"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı" təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. Müəyyən edilsin ki, elektron xidmətlər reyestrinin operatoru funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həyata keçirir.

4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə tapşırılsın ki:

4.1. bir ay ərzində elektron xidmətlər reyestrini formalaşdırsın;

4.2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsinin mərhələlərlə icra olunmasını nəzərə alaraq, bu qərarın 2-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nda zərurət yarandığı halda dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

5. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, iki ay müddətində:

5.1. göstərilən elektron xidmətlərin elektron xidmətlər reyestrində qeydə alınmasını təmin etsinlər;

5.2. elektron xidmətlərin göstərilməsində iştirak edən əməkdaşların elektron imza ilə təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görsünlər.

6. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2011-ci il

191

 

 


 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

1 nömrəli əlavə

 

 

 Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar "Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydalar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən fəaliyyətin həyata keçirilməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və informasiya sistemləri vasitəsilə digər dövlət orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə elektron xidmətlər göstərilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.

1.3. Bu Qaydalar həmçinin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsində iştirak edən digər təşkilatlara da şamil edilir.

1.4. Bu Qaydalar qanunvericiliklə mühafizəsi təmin edilən informasiyaların əldə edilməsi ilə bağlı elektron xidmətlərin göstərilməsini əhatə etmir.

 

2. Əsas anlayışlar

 

2.1. Bu Qaydalarda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir:

2.1.1. elektron xidmətlər - mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq digər dövlət orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə, tərəflər arasında bilavasitə təmas olmadan göstərilən xidmətlər;

2.1.2. inzibati reqlament - elektron xidmətin həyata keçirilməsinin inzibati prosedurunu müəyyənləşdirən texniki normativ hüquqi akt;

2.1.3. elektron xidmət təminatçısı (bundan sonra - təminatçı) - elektron xidmətlər göstərən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı;

2.1.4. elektron xidmət istifadəçiləri (bundan sonra - istifadəçi) - elektron xidmətlərdən istifadə edən dövlət orqanları, fiziki və hüquqi şəxslər;

2.1.5. elektron xidmətlər reyestri - mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər barədə məlumatların daxil edildiyi məlumat bazası;

2.1.6. reyestrin operatoru - elektron xidmətlərin reyestrini formalaşdıran və xidmətlərin uçotunu aparan səlahiyyətli orqan;

2.1.7. "Elektron hökumət"in dövlət informasiya sistemi - dövlət orqanlarının informasiya sistemləri arasında təhlükəsiz informasiya mübadiləsini, elektron xidmətlərin göstərilməsini təmin edən "Elektron hökumət" portalı, elektron xidmətlər reyestri, həmçinin müvafiq sahədə təşkilati-texniki elementlərin vahid kompleksi;

2.1.8. "Elektron hökumət" portalı - mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərin cəmləşdirildiyi və istifadəçilərin "bir pəncərə" prinsipi əsasında müraciətini və nəticələrin əldə edilməsini təmin edən internet informasiya ehtiyatı;

2.1.9. identikləşdirmə - informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə şəxsin birmənalı müəyyən edilməsi.

 

3. Tətbiq sahəsi

 

3.1. Bu Qaydalar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən aşağıdakı konkret sahələrdə göstərilən xidmətləri əhatə edir:

3.1.1. ailə, qadın, uşaq problemləri;

3.1.2. arxitektura və tikinti;

3.1.3. dini qurumlarla iş;

3.1.4. dövlət qulluğu;

3.1.5. əmək və məşğulluq;

3.1.6. əmlak münasibətləri;

3.1.7. gömrük işi;

3.1.8. hüquqi xidmətlər;

3.1.9. hüquq mühafizə;

3.1.10. idman və bədən tərbiyəsi;

3.1.11. kənd təsərrüfatı;

3.1.12. kommunal xidmətlər;

3.1.13. konsulluq xidmətləri;

3.1.14. qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş;

3.1.15. maliyyə, qiymətli kağızlar, audit;

3.1.16. mədəniyyət, turizm;

3.1.17. müdafiə;

3.1.18. nəqliyyat;

3.1.19. rabitə və informasiya texnologiyaları;

3.1.20. səhiyyə;

3.1.21. sənaye, ticarət;

3.1.22. sosial müdafiə, sosial təminat;

3.1.23. standartlaşdırma və metrologiya;

3.1.24. statistika;

3.1.25. təbii resurslar və ekologiya;

3.1.26. təhsil və elm;

3.1.27. torpaq və xəritəçəkmə;

3.1.28. vergilər;

3.1.29. vətəndaşlıq, miqrasiya.

 

4. Elektron xidmətlərin göstərilməsi

 

4.1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bu Qaydalarla müəyyən olunmuş konkret sahələr üzrə elektron xidmətlərin təşkili hər bir xidmət üzrə hazırlanmış inzibati reqlamentə uyğun həyata keçirilir.

4.2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları informasiya və interaktiv növ elektron xidmətlər göstərir.

4.3. İnformasiya növlü elektron xidmətlərdə istifadəçilərə sərbəst olaraq müxtəlif məsələlər üzrə elektron formada məlumatlanma imkanı təmin edilir. Bu növ elektron xidmətlərin göstərilməsi üçün identikləşdirmə tələb olunmur.

4.4. İnteraktiv növlü elektron xidmətlərdə istifadəçilərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya sistemlərinə sorğu və ya tapşırıqla müraciəti və müvafiq informasiya, sənəd və ya hər hansı tələb olunan nəticənin əldə edilməsi üçün qarşılıqlı məlumat mübadiləsi təmin edilir. Bu növ elektron xidmətlərin göstərilməsi üçün identikləşdirmə tələb olunur.

4.5. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi elektron xidmət bu Qaydaların 10-cu hissəsinə müvafiq olaraq qeydə alınaraq, Reyestrə daxil edilməlidir.

4.6. Elektron xidmətlərin göstərilməsi zamanı "Elektron hökumət" dövlət informasiya sistemindən istifadə edilir.

 

5. Elektron xidmət istifadəçilərinin hüquqları

 

5.1. Elektron xidmətlərdən istifadə zamanı istifadəçilərin aşağıdakı hüquqları vardır:

5.1.1. elektron xidmətləri müvafiq inzibati reqlamentə uyğun qaydada və vaxtında almaq;

5.1.2. elektron xidmətlərdən istifadə etmək üçün dolğun, aktual və düzgün məlumat əldə etmək;

5.1.3. elektron xidmətlərdən eyni şərtlərlə və bərabərhüquqlu istifadə etmək;

5.1.4. elektron xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər həlli imkanlarından istifadə etmək.

