Yol hərəkəti haqqında

 

Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

Birinci fəsil

 

mumi mddəalar

 

Maddə 1. Əsas anlayışlar

Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:

1) yol hərəkəti xsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin kməyi ilə və ya belə kmək olmadan hərəkət etmək, habelə sərnişin və yk daşınması zrə fiziki və hquqi şəxslərin tələbatlarını dəmək prosesində yaranan ictimai mnasibətlərin məcmusudur;

2) yol hərəkətinin təşkili nəqliyyat vasitələrinin və ya piyadaların təhlkəsizliyini, fasiləsiz və rahat hərəkətini, optimal srətini təmin etmək məqsədilə kə-yol şəbəkəsində həyata keirilən və yol hərəkətinin ayrılmaz hissəsi olan mhəndis və təşkilati tədbirlər sistemidir;

3) yol hərəkətinin təhlkəsizliyi yol hərəkəti iştirakılarının və cəmiyyətin yol-nəqliyyat hadisələrindən və onların nəticələrindən mdafiə olunma dərəcəsini gstərən yol hərəkəti vəziyyətidir;

4) beynəlxalq yol hərəkəti bir dvlətin fiziki və ya hquqi şəxsinə məxsus olan və başqa dvlətin ərazisinə mvəqqəti gətirilərək və orada qeydiyyata alınmayan nəqliyyat vasitəsinin iştirak etdiyi yol hərəkətidir;

5) avtomobil yolu yol hərəkəti qaydalarına, dvlət standartlarına və digər normativ-hquqi aktlara uyğun olan llərə və ktləyə malik avtomobillərin, avtobusların, motosikletlərin məyyənləşdirilmiş srətlə təhlkəsiz və rahat hərəkətini təmin etmək n nəzərdə tutulan yoldur;

6) avtomagistral nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti n xsusi əkilmiş və nəzərdə tutulmuş elə bir yoldur ki:

həmin yol boyunca yerləşən təsərrfat, istehsal və ya tikinti təyinatlı obyektlər digər nəqliyyat vasitələri tərəfindən istifadə edilə bilməz;

ayrı-ayrı yerləri istisna olmaqla və ya mvəqqəti qaydanın məyyənləşdirildiyi hallarda başqa, əks istiqamətlərdə hərəkət istiqamətləri n ayrı-ayrı hərəkət hissələri vardır, həm də bu hissələr arasında hərəkət n nəzərdə tutulmayan ayırıcı zolağın və ya mstəsna hallarda başqa vasitələrin kməyi ilə hədd qoyulmuşdur;

dəmiryol, tramvay yolları və başqa yollarla, habelə piyada zolaqları ilə bir səviyyədə kəsişmələri yoxdur;

hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitələrinin dayanması və ya durması qadağan edilir, hər 50 kilometrdən ox olmayan məsafədə xsusi istirahət yerləri və dayanacaq meydanaları ilə təchiz edilir.[1]

7) yolun hərəkət hissəsi yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti n istifadə edilən hissəsidir (yolun ayırıcı zolaq vasitəsilə drst məyyən edilən və ya mxtəlif səviyyələrdə olan bir neə hərəkət hissəsi ola bilər);

8) yol iyini yolun hərəkət hissəsində hərəkətin kənar zolağı və ya kənar zolaqları, yaxud velosiped zolaqları məyyən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti n nəzərdə tutulduqda, yol iyini digər yol istifadəiləri n yolun qalan hissəsinin kənarıdır;

9) baş yol kəsişən (bitişən) yola nisbətən mvafiq nişanlarla işarələnmiş yol və ya torpaq yola nisbətən bərk rty olan (asfalt və ya sement-beton, daş materialları və s.) yol, yaxud bitişik ərazilərdən ıxışlara nisbətən hər hansı yoldur (ikinci dərəcəli yolda yolayrıcı qarşısında rtkl sahənin olması, onu əhəmiyyətcə kəsişdiyi yola bərabər etmir);

10) piyada keidi yolun hərəkət hissəsində piyadaların yolu keməsi n nəzərdə tutulan sahə, yaxud mhəndis qurğusudur;

11) yolayrıcı yolların bir səviyyədə hər hansı kəsişməsi, birləşməsi və ya şaxələnməsi, o cmlədən bunların əmələ gətirdiyi ərazidir;

12) nizamlanan yolayrıcı hərəkət nvbəliliyi svetoforun və ya nizamlayıcının siqnalları ilə məyyənləşdirilən yolayrıcıdır;

13) nizamlanmayan yolayrıcı nizamlayıcının olmadığı, svetoforun qurulmadığı və ya sndrldy, yaxud yanıb-snən sarı rəngli işıq siqnalının işlədiyi yolayrıcıdır;

14) ayırıcı zolaq yolun ayrılmış elementi olub, yanaşı yerləşən hərəkət hissələrini bir-birindən ayıran, lakin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti və ya dayanması, eləcə də piyadaların hərəkəti n nəzərdə tutulmayan hissəsidir;[2]

