“Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRAR

 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli, 156 nömrəli Fərmanının 1.23-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Orta ixtisas təhsili pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4. “Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

5. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

A. RASİ-ZADƏ

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 

Bakı şəhəri, 29 aprel 2010-cu il

              ¹ 82

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2010-cu il 29 aprel tarixli, 82 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi


QAYDASI

 

1. Ümumi müddəa

 

Bu Qayda “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun hazırlanmışdır və ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələrini və onların verilməsi qaydasını tənzimləyir.

 

2. Bakalavr və magistr diplomlarının nümunəsi

 

2.1. Ali təhsil pilləsinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində aşağıdakı növ diplomlar müəyyənləşdirilir:

- bakalavr diplomu (adi və fərqlənmə);

- magistr diplomu (adi və fərqlənmə).

2.2. Bakalavr və magistr diplomları bakalavr və magistr təhsil səviyyələrini başa vurmuş şəxslərə verilir.

2.3. Bakalavr diplomunun təsviri:

Diplom 15x21 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur. Ali təhsil müəssisəsini fərqlənmə ilə bitirməyənlər üçün diplomlar göy, fərqlənmə ilə bitirənlər üçün isə qırmızı rənglidir. Diplomun üz qabığı dermantin materialdan hazırlanır və yuxarı hissəsində relyeflə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi, aşağı hissəsində isə “BAKALAVR DİPLOMU” sözləri həkk olunur. Kitabçanın üz qabığının içərisinin sağ və sol tərəfində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri olan və bakalavr diplomunun nümunəsinə uyğun hazırlanmış qoruyucu nişanlı xüsusi kağız yapışdırılır. Diplomun sağ səhifəsinin yuxarı hissəsində qara rənglə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” və “BAKALAVR DİPLOMU” sözləri, sol səhifənin yuxarı hissəsində “BAKALAVR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR” sözləri, diplomun seriyası və nömrəsi yazılır. Sol aşağı kənarında isə möhür yeri və diplomun verilməsinə məsul olan şəxslərin imzası üçün yer saxlanılır. Daha sonra səhifələrdə mətn bakalavr diplomunun nümunəsində göstərilən formada yerləşdirilir (1 nömrəli əlavə).

2.4. Bakalavriat səviyyəsini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün diplomun sağ səhifəsinin yuxarı hissəsində yazılan “BAKALAVR DİPLOMU” sözlərinin altında qırmızı rənglə “Fərqlənmə” sözü yazılır (2 nömrəli əlavə).

2.5. Nömrələnmə A ¹000001-dən başlayaraq, hər dəfə bir say artırmaqla aparılır. Altırəqəmli nömrələnmə son həddə çatdıqdan sonra ¹ işarəsində əvvəlki hərf Azərbaycan əlifbasının ardıcıllığı ilə yeni hərflə əvəz edilir və nömrələnmə yenidən aparılır.

2.6. Bakalavr səviyyəsinin məzunlarına nümunədə göstərilən formada diploma əlavə verilir (1 və 2 nömrəli əlavələr). Diploma əlavə qoruyucu nişanlı xüsusi kağızda çap edilir. Diploma əlavənin birinci səhifəsinin yuxarı hissəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi həkk olunur, “BAKALAVR DİPLOMUNA ƏLAVƏ (diplomsuz etibarsızdır)” sözləri, əlavənin seriyası və nömrəsi yazılır, sonuncu səhifənin sol tərəfində möhür yeri saxlanılır. Daha sonra səhifələrdə mətn əlavələrin nümunəsində göstərilən formada yerləşdirilir.