 

6. Təminatçının hüquq və vəzifələri

 

6.1. Təminatçının aşağıdakı hüquqları vardır:

6.1.1. təqdim edilmiş sənədlər barədə ətraflı informasiya əldə edilməsi üçün istifadəçinin məlumatlarına əsasən digər dövlət orqanlarında aparılan elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) istifadə etmək, bu mümkün olmadığı hallarda, istifadəçidən həmin sənədlərin əslini tələb etmək;

6.1.2. elektron xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı informasiya və sənəd mübadiləsi aparmaq;

6.1.3. istifadəçinin elektron xidmətlərdən istifadə tarixçəsi barədə məlumatları saxlamaq.

6.2. Təminatçı aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etməlidir:

6.2.1. elektron xidmətləri qanunvericiliyə uyğun təşkil etmək;

6.2.2. elektron xidmətləri müvafiq inzibati reqlamentlərə uyğun göstərmək;

6.2.3. elektron xidmətləri qeydə alaraq reyestrini aparmaq və "Elektron hökumət" portalına daxil edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görmək;

6.2.4. elektron xidmətlərin göstərilməsini təmin etmək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

6.3. Elektron xidmətlərin göstərilməsi dərhal həyata keçirilmədiyi hallarda təminatçı istifadəçinin müraciətinin qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı ona bildiriş göndərməlidir.

 

7. Təminatçıya və onun istifadəçi ilə münasibətlərinə dair tələblər

 

7.1. Təminatçı aşağıdakı tələblərə riayət etməlidir:

7.1.1. rəsmi internet informasiya ehtiyatında yaradılmış elektron xidmət bölməsində aidiyyəti üzrə göstərilən xidmətin adının, bu xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlərin dəqiq siyahısının, müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və digər) elektron formasının yerləşdirilməsi, şəxslərin bu bölmədən maneəsiz, sərbəst istifadəsinin təmin edilməsi;

7.1.2. istifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada doldurulmuş ərizə və tələb olunan sənədlərin skan edilmiş surətlərinin elektron formada qəbul edilməsinin, bu barədə göndərən şəxsə təsdiqetmə bildirişinin göndərilməsinin və həmin sənədlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə baxılmasının təmin edilməsi, həmçinin bu məqsədlə "bir pəncərə" prinsipi əsasında yaradılan "Elektron hökumət" portalının istifadə edilməsinə şərait yaradılması;

7.1.3. elektron xidmətin göstərilməsinin gedişatı barədə istifadəçiyə məlumat almaq imkanının yaradılması və nəticənin ona təqdim edilməsi;

7.1.4. elektron xidmətlərin göstərilməsi üçün digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrin həyata keçirilməsi;

7.1.5. elektron xidmət bölməsi vasitəsilə aparılan əməliyyatların və fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə zəruri texniki təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi;

7.1.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi.

7.2. Elektron xidmətlərin göstərilməsi zamanı təminatçı istifadəçidən inzibati reqlamentdə nəzərdə tutulmayan sənədlərin, həmçinin digər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarında mövcud olan sənədlərin və məlumatların təqdim edilməsini, o cümlədən, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, digər dövlət orqanlarına əlavə müraciət etməsini, hər hansı razılaşdırma aparılmasını tələb etməməlidir.

7.3. Təminatçı istifadəçi tərəfindən elektron formada göndərilmiş sənədlərin və məlumatların adi qaydada emal edilməsini, saxlanılmasını və mövcud kargüzarlıq qaydalarına müvafiq olaraq baxılmasını təmin etməlidir.

7.4. İstifadəçi tərəfindən elektron formada göndərilmiş sənədlərin və məlumatların keyfiyyəti aşağı, natamam, oxunulmaz olduqda və ya digər çatışmazlığı halında təminatçı bu barədə istifadəçini məlumatlandırmalı və ona elektron xidmətin göstərilməsinin mümkün olması üçün bu halların aradan qaldırılmasını tövsiyə etməlidir.

 

8. Elektron xidmətlər üzrə ödənişlər

 

8.1. Təminatçı tərəfindən elektron xidmətin göstərilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş ödənişlərdən başqa əlavə haqq (ödəniş) tələb edilməməlidir.

8.2. Təminatçı elektron xidmətin göstərilməsi üçün ödənişin real vaxt rejimində elektron formada həyata keçirilməsi imkanını təmin etməlidir.

 

9. Elektron xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün inzibati reqlamentlərin işlənilməsi

 

9.1. Təminatçılar bu Qaydaların 1 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş nümunəvi formaya uyğun olaraq, hər bir elektron xidmət üzrə ayrıca inzibati reqlament hazırlamalıdırlar.

9.2. Elektron xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati reqlament bu xidməti təmin edəcək mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir. Elektron xidmətin göstərilməsində digər dövlət orqanlarının iştirakı nəzərdə tutulduğu halda, inzibati reqlament bu qurumlarla razılaşdırılmaqla xidməti təmin edəcək qurum tərəfindən hazırlanır və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qaydada təsdiq edilir.

9.3. İnzibati reqlamentin işlənilməsi zamanı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı elektron xidmətin göstərilməsinin optimallaşdırılması, keyfiyyətinin yüksəldilməsi, həmçinin aşağıdakılar əsas götürülür:

9.3.1. inzibati prosedurların və əməliyyatların nizamlanması, qanunvericiliyə zidd olmadığı hallarda artıq olan prosedur və əməliyyatların aradan qaldırılması;

9.3.2. təqdim olunan sənədlərin sayının azaldılması, eyni məlumatların təkrar təqdim edilməsinin qarşısını alan yeni sənəd formalarının tətbiq edilməsi, həmçinin istifadəçi və təminatçı arasında bilavasitə təmasın aradan qaldırılması üçün idarələrarası razılaşdırmaların informasiya texnologiyalarının tətbiqi vasitəsilə aparılması;

9.3.3. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan müddətin azaldılması;

9.3.4. elektron xidmətin göstərilməsinə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin müəyyənləşdirilməsi.

