Qrant haqqında

Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların verilməsi, alınması və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi və hquqi mnasibətləri tənzimləyir.

Maddə 1. Qrant

1. Qrant humanitar, sosial və ekoloji layihələri, mharibə və təbii fəlakət nəticəsində ziyan əkmiş ərazilərdə dağılmış istehsal, sosial təyinatlı obyektlərin və infrastrukturun bərpası zrə işləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və idman sahələrində proqramları, elm, tədqiqat və layihələşdirmə proqramlarını, dvlət və cəmiyyət n əhəmiyyət kəsb edən digər proqramları hazırlamaq və həyata keirmək n bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada gstərilən yardımdır. Qrant yalnız konkret məqsəd (məqsədlər) n verilir.

2. Qrant maliyyə vəsaiti şəklində və (və ya) başqa maddi formada verilir. Qrant təmənnasız verilir, onun əvəzi hər hansı bir şəkildə geri istənilə bilməz.

3. Birbaşa mənfəət əldə etmək n istifadə edilən maddi yardım qrant sayılmır. Qrant predmeti olan layihə başa atdırıldıqdan sonra qrant alanın sərəncamında hər hansı maliyyə vəsaiti və (və ya) başqa maddi vəsait qalarsa, qrant haqqında mqaviləyə (qərara) əsasən başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, bu vəsait, qrant alanın mlahizəsinə grə qran predmeti ola bilən layihə və proqramların həyata keirilməsinə sərf edilməlidir.

4. Bilavasitə siyasi hakimiyyət uğrunda mbarizə məqsədləri, qanunların və digər qanunvericilik aktlarının qəbul etdirilməsi zrə lobbiilik fəaliyyəti, siyasi reklam, hər hansı siyasi təşkilatın (təşkilatların) və ya siyasi xadimin (xadimlərin) seki kampaniyasının maliyyələşdirilməsi n istifadə edilən maddi yardım qrant sayılmır.

Maddə 2. Donor

1. Qrant alanla mnasibətlərində qrant verən donor sayılır.

2. Azərbaycan dvləti adından mvafiq icra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasının və xarici lkələrin hquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilər.

3. Azərbaycan dvləti adından qrantlar Azərbaycan Respublikasının dvlət bdcəsi hesabına verilir. Belə qrantların verilməsi n dvlət bdcəsinin xərcləri tərkibində ayrıca sətirlə xsusi vəsait nəzərdə tutula bilər. Lakin bu halda həmin vəsaitin formalaşdırılması n hər hansı əlavə vergilər tətbiq oluna və ya mvcud vergi dərəcələri yksəldilə bilməz.

4. Nizamnaməsinə əsasən başlıca məqsədi xeyriyyəilik, yaxud qrant predmeti ola bilən layihə və proqramlar n vəsait toplanması olan, z fəaliyyətində mənfəət gtrmək məqsədi gdməyən Azərbaycan Respublikasının istənilən hquqi şəxsi, habelə fiziki şəxsi Azərbaycan Respublikasının və xarici lkələrin hquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilər.

5. Beynəlxalq təşkilatlar və onların nmayəndəlikləri, xarici hkumətlər və onların nmayəndəlikləri, xeyriyyəilik, humanitar inkişaf və başqa ictimai ynml beynəlxalq təşkilatlar, maliyyə-kredit institutları, təhsil, elm, səhiyyə, incəsənət və idmanın inkişafı sahələrində fəaliyyət gstərən xarici ictimai təşkilatlar, o cmlədən fondlar, assosiasiyalar, federasiyalar və komitələr, həminin mənfəət gtrmək məqsədi gdməyən digər xarici hquqi şəxslər, eləcə də xarici fiziki şəxslər donor qismində ıxış edə bilərlər.

6. Qrant verməkdə, qrant alanı və gerəkləşdirilməsi n qrant verdikləri layihə və proqramları seməkdə donorlar tam sərbəstdirlər. Azərbaycan dvləti adından Azərbaycan Respublikasının hquqi və fiziki şəxslərinə qrantlar msabiqə əsasında verilir.

Maddə 3. Resipiyent

1. Donorla mnasibətlərində qrant alan resipiyent sayılır.

2. Aşağıdakılar resipiyent ola bilərlər:

mvafiq icra hakimiyyəti orqanı qismində Azərbaycan dvləti;

bələdiyyə orqanları;

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət gstərən, nizamnaməsinə əsasən başlıca məqsədi xeyriyyəilik, yaxud qrant predmeti ola bilən layihə və proqramların həyata keirilməsi olan və qrant almaqla birbaşa mənfəət gtrmək məqsədi gdməyən rezident və qeyri-rezident olan hquqi şəxslər, onların filial, nmayəndəlik və şbələri;

Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxsləri.