2.7. Magistr diplomunun təsviri:

Diplom 15x21 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur. Ali təhsil müəssisəsini fərqlənmə ilə bitirməyənlər üçün diplomlar göy, fərqlənmə ilə bitirənlər üçün isə qırmızı rənglidir. Diplomun üz qabığı dermantin materialdan hazırlanır və yuxarı hissəsində relyeflə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi, aşağı hissəsində isə “MAGİSTR DİPLOMU” sözləri həkk olunur. Kitabçanın üz qabığının içərisinin sağ və sol tərəfinə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri olan və magistr diplomunun nümunəsinə uyğun hazırlanmış qoruyucu nişanlı xüsusi kağız yapışdırılır. Diplomun sağ səhifəsinin yuxarı hissəsində qara rənglə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” və “MAGİSTR DİPLOMU” sözləri, sol səhifənin yuxarı hissəsində “MAGİSTR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR” sözləri, diplomun seriyası və nömrəsi yazılır, sol aşağı kənarında isə möhür yeri və diplomun verilməsinə məsul olan şəxslərin imzası üçün yer saxlanılır. Daha sonra səhifələrdə mətn magistr diplomunun nümunəsində göstərilən formada yerləşdirilir (3 nömrəli əlavə).

2.8. Magistratura səviyyəsini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün sağ səhifənin yuxarı hissəsində yazılan “MAGİSTR DİPLOMU” sözlərinin altında qırmızı rənglə “Fərqlənmə” sözü yazılır (4 nömrəli əlavə).

2.9. Nömrələnmə AM ¹000001-dən başlayaraq, hər dəfə bir say artırmaqla aparılır. Altırəqəmli nömrələnmə son həddə çatdıqdan sonra ¹ işarəsindən əvvəlki birinci hərf Azərbaycan əlifbasının ardıcıllığı ilə yeni hərflə əvəz edilir və nömrələnmə yenidən aparılır.

2.10. Magistratura səviyyəsinin məzunlarına nümunədə göstərilən formada diploma əlavə verilir (3 və 4 nömrəli əlavələr). Diploma əlavə qoruyucu nişanlı xüsusi kağızda çap edilir. Diploma əlavənin birinci səhifəsinin yuxarı hissəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi həkk olunur, “MAGİSTR DİPLOMUNA ƏLAVƏ (diplomsuz etibarsızdır)” sözləri, əlavənin seriyası və nömrəsi yazılır, sonuncu səhifənin sol tərəfində möhür yeri saxlanılır. Daha sonra səhifələrdə mətn əlavənin nümunəsində göstərilən formada yerləşdirilir.

2.11. Diplom və diploma əlavə Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib edilir. Diplom və diploma əlavə dövlət dili ilə yanaşı, məzunun yazılı müraciəti ilə ingilis dilində də tərtib edilə bilər.

 

3. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr diplomlarının hazırlanması, saxlanılması və doldurulması

 

3.1. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr diplomlarının (bundan sonra — diplom) nümunələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi (ali təhsil müəssisələrinin ehtiyacları nəzərə alınmaqla) əsasında çap etdirilir.

3.2. Diplom blankları tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, mövcud qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərən bütün ali təhsil müəssisələrinə (məzunların sayına görə) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir.

3.3. Diplom blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində və ali təhsil müəssisələrində ciddi hesabat sənədləri kimi saxlanılır.

3.4. Diplomun müəyyən edilmiş qaydalar üzrə alınması, qeydiyyatı, saxlanılması və uçotunun aparılması işinin təşkili üçün ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri məsuliyyət daşıyırlar.

Ali təhsil müəssisələrində diplomun alınması, qeydiyyatı, saxlanılması, uçotunun aparılması üçün ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən məsul şəxs təyin edilir.

3.5. Diplom blanklarının alınması və istifadəsi barədə məlumatlar ali təhsil müəssisələrində saxlanılan xüsusi qeydiyyat kitablarında aparılır. Qeydiyyat kitabı səhifələnir, qaytanlanır, surğuclanır və ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilir.

Qeydiyyat kitabında il ərzində alınmış, istifadə olunmuş və təqvim ilinin əvvəlindən qalan diplom blanklarının qeydiyyatı aparılır.

3.6. Diplom kalliqrafik xətlə qara tuşla yazılır. Diploma əlavələr kompüterdə çap oluna bilər. Diplomda düzəlişə və qaralamalara yol verilmir. Diplom blanklarının möhür üçün ayrılmış yerində ali təhsil müəssisəsinin möhürü vurulur. Möhür aydın oxunmalıdır.

Doldurulan zaman korlanmış diplom blankları xüsusi aktla silinir.

3.7. Diplomda məzunun soyadı, adı, atasının adı onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd əsasında yazılır.