9.4. İnzibati reqlamentdə elektron xidmətin həyata keçirilməsində iştirak edən bütün qurumların - dövlət orqanlarının, onların tabeliyində olan təşkilatların, digər aidiyyəti qurumların fəaliyyəti, hərəkətləri dəqiq və dolğun təsvir olunur.

9.5. İnzibati reqlament aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır:

9.5.1. elektron xidmətin yerinə yetirilməsi üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının, o cümlədən aidiyyəti struktur bölmələrinin və tabeliyində olan təşkilatların müvafiq fəaliyyətini tam əhatə etməlidir;

9.5.2. aydın və qısa yazılmalıdır.

9.6. İnzibati reqlamentdə əsasən aşağıdakılar əks olunmalıdır:

9.6.1. ümumi hissə;

9.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün fəaliyyət ardıcıllığı;

9.6.3. elektron xidmətin göstərilməsi zamanı qarşılıqlı münasibətlər.

9.7. İnzibati reqlamentin layihəsi onu hazırlayan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının internet informasiya ehtiyatında ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır.

9.8. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş inzibati reqlament həmin orqanın internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilməli və tanışlıq üçün ictimaiyyətə açıq olmalıdır.

 

10. Reyestrin aparılması

 

10.1. Hər bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi elektron xidmətlər qeydə alınaraq, elektron xidmətlər reyestrinə daxil edilməlidir. Elektron xidmətlər Reyestri reyestrin operatoru tərəfindən aparılır.

10.2. Reyestrin aparılmasına aşağıdakı fəaliyyətlər aiddir:

10.2.1. elektron xidmətin Reyestrə daxil etməklə qeydə alınması;

10.2.2. Reyestrə daxil edilmiş elektron xidmət haqqında məlumatlara düzəlişlər edilməsi;

10.2.3. elektron xidmətin qeydə alınmasının ləğv edilməsi və Reyestrdən çıxarılması.

10.3. Elektron xidmətin qeydə alınması üçün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsində göstərilən ərizə formasını dolduraraq, Reyestrin operatoruna müraciət etməlidir.

10.4. Reyestrin operatoru müraciət ərizəsini aldıqdan sonra 3 iş günü ərzində elektron xidməti qeydə alaraq Reyestrə daxil edilməsini təmin edir və elektron xidmətə təkrarolunmaz reyestr nömrəsinin verilməsi barədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına bildiriş göndərir.

10.5. Reyestrdə elektron xidmətlər barədə aşağıdakı məlumatlar saxlanılır:

10.5.1. elektron xidmətin qeydə alınması və ya qeydə alınmasının ləğv edilməsi barədə məlumatlar;

10.5.2. müraciət ərizəsinə daxil edilmiş məlumatlar.

10.6. Reyestrə daxil edilmiş elektron xidmətlər barədə məlumatlarda düzəlişlər olduqda, təminatçı 3 iş günü ərzində Reyestrdə müvafiq düzəlişlərin edilməsi üçün Reyestrin operatoruna müraciət etməlidir.

10.7. Elektron xidmətin qeydə alınmasının ləğv edilməsi təminatçının müraciəti əsasında və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilir.

10.8. Reyestrdə düzəlişlər edilməsi barədə müraciət daxil olduğu tarixdən etibarən Reyestrin operatoru tərəfindən 1 iş günü ərzində həyata keçirilir və bu barədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına məlumat verilir.

 

11. Elektron xidmətlərin təqdim olunması üsulları

 

11.1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər onların rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında və "Elektron hökumət" portalında istifadəçilərə təqdim olunur.

11.2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları elektron xidmətlərini öz rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında yaradılmış elektron xidmətləri bölməsində təqdim edirlər.

11.3. "Elektron hökumət" portalı elektron xidmətlər haqqında məlumatların istifadəçilərə çatdırılmasına və elektron xidmətlərdən sadə yolla və "bir pəncərə" prinsipi əsasında istifadəsinə imkan verir.

11.4. "Elektron hökumət" portalının fəaliyyətinin təşkili, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

11.5. "Elektron hökumət" portalında istifadəçilər üçün aşağıdakı imkanlar təmin edilir:

11.5.1. fərdiləşdirilmiş xidmətlərin göstərilməsi üçün portala təhlükəsiz giriş mexanizmlərindən istifadə edilməsi;

11.5.2. portal vasitəsilə dövlət orqanları və onlar tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər haqqında məlumatların əldə edilməsi;

11.5.3. mövcud sorğulardan istifadə etməklə, müəyyən formaları doldurmaqla və ya bilavasitə mənbəyə keçidi təmin etməklə, elektron xidmətlərin o cümlədən ödəniş nəzərdə tutan xidmətlərin göstərilməsi;

11.5.4. rəsmi yazışmalar altsisteminə keçidin təmin edilməsi.

11.6. "Elektron hökumət" portalının tərkib hissəsi kimi təşkil edilən rəsmi yazışmalar altsistemi vətəndaşlara dövlət orqanları ilə etibarlı, təhlükəsiz və ümumi şəkildə təmas yaratmağa imkan verir.

11.7. Rəsmi yazışmalar altsistemində vətəndaşlar bu sistemə qoşulmuş mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəsmi müraciətlər göndərə və nəticələri barədə məlumatlar əldə edə bilərlər.

 

12. Elektron imzadan istifadə

 

12.1. Elektron xidmətlərin göstərilməsi zamanı elektron imzadan aşağıdakı hallarda istifadə edilə bilər:

12.1.1. elektron xidmətlərin istifadəçisinin autentifikasiyası;

12.1.2. rəsmi yazışmalar sistemində müraciətlərin göndərilməsi və cavabların alınması;

12.1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına elektron formada göndərilən sənədlərin imzalanması.

12.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq dövlət orqanlarına fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən göndərilən sənədlər onun gücləndirilmiş imzası ilə təsdiqlənməlidir.

12.3. Elektron imzadan istifadə ilə bağlı bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan digər məsələlər elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

 

13. Elektron xidmətlərlə bağlı məsuliyyət

 

13.1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları elektron xidmətlərin göstərilməsi zamanı əldə etdikləri fərdi məlumatların və digər məlumatların qanunvericiliyə müvafiq qaydada mühafizəsini təmin etməlidirlər.