15) hərəkət zolağı yolun hərəkət hissəsinin nişanlama xətti vasitəsilə blnmş, eni avtomobillərin bir sırada hərəkəti n kifayət edən hər hansı uzununa zolağıdır;

16) səki yolun hərəkət hissəsinə bitişik olan və ya qazon vasitəsilə ondan ayrılmış, piyadaların hərəkəti n nəzərdə tutulan hissəsidir;

17) nəqliyyat vasitəsi yolda hərəkət n konstruksiya imkanları olan və insan tərəfindən idarə edilən qurğu, habelə onun qoşqusudur (nəqliyyat vasitələri mexaniki və insanın, yaxud heyvanın əzələ enerjisi ilə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələrinə blnr);

18) mexaniki nəqliyyat vasitəsi asma mhərrikli velosipedlər və relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, hər hansı zgedən nəqliyyat vasitəsidir;

19) avtomobil yollarda adamların və ya yklərin daşınması, yaxud adam və ya yk daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınması n istifadə edilən mexaniki nəqliyyat vasitəsidir (bu anlayış trolleybusları, yəni elektrik naqili ilə birləşdirilmiş relssiz nəqliyyat vasitələrini də əhatə edir. Lakin yollarda adamların və yklərin daşınması və ya bu məqsədlə istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınması n istifadə edilən və yalnız yardımı funksiya daşıyan kənd təsərrfatı traktorları kimi nəqliyyat vasitələrini əhatə etmir);

20) operativ nəqliyyat vasitələri yanğından mhafizə, polis, təcili tibbi yardım, qəza-xilasetmə blmələrinin , hərbi avtomobil mfəttişliyinin funksional tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, pul mədaxilinin inkassasiyası və qiymətli yklərin daşınması, Azərbaycan Respublikasının ali vəzifəli şəxslərinin mhafizəsi vəzifələrinin icrası n nəzərdə tutulan, Milli operatora məxsus olan və potun daşınmasında istifadə edilən, stndə xsusi qrafikalı rəngli sxemlər, yazılar və tanınma nişanları olan, xsusi işıq və səs siqnalları ilə təchiz edilmiş avtomobillərdir; [3]

21) qoşqu mexaniki nəqliyyat vasitəsi ilə yedəyə alınmaq n nəzərdə tutulan hər hansı nəqliyyat vasitəsidir;

22) yarımqoşqu avtomobillərə birləşdirilmək n nəzərdə tutulan, bir hissəsi avtomobilə sykənərək znn və ykn ktləsinin xeyli hissəsini onun stnə salan hər hansı qoşqudur;

23) uzun ll nəqliyyat vasitəsi uzunluğu 24 metrdən ox olan nəqliyyat vasitəsidir;

24) zgedən maşınlar tırtıllı traktorlar da daxil olmaqla tikintidə, meşə və kənd təsərrfatında, başqa işlərdə istifadə n nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsidir;

25) təkərli traktor yollarda qoşquları yedəyə almaq n istifadə edilən və konstruksiyasına grə maksimum srəti saatda 30 kilometrdən yksək olmayan nəqliyyat vasitəsidir;

26) motosiklet mhərriki olan ikitəkərli, arabalı və ya arabasız mexaniki nəqliyyat vasitəsidir (tam ləvazimatlı vəziyyətdə ktləsi 400 kiloqramdan ox olmayan və drdtəkərli mexaniki nəqliyyat vasitələri də motosikletlərə bərabər tutulur);

27) moped iş həcmi 50 kub santimetrdən ox olmayan mhərriklə hərəkətə gətirilən və maksimum konstruksiya srəti saatda 50 kilometrdən yksək olmayan iki və ya təkərli nəqliyyat vasitəsidir (asma mhərrikli velosipedlər, motosiklet və oxşar xsusiyyətli digər nəqliyyat vasitələri də mopedlərə bərabər tutulur);[4]

28) velosiped əlil arabaları istisna olmaqla, idarə edən şəxsin əzələ enerjisi ilə, xsusən pedalların və ya dəstəklərin kməyi ilə hərəkətə gətirilən hər hansı nəqliyyat vasitəsidir;

29) nəqliyyat vasitəsinin dayanması adamların minməsi və ya dşməsi, yaxud yklərin yığılması və ya boşaldılması n zəruri olan vaxt ərzində nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsidir;

30) məcburi dayanma texniki nasazlıq və ya aparılan ykn, srcnn (sərnişinin) vəziyyətinin və ya yolda maneə yaranmasının doğurduğu təhlkə zndən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin dayandırılmasıdır;

31) nəqliyyat vasitəsinin durması əgər nəqliyyat vasitəsi digər yol istifadəisi və ya hər hansı maneə ilə toqquşmanın qarşısını almaq və ya hərəkət qaydalarının gstərişlərini yerinə yetirmək səbəblərindən başqa digər səbəblərə grə hərəkətsiz vəziyyətə gətirilmişdirsə və onun dayanması adamların minməsi və ya dşməsi, yaxud yklərin yığılması və ya boşaldılması n zəruri olan vaxtla məhdudlaşmırsa, nəqliyyat vasitəsi durmuş hesab edilir;

32) parklanma nəqliyyat vasitəsinin parklanma yerlərində durmasıdır.[5]