3.8. Diplomda ali təhsil müəssisəsinin adı onun Nizamnaməsinə uyğun yazılır.

3.9. Diplomda məzunların təhsil aldığı ixtisasların (ixtisaslaşmaların) adları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş ixtisasların (ixtisaslaşmaların) təsnifatına uyğun yazılır.

 

4. Diplomların verilməsi

 

4.1. Diplom məzunlara ali təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra 10 gün müddətində verilir.

4.2. Diplom və diploma əlavə və ya onların dublikatları sahiblərinə şəxsən təqdim edilir. Diplomun məzuna şəxsən təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, diplom məzunun qanuni nümayəndəsinə və ya məzunun adından çıxış edən digər şəxsə müəyyən olunmuş qaydada tərtib olunmuş etibarnamə əsasında verilir.

4.3. Diplomun və ona əlavənin surəti məzunun şəxsi işində saxlanılır.

4.4. Ali təhsil müəssisəsi ləğv olunduğu halda diplom və onun əlavəsi və ya onların dublikatları Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin arayışına əsasən, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin yazılı müraciəti ilə eyni tipli ali təhsil müəssisəsi tərəfindən verilə bilər.

Ali təhsil müəssisəsinin yenidən təşkili hallarında bu və ya digər səbəbdən diplomu almayan şəxslərə diplom və onun əlavəsi yenidən təşkil edilən ali təhsil müəssisəsinin hüquqi varisi olan ali təhsil müəssisəsi tərəfindən verilir.

4.5. Diplomun verilməsinin qeydiyyatı ayrıca kitabda aparılır, illər üzrə davam etdirilir və həmin kitab daimi olaraq ali təhsil müəssisəsində saxlanılır.

Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

- sıra nömrəsi;

- diplomun seriyası və nömrəsi;

- diplomalanın soyadı, adı, atasının adı;

- ixtisasın (ixtisaslaşmanın) adı;

- alınan ali peşə-ixtisas (elmi-ixtisas) dərəcəsi;

- Dövlət Attestasiya Komissiyasının (ixtisaslaşmış Elmi Şuranın) qərarının nömrəsi və tarixi;

- diplomun verilmə tarixi;

- diplomalan və diplomverən şəxslərin imzası.

Diplomu itirmiş şəxslərə diplomun və ona əlavənin dublikatının verilməsi eyni məlumatlar üzrə ayrıca qeydiyyat kitabında aparılır.

4.6. Diplomu və onun əlavəsini itirən şəxs ərizə ilə ali təhsil müəssisəsinin rəhbərinə müraciət etməlidir. Ərizəyə sənədin axtarışda olması barədə məlumat və “Azərbaycan müəllimi” qəzetində verilən elan əlavə olunur. Elanda şəxsin soyadı, adı, atasının adı, diplomun və onun əlavəsinin adı, seriyası və nömrəsi, onu verən ali təhsil müəssisəsinin adı və diplomun verilmə tarixi göstərilir.

4.7. Ali təhsil müəssisəsi həmin ərizəyə əsasən 15 gün müddətində diplomun və onun əlavəsinin dublikatını verir.

Ali təhsil müəssisələrində diplomun və onun əlavəsinin dublikatı arxiv sənədləri (əmr, dövlət imtahan komissiyasının protokolu, təhsil sənədlərinin verilməsinin qeydiyyat kitabı) əsasında verilir.

4.8. Dublikat kimi verilən diplomun və onun əlavəsinin sağ səhifəsinin yuxarı küncündə “Dublikat” ştampı vurulur.

4.9. İtirilmiş diplomun və onun əlavəsinin əvəzinə arayış verilməsi qadağandır.

4.10. Diplomun və onun əlavəsinin və ya onların dublikatlarının hazırlanması və verilməsinə görə diplomalanlardan heç bir ödəniş tələb edilə bilməz. 

Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr

səviyyələrində təhsil haqqında dövlət

 sənədlərinin nümunələri və onların

verilməsi Qaydasına

1 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

BAKALAVR DİPLOMU

 


BAKALAVR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

A ¹ 000000

REKTOR _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

DÖVLƏT ATTESTASİYA
KOMİSSİYASININ SƏDRİ
____________________________________________________

                                   (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.