13.2. Elektron imzadan istifadə zamanı hər bir imza sahibi onu yaratma məlumatlarını gizli saxlamalıdır.

13.3. İstifadəçilər "Elektron hökumət" portalına müraciət üçün onlara verilmiş giriş məlumatlarının qorunmasına, digər şəxslərə verilməməsinə, elektron xidmətlərdən qanunauyğun şəkildə istifadəsinə görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

13.4. Elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə yaranan mübahisələr tərəflərin razılaşması yolu ilə həll olunmadığı halda, qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət edilə bilər.

 

"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron

xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"na

 

1 nömrəli əlavə

 

Nümunəvi forma

 

Təsdiq edirəm:

(mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının adı,

rəhbər şəxsin soyadı, adı, atasının adı,

imza, tarix, möhür)

 

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:

____________________________________________________________________________

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

____________________________________________________________________________

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret

bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı:

____________________________________________________________________________

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət

orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi:

____________________________________________________________________________

tam, qismən

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: ____________________________________________

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:

____________________________________________________________________________

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü:

____________________________________________________________________________

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: a) ödənişsiz b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

____________________________________________________________________________

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

____________________________________________________________________________

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri:

____________________________________________________________________________

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda:

____________________________________________________________________________

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda:

____________________________________________________________________________

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron

formada surətləri

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. sorğunun formalaşdırılması;

3.2.2. sorğunun qəbulu.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları (tam və qismən avtomatlaşdırılmış xidmətlərin uyğun xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla);

3.3.2. sorğunun qəbulu.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul şəxs haqqında məlumat;

3.4.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və/və ya maksimal yerinə yetirilmə müddəti;

3.4.3. inzibati əməliyyatda iştirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat;

3.4.4. hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət forması;

3.5.2. nəzarət qaydası.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat;

3.6.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

 

"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

tərəfindən konkret sahələr üzrə

elektron xidmətlər göstərilməsi

Qaydaları"na

 

2 nömrəli əlavə

 

Elektron xidmətin qeydə alınması

(üzərində düzəliş aparılması, ləğv edilməsi) barədə

müraciət ərizəsi

 

1. Elektron xidmət göstərən dövlət qurumunun adı:

____________________________________________________________________________

tam adı

 

2. Elektron xidmət haqqında məlumatın:

□ qeydə alınmasını;

□ üzərində düzəliş aparılmasını; Reyesr 1____________

□ qeydə alınmasının ləğv edilməsini Reyesr 1____________

xahiş edirik.

 

3. Elektron xidmətin adı:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin rəsmi adı

 

4. Elektron xidmətin digər icraçıları:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət

orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

5. Elektron xidmətin məzmunu:

____________________________________________________________________________

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

6. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

____________________________________________________________________________

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar

(konkret bəndləri göstərilməklə)

 

7. Elektron xidmətin növü:

____________________________________________________________________________

informativ, interaktiv

 

 

8. Elektron xidmət üzrə ödəniş:

ödənişsiz

ödənişli

 

9. Elektron xidmətin istifadəçiləri:

____________________________________________________________________________

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

10. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

 

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik.

 

 

________________________

müraciət edənin imzası

 

"____" ______________ 20___ il

________________________

rəhbərin soyadı, adı

 

 

Qeydlər:

1. Ərizə möhürlə təsdiq edilir.

2. Məlumat elektron formada təqdim edilərsə, gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilir. Əgər real vaxt rejimində (on-line) doldurulma tətbiq edilərsə, bu zaman autentifikasiya mexanizmi istifadə edilməlidir.

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

2 nömrəli əlavə

 

 

Elektron xidmət növlərinin

SİYAHISI

 

Sıra -si

Xidmətin adı

1

2 

 

1. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

1.1.

Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı e-müraciət

1.2.

Ölkədaxili övladlığa götürmə ilə bağlı e-müraciət

 

2. Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2.1.

Xüsusi razılıqların (lisenziyaların) verilməsi üçün e-müraciət

2.2.

Xüsusi icazələrin verilməsi üçün e-müraciət

2.3.

Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyində obyektlərin ekspertizasının aparılması üçün e-müraciət

2.4.

Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi tərəfindən gəmilərin dövlət qeydiyyatının aparılması üçün e-müraciət

 

3. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

3.1.

Dini qurumların dövlət qeydiyyatına alınması üçün e-müraciət

3.2.

Dini təyinatlı ədəbiyyatın, əşyaların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının satışı ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrinin yaradılması ilə əlaqədar razılığın verilməsi

3.3.

Dini ibadət yerlərinin tikintisinin və yenidən qurulmasının məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi

3.4.

Dini təyinatlı ədəbiyyata rəy verilməsi

3.5.

Dini tədris müəssisələrinin fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün rəy verilməsi

 

4. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

4.1.

Dövlət qulluğuna qəbul üzrə e-qeydiyyat

4.2.

Müsabiqə və müsahibə nəticələri barədə məlumatların əldə edilməsi

4.3.

Dövlət qulluqçularının Reyestrindən məlumatların əldə edilməsi

4.4.

Dövlət orqanları tərəfindən ehtiyat kadrlar barədə müvafiq məlumatların əldə edilməsi

4.5.

Dövlət qulluğu sahəsində müxtəlif statistik hesabatların təqdim edilməsi

4.6.

Dövlət qulluğu stajı kalkulyatoru

4.7.

Onlayn sınaq test imtahanlarının keçirilməsi

 

5. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

5.1.

İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə barədə məlumatın verilməsi

5.2.

Peşə hazırlığı və əlavə təhsilə cəlb olunmaq istəyən vətəndaşların e-qeydiyyatı

5.3.

Haqqı ödənilən ictimai işlər barədə məlumatın əldə edilməsi

5.4.

Haqqı ödənilən ictimai işə cəlb olunmaq istəyən vətəndaşların e-qeydiyyatı

5.5.

Peşəyönümü xidməti barədə informasiyanın əldə edilməsi

5.6.

Onlayn peşəyönümünün testləşdirilməsi

5.7.

Dövlət Məşğulluq Xidməti vasitəsilə iş axtarışı

5.8.

Kvota üzrə müəyyən olunmuş vakansiyalar barədə məlumatın əldə edilməsi

5.9.

"Əmək Birja"larına müraciət edən işəgötürənlərin işçi qüvvəsinə olan tələbatı haqqında məlumat əldə edilməsi

5.10.

"Əmək Birja"larına müraciət edən işaxtaran vətəndaşların e-qeydiyyatı

5.11.