32-1) parklanma yeri yaşayış məntəqələrinin hdudlarında avtomobil yolunun hərəkət hissəsində və ya ona bitişik hissədə nəqliyyat vasitələrinin durması n ayrılmış, bu Qanunla məyyən edilmiş qaydada işarələnmiş və təchiz edilmiş yerdir;[6]

33) yol hərəkəti iştirakısı hərəkət prosesində piyada, nəqliyyat vasitəsinin srcs, sərnişin, velosipedi, mal-qara trən qismində iştirak edən, habelə avtomobil yollarından, kələrdən, dəmiryol keidlərindən və ya nəqliyyat vasitələri ilə adamların və yklərin daşınması n nəzərdə tutulmuş digər yerlərdən istifadə edən şəxsdir;

34) src hər hansı nv nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsdir (srcly yrədən avtomobil təlimatısı da srcyə bərabər tutulur);

35) sərnişin nəqliyyat vasitəsində hərəkətdə olan, lakin onun idarə edilməsinə aidiyyəti olmayan şəxsdir;

36) piyada nəqliyyat vasitələrindən kənarda yol hərəkətində iştirak edən və yolda hər hansı iş grməyən şəxsdir (mhərriksiz əlil arabalarında gedən, velosiped, moped və ya motosiklet aparan, kirşə, əl arabası, uşaq və ya əlil arabası aparan şəxslər də piyadaya bərabər tutulur);

37) velosipedi əlil arabaları istisna olmaqla, velosipedi idarə edən şəxsdir;

38) mal-qara trən mal-qaranı, yk və ya minik heyvanlarını yoldan keirən şəxsdir;

39) tmə - hərəkət etdiyi zolağı dəyişməklə hərəkətdə olan bir və ya bir neə nəqliyyat vasitəsini tb keməkdir;[7]

40) stnlk nəzərdə tutulan istiqamətdə digər hərəkət iştirakılarına nisbətən ilk nvbədə hərəkət etmək hququdur;

41) yol vermək srcnn hərəkəti davam etdirməsi və ya yenidən hərəkətə başlaması, hər hansı manevr etməsi başqa nəqliyyat vasitələrinin srclərini qəflətən hərəkət istiqamətini və ya srəti dəyişdirməyə məcbur edə biləcəyi halda, onun hərəkəti davam etdirməməsi və ya yenidən hərəkətə başlamaması, manevr etməməsidir;

42) məhdudiyyətli grnmə duman, yağış, qar və başqa şəraitdə, habelə toranlıqda yolun 300 metrdən az məsafədə grnməsidir;

43) yol-nəqliyyat hadisəsi yollarda, kələrdə, meydanlarda, dəmiryol keidlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti prosesində baş verən və adamların həlakına və ya mxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almasına, heyvanların və ya hərəkətsiz maneənin vurulmasına, nəqliyyat vasitələrinin, yolların, qurğuların zədələnməsinə və ya başqa maddi zərər dəyməsinə səbəb olan hadisədir.

44) mumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsi - sərnişin daşınması n nəzərdə tutulmuş, məyyən edilmiş marşrut zrə təyin edilmiş dayanacaqlarla hərəkət edən nəqliyyat vasitəsidir (avtobus, trolleybus, tramvay);

45) mtəşəkkil nəqliyyat dəstəsi - qarşıda qırmızı və ya gy sayrışan işıq və xsusi səs siqnalı ilə təchiz edilmiş operativ nəqliyyat vasitəsinin mşayiəti ilə bir hərəkət zolağında bir-birinin ardınca faraları yandırılmış vəziyyətdə hərəkət edən və ya daha artıq mexaniki nəqliyyat vasitəsindən ibarət olan dəstədir;

46) avtoqatar - bir mexaniki nəqliyyat vasitəsinə qoşularaq birlikdə hərəkət edən bir neə nəqliyyat vasitəsindən ibarət tərkibdir;

47) icazə verilən maksimum ktlə - istehsalı məssisə tərəfindən məyyən edilmiş, nəqliyyat vasitəsinin src, sərnişin və yklə birlikdə yol verilən ktləsinin yuxarı həddidir. Avtoqatarın icazə verilən maksimum ktləsi tərkibə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən maksimum ktlələrinin cəmindən ibarətdir;

48) sutkanın qaranlıq vaxtı - sutkanın gnəş batandan gnəş ıxanadək olan mddətidir;

49) yaşayış məntəqəsi - giriş və ıxışları mvafiq olaraq 5.22-5.25 nişanları ilə işarələnmiş, əhalinin yığcam məskunlaşdığı ərazidir. Ağ fonu olan 5.22 və 5.23 nişanları yaşayış məntəqələrində hərəkət qaydalarını tənzimləyən mvafiq tələblərin tətbiq olunduğunu, gy fonu olan 5.24 və 5.25 nişanları yaşayış məntəqələrində hərəkət qaydalarını tənzimləyən mvafiq tələblərin bu yolda tətbiq olunmadığını gstərir;