 

______________ şəhəri

“____” ________________ ____ il

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ____________

                            (verilmə tarixi)


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

BAKALAVR DİPLOMU

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

DÖVLƏT ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ

“_____” ________________________________________________________ il tarixli qərarı ilə

 

_______________________________________________________________________________

(soyadı)

_______________________________________________________________________________

(adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın adı)

_______________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________ ixtisası üzrə

BAKALAVR ALİ PEŞƏ-İXTİSAS DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

Bu diplom ali təhsilin bakalavr səviyyəsinə uyğun peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və magistraturaya qəbul olunmaq üçün əsas sayılır.

 BAKALAVR DİPLOMUNA ƏLAVƏ
(diplomsuz etibarsızdır)

¹ AA 000000

Bu diplom _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

___________________________________________________________ tərəfindən verilmişdir.

 

_________________________________________ “____” _______________ _____ il tarixində

                                (soyadı, adı)

____________________________________________________________________ daxil olmuş

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

 

və “____” _______________ ____ il tarixində ________________________________________

 

_____________________________________________________________________ bitirmişdir.

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

Təhsil müddəti ______________________

DÖVLƏT ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ

“_____” ________________ _____ il tarixli _______________________ ¹-li qərarı ilə

ona ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın adı)

____________________________________________________________________ ixtisası üzrə

bakalavr ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

__________________________________________________________________________

(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)

 

 

Təhsil müddətində məzun aşağıdakı fənlər üzrə kreditləri qazanmışdır:

 

Sıra ¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra ¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra ¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A

“əla”

(91-100)

B

“çox yaxşı”

(81-90)

C

“yaxşı”

(71-80)

D

“kafi”

(61-70)

E

“qənaətbəxş”

(51-60)

F

“qeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)

 

 

Rektor _____________________________________

                                     (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Fakültə dekanı _____________________________

                                           (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.


 

Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr

səviyyələrində təhsil haqqında dövlət

 sənədlərinin nümunələri və onların

verilməsi Qaydasına

2 nömrəli ƏLAVƏ

 

BAKALAVR DİPLOMU


BAKALAVR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

A ¹ 000000

 

REKTOR ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

DÖVLƏT ATTESTASİYA
KOMİSSİYASININ SƏDRİ
_____________________________________________________

                                                                  (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.

 

______________ şəhəri

“____” ________________ ____ il

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ____________

(verilmə tarixi)


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

BAKALAVR DİPLOMU

Fərqlənmə

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

DÖVLƏT ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ

“_____” __________________________________________________ il tarixli qərarı ilə

 

_______________________________________________________________________________

(soyadı)

_______________________________________________________________________________

(adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın adı)

_______________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________ ixtisası üzrə

BAKALAVR ALİ PEŞƏ-İXTİSAS DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

Bu diplom ali təhsilin bakalavr səviyyəsinə uyğun peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və magistraturaya qəbul olunmaq üçün əsas sayılır.

 


 

BAKALAVR DİPLOMUNA ƏLAVƏ
(diplomsuz etibarsızdır)

¹ AA 000000

Bu diplom _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

___________________________________________________________ tərəfindən verilmişdir.

 

___________________________________________ “____” _____________ _____ il tarixində

                                     (soyadı, adı)

____________________________________________________________________ daxil olmuş

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

 

və “____” ______________ ____ il tarixində ________________________________________

 

_____________________________________________________________________ bitirmişdir.

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

Təhsil müddəti ______________________

DÖVLƏT ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ

“_____” ________________ _____ il tarixli __________________________ ¹-li qərarı ilə

ona ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın adı)

____________________________________________________________________ ixtisası üzrə

bakalavr ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

_______________________________________________________________________________

(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)

Təhsil müddətində məzun aşağıdakı fənlər üzrə kreditləri qazanmışdır:

Sıra

¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A

“əla”

(91-100)

B

“çox yaxşı”

(81-90)

C

“yaxşı”

(71-80)

D

“kafi”

(61-70)

E

“qənaətbəxş”

(51-60)

F

“qeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)

 

 

Rektor _____________________________________

                                     (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Fakültə dekanı _____________________________

                                            (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.

