Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Hökumətinə texniki yardım göstərilməsi barədə Yenidən baxılmış Əlavə Sazişin təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Hökumətinə texniki yardım göstərilməsi barədə 2002-ci il sentyabrın 17-də Vyana şəhərində imzalanan Yenidən baxılmış Əlavə Saziş təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Sazişin müddəalarının həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görsün.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həmin Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini xəbərdar etsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 11 aprel 2014-cü il

137


Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Hökumətinə texniki yardım göstərilməsi barədə

 

YENİDƏN BAXILMIŞ ƏLAVƏ SAZİŞ

 

Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) və Azərbaycan Respublikası Hökuməti (bundan sonra - Hökumət) Agentlik tərəfindən və ya onun vasitəsilə Hökumətə texniki yardım göstərilməsi ilə bağlı bu Sazişi bağladılar.

 

Maddə 1

Yardım göstərilməsi üzrə Nümunəvi Əsas Saziş

 

Hökumət və Agentlik Hökumətə Agentlik tərəfindən və ya onun vasitəsilə göstərilən texniki yardıma 2001-ci il 6 fevral tarixində Hökumət və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı arasında imzalanmış Yardım göstərilməsi üzrə Nümunəvi Əsas Sazişin müddəalarını tətbiq edirlər.

 

Maddə 2

Təhlükəsizlik standartları və tədbirləri

 

Hökumət bu Sazişə müvafiq olaraq ona göstərilən texniki yardımdan istifadə üçün həyata keçirdiyi əməliyyatlara INFCIRC/18/Rev.1 nömrəli sənəddə müəyyən edilmiş Agentliyin təhlükəsizlik standartlarını və tədbirlərini və həmin sənəd əsasında hazırlanmış və vaxtaşırı nəzərdən keçirilən müvafiq təhlükəsizlik standartlarını tətbiq edir.

 

Maddə 3

Sülh məqsədləri ilə istifadə öhdəliyi və zəmanət

 

1. Hökumət bu Saziş çərçivəsində alınmış texniki yardımdan yalnız atom enerjisinin sülh məqsədləri üçün tətbiqində istifadə ediləcəyi və bu yardımdan xüsusilə də nüvə silahlarının istehsalı, hər hansı hərbi məqsədin həyata keçirilməsi və nüvə silahının yayılmasına töhfə verə biləcək, partlayıcı nüvə avadanlıqlarının tədqiqatı, təkmilləşdirilməsi, sınaqdan keçirilməsi və ya istehsalı məqsədi ilə istifadə olunmayacağına zəmanət verir.

2. Bu məqsədlə və Agentliyin İdarə Şurasının tələb etdiyi dərəcədə, Agentliyin Nizamnaməsinin 12-ci maddəsinin A bəndində göstərilən hüquq və öhdəliklər bu Saziş çərçivəsində həyata keçirilən layihəyə münasibətdə, Hökumət və Agentlik arasında qüvvədə olan təminat sazişinə və yaxud belə saziş olmadığı təqdirdə, layihə üçün təsdiq edilmiş yardım göstərilməzdən əvvəl Hökumətlə Agentlik arasında bağlanılan təminat sazişinə uyğun olaraq tətbiq edilir və onlara riayət olunur.

 

Maddə 4

Fiziki mühafizə

 

Müvafiq dərəcədə, Hökumət Agentlik tərəfindən və ya onun vasitəsilə göstərilən texniki yardıma birbaşa aid olan nüvə obyektləri, avadanlıq və materialların fiziki mühafizəsi üçün zəruri olan bütün tədbirləri görür. Hökumət Agentliyin INFCIRC/225/Rev.4 nömrəli sənədində göstərilən və vaxtaşırı nəzərdən keçirilən tövsiyələri rəhbər tutur.

 

Maddə 5

Avadanlıq və ya materiallar üzərində mülkiyyət hüququ

 

1. Bu Saziş çərçivəsindəki layihə ilə bağlı Agentlik tərəfindən və ya onun vasitəsilə Hökumətə verilən avadanlıq və materiallar üzərində mülkiyyət hüququ, avadanlıq və materialların Azərbaycan Respublikasına giriş limanındakı gömrük məntəqəsindən keçərək Hökumətin layihənin adından avadanlığa/materiallara iddia etmək səlahiyyətində olan nümayəndəsinə və ya yükü qəbul edənə təhvil verildikdən sonra Hökumətə keçir.

2. Avadanlıq və materiallar üzərində mülkiyyət hüququnun bu cür keçməsindən sonra Hökumət:

a) bu avadanlıq və materialların daşınması, istifadəsi, istismarı, saxlanılması və yerləşdirilməsi üçün tam və müstəsna məsuliyyəti və bütün öhdəlikləri öz üzərinə götürür;

b) öhdəsinə götürür ki:

(i) avadanlığın düzgün işlədilməsini və tələblərə cavab verən istismarını təmin edəcəkdir;

(ii) Agentlik tərəfindən və onun vasitəsilə göndərilən istənilən ekspertə professional vəzifələrini həyata keçirmək məqsədi ilə avadanlıqdan istifadə etmək üçün şərait yaradacaqdır;

(iii) avadanlıq və materiallardan, bu Sazişin III maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, lazımi dərəcədə istifadə edəcəkdir.

 

Maddə 6

Mübahisələrin həlli

 

Bu Sazişin tətbiqi və ya təfsiri ilə bağlı yaranan, lakin danışıqlar və ya razılaşdırılmış digər vasitələrlə həll edilə bilməyən istənilən fikir ayrılığı hu Sazişin Tərəflərindən hər hansı birinin sorğusu əsasında baxılmaq üçün arbitraja təqdim edilir. Tərəflərdən hər biri bir arbitr təyin edir, bu yolla təyin edilmiş iki arbitr sədr olacaq üçüncü arbitri seçir. Arbitraj barədə sorğunun verildiyi tarixdən otuz gün ərzində heç bir Tərəf arbitri təyin etməzsə və ya ikinci arbitrin təyin edildiyi tarixdən sonrakı on beş gün ərzində üçüncü arbitr seçilməzsə, Tərəflərdən hər biri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibindən arbitri təyin etməyi xahiş edə bilər. Arbitraj məhkəməsi üzvlərinin əksəriyyəti kvorum təşkil edəcəkdir və bütün qərarlar əksəriyyətin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Arbitraj proseduru arbitrlər tərəfindən müəyyən edilir və arbitrajın xərclərini, arbitrlərin müəyyən etdiyi kimi, Tərəflər ödəyirlər. Arbitraj qərarı əsaslandığı səbəblər üzrə hesabatı ehtiva edir və Tərəflər onu mübahisənin yekun məhkəmə qərarı kimi qəbul edirlər.

 

Maddə 7

Qüvvəyə minmə

 

Bu Saziş imzalandıqdan sonra qüvvəyə minmə üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş və (və ya) konstitusional tələblərin yerinə yetirilməsi barədə yazılı bildirişi Agentliyin Hökumətdən aldığı tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Saziş, ingilis və rus dillərində olmaqla, iki nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Beynəlxalq Atom Enerjisi

Hökuməti adından

Agentliyi adından

(imza)

(imza)