Kinematoqrafiya haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Bu Qanun kinematoqrafiyaya dvlət himayəsinin formalarını, kinematoqrafiya fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hquqi şəxslərin hquq və vəzifələrini məyyənləşdirir, incəsənətin spesifik nv olan kinematoqrafiyanın qorunması və inkişafı sahəsində dvlət siyasətinin həyata keirilməsinə hquqi təminat yaradır.

I fəsil

mumİ mddəalar

Maddə 1. Əsas anlayışlar

Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

kinematoqrafiya kinematoqrafiya əsərlərinin yaradılmasına və istifadəsinə ynəldilmiş peşəkar, yaradıcı, istehsal, elmi, texniki və təhsil fəaliyyətinin məcmusundan ibarət mədəniyyət və incəsənət sahəsi;

film yaradıcı ideya əsasında bədii, xronikal, sənədli, elmi-ktləvi, təhsil, cizgi, televiziya və başqa janrlarda yaradılmış, bir-biri ilə əlaqəli olub hərəkət təsəvvr doğuran və mvafiq qurğular vasitəsilə grmə və eşitmə qavrayışı n nəzərdə tutulan, kinolentə və başqa daşıyıcılara həkk olunan, mvzu btvly əsasında birləşdirilən təsvirlər silsiləsindən ibarət audiovizual əsər (tammetrajlı film 52 dəqiqədən az olmayan, qısametrajlı film 52 dəqiqədən az olan film);

kinosalnamə audiovizual vasitələrlə dvrn səciyyəvi xsusiyyətlərini və xalqın tarixini zndə əks etdirən və mntəzəm əkilən sənədli sjetlər;

filmin yayımı filmin mxtəlif forma və vasitələrlə yayılması;

filmin nmayişi filmin kinozalda, efir, kabel, peyk televiziyası və başqa texniki vasitələrlə ktləvi nmayişi;

filmin quruluşu rejissoru filmin yaradılması ilə bağlı yaradıcılıq və istehsalat işini idarə edən və filmin bədii-ideya mənasını məyyənləşdirən peşəkar yaradıcı şəxs;

filmin prodseri filmin maliyyələşdirilməsini, istehsalını və yayımını hdəsinə gtrən hquqi və ya fiziki şəxs;

filmin əkiliş qrupu bilavasitə filmin istehsalı ilə məşğul olan yaradıcı, texniki və inzibati işilərdən ibarət heyət;

kinozal filmin nmayiş edildiyi yer;

kinematoqrafiya məssisəsi təşkilati-hquqi formasından asılı olmayaraq, fəaliyyət nvlərinə grə film istehsalı, kinosalnamə əkilişi, filmin oxaldılması, bərpası, yayımı və nmayişi, kinozala texniki xidmət, kino materiallarının və avadanlığının hazırlanması, film, kinosalnamə istehsalı zrə işlərin grlməsi və xidmət gstərilməsi (kino avadanlığının kirayəyə verilməsi, pavilyonların, kino komplekslərinin icarəyə verilməsi, kostyumların tikilişi, dekorasiyaların qurulması, qrimin, parik məmulatının, rekvizitin, oyun texnikasının, xsusi effektlərin hazırlanması, kinolentlərin emalı, filmin səs dzm və s.), kinematoqrafiya sahəsində tədris, elmi, təbliğai, nəşriyyat, reklam-təbliğat və təchizat, filmin və kinosalnamənin yekun materiallarının mhafizəsi ilə məşğul olan məssisə;

kinematoqrafiya ictimai birliyi yaradıcılıq və sosial problemlərin həlli məqsədilə ittifaq, birlik, gildiya, assosiasiya və başqa qurumlarda kinematoqrafıların birləşdikləri yaradıcı və ya peşəkar ictimai birlik;

filmin ilkin materialları filmin oxaldılması n lazım olan neqativ, kontratip, filmin nəzarət nsxəsi, dialoq, monoloq, replika, səs və səs effektlərinin maqnit fonoqramlarının orijinalı;

filmin oxaldılması istənilən maddi formada (kinolent, video və digər daşıyıcılar zərində) filmin bir və ya daha artıq nsxəsinin hazırlanması;

debt filmlər kinematoqrafiya sahəsində peşəkar yaradıcı işinin ilk yaradıcılıq işi.

Maddə 2. Kinematoqrafiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

Kinematoqrafiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hquqi aktlarından və tərəfdar ıxdığı dvlətlərarası mqavilələrdən ibarətdir.