 


Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr

səviyyələrində təhsil haqqında dövlət

 sənədlərinin nümunələri və onların

verilməsi Qaydasına

3 nömrəli ƏLAVƏ

 

MAGİSTR DİPLOMU

 


 

MAGİSTR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

AM ¹ 000000

REKTOR ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ
ELMİ ŞURANIN SƏDRİ
________________________________________________________

                                           (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.

 

______________ şəhəri

“____” ________________ ____ il

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ____________

                        (verilmə tarixi)


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MAGİSTR DİPLOMU

 

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

“_____” ________________________________________________________ il tarixli qərarı ilə

_______________________________________________________________________________

(soyadı)

_______________________________________________________________________________

(adı, atasının adı)

______________________________________________________________________ ixtisasının

(ixtisasın adı)

_______________________________________________________________________________

(ixtisaslaşmanın adı)

______________________________________________________________ ixtisaslaşması üzrə

MAGİSTR ELMİ-İXTİSAS DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

Bu diplom doktoranturada təhsili davam etdirmək və ya müvafiq ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas verir.

 MAGİSTR DİPLOMUNA ƏLAVƏ
(diplomsuz etibarsızdır)

AM ¹ 000000

Bu diplom _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

___________________________________________________________ tərəfindən verilmişdir.

 

___________________________________________ “____” _____________ _____ il tarixində

                                       (soyadı, adı)

____________________________________________________________________ daxil olmuş

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

_______________________________________________________________________________

 

və “____” ______________ ____ il tarixində _________________________________________

 

_____________________________________________________________________ bitirmişdir.

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

 

Təhsil müddəti ______________________

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

“_____” _______________ _____ il tarixli ______________________________ ¹-li qərarı ilə

ona ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın (ixtisaslaşmanın) adı)

______________________________________________________ ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə

magistr elmi-ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

_______________________________________________________________________________

(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)

 

 

Təhsil müddətində məzun _______________________________________________________

                                                           (dissertasiyanın mövzusu)

_______________________________________________________________________________

__________________________ magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və aşağıdakı fənlərdən kreditləri qazanmışdır:

 

 

Sıra

¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A

“əla”

(91-100)

B

“çox yaxşı”

(81-90)

C

“yaxşı”

(71-80)

D

“kafi”

(61-70)

E

“qənaətbəxş”

(51-60)

F

“qeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)

 

 

Rektor _____________________________________

                                   (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Fakültə dekanı _____________________________

                                           (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.


Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr

səviyyələrində təhsil haqqında dövlət

 sənədlərinin nümunələri və onların

verilməsi Qaydasına

4 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

MAGİSTR DİPLOMU


MAGİSTR DİPLOMU ALİ TƏHSİL HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

AM ¹ 000000

 

REKTOR ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ
ELMİ ŞURANIN SƏDRİ
________________________________________________________

                                                (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.

 

______________ şəhəri

“____” ________________ ____ il

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ____________

                        (verilmə tarixi)


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MAGİSTR DİPLOMU

Fərqlənmə

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

“_____” ________________________________________________ _______ il tarixli qərarı ilə

_______________________________________________________________________________

(soyadı)

_______________________________________________________________________________

(adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________ ixtisasının

(ixtisasın adı)

_______________________________________________________________________________

(ixtisaslaşmanın adı)

______________________________________________________________ ixtisaslaşması üzrə

MAGİSTR ELMİ-İXTİSAS DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

Bu diplom doktoranturada təhsili davam etdirmək və ya müvafiq ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas verir.

 


MAGİSTR DİPLOMUNA ƏLAVƏ
(diplomsuz etibarsızdır)

AM ¹ 000000

Bu diplom _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

___________________________________________________________ tərəfindən verilmişdir.

 

____________________________________________ “____” _____________ _____ il tarixində

                                             (soyadı, adı)

____________________________________________________________________ daxil olmuş

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

_______________________________________________________________________________

və “____” ______________ ____ il tarixində ________________________________________

_____________________________________________________________________ bitirmişdir.

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

Təhsil müddəti ______________________

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ELMİ ŞURANIN

“_____” _______________ _____ il tarixli ______________________________ ¹-li qərarı ilə

ona ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın (ixtisaslaşmanın) adı)