50) yaşayış zonası yaşayış məntəqəsinin giriş və ıxışları mvafiq olaraq 5.51 və 5.52 nişanları ilə işarələnmiş hissəsidir;[8]

51) ağırəkili nəqliyyat vasitəsi - mumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları n məyyən edilmiş əki və ya oxlar zrə parametr hədlərini aşan ykl və ya yksz nəqliyyat vasitəsidir;

52) iriqabaritli nəqliyyat vasitəsi - mumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları n məyyən edilmiş qabarit parametr hədlərini aşan ykl və ya yksz nəqliyyat vasitəsidir.[9]

53) texnoloji nəqliyyat vasitəsi - kə-yol şəbəkəsində istismar n nəzərdə tutulmayan, sənaye sahələrində mvafiq texnoloji proseslərin həyata keirilməsi zamanı istifadə edilən, xsusi texnoloji qurğu və avadanlıqlarla təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsidir.[10]

 

Maddə 2. Qanunun təyinatı

Yol hərəkəti haqqında Qanun yollarda nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların təhlkəsiz və rahat hərəkətini təşkil etmək məqsədi ilə kompleks tədbirlər həyata keirilməsi, yol hərəkəti ilə bağlı insanların həyatının və sağlamlığının qorunması, ətraf mhitin, xsusi, bələdiyyə və dvlət əmlakının mhafizəsi, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və onların ağırlıq dərəcəsinin aşağı salınması n tədbirlər grlməsinin hquqi əsaslarını və bu sahədə dvlətin, habelə yol hərəkəti iştirakılarının hquqlarını və vəzifələrini məyyən edir.

Maddə 3. Yol hərəkəti haqqında qanunvericilik

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq mqavilələrdən ibarətdir.

Maddə 4. Yol hərəkəti sahəsində dvlət vəzifələri

Yol hərəkəti sahəsində dvlətin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) dvlət siyasətini, o cmlədən vahid elmi-texniki siyasəti, habelə yol hərəkəti standartlarını məyyən etmək və onları həyata keirmək;

2) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlkəsizliyinin təmin edilməsi, ətraf mhitin mhafizəsi, yol hərəkəti qaydalarının, habelə onların pozulmasına grə məsuliyyətin məyyənləşdirilməsi ilə bağlı qanunlar və digər normativ-hquqi aktlar qəbul etmək, onların icrasını həyata keirmək;

3) yol hərəkətinin inkişafının və təhlkəsizliyinin təmin edilməsinə dair lkə və onun inzibati ərazi vahidləri zrə proqramları və planları qəbul etmək, onların icrası zrə dvlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin etmək;

4) yol hərəkətinin inkişafına və təhlkəsizliyinə dair proqramları və planları, avtomobil yolları şəbəkəsinin saxlanılması və inkişaf etdirilməsi, yollarda təhlkəsiz hərəkətin, habelə yol hərəkətinə dair ekoloji tələblərin təmin edilməsi sahəsində həyata keirilən tədbirləri dvlət bdcəsindən maliyyələşdirmək; [11]

5) yol hərəkətinin təşkili zrə ixtisaslaşdırılmış xidmətləri təşkil etmək, o cmlədən texniki vasitələrin və avtomatlaşdırılmış sistemlərin qurulmasını və istifadəsini, qəza-xilasetmə işləri grlən və ktləvi tədbirlər keirilən yerlərdə nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinin təhlkəsizliyini təmin etmək;

6) avtomobil yollarının tikintisinə, yenidən qurulmasına, təmirinə, saxlanılmasına və qorunmasına dair, habelə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına və texniki vəziyyətinə dair vahid tələbləri məyyən etmək və onlara əməl olunmasına nəzarət etmək;[12]

7) avtomobil yollarının təmiri və saxlanılması ilə bağlı fəaliyyətin, yol hərəkətinin təhlkəsizliyinə təsir gstərən digər nv fəaliyyətin həyata keirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və istismarı, daxili və beynəlxalq sərnişin və yk daşımaları, təhlkəli yklərin daşınması qaydasını məyyən etmək;

8) nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin, dvlət qeydiyyat nişanının və srclk vəsiqəsinin nmunələrini məyyən etmək;

9) ekoloji təhlkəsiz tələblərinə əməl etməklə, yol hərəkəti iştirakılarının ehtiyaclarının təmin olunması məqsədilə avtomobil yollarının saxlanılmasını, təmirini, yenidən qurulmasını və tikintisini təşkil etmək və onların həyata keirilməsinə nəzarət etmək, yolların qəza təhlkəli sahələrini aradan qaldırmaq;

10) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin tələblərinə uyğun olaraq dvlət yollarında texniki xidmət sahələri təşkil etmək;

11) yol hərəkəti iştirakılarının tibbi təminatını, o cmlədən yol-nəqliyyat hadisələrində zərər əkənlərə tibbi yardımın gstərilməsini təşkil etmək;

12) srclərin hazırlanmasını və onların ixtisasının artırılmasını həyata keirən təhsil məssisəsi və kursların aılmasına razılıq vermək, onların fəaliyyətinə nəzarət etmək, nəzəri və təcrbi imtahanlar qəbul etmək, imtahanlardan mvəffəqiyyətlə keənlərə srclk vəsiqəsi vermək, onların uotunu aparmaq;[13]