Məşğulluq Xidməti Orqanları üzrə e-hesabatların qəbulu

5.12.

İşsizlik müavinətinin hesablanması kalkulyatoru

5.13.

Sosial kalkulyator

5.14.

Ünvanlı Sosial Yardım alınması üçün e-müraciət

5.15.

Dövlət sosial təminat xidmətləri üzrə e-növbə

5.16.

Sosial müdafiə tədbirləri barədə məlumat əldə edilməsi

5.17.

İşsiz statusunun verilməsi, işsizlik müavinətinin təyin edilməsi

5.18.

Əlilliyin təyin edilməsi

 

6. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

6.1.

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində olan məlumatlar barədə arayışların verilməsi

6.2.

Daşınmaz əmlak obyektləri barədə kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin göstərilməsi üçün e-müraciət

6.3.

Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsi və ünvan reyestri məlumat bazasından arayışların, ünvan xəritələrindən çıxarışların, digər ünvan məlumatlarının təqdim edilməsi

6.4.

Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakların e-satışı

6.5.

Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında xüsusi hesabat formasının təqdim edilməsi

6.6.

Daşınmaz əmlaka dair çıxarışların verilməsi üçün müraciətlərin və müvafiq sənədlərin elektron və ya skan edilmiş formatda rəsmi qəbul edilməsi

 

7. Dövlət Gömrük Komitəsi

7.1.

E-yük gömrük bəyannamələri

7.2.

Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün e-müraciət

7.3.

E-sərnişin bəyannamələri

7.4.

E-növbə

7.5.

Nəqliyyat operatorlarının e-qeydiyyatı

7.6.

Gömrük Hospitalına e-müraciət

7.7.

Xarici İqtisadi Fəaliyyət iştirakçılarının bəyan etdikləri mal və nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesinin gedişi və idxal-ixrac əməliyyatları haqqında real vaxt rejimində məlumat ala bilməsi üzrə e-müraciət

 

8. Müəllif Hüquqları Agentliyi

8.1.

Müəllif hüquqlarının e-qeydiyyatı

8.2.

Müəllif və hüquq istifadəçiləri üçün rəqəmsal şəbəkələrdə lisenziyalaşdırma və hüquqların idarə olunması üzrə e-xidmət

8.3.

Pərakəndə satışda yayılan məhsullara, fonoqramlara, audiovizual əsərlərə, verilənlər bazasına, proqram təminatına unikal kodların verilməsi və onların e-qeydiyyatı

8.4.

Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əsaslanan mallara xüsusi damğalanmış holoqramların verilməsi

8.5.

Yayılmaq üçün buraxılmış müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əsaslanan malların dövlət reyestrlərinin, hüquq sahiblərinin kollektivləri və yayım təşkilatları arasında lisenziyaların aparılması və şəhadətnamələrin verilməsi

8.6.

Ticarət şəbəkəsində efirlə və kabellə yayılmasına icazə verilmiş obyektlərin "hüquqlarının tənzimlənməsi" məqsədi ilə e-ekspertizası

 

9. Ədliyyə Nazirliyi

9.1.

Notariat kontorları və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumat əldə edilməsi

9.2.

Aparılmış notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin Dövlət Notariat Arxivindən əldə edilməsi

9.3.

Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatının aparılması barədə məlumat əldə edilməsi

9.4.

Azərbaycan adları barədə məlumat əldə edilməsi

9.5.

Qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı sənədlərin əldə edilməsi

9.6.

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin və təhsil müəssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumat əldə edilməsi

9.7.

Mətbu nəşrlərin uçotu üçün e-müraciət

9.8.

Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər və təhsil müəssisələri üçün fərdi e-pəncərə

9.9.

İcra qurumları barədə məlumat əldə edilməsi

9.10.

İcra qurumları tərəfindən hərraca çıxarılan əmlaklar barədə məlumat əldə edilməsi

9.11.

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən məlumat əldə edilməsi

9.12.

Dəyəri 500 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakların satışı üzrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumat əldə edilməsi

9.13.

Mülki dövriyyə nəticəsində baş verən çoxsaylı hüquqi hadisələrdən yaranan yeni hüquq və vəzifələr barədə fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması

 

10. Daxili İşlər Nazirliyi

10.1.

Xidməti və mülki silahın qeydiyyata alınması (qeydiyyatının dəyişdirilməsi) üçün e-müraciət

10.2.

Xidməti və mülki silahın alınmasına və saxlanılmasına xüsusi icazənin verilməsi üçün e-müraciət

10.3.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanmasına xüsusi razılığın verilməsi üçün e-müraciət

10.4.

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün e-müraciət

10.5.

Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün e-müraciət

10.6.

Ümumvətəndaş pasportlarının dəyişdirilməsi üçün e-müraciət

10.7.

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinin və ölkə hüdudlarını tərk etmək üçün xüsusi nümunəli pasportlarının dəyişdirilməsi üçün e-müraciət

10.8.

Sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üçün e-müraciət

10.9.

Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışın keçirilməsi üçün e-müraciət

10.10.

Yol şəbəkəsinin müəyyən hissələrinə yükdaşıyan nəqliyyat vasitələrinin və avtobusların buraxılması üçün xüsusi buraxılış vərəqələrinin verilməsi

10.11.

Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbulla bağlı e-müraciət

10.12.

Məhkumluq barədə arayışların verilməsi

10.13.

Arxiv arayışlarının verilməsi

10.14.

Dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehsalında istifadə edilən və dövriyyəsinə nəzarət edilən avadanlığın istifadəsinə xüsusi icazənin verilməsi üçün e-müraciət

10.15.

Narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və ya zəhərli maddələr, həmin maddələri hazırlamaq və ya emal etmək üçün avadanlığın dövriyyəsinə xüsusi icazənin verilməsi üçün e-müraciət

10.16.

Mülkiyyətçilərin əmlakının mühafizəyə götürülməsi üçün e-müraciət

10.17.

İtirilmiş əşyanın tapılmaması barədə arayışların verilməsi

10.18.

Yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu ilə bağlı görülən tədbirlər barədə məlumat əldə edilməsi

10.19.

Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün e-müraciət

10.20.

Nəqliyyat vasitələrində reklamın yayılmasına razılığın verilməsi üçün e-müraciət

10.21.

Nəqliyyat vasitələrinin avadanlıqla təchiz olunmasına razılığın verilməsi üçün e-müraciət

10.22.