Maddə 3. Kinematoqrafiyaya dvlət himayəsinin əsas formaları

Kinematoqrafiyaya dvlət himayəsinin əsas formaları aşağıdakılardır:

kinematoqrafiya sahəsində qanunvericiliyin yaradılması, Dvlət Proqramının hazırlanması və həyata keirilməsi;

kinematoqrafiyanın yaradıcı, təhsil, istehsal, maddi-texniki, elmi və informasiya bazasının təmin olunması, kinematoqrafiya kadrlarının hazırlanması;

kinematoqrafiyanın qorunmasına və inkişafına dvlət təminatı, filmlərin yayımı və nmayişi n şərait yaradılması, kinofestivalların və təbliğat xarakterli digər tədbirlərin keirilməsi;

dvlət sifarişi əsasında əkilən filmlərin istehsalının, yayımının və onların beynəlxalq kinofestivallarda iştirakının, kinosalnamə əkilişinin və dvlət film fondunun maliyyələşdirilməsi;

uşaq və gənclər n filmlərin və debt-filmlərin yaradılmasının təmin edilməsi;

kinematoqrafiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa təminat verilməsi.

Maddə 4. Milli film

Film aşağıdakı hallarda milli film hesab olunur:

filmin prodseri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya qanunvericilikdə məyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan kemiş hquqi şəxs olduqda;

filmin əkiliş qrupunda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan şəxslər 30 faizdən artıq olmadıqda;

film Azərbaycan dilində əkildikdə;

qanunvericilikdə məyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keən və filmin istehsalını, oxaldılmasını, yayımını, nmayişini həyata keirən kinematoqrafiya məssisələri filmin smetasında nəzərdə tutulmuş mumi iş həcminin 50 faizindən oxunu yerinə yetirdikdə;

film istehsalında xarici investisiyaların həcmi filmin smeta dəyərinin 30 faizindən artıq olmadıqda.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq mqavilələrdə nəzərdə tutulmuş şərtlərə uyğun olaraq xarici kinematoqrafiya məssisələri ilə mştərək əkilmiş filmlər də milli film hesab oluna bilər.

II fəsil

Kİnematoqrafİya fəalİyyətİnİn təşkİlİ

Maddə 5. Kinematoqrafiya fəaliyyəti ilə məşğul olanların dvlət qeydiyyatı

Azərbaycan Respublikasında kinematoqrafiya fəaliyyətini qanunvericilikdə məyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və hquqi şəxslər həyata keirirlər.

Mlkiyyət formasından və fəaliyyət nvndən asılı olmayaraq kinematoqrafiya fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatına alınması, kinematoqrafiya infrastrukturunun inkişafının əlaqələndirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keirilir.

Maddə 6. Kinematoqrafiya sahəsində məlliflik hququ

Kinematoqrafiya sahəsində məlliflik hququ və kinematoqrafiya fəaliyyətinə xsusi icazə verilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keirilir.

Maddə 7. Filmlərin dvlət reyestri

Kino və videofilmlərin qanunsuz nmayişinin, pornoqrafiya və ya zorakılıq təbliğ edən filmlərin yayımının qarşısının alınması, tamaşaı auditoriyasının yaş kateqoriyalarının məyyənləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası ərazisində ktləvi nmayiş (kinozal, videozal, video yayımı məntəqələri, efir və kabel televiziyası) n nəzərdə tutulmuş btn filmlər mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeydə alınır və filmlərin dvlət reyestrinə daxil edilir.

Filmlərin yayımı və nmayişi mvafiq icra hakimiyyəti orqanının məyyən etdiyi qaydada həyata keirilir.

Maddə 8. Kinematoqrafiya fəaliyyətinin formaları

Kinofilmlərin (audiovizual informasiya daşıyıcılarından asılı olmayaraq) yaradılması, nmayişi, yayımı, istifadəsi, təbliği və mhafizəsi kinematoqrafiya fəaliyyətinin formaları hesab olunur.

Maddə 9. Dvlət kinematoqrafiya məssisələrinin zəlləşdirilməsi

Dvlət kinematoqrafiya məssisələrinin zəlləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keirilir.

Dvlət kinematoqrafiya məssisələri zəlləşdirilərkən onların əsas fəaliyyət nv kimi kinematoqrafiya fəaliyyəti saxlanmalıdır.