13) əhaliyə yol hərəkəti qaydalarının yrədilməsini və yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təbliği işini təşkil etmək, yol hərəkəti təhlkəsizliyi sahəsində bu Qanunla məyyən olunmuş tələblərə hquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əməl olunmasını təmin etmək;

14) yaşayış məntəqələrinin baş planlarına, mfəssəl planlaşdırılması və tikintisi layihələrinə, kompleks nəqliyyat sxemlərinə və yol hərəkətinin təşkili sxemlərinə uyğun olaraq rayon (şəhər) ərazilərində yol hərəkətinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərini təşkil etmək;

15) pullu duracaqlarda, qarajlarda nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması qaydasını məyyən etmək;

16) yol hərəkəti təhlkəsizliyi məsələləri zrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını təşkil etmək;

17) yol hərəkət təhlkəsizliyini təmin etmək və ya hərəkət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə, yollarda təmir-tikinti işləri aparılarkən, zəruri olduqda, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini məhdudlaşdırmaq və ya qadağan etmək, mumi istifadədə olan nəqliyyatın mntəzəm hərəkəti marşrutlarının aılması qaydasını məyyən etmək və onun həyata keirilməsini təşkil etmək;

18) nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə nəzarət etmək, qanunla məyyən edilmiş hallarda texniki baxışları həyata keirmək, konstruksiyası və ya texniki vəziyyəti məyyən olunmuş standartlara, habelə mhərrik, ban və şassi nmrələri qeydiyyat sənədlərində gstərilmiş nmrələrə uyğun gəlməyən nəqliyyat vasitələrinin istismarını qadağan etmək; [14]

19) nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyalarının hazırlanmasına və yenidən quraşdırılmasına, aqreqat, ban və ban hissələrinin dəyişdirilməsinə icazə vermək və yol hərəkəti təhlkəsizliyinin tələblərinə uyğun olmasına nəzarət etmək;

20) Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət təhlkəsizliyi, ətraf mhitin mhafizəsi ilə bağlı tələblərə uyğunluğu baxımından onların texniki layihə sənədlərinə və texniki vəziyyətinə dair mvafiq rəylər vermək, onların sınaqlarında iştirak etmək, bu tələblərə cavab verməyən nmunələrin (məmulatın) istehsalını dayandırmaq barədə mvafiq orqanlara təqdimatlar vermək;

21) nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatını, zgəninkiləşdirilməsinin sənədləşdirilməsini və onların uotunu aparmaq, ipoteka mqaviləsinin dvlət qeydiyyatına alınması ilə əlaqədar daşınar əmlakın mvafiq rəsmi reyestrindən ıxarışı, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsini və dvlət qeydiyyat nişanlarını vermək;[15]

22) yollarda nəqliyyatın və piyadaların təhlkəsiz, səmərəli və rahat hərəkətini təşkil etmək, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada mqavilələr əsasında nəqliyyat vasitələrinin mşayiətini təşkil etmək;

23) yol hərəkətinə nəzarət funksiyalarını yerinə yetirmək məqsədilə stasionar postların siyahısını və dislokasiyasını məyyənləşdirmək və təşkil etmək, bu postları texniki vasitələrlə, habelə binalarla, nəqliyyat və rabitə vasitələri ilə, yol-nəqliyyat hadisələrində zərər əkənlərə ilk tibbi yardım gstərilməsi n tibbi ləvazimatla və dava-dərmanla təmin etmək, insanın adi həyati ehtiyaclarının dənilməsi n lazımi şəraitlə təmin etmək;

24) yol nişanlarının və gstəricilərinin quraşdırılmasını, yol hərəkətini nizamlayan və ona nəzarət edən nəqliyyat və texniki vasitələrin, yol-nəqliyyat hadisələrinin nəticələrini ynglləşdirmək n hadisə yerində tətbiq olunan qəza-xilasetmə avadanlığının, habelə yol hərəkətinin təhlkəsizliyini artırmağa kmək edən digər texniki vasitələrin və cihazların, yol hərəkətinin təhlkəsizliyinin təbliğinə xidmət edən təşviqat vasitələrinin; xsusi məhsulların (srclk vəsiqələrinin blanklarının, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnamələrinin, dvlət qeydiyyat nişanlarının və tanınma nişanlarının) sifarişisi və istehsalısı funksiyalarını həyata keirmək və Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanının struktur blmələrini bunlarla təmin etmək;

25) hquqi və fiziki şəxslər tərəfindən bu Qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək, yol-nəqliyyat hadisələri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada cinayət işləri zrə təhqiqatın aparılmasını və inzibati xətalar haqqında işlər zrə icraatın həyata keirməsini təşkil etmək; [16]

26) zədələnmiş nəqliyyat vasitələrinin məyyən edilmiş yerlərə aparılmasını və sahibsiz qalmış əmlakın mhafizəsini, habelə qaırılmış, oğurlanmış nəqliyyat vasitələrinin, yol-nəqliyyat hadisəsi yerlərindən qaıb gizlənmiş yol hərəkəti iştirakılarının axtarılmasını təşkil və təmin etmək;

