum fondlarına sifariş verir, bu fondlara toxum tədark məsələlərini həll edir.

3.17. z səlahiyyətləri daxilində pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalı, saxlanılması və tətbiqi zərində, habelə kənd təsərrfatı məhsullarında, yemlərdə, torpaqda zəhərli kimyəvi maddələrin qalıq miqdarına dvlət nəzarətini təşkil edir və həyata keirir.

3.18. Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin qeydiyyatını həyata keirir, bu məqsədlər n mvafiq komissiya yaradır.

3.19. Kənd təsərrfatı sahəsində masir tələblərə uyğun inkişaf strategiyasının və investisiya proqramlarının hazırlanmasında fəal iştirak edir.

3.20. Kənd təsərrfatı sahələrinə investisiyaları, o cmlədən xarici investisiyaları cəlb etmək n məqsədynl iş aparır.

3.21. Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq kənd təsərrfatında təhsil və kadr hazırlığı sisteminin kkl surətdə dəyişdirilməsi və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq ərivəsində tədbirlər grr.

3.22. Vətəndaşların ərizə, şikayət və təkliflərinə mvcud qanunvericiliyə uyğun baxılmasını təşkil edir.

4. Nazİrlİyİn hquqları

Nazirlik z vəzifələrini və funksiyalarını həyata keirmək n aşağıdakı hquqlara malikdir:

4.1. Məyyən edilmiş qaydada Dvlət Statistika Komitəsindən, digər mərkəzi və yerli orqanlardan kənd təsərrfatı ilə əlaqədar məsələlərə dair lazım olan məlumatları almaq və təhlil etmək.

4.2. Mvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə kəndin sosial və iqtisadi inkişafı, kənd əhalisinin məşğulluğu və sosial mdafiəsinin yaxşılaşdırılması zrə dvlət proqramlarının və tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında və həyata keirilməsində iştirak etmək.

4.3. Məyyən edilmiş qaydada tabeliyində olan məssisə və idarələrin fəaliyyətini tənzimləyən Əsasnamələri təsdiq etmək.

4.4. z səlahiyyətləri ərivəsində tabeliyində olan dvlət məssisə və idarələrinə əmr və gstərişlər vermək, onların dzgn və vaxtında icra olunmasına nəzarət etmək, həmin məssisə və idarələr tərəfindən qanunvericiliyə zidd qəbul edilmiş qərarların icrasını dayandırmaq və ya ləğv etmək.

4.5. Nazirliyin səlahiyyətinə aid olan məsələlərə dair məyyən edilmiş qaydada beynəlxalq və lkə səviyyəsində konfrans, mşavirə, seminarlar və sərgi-satış təşkil etmək, xarici lkələrdə keirilən bu cr tədbirlərdə iştirak etmək.

4.6. Kənd təsərrfatı mtəxəssislərinə və kadrlarına olan tələbatı məyyən etmək, onların hazırlanmasına və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək, kənd təsərrfatı zrə tədris planlarının və proqramlarının hazırlanmasında iştirak etmək.

4.7. Kənd təsərrfatı elmi sahəsində əsas istiqamətləri məyyən etmək, xarici lkələrdə və respublika daxilində elmin son nailiyyətlərini mumiləşdirmək, yrənmək, texnoloji layihələrin ekspertizasını təşkil etmək və onların tətbiqi barədə rəy vermək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Kənd Təsərrfatı Akademiyasının, digər elmi idarələrin qabaqcıl alim və mtəxəssislərini cəlb etməklə, ictimai əsaslarla fəaliyyət gstərən elmi-texniki şura yaratmaq, znn elmi-praktiki təmayll mətbuat orqanını təsis etmək.

4.8. Nazirlik tərəfindən verilmiş lisenziyaların fəaliyyətini məyyən edilmiş qaydada dayandırmaq və ləğv etmək, lisenziya fəaliyyətinə nəzarət etmək.