Maddə 10. Dvlət film fondu. Filmlərin ilkin materiallarının mhafizəsi

Mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeydə alınan, nmayişinə və yayımına icazə verilən, mlkiyyət formasından, buraxılış vaxtından və yerindən, texnikasından və istehsal sullarından asılı olmayaraq, mədəni, bədii, ictimai-siyasi, elmi, tarixi və praktik əhəmiyyət daşıyan filmlərin ilkin materialları və surətlərinin, o cmlədən məyyən səbəblərə grə ktləvi nmayiş etdirilməmiş və ya istehsalı dayandırılmış filmlərin ilkin materialları və surətlərinin mhafizəsini dvlət film fondu həyata keirir.

Dvlət film fondu filmlərin, kinosalnamələrin və onların ilkin materiallarının mhafizəsi zamanı məlliflik və əlaqəli hquqlara riayət olunmasını təmin edir.

III fəsil

Kİnematoqrafİya sahəsİndə yaradıcılıq fəalİyyə

Maddə 11. Peşəkar yaradıcı işilər və kollektivlər

Əsas məşğulluq nv və gəlir mənbəyi kinematoqrafiya fəaliyyəti olan hər bir şəxs kinematoqrafiya sahəsində peşəkar yaradıcı işi hesab olunur.

Dvlət kinematoqrafiya sahəsində fəaliyyət gstərən peşəkar yaradıcı işilərin və kollektivlərin yaradıcılıq azadlığına təminat verir.

Kinematoqrafiya sahəsində birgə səy tələb edən yaradıcılıq işlərini həyata keirmək n peşəkar yaradıcı işilərin filmin quruluşu rejissorunun rəhbərliyi ilə fəaliyyət gstərən birliyi peşəkar yaradıcı kollektiv hesab olunur.

Peşəkar yaradıcı işilər və kollektivlər yaradıcılıq fəaliyyəti sahəsində hquqların həyata keirilməsi ilə əlaqədar mstəqil subyektlər kimi ıxış edir, onların hquqi vəziyyəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Maddə 12. Peşəkar yaradıcı işilərin və kollektivlərin hquq və vəzifələri

Kinematoqrafiya sahəsində peşəkar yaradıcı işilərin və kollektivlərin hquqları aşağıdakılardır:

yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələrini kinematoqrafiya təcrbəsində qəbul olunmuş vasitə və sullarla reallaşdırmaq və geniş tamaşaı ktləsinə atdırmaq;

yaradıcı ideyanı mhafizə etmək və mvafiq vasitələrlə onu həyata keirmək;

kinematoqrafiya sahəsində yeni və orijinal istiqamətləri və janrları həyata keirmək;

milli və dnya kinematoqrafiya sərvətlərindən istifadə etmək;

peşəkar təhsil almaq və ixtisas artırmaq (o cmlədən xarici lkələrdə);

yaratdıqları əsərlərin taleyini mstəqil həll etmək;

z təşəbbsləri ilə kinematoqrafiya məssisələri, fond və yaradıcılıq ittifaqları, ictimai birliklər təsis etmək (o cmlədən beynəlxalq miqyasda) və həmin qurumlara sərbəst daxil olmaq.

Kinematoqrafiya sahəsində peşəkar yaradıcı işilərin və kollektivlərin vəzifələri aşağıdakılardır:

kinematoqrafiya sahəsində qanunvericiliyə əməl etmək;

milli kinematoqrafiya və kino incəsənəti irsini, bu sahədə milli ənənələri və xsusiyyətləri qorumaq və inkişaf etdirmək.

IV fəsil

Kİnematoqrafİya fəalİyyətİnİn malİyyələşdİrİlmə

Maddə 13. Maliyyələşdirmə mənbələri

Kinematoqrafiya məssisələri mlkiyyət formasından asılı olaraq dvlət bdcəsindən və xsusi mlkiyyətinin vəsaitləri, fiziki və hquqi şəxslərin knll ayırmaları, zlərinin fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirlər və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

Maddə 14. Vergi gzəştləri

Kinematoqrafiya məssisələrinə maliyyə yardımı ayıran hquqi və fiziki şəxslərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada vergi gzəştləri tətbiq edilə bilər.

V fəsil

Yekun mddəaları

Maddə 15. Beynəlxalq əməkdaşlıq

Kinematoqrafiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq mqavilələrə uyğun olaraq həyata keirilir.

Maddə 16. Kinematoqrafiya haqqında qanunvericiliyin pozulmasına grə məsuliyyət

Kinematoqrafiya haqqında qanunvericiliyin pozulmasına grə hquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 3 iyul 1998-ci il

№ 515-İQ