27) yol-nəqliyyat hadisələrinin, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hququndan məhrum olunmuş vətəndaşların, yol hərəkəti qaydaları pozuntularının, bununla əlaqədar grlmş tədbirlərin uotunu aparmaq, şəxslərin yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu ilə əlaqədar barələrində tətbiq edilən inzibati tənbeh haqqında qərarlarla və onların nəticələri (cərimələr və onların dənilməsi, balların sayı və ya silinməsi) ilə bağlı rəsmi internet informasiya ehtiyatlarından məlumat almasını təmin etmək;[17]

28) hərəkət n ayrılmış yollara nəzarət etmək, hərəkət srətinin məhdudlaşdırıldığı zonaları məyyənləşdirmək, orada mvafiq yol nişanları qurmaq, habelə təhlkəli yklərin daşınmasını və nəqliyyat dəstələrinin şəhərlərdən və digər yaşayış məntəqələrindən keməsini təşkil və təmin etmək;

29) bu Qanunla məyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mlkiyyət formasından asılı olmayaraq hquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlkəsizliyini təmin etmək, ətraf mhitin mhafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması zrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla srclərin sağlamlıq vəziyyətinə, srclər tərəfindən əmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qvvədə olan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fvqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla məyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hquqi şəxslərin srcləri yol hərəkətinin təhlkəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada svq etməsi qadağandır.

Maddə 6. Yol hərəkəti sahəsində fiziki şəxslərin hquq və vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində fiziki şəxslərin aşağıdakı hquqları vardır:

1) məyyən edilmiş qaydalara mvafiq olaraq avtomobil yollarında sərbəst və maneəsiz hərəkət etmək, mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından yol hərəkəti şəraiti haqqında məlumat almaq;

2) avtomobil yollarında hərəkətin məhdudlaşdırılmasının və ya qadağan edilməsinin səbəbləri barədə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından məlumat almaq;

3) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı məmulatların və xidmətlərin keyfiyyəti haqqında məlumat almaq;

4) yol-nəqliyyat hadisələri zamanı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada pulsuz tibbi yardım və digər təcili kmək almaq;

5) yolların hərəkət təhlkəsizliyi tələblərinə uyğunsuzluğu nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisələri zamanı səhhətinə, eləcə də nəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərərin dənilməsini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə mvafiq qaydada tələb etmək;

6) yol hərəkəti təhlkəsizliyinə nəzarəti həyata keirən mvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət etmək;

6-1) barələrində yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu ilə əlaqədar tətbiq edilən inzibati tənbeh haqqında qərarlarla və onların nəticələri (cərimələr və onların dənilməsi, balların sayı və ya silinməsi) ilə bağlı rəsmi internet informasiya ehtiyatlarından məlumat almaq;[18]

7) bu Qanunla məyyən olunmuş digər hquqlardan istifadə etmək.

II. Yol hərəkəti sahəsində fiziki şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlkəsizliyini təmin etmək, ətraf mhitin mhafizəsi ilə bağlı tələblərə və yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək;

2) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsində iştirak etmək və bunun n keirilən tədbirlərdə Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına kməklik gstərmək;

3) onlara məxsus olan nəqliyyat vasitələrinin saz vəziyyətdə saxlanılması və istismarı n tədbirlər grmək;

4) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin tibbi təminatı və ətraf mhitin nəqliyyatın zərərli təsirindən qorunması n tədbirləri həyata keirmək;

5) bu Qanunla məyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

 

İkinci fəsil

Yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə edilməsi[19]

Maddə 7. Yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri və əsas istiqamətləri

I. Yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri aşağıdakılardır:

1) yol hərəkətində iştirak edən insanların həyatının və sağlamlığının təsərrfat fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrindən stnly;

2) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsinə grə dvlətin məsuliyyətinin yol hərəkətində iştirak edən insanların məsuliyyətindən stnly;

3) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi zamanı insanların, cəmiyyətin və dvlətin mənafelərinə əməl olunması;

4) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyətə məqsədynl və kompleks yanaşma.

II. Yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi aşağıdakı əsas istiqamətlər zrə həyata keirilir:

1) yol hərəkətinin təşkilində yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi;

2) yol hərəkəti təhlkəsizliyi sahəsində Azərbaycan Respublikası mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinin və məsuliyyətlərinin məyyən edilməsi;

3) yol hərəkəti təhlkəsizliyinə dair qaydaların, standartların, texniki normaların və digər normativ sənədlərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada işlənib hazırlanması və onların təsdiq edilməsi;

4) avtomobil yollarında yol hərəkəti n sərfəli və rahat şəraitin yaradılması;

5) avtomobil, şəhər yerst elektrik nəqliyyatının və yol təsərrfatı fəaliyyətinin nizama salınması;

6) nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətinə buraxılması;

7) yol hərəkətinin nizama salınması;

8) nəqliyyat vasitələri srclərinin hazırlanmasının və ixtisasının artırılmasının təşkili;

9) yollarda təhlkəsiz davranma qaydalarının vətəndaşlara yrədilməsi;

10) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin tibbi təminatı ilə bağlı kompleks tədbirlərin həyata keirilməsi;

11) ətraf mhitin mhafizəsi;

12) yol hərəkəti təhlkəsizliyi tədbirlərinin maddi və maliyyə təminatı;

13) yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və onların nəticələrinin ağırlığını azaltmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;

14) yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin və mvafiq qaydaların, standartların, texniki normaların və digər normativ sənədlərin tələblərinin yerinə yetirilməsinə dvlət nəzarətinin həyata keirilməsi.