3. Qrant almaqda, donoru və gerəkləşdirilməsi n qrant aldıqları layihə və proqramları seməkdə Azərbaycan Respublikasından olan resipiyentlər tam sərbəstdirlər.

4. Azərbaycan Respublikasından olan donorlar xarici lkələrin hquqi və ya fiziki şəxslərinə qrant verərkən resipiyent qismində kimlərin ıxış edə bilməsi həmin lkələrin qanunvericiliyi ilə məyyənləşdirilir.

5. Resipiyentlər qrant mqavilələrinin (qərarların) şərtlərinə uyğun olaraq fəaliyyət gstərirlər.

Maddə 4. Qrant vermək n qanuni əsas

1. Donorla resipiyent arasında yazılı mqavilə və ya qrant verilməsi haqqında donorun yazılı qərarı qrant verilməsi, alınması və istifadəsi n qanuni əsasdır. Mqavilədə (qərarda) qrantın məqsədi, məbləği, predmeti və əgər donor tərəfindən resipiyent qarşısında hansısa şərtlər qoyulmuşdursa, həmin şərtlər gstərilir.

2. Qrant yalnız mqavilədə və ya qərarda gstərilən məqsədlərin həyata keirilməsi n istifadə oluna bilər. Qrantın başqa məqsədlər zrə istifadə olunması, əgər bu, qrant haqqında mqavilədə (qərarda) nəzərdə tutulmamışdırsa, ancaq donorun əlavə yazılı razılığı ilə mmkndr.

3. Qrant predmeti olan layihə həyata keirilən dvrdə qrant kimi verilən, yaxud qrant hesabına əldə edilən dəyərlərin satılıb pula evrilməsi yalnız qrant haqqında mqavilədə belə əməliyyatlar nəzərdə tutulduqda, əks təqdirdə isə donorun əlavə yazılı razılığı ilə mmkndr. Bu halda resipiyentin sərəncamına daxil olan maliyyə vəsaiti qrant predmeti ola bilən layihə və proqramların həyata keirilməsinə sərf edilməlidir.

4. Azərbaycan Respublikasının hquqi və ya fiziki şəxsi olan donorların xarici resipiyentlərə qrant verməsi haqqında mqavilələr (qərarlar) mvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydə alınır.

5. Resipiyent alınmasına başladığı hər bir qrant haqqında mvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir. Həmin icra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasının hquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən verilmiş və alınmış qrantlar haqqında, ildə bir dəfədən az olmayaraq, ktləvi informasiya vasitələrində mumiləşdirilmiş məlumat verməlidir.

6. Qrant hesabına hazırlanan ap, audio, audio-vizual, kino və başqa materiallarda, keirilən konfrans, seminar və digər ictimai tədbirlərdə bunların maliyyələşdirmə mənbəyi haqqında məlumat verilməlidir.

Maddə 5. Qrantdan vergitutma

1. Bu Qanuna mvafiq qaydada qrant haqqında mqaviləyə və ya qərara əsasən qrant kimi alınan pul və (və ya) hər hansı digər maddi yardım btn nv vergilərdən, rsumlardan və dvlət bdcəsinə icbari dənişlərdən azaddır.

2. Qrantdan istifadə zamanı layihə və proqramların yerinə yetirilməsində iştirak edən hquqi şəxslər resipiyentdən aldıqları haqdan qvvədə olan qanunvericiliyə mvafiq surətdə vergilər dəyirlər.

3. Qrantdan istifadə zamanı layihə və proqramların yerinə yetirilməsində iştirak edən fiziki şəxslərin resipiyentdən aldıqları haqdan mvcud qanunvericiliyə mvafiq olaraq gəlir vergisi tutulur. Fiziki şəxslərə dədiyi haqq mqabilində resipiyent icbari dənişlərdən azaddır.

4. Qrant predmeti olan layihə başa atdırıldıqdan sonra resipiyentin sərəncamında qalan maliyyə vəsaiti, yaxud qrant kimi verilən və ya qrant hesabına əldə edilən dəyərlərin satılıb pula evrilməsi yolu ilə onun sərəncamına daxil olan və qrant predmeti ola biləcək layihə və proqramların həyata keirilməsinə ynəldilən maliyyə vəsaiti vergitutma obyekti deyil.

Maddə 6. Məsuliyyət

1. Donor və resipiyent bu Qanunun və qrant haqqında mqavilədə (qərarda) gstərilən şərtlərin pozulmasına grə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

2. Donor və resipiyentdən biri xarici lkənin təşkilatı və ya vətəndaşı olduğu halda onların arasında mbahisələr tərəflərin əvvəlcədən sedikləri və qrant haqqında mqavilədə (qərarda) təsbit edilmiş lkənin qanunları əsasında həll olunur. Əks təqdirdə mbahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi əsasında həll olunur.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 aprel 1998-ci il

№ 483-IQ