Uşaq bağçalarına və yay istirahət düşərgələrinə yollayışların verilməsi üçün e-müraciət

10.23.

Sanatoriya tipli "Azərbaycan" istirahət evinə yollayışların verilməsi üçün e-müraciət

 

11. Gənclər və İdman Nazirliyi

11.1.

Xaricə səfər edən ayrı-ayrı gənclər və idman nümayəndə heyətinə, rəsmilərə viza alınmasına razılıq verilməsi üçün e-müraciət

11.2.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Gənclər və İdman Nazirliyinin müraciətinə əsasən viza alınması üçün e-müraciət

11.3.

Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərdə iştirak etmək üçün e-qeydiyyat

11.4.

İdman federasiyaları və klubların yaradılması üçün e-müraciət

11.5.

İdman təsnifatına uyğun olaraq idman sahəsində fəxri adların alınması üçün e-müraciət

11.6.

Gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qrant müsabiqəsinə e-müraciət

11.7.

Gənclərin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı üçün e-müraciət

 

12. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

12.1.

Etil spirti və alkoqollu içkilər, tütün məmulatları, özəl toxumçuluq fəaliyyəti və baytarlıq təbabəti üçün lisenziyaların verilməsi

 

13. Xarici İşlər Nazirliyi

13.1.

Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün elektron qaydada verilən vizaların (e-viza) alınması məqsədi ilə e-müraciət

13.2.

Jurnalistlərin e-akkreditasiyası

13.3.

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların e-müraciəti

13.4.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin e-müraciəti

 

14. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

14.1.

Status sənədlərinin verilməsi üçün e-müraciət

14.2.

Əraziləri işğal olunmuş rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən təsdiq olunan yemək xərci üçün dövlət büdcəsindən verilən aylıq müavinəti alan məcburi köçkünlərin siyahısının təqdim olunması

14.3.

Yemək xərci üçün dövlət büdcəsindən verilən aylıq müavinəti alan məcburi köçkünlər barədə məlumat əldə edilməsi

14.4.

Kommunal xidmətlərdən istifadə edən məcburi köçkünlər barədə məlumat əldə edilməsi

14.5.

Kommunal xidmətlərdən istifadə edən məcburi köçkünlərin müvafiq xidmət təşkilatları və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş siyahısının təqdim olunması

 

15. Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

15.1.

Qiymətli kağızların e-qeydiyyatı

15.2.

Xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi

15.3.

Lotereyanın təşkili və keçirilməsinin e-qeydiyyatı

15.4.

Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları tərəfindən hesabatların təqdim olunması

15.5.

Aksiz markalarının əldə edilməsi üçün e-müraciət

15.6.

Aksiz markaları üzrə digər e-xidmətlər

15.7.

Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması

15.8.

Emitentlərin adlarının dəyişməsi ilə əlaqədar qiymətli kağızların dövlət reyestrində dəyişikliklərin edilməsi

15.9.

Qiymətli kağızların girovda olub-olmaması barədə arayışların verilməsi

15.10.

Qiymətli kağızlarla girova xitam

15.11.

Qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiyadan keçirilməsi

 

16. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

16.1.

Arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi

16.2.

Vətəndaşlar, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən respublikadan kənara çıxarılması, həmçinin qaytarılması barədə müraciət olunan mədəni sərvətlərə icazələrin verilməsi

16.3.

Mədəni və tarixi sərvətlərin respublikadan kənara çıxarılmasına icazələrin verilməsi

16.4.

Respublika ərazisindən kənara çıxarılan, müvəqqəti çıxarılan və qaytarılan mədəni sərvətlərin e-qeydiyyatı

16.5.

Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin respublika ərazisində turizm xidməti sahəsində investisiya ilə bağlı layihələrin təqdim olunması

16.6.

Mədəniyyət və turizm üzrə dövlət investisiya layihələrinin və təsdiq olunmuş investisiya proqramlarının təqdim olunması

16.7.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin və turistlərin səfərləri təşkil olunduğu ölkələrdə (yerlərdə) problemlər barədə e-müraciət

16.8.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektlərdə və ölkə ərazisində əcnəbi turistlərin səfərlərinin təşkil olunduğu digər yerlərdəki problemlər barədə e-müraciət

16.9.

Turizm, mehmanxana, mehmanxana tipli obyektlərə və turizm işləri üzrə fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən hüquqi və fiziki şəxslər üçün icazələrin, lisenziyaların verilməsi

16.10.

Bərpa işləri üzrə fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün icazələrin verilməsi

16.11.

Təşkilatlara (hüquqi şəxs) və fərdi sahibkarlara ölkə əhəmiyyətli mədəni irs abidələrinin (tarix və mədəniyyət abidələrinin) bərpası üzrə işlərin yerinə yetirilməsi üçün icazələrin verilməsi

16.12.

Təşkilatlara (hüquqi şəxs) arxeoloji qazıntı işlərinin aparılması üçün xüsusi icazələrin verilməsi

16.13.

Filmlərin dövlət reyestrində qeydə alınması üçün sənədlərin təqdim edilməsi və ölkə ərazisində nümayiş üçün icazələrin verilməsi

16.14.

Kino üzrə ekspert şuralarına və ssenari müsabiqələrinin münsiflər heyətinə sinopsis və ssenarilərin təqdim edilməsi

16.15.

Şəhər, rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana və muzey sistemlərinin hesabatlarının təqdim edilməsi

16.16.

Dövlət kitabxana və muzey fondunda saxlanılan biblioqrafiya məlumatlarının əldə edilməsi

16.17.

Dövlət kitabxana və muzey fondunda saxlanılan və müəllif hüquqları ilə qorunmayan məlumatların əldə edilməsi

16.18.

E-bilet

 

17. Nəqliyyat Nazirliyi

17.1.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarının lisenziyalaşdırılması üçün e-müraciət

17.2.

Rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi üçün e-müraciət

17.3.

E-bilet

17.4.

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə xüsusi icazə verilməsi

17.5.

Nəqliyyat Nazirliyinin mülkiyyətində olan ümumi istifadə edilən avtomobil yollarında müvafiq işlərin görülməsi üçün texniki şərtin verilməsi

 

18. Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası

18.1.

Azərbaycan Respublikasından və ya Azərbaycan Respublikasına uçuşların yerinə yetirilməsi üçün icazələrin verilməsi

18.2.

Hava nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi üçün xüsusi razılığın (lisenziya) verilməsi

18.3.