______________________________________________________ ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə

magistr elmi-ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

_______________________________________________________________________________

(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)

 

 

Təhsil müddətində məzun _______________________________________________________

                                                 (dissertasiyanın mövzusu)

_______________________________________________________________________________

 

__________________________ magistrlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və aşağıdakı fənlərdən kreditləri qazanmışdır:

 

 

Sıra

¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

Aldığı qiymət

(hərf və balla)*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A

“əla”

(91-100)

B

“çox yaxşı”

(81-90)

C

“yaxşı”

(71-80)

D

“kafi”

(61-70)

E

“qənaətbəxş”

(51-60)

F

“qeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)

 

 

Rektor _____________________________________

                                 (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Fakültə dekanı _____________________________

                                           (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2010-cu il 29 aprel tarixli, 82 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Orta ixtisas təhsili pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi


QAYDASI

 

1. Ümumi müddəa

 

Bu Qayda “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun hazırlanmışdır və orta ixtisas təhsili pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələrini və onların verilməsi qaydasını tənzimləyir.

 

2. Orta ixtisas təhsili haqqında diplomların nümunəsi

 

2.1. Orta ixtisas təhsili pilləsində aşağıdakı növ diplomlar müəyyən-ləşdirilir:

- diplom (adi);

- diplom (fərqlənmə).

2.2. Orta ixtisas təhsili haqqında diplomun təsviri:

Diplom 15x21 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur. Orta ixtisas təhsili müəssisəsini fərqlənmə ilə bitirməyənlər üçün diplomlar göy, fərqlənmə ilə bitirənlər üçün isə qırmızı rənglidir. Diplomun üz qabığı dermantin materialdan hazırlanır və yuxarı hissəsində relyeflə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi, aşağı hissəsində isə “DİPLOM” sözü həkk olunur. Kitabçanın üz qabığının içərisinin sağ və sol tərəfinə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri olan və orta ixtisas təhsili diplomunun nümunəsinə uyğun hazırlanmış qoruyucu nişanlı xüsusi kağız yapışdırılır. Mətn həmin səhifələrdə yazılır. Diplomun sağ səhifəsinin yuxarı hissəsində qara rənglə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” və “DİPLOM” sözləri və bundan sonra mətn yazılır. Sol tərəfin yuxarı hissəsində “DİPLOM ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR” sözlərindən sonra diplomun seriyası və nömrəsi yazılır. Sağ tərəfin aşağı kənarında möhür yeri və diplomun verilməsinə məsul olan şəxslərin imzası üçün yer saxlanılır (1 nömrəli əlavə).

2.3. Orta ixtisas təhsili müəssisələrini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün səhifənin sağ hissəsində qara rənglə yazılan “DİPLOM” sözünün altında qırmızı rənglə “Fərqlənmə” sözü yazılır (2 nömrəli əlavə).

2.4. Nömrələnmə AA ¹ 000001-dən başlayaraq, hər dəfə bir say artırmaqla aparılır. Altırəqəmli nömrələnmə son həddə çatdıqdan sonra ¹ işarəsində əvvəlki hərf Azərbaycan əlifbasının ardıcıllığı ilə yeni hərflə əvəz edilir və nömrələnmə yenidən aparılır.

2.5. Məzunlara nümunədə göstərilən formada diploma əlavə verilir (5 və 6 nömrəli əlavələr). Diploma əlavə qoruyucu nişanlı xüsusi kağızda çap edilir. Birinci səhifənin yuxarı hissəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi həkk olunur, sonuncu səhifənin sol tərəfində möhür yeri saxlanılır. Daha sonra səhifələrdə mətn əlavənin nümunəsində göstərilən formada yerləşdirilir.

 

3. Orta ixtisas təhsili haqqında diplomun hazırlanması, saxlanılması və doldurulması

 

3.1. Orta ixtisas təhsili pilləsinin diplomlarının nümunəsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi (təhsil müəssisələrinin ehtiyacları nəzərə alınmaqla) əsasında çap olunur.

3.2. Diplom blankları tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, mövcud qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərən bütün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (məzunların sayına görə) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir.