Maddə 8. Yol hərəkətinin təşkili zamanı yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi

I. Yol hərəkəti təhlkəsizliyi Azərbaycan Respublikasında qvvədə olan standartlarda və yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı layihə və sxemlərdə nəzərdə tutulan texniki vasitələrdən, konstruksiyalardan kompleks şəkildə istifadə olunması əsasında təşkil edilməlidir.

II. Yol hərəkəti təhlkəsizliyi səviyyəsinin azaldılması hesabına yolların buraxılış qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə və ya digər məqsədlərlə yol hərəkətinin təşkilində dəyişikliklərin edilməsi qadağandır.

III. Yol hərəkətinin təhlkəsizliyi n real qorxu mvcud olan təcili hallarda nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinin təşkilində dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keirilir. Azərbaycan Respublikası mvafiq icra hakimiyyəti orqanının gstərişlərinin icrası yol hərəkətinin btn iştirakıları n məcburidir.

Maddə 9. Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və təmiri zamanı yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi

I.                    Azərbaycan Respublikası ərazisində avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi,

yenidən qurulması və təmiri sahəsində btn işlər yol hərəkəti təhlkəsizliyi zrə beynəlxalq standartlar, qaydalar və normativlər, habelə nəqliyyat vasitələrinin avtomobil yollarında hərəkəti n ayrılmış zolağın yetərliliyinin təmin edilməsi zərurəti nəzərə alınmaqla həyata keirilməlidir. Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və təmiri qaydası Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən olunur.

II. Avtomobil yollarının təmiri, tikintisi, yenidən qurulması, tədqiqi və sınağı zrə layihə və

podrat işlərinin icrası msabiqəsi əsasında seilən hquqi və fiziki şəxslər tərəfindən yol təsərrfatı orqanları ilə bağlanan podrat mqavilələri əsasında həyata keirilir. [20]

III. Avtomobil yollarının tikintisinə, yenidən qurulmasına və təmirinə dair birtipli və ya fərdi layihələrdə yol hərəkəti təhlkəsizliyinin, ətraf mhitin mhafizəsinin, habelə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların spesifik ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə bağlı olan btn tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulmalıdır. [21]

IV. Avtomobil yollarının tikintisinə, yenidən qurulmasına və təmirinə dair layihələr yol hərəkətinin təhlkəsizliyi qaydalarının, normativlərinin və standartlarının tələblərinə uyğunluğu baxımından Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında ekspertizadan keirilməli və onlarla razılaşdırılmalıdır. Ekspertiza keirilməsi zamanı aşkar edilmiş uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmalıdır.

V. Şəhərlərarası avtomobil yollarının sanitariya-mhafizə zonasında yolların tikilməsinə, yol kompleksi tikililərinin ucaldılmasına, səsudan qurğuların və irkləndirici maddə tutucularının qurulmasına, mhəndis kommunikasiyalarının, bionəqliyyat yollarının əkilməsinə, yaşıllıq zolağı salınmasına, xidmət obyektlərinin aılmasına və hərəkət təhlkəsizliyi tələbləri nəzərə alınmaqla, məyyənləşdirilmiş qaydada hazırlanan və razılaşdırılan layihələrə uyğun olaraq icazə verilir. Payız-qış mvsmndə yolun sanitariya-mhafizə zonasında mvəqqəti qarsaxlayan qurğunun qurulmasına icazə verilir.

VI. Avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması və təmiri zamanı yol hərəkəti təhlkəsizliyi təyinatlı məsrəflərin azaldılması qadağandır.

VII. Mvafiq razılaşdırma olmadan, layihəi layihələşdirməyə dair məyyən edilmiş tələblərdən və ya tapşırıq şərtlərindən kənara ıxdıqda, bu uyğunsuzluğu z hesabına aradan qaldırır. Layihənin ayrı-ayrı hissələrinin həyata keirilməsini qeyri-mmkn edən şərait yarandıqda, işlərin icraısı yol hərəkətinin təhlkəsizliyinə dair əlavə tədbirlərin hazırlanması məqsədilə layihəiyə və sifarişiyə məlumat verməlidir.