Hava nəqliyyatında sərnişin daşımalarının satışı və bronlaşdırılması üzrə fəaliyyət göstərən agentliklərə sertifikatların verilməsi

18.4.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "İxrac nəzarəti haqqında" 2005-ci il 15 dekabr tarixli 230 nömrəli qərarına əsasən ixrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazələrin verilməsi

 

19. Dövlət Dəniz Administrasiyası

19.1.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin və Dənizçinin Qeyd Kitabçasının verilməsi

19.2.

Dənizçilərə sertifikatların (diplomların) verilməsi

19.3.

Sertifikatın (diplomun) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi

19.4.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi

19.5.

Gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi

 

20. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

20.1.

Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün e-müraciət

20.2.

Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsi üçün xüsusi icazə verilməsi üçün e-müraciət

20.3.

İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazə verilməsi üçün e-müraciət

20.4.

Nömrə resurslarının ayrılması üçün e-müraciət

20.5.

Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılmasına razılıq verilməsi üçün e-müraciət

20.6.

Telefon çəkilişi, nömrənin dəyişdirilməsi və ada keçirilməsi

20.7.

Telefon servis xidmətlərinə qoşulma

20.8.

İnternet xidmətlərinə qoşulma

20.9.

Telekommunikasiya vasitələri və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi üçün e-müraciət

20.10.

Radiorabitə vasitələrinin qeydiyyatı üçün e-müraciət

20.11.

Rabitə xidmət haqlarının internet vasitəsilə ödənilməsi

20.12.

Telefon danışıqları və kommunal xidmətlər üzrə borcların internet vasitəsilə öyrənilməsi

20.13.

Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıq qəbzləri (danışıqların açıqlamaları) barədə məlumat əldə edilməsi

20.14.

Soyad və ad üzrə telefon nömrəsinin internet vasitəsilə öyrənilməsi

20.15.

Poçt göndərişlərin izlənilməsi

20.16.

Dövri mətbuata internet-abunə

20.17.

E-imzanın verilməsi üçün e-müraciət

 

21. Səhiyyə Nazirliyi

21.1.

Vətəndaşların elektron sağlamlıq kartındakı məlumatlarının əldə edilməsi

21.2.

Dövlət tərəfindən dərman vasitələri ilə təmin olunan xəstələrin şəxsi məlumatları, hansı dispanserdə qeydiyyatda olması və aldığı dərmanlar barədə məlumatların əldə edilməsi

21.3.

Obliqat qruplara aid vətəndaşların müayinələrdən keçmələri barədə məlumat əldə edilməsi

21.4.

Müəssisə rəhbərləri tərəfindən obliqat qrupuna daxil olan işçiləri barədə məlumat əldə edilməsi

21.5.

Tibb müəssisələr barədə elektron məlumat soraqçası

21.6.

Tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılığın (lisenziya) verilməsi üçün e-müraciət

21.7.

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələrində işə qəbulla bağlı keçiriləcək müsabiqələrdə iştirak etmək üçün e-müraciət

21.8.

Dərman vasitələri haqqında məlumat əldə edilməsi

21.9.

İmmunoprofilaktika üzrə məlumat təqdim edilməsi

21.10.

Ambulator tibb müəssisələrindən evə çağırış və ya həkim qəbuluna e-qeydiyyat

 

22. Sənaye və Energetika Nazirliyi

22.1.

Elektrik qurğularının istismara buraxılması zamanı zəruri olan sənədlər barədə məlumat əldə edilməsi

22.2.

Neft məhsullarının satışına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

22.3.

Qaz məhsullarının satışına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

22.4.

İxrac nəzarətinə düşən və Sənaye və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan malların (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı və tranziti üçün xüsusi icazənin verilməsi

22.5.

Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsulları tullantılarının emalı vasitələrinin dövriyyəsinə dair xüsusi icazənin verilməsi

22.6.

İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üçün podratçılara və subpodratçılara xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında Şəhadətnamə verilməsi

 

23. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

23.1.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün hüquqi və fiziki şəxslərə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

 

24. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

24.1.

Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi və nəticələrini təsdiq edən mənşə sertifikatının verilməsi

24.2.

Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsi

24.3.

Kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin e-qeydiyyatı

24.4.

Əmtəə birjası fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

24.5.

Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

 

25. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

25.1.

Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə hesabatların və məlumatların təqdim olunması

25.2.

Sığortaedənin və sığortaolunanın uçotuna dair e-müraciət

25.3.

Məcburi dövlət sosial sığortası hesabına verilən müavinətlər üzrə haqq-hesab cədvəllərin təqdim olunması

25.4.

Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə səyyar yoxlamanın keçirilməsi haqqında qərarın, bildirişlərin, xəbərdarlıqların və tələbnamənin göndərilməsi

25.5.

Sığortaolunanlar tərəfindən məlumatların əldə edilməsi

25.6.

Pensiya təyinatı və pensiya növünün dəyişdirilməsi üçün e-müraciət

25.7.

Pensiyaçı tərəfindən məlumatların əldə edilməsi

25.8.

Bank və ya digər kredit təşkilatı üçün e-xidmətlər

 

26. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

26.1.

E-sertifikat

26.2.

E-attestat

26.3.

İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində məlumat axtarışı aparılması üçün vəsatət verilməsi

26.4.

Apellyasiya şurasına (komissiyasına) etiraz verilməsi

26.5.

Əmtəə nişanının və ya coğrafi göstəricinin qeydə alınması barədə sənədin verilməsi

26.6.

Əmtəə nişanına dair ilkinliyin istənilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu

26.7.

E-şəhadətnamə

26.8.

İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin reyestr məlumatlarından çıxarış verilməsi

26.9.

Lisenziya müqavilələrinin e-qeydiyyatı

26.10.

Xidməti silahın əldə edilməsinə icazənin verilməsi

26.11.

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə fəaliyyətə xüsusi icazənin verilməsi

26.12.

E-patent

26.13.

Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin e-qeydiyyatı

 

27. Dövlət Statistika Komitəsi

27.1.

Statistik hesabatların təqdim edilməsi

27.2.

Statistik məlumatların buraxılış təqviminin təqdim edilməsi

27.3.

Mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi

27.4.

Statistik məlumatların (göstəricilərin) əldə edilməsi

27.5.

Statistik nəşrlərin (kitabların) əldə edilməsi

 

28. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

28.1.

Ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar razılıq (lisenziya) və icazələrin verilməsi

28.2.

ETSN-nin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların idxalına və ixracına razılığın verilməsi

28.3.

Milli Parklara e-bilet satışı

28.4.

Meşə məhsulları və dərman bitkilərinin e-satışı

 

29. Təhsil Nazirliyi

29.1.

Respublikada fəaliyyət göstərən bütün növ təhsil müəssisələri haqqında məlumat əldə edilməsi

29.2.

Respublikada fəaliyyət göstərən bütün növ təhsil müəssisələrinə qəbul qaydaları haqqında məlumat əldə edilməsi

29.3.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu üçün e-ərizələrin qəbulu

29.4.

Tam və ümumi orta təhsil məktəblərinə şagirdlərin qəbulu üçün e-ərizələrin qəbulu

29.5.

Şagirdlərin təhsildə qazandıqları cari nailiyyətləri əks etdirən məlumatların əldə edilməsi

29.6.

Ümumtəhsil məktəblərində şagird nailiyyətlərinin məktəbdaxili, milli və beynəlxalq qiymətləndirilməsi barədə məlumatların əldə edilməsi

29.7.

Tam və ümumi orta təhsil pilləsi üzrə sınaq və yekun buraxılış imtahanların nəticələri barədə məlumat əldə edilməsi

29.8.

Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üçün e-ərizələrin qəbulu və imtahan nəticələri haqqında məlumatların əldə edilməsi

29.9.

"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" üzrə e-müraciət

29.10.

Təhsil müəssisələrində təhsil alanların təhsil müəssisələrini dəyişmək qaydaları barədə məlumat əldə edilməsi

29.11.

De-institutlaşma və uşaqların müdafiəsi barədə məlumat əldə edilməsi

 

30. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası

30.1.

Namizədlərin e-ərizələrinin e-imzanın tətbiqi ilə təqdim edilməsi

30.2.

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan namizədlərin e-ərizələrin təqdim edilməsi

 

31. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

31.1.

Xəritəçəkmə fəaliyyəti üzrə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

31.2.

Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamələrə və torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət aktlarına dublikatların verilməsi

31.3.

Torpaq kadastr məlumatları barədə arayışların verilməsi

31.4.

Torpaq kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin göstərilməsi üçün e-müraciət

31.5.

Geodeziya, qravimetriya, fotoqrammetriya, topoqrafiya, mühəndis-geodeziya işləri

31.6.

Müxtəlif təyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı və nəşri

31.7.

Yerquruluşu işləri, torpaq tədqiqatı, geobotaniki tədqiqatların aparılması, bonitirovka xəritələrinin hazırlanması

31.8.

Torpaq kadastr xəritələrinin, CİS xəritələrin tərtibi

31.9.

Ərazi vahidlərinin və inzibati ərazi dairələrinin xəritələrinin hazırlanması

31.10.

Bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması

 

32. Vergilər Nazirliyi

32.1.

E-bəyannamə 

32.2.

E-vergi hesab fakturası

32.3.

Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması

32.4.

Fərdi sahibkarların e-qeydiyyatı

32.5.

ƏDV məqsədləri üçün e-qeydiyyat

32.6.

Bank idarələrində hesabların açılması

32.7.

Vergi kalkulyatoru

32.8.

Bəyannamələrin vergi orqanları tərəfindən hazırlanması və təsdiq üçün vergi ödəyicilərinə göndərilməsi

32.9.

Vergi ödəyicisinin, təsərrüfat subyektlərinin, nəzarət-kassa aparatlarının uçotu və fəaliyyəti barədə e-ərizələrin təqdim edilməsi

32.10.

Vergi bəyannamələrinin, hesabat və arayışların vergi orqanına təqdim edilməsi

32.11.

Vergi ödəyicilərinin müraciətlərinin SMS vasitəsilə cavablandırılması

32.12.

Vergi və rüsumların internet vasitəsilə ödənilməsi

32.13.

Vergi borcu barədə arayışların, üzləşdirmə aktlarının, şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışların təqdim edilməsi

32.14.

Kommersiya hüquqi şəxslərin e-qeydiyyatı

32.15.

İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların əldə edilməsi

32.16.

Vergi uçotuna alınmış fiziki şəxslər barədə məlumatların əldə edilməsi

32.17.

Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının əldə edilməsi

32.18.

ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların əldə edilməsi

32.19.

Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması

 

33. Dövlət Miqrasiya Xidməti

33.1.

Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması üçün e-müraciət

33.2.

Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması üçün e-müraciət

33.3.

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq məqsədi ilə (immiqrant statusu almaq üçün) icazənin alınması üçün e-müraciət

33.4.

Əcnəbinin Azərbaycan Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirməsi məqsədi ilə fərdi icazənin alınması üçün e-müraciət

33.5.

Əcnəbinin Azərbaycan Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirməsi məqsədi ilə fərdi icazənin müddətinin uzadılması üçün e-müraciət

33.6.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əldə edilməsi üçün e-müraciət

33.7.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının bərpa edilməsi üçün e-müraciət

33.8.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxma ilə bağlı e-müraciət

33.9.

Miqrasiya orqanlarında qulluğa qəbul olunma ilə bağlı e-müraciət

33.10.

Cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi

 

34. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

34.1.

E-müraciət

 

35. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

35.1.

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların e-müraciəti

 

36. Milli Arxiv İdarəsi

36.1.

E-müraciət

 

37. Dövlət Sərhəd Xidməti

37.1.

Dövlət Sərhəd Xidmətinə qəbulla bağlı e-müraciət

37.2.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyası qəbulla bağlı e-müraciət

 

38. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

38.1.

E-müraciət

 

39. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

39.1.

Su təsərrüfatı obyektlərindən suyun götürülməsinə razılıq verilməsi üçün e-müraciət

39.2.

Su təsərrüfatı obyektlərində və onların mühafizə zonalarında yaradılan obyektlərin yerinin razılaşdırılması üçün e-müraciət

 

40. "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

40.1.

Su borcunun internet vasitəsilə öyrənilməsi

40.2.

Su borcunun internet vasitəsilə ödənilməsi

40.3.

Su borcunun terminallar vasitəsilə ödənilməsi

 

41. "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

41.1.

Enerji haqlarının internet vasitəsilə ödənilməsi

41.2.

Tələbatçı obyektlərin elektrik təchizatına dair texniki şərtlərin verilməsi