3.3. Diplom blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ciddi hesabat sənədləri kimi saxlanılır.

3.4. Diplomun müəyyən edilmiş qaydalar üzrə alınması, qeydiyyatı, saxlanılması və uçotunun aparılması işinin təşkili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərləri məsuliyyət daşıyırlar.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində diplomun alınması, qeydiyyatı, saxlanılması, uçotunun aparılması üçün təhsil müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən məsul şəxs təyin edilir.

3.5. Diplom blanklarının alınması və istifadəsi barədə məlumatlar orta ixtisas təhsili müəssisələrində saxlanılan xüsusi qeydiyyat kitablarında aparılır. Qeydiyyat kitabı səhifələnir, qaytanlanır, surğuclanır və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilir.

Qeydiyyat kitabında il ərzində alınmış, istifadə olunmuş və təqvim ilinin əvvəlindən qalan blankların qeydiyyatı aparılır.

3.6. Diplom kalliqrafik xətlə qara tuşla yazılır. Diploma əlavələr kompüterdə çap oluna bilər. Diplomda düzəlişə və qaralamalara yol verilmir. Diplom blanklarının möhür üçün ayrılmış yerində orta ixtisas təhsili müəssisəsinin möhürü vurulur. Möhür aydın oxunmalıdır.

Doldurulan zaman korlanmış diplom blankları xüsusi aktla silinir.

3.7. Diplomda məzunun soyadı, adı, atasının adı onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd əsasında yazılır.

3.8. Diplomda orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı onun Nizamnaməsinə uyğun yazılır.

3.9. Diplomda məzunların təhsil aldığı ixtisasların adları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş ixtisasların təsnifatına uyğun yazılmalıdır.

 

4. Diplomların verilməsi

 

4.1. Diplomlar məzunlara orta ixtisas təhsili müəssisəsini bitirdikdən sonra 10 gün müddətində verilir.

4.2. Diplom və onun əlavəsi və ya onların dublikatları sahiblərinə şəxsən təqdim edilir. Diplomun məzuna şəxsən təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, diplom məzunun qanuni nümayəndəsinə və ya məzunun adından çıxış edən digər şəxsə müəyyən olunmuş qaydada tərtib edilmiş etibarnamə əsasında verilir.

4.3. Diplom və ona əlavənin surəti məzunun şəxsi işində saxlanılır.

4.4. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi ləğv olunduqda diplom və onun əlavəsi və ya dublikatları Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin arayışına əsasən, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin yazılı müraciəti ilə eyni tipli orta ixtisas təhsili müəssisəsi tərəfindən verilə bilər.

Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin yenidən təşkili hallarında bu və ya digər səbəbdən diplomu almayan şəxslərə diplom və onun əlavəsi yenidən təşkil edilən orta ixtisas təhsili müəssisəsinin hüquqi varisi olan orta ixtisas təhsili müəssisəsi tərəfindən verilir.

4.5. Diplomun verilməsinin qeydiyyatı ayrıca kitabda aparılır, illər üzrə davam etdirilir və həmin kitab daimi olaraq orta ixtisas təhsili müəssisəsində saxlanılır.

Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

- sıra nömrəsi;

- diplomalanın soyadı, adı, atasının adı;

- diplomun seriyası və nömrəsi;

- ixtisasın adı;

- Dövlət Attestasiya Komissiyasının qərarının nömrəsi və tarixi;

- diplomun verilmə tarixi;

- diplomalan və diplomverən şəxsin imzası.

Diplomu itirmiş şəxslərə diplomun və ona əlavənin dublikatının verilməsi eyni məlumatlar üzrə ayrıca qeydiyyat kitabında aparılır.

4.6. Diplomu və ona əlavəni itirən şəxs ərizə ilə orta ixtisas təhsili müəssisəsinin rəhbərinə müraciət etməlidir. Ərizəyə sənədin axtarışda olması barədə məlumat və “Azərbaycan müəllimi” qəzetində verilən elan əlavə olunur. Elanda şəxsin soyadı, adı, atasının adı, diplomun və onun əlavəsinin adı, seriyası və nömrəsi, onu verən orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı və sənədin verilmə tarixi göstərilir.