VIII. Tikilmiş, yenidən qurulmuş və ya təmir olunmuş avtomobil yollarının yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsinə dair inşaat normalarının, qaydalarının, standartlarının və digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğu avtomobil yollarının qəbul edilmə aktı ilə təsdiq olunur. Avtomobil yollarının qəbul edilmə aktı yalnız nəzarət qaydasında keirilmiş mayinənin, yoxlamanın və sınağın nəticələri əsasında xsusi komissiya tərəfindən verilir. Bu komissiyanın avtomobil yollarının və mvafiq yol qurğularının mlkiyyətilərinin təqdimatı əsasında təşkili qaydası və tərkibi, habelə avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı mayinənin, yoxlamanın və sınağın keirilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir. [22]

IX. Avtomobil yollarında yol hərəkətini nizamlayan texniki vasitələr Azərbaycan Respublikasının mvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə quraşdırılır.

X. Avtomobil yollarının layihələşdirilməsini, tikintisini, yenidən qurulmasını və təmirini həyata keirən hquqi və fiziki şəxslər yol hərəkəti təhlkəsizliyinə dair standartlara, qaydalara və normativlərə əməl edilməməsinə grə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maddə 9-1. Piyada keidləri arasında məsafə və yerst və ya yeraltı keidlərin tikilməsi[23]

I. Avtomobil yollarında piyada keidləri təhsil, səhiyyə, iri ticarət (xidmət, istehsalat) məssisələrinin, nəqliyyatın dayanacaq məntəqələrinin, idman, istirahət və turizm obyektlərinin və insanların ktləvi toplaşdığı digər obyektlərin yaxınlığında olmalıdır. Piyada zolağında hərəkətin svetoforla nizamlanması vacib olan hallar mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir.

II. Avtomagistralların yaşayış məntəqələrindən keən hissələrində yerst və ya yeraltı keidlər arasında məsafə 400-800 metr, digər avtomobil yollarının yaşayış məntəqələrindən keən hissələrində isə piyada keidləri arasında məsafə 150-300 metr (yolayrıcıları arasında daha az məsafə olduğu hallar istisna olmaqla) olmalıdır.

III. Avtomobil yollarında yerst və ya yeraltı keidlər aşağıdakı hallarda tikilməlidir:

1. avtomagistrallarda - bu Qanunun 9-1-ci maddəsinin I və II hissələri nəzərə alınmaqla;

2. digər avtomobil yollarında - nəqliyyat vasitələrinin hərəkət şiddəti 300 avtomobil/saatdan, piyadaların hərəkət şiddəti 3000 adam/saatdan və yolun hərəkət hissəsinin eni 14 metrdən ox olduqda.

IV. Bu Qanunun 9-1-ci maddəsinin III hissəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan avtomobil yollarında yerst və ya yeraltı keidlərin tikilməsi vacib olan digər hallar mvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məyyən edilir..

Maddə 10. Avtomobil yollarının saxlanılması, qorunması və abadlaşdırılması zamanı yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin edilməsi[24]

I. Avtomobil yollarının saxlanılması və abadlaşdırılması yol hərəkəti iştirakılarının tələbatlarının maksimum dənilməsinə və yol hərəkəti təhlkəsizliyinin təmin olunmasına xidmət etməlidir. Bu məqsədilə:

1) avtomobil yolları yol hərəkətinin iştirakıları n sərfəli və rahat şəraitdə saxlanılmalı, qorunmalı və daha da yaxşılaşdırılmalıdır. Yol hərəkətinin təhlkəsizliyi n qorxu trədən şərait yarandıqda, yol hərəkəti qadağan edilməli və ya məhdudlaşdırılmalıdır, təhlkəsiz hərəkət şəraitinin bərpası n təxirəsalınmaz tədbirlər grlməlidir;[25]

2) avtomobil yollarında nişanlama xətləri əkilməli, yol nişanları və gstəriciləri (o cmlədən təhlkəli və ətin keilən sahələri əks etdirən marşrut xəritələri və sxemləri), svetoforlar və yol hərəkəti təşkilinin digər texniki nizamlama vasitələri quraşdırılmalıdır;

3) avtomobil yolunun yaxınlığında xəstəxananın olması, onun istiqaməti, yerləşdiyi məsafə, xəstəxananın telefon nmrəsi barədə məlumat verən mvafiq yol nişanları quraşdırılmalı, yolların yaxınlığında tibb məssisələrinin yerləşməsi Tibbi yardım məntəqəsi yol nişanı ilə bildirilməlidir;

4) texniki qurğuların quraşdırılması, kommunikasiyaların əkilməsi, mhafizə işlərinin grlməsi, xidmət obyektlərinin tikilməsi və avadanlıqlarının qurulması təmin edilməlidir;

5) avtomobil yollarında yol şəraiti və hərəkət rejimi haqqında yol hərəkəti iştirakılarına vaxtında məlumat verilməli, yol şəraitinin xeyli pisləşməsi zamanı (qar yığınları, yolun buz bağlaması) isə, bu məqsədlə radio və televiziya vasitələrindən istifadə olunmalı, əlverişsiz hava şəraitində yol hərəkəti iştirakılarının təhlkəli yol sahələrini qəzasız kemələri təmin edilməlidir;

6) avtomobil yollarında işlərin grldy, yol tikintisində istifadə olunan mexaniki nəqliyyat vasitələrinin, tikinti materiallarının və s. qoyulduğu yerlər, yol rtynn hərəkət n təhlkə t