5. Nazİrlİyİn İdarə olunması

5.1. Kənd Təsərrfatı Nazirliyinə nazir rəhbərlik edir.

5.2. Kənd təsərrfatı naziri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə, nazirin mavinləri isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə vəzifəyə təyin olunur və vəzifədən azad edilirlər.

5.3. Nazirliyin mərkəzi aparatının strukturu və işilərinin sayı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

5.4. Kənd təsərrfatı naziri z səlahiyyətləri daxilində:

Nazirliyin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keirir, Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsinə şəxsi məsuliyyət daşıyır, nazir mavinləri və Nazirliyin mərkəzi aparatının struktur blmələrinin rəhbərləri arasında səlahiyyət blgs aparır;

əmrlər, sərəncamlar, təlimatlar və gstərişlər verir;

məyyən olunmuş qaydada Nazirliyin mərkəzi aparatının işilərini və Nazirliyin nəzdindəki dvlət kənd təsərrfatı xidmətlərinin rəhbərlərini z əmri ilə vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir;

qanunvericilikdə məyyən olunmuş qaydada Nazirliyin mərkəzi aparatının və Nazirliyin nəzdindəki dvlət kənd təsərrfatı xidmətlərinin ştat cədvəlini və vəzifə maaşlarını, aparatın xərclər smetasını təsdiq edir;

Nazirliyin mərkəzi aparatının struktur blmələrinin, tabeliyində olan idarə, məssisə və təşkilatların Əsasnamələrini və təlimatlarını, habelə elmi-texniki şuranın heyətini və onun Əsasnaməsini təsdiq edir;

Nazirlikdə nəzarət-təftiş işini, ilkin uot və hesabatı təşkil edir, tabeliyindəki idarə, məssisə və təşkilatların hesabat balanslarını təsdiq edir, mhasibat uotu və hesabat işlərinin dzgn aparılmasına nəzarət edir;

Azərbaycan Respublikasının qvvədə olan normativ-hquqi sənədlərə mvafiq olaraq, Nazirlikdə kargzarlığın operativ və dzgn aparılmasını, həminin işdə dvlət sirrinin saxlanılmasını təmin edir.

5.5. Nazirlik kollegiallıq və vahid rəhbərlik prinsiplərinin əsasında və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq idarə edilir.

5.6. Kənd Təsərrfatı Nazirliyində kollegiya yaradılır. Kollegiyanın tərkibinə nazir kollegiyanın sədri, nazirin mavinləri, vəzifəyə grə Nazirliyin digər məsul vəzifəli işiləri daxildir.

5.7. Kollegiyanın say tərkibi və zvləri nazirin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

5.8. Kollegiya iclaslarının qərarları sadə səs oxluğu olduqda qəbul edilir və bir qayda olaraq, nazirin əmri ilə rəsmiləşdirilir və həyata keirilir.

5.9. Kollegiya iclaslarına kənd təsərrfatı naziri, o olmadıqda isə nazirin birinci mavini rəhbərlik edir.

5.10. Kollegiyanın sədri və onun zvləri arasında fikir ayrılığı olduqda, sədr z qərarını həyata keirir və bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə məlumat verir, kollegiyanın zvləri də z nvbəsində, Nazirlər Kabinetinə mraciət etmək hququna malikdir.

5.11. Kollegiyanın iclaslarında Nazirliyin kənd təsərrfatı sahəsində inkişaf proqramı, tabeliyində olan dvlət məssisə, idarə və təşkilatlarının əsas fəaliyyəti əsas fondlardan, material, maliyyə və əmək ehtiyatlarından istifadənin vəziyyəti, elmi-texniki nailiyyətlərin, mtərəqqi texnologiyaların tətbiq edilməsi, digər problemlər mzakirə edilir və onlar barədə qərar qəbul edilir.

6. Nazİrlİyİn yenİdən təşkİlİ ləğvİ

Nazirlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada yenidən təşkil və ləğv edilir.