4.7. Orta ixtisas təhsili müəssisəsi həmin ərizəyə əsasən 15 gün müddətində diplomun və onun əlavəsinin dublikatını verir.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində diplomun və onun əlavəsinin dublikatı arxiv sənədləri (əmr, dövlət imtahan komissiyasının protokolu, təhsil sənədlərinin verilməsinin qeydiyyat kitabı) əsasında verilir.

4.8. Dublikat kimi verilən diplomun və onun əlavəsinin sağ səhifəsinin yuxarı küncündə “Dublikat” ştampı vurulur.

4.9. İtirilmiş diplomun və onun əlavəsinin əvəzinə arayış verilməsi qadağandır.

4.10. Diplomun və onun əlavəsinin və ya onların dublikatlarının hazırlanması və verilməsinə görə diplomalandan heç bir ödəniş tələb edilə bilməz.


 

Orta ixtisas təhsili pilləsində təhsil

haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri

və onların verilməsi Qaydasına

1 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

 

 

 

DİPLOM

 

 


 


DİPLOM ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

AA ¹ 000000

 

 

 

DİREKTOR ___________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

DÖVLƏT ATTESTASİYA
KOMİSSİYASININ SƏDRİ
_____________________________________________________

                                                    (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.

 

______________ şəhəri

“____” ________________ ____ il

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ _________

 

                        (verilmə tarixi)


 


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DİPLOM

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

DÖVLƏT ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ

“_____” _______________________________________________ ________ il tarixli qərarı ilə

_______________________________________________________________________________

(soyadı)

_______________________________________________________________________________

(adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın adı)

_______________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________ ixtisası üzrə

SUBBAKALAVR DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.

Bu diplom ali təhsil pilləsinin bakalavr səviyyəsində təhsili davam etdirmək və ya müvafiq ixtisas üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas sayılır.

 ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ DİPLOMUNA ƏLAVƏ
(diplomsuz etibarsızdır)

AA ¹ 000000

Bu diplom _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

___________________________________________________________ tərəfindən verilmişdir.

 

____________________________________________ “____” _____________ _____ il tarixində

                                             (soyadı, adı)

____________________________________________________________________ daxil olmuş

(orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

 

və “____” ______________ ____ il tarixində _________________________________________

 

_____________________________________________________________________ bitirmişdir.

(orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

Təhsil müddəti ______________________

DÖVLƏT ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ

“_____” _______________ _____ il tarixli ______________________________ ¹-li qərarı ilə

ona ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ixtisasın adı)

____________________________________________________________________ ixtisası üzrə

subbakalavr dərəcəsi verilmişdir.

_______________________________________________________________________________

(diplomun seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi)

Təhsil müddətində məzun aşağıdakı fənlər üzrə kreditləri qazanmışdır:

Sıra ¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

(saatın miqdarı)*

Aldığı qiymət

(hərf və balla)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra ¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

(saatın miqdarı)*

Aldığı qiymət

(hərf və balla)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra ¹-si

Tədris planı üzrə

fənnin adı

Kreditin miqdarı

(saatın miqdarı)*

Aldığı qiymət

(hərf və balla)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fənn üzrə saatların miqdarı yalnız ümumtəhsil fənləri üçün yazılmalıdır.

** Fənn üzrə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A

“əla”

(91-100)

B

“çox yaxşı”

(81-90)

C

“yaxşı”

(71-80)

D

“kafi”

(61-70)

E

“qənaətbəxş”

(51-60)

F

“qeyri-kafi”

(51 baldan aşağı)

 

 

Direktor ____________________________________

                                        (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

Tədris işləri üzrə

direktor müavini_____________________________

                                               (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.


Orta ixtisas təhsili pilləsində təhsil

haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri

və onların verilməsi Qaydasına

1 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

DİPLOM

 


DİPLOM ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ HAQQINDA DÖVLƏT SƏNƏDİDİR

AA ¹ 000000

DÖVLƏT ATTESTASİYA
KOMİSSİYASININ SƏDRİ
_____________________________________________________

                                                   (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

 

DİREKTOR ___________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y.

 

______________ şəhəri

“____” ________________ ____ il

QEYDİYYAT NÖMRƏSİ ___________

(verilmə tarixi)


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DİPLOM

Fərqlənmə

 

_______________________________________________________________________________