“Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) Təsnifatı”nın, “Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların Təsnifatı”nın və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) Təsnifatı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların Təsnifatı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4. Bu qərar 2011-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 14 iyun 2011-ci il

               ¹ 95

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların)

 

TƏSNİFATI

 

İxtisasın şifri

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

1

2

1. Təhsil ixtisasları qrupu

060101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

 

- Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

060102

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

 

- Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060103

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

 

- Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

060104

Fizika müəllimliyi

 

- Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060105

Riyaziyyat müəllimliyi

 

- Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060106

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

 

- Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060107

Texnologiya müəllimliyi

 

- Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060108

Musiqi müəllimliyi

 

- Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060109

Biologiya müəllimliyi

 

- Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060110

Kimya müəllimliyi

 

- Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060111

Tarix müəllimliyi

 

- Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060112

Coğrafiya müəllimliyi

 

- Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060113

İnformatika müəllimliyi

 

- İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060114

Təsviri incəsənət müəllimliyi

 

- Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060115

İbtidai sinif müəllimliyi

 

- İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

060116

Korreksiyaedici təlim

 

- Korreksiyaedici təlimin metodika və metodologiyası

060117

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

 

- Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası

060118

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

 

- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

060119

Pedaqogika [*]

 

- Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

 

- Sosial pedaqogika

 

- Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu

060201

Filologiya

 

- Ədəbiyyatşünaslıq (ölkələr və sahələr üzrə)

 

- Azərbaycan ədəbiyyatı

 

- Azərbaycan dili

 

- Dilşünaslıq (dillər və sahələr üzrə)

060202

Fəlsəfə

 

- Fəlsəfə tarixi

 

- Sosial fəlsəfə

 

- Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi

 

- Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri

060203

Tərcümə

 

- Tərcümə (dillər üzrə)

 

- Yazılı tərcümə (dillər üzrə)

 

- Sinxron tərcümə (dillər üzrə)

 

- Ardıcıl tərcümə (dillər üzrə)

060204

Jurnalistika

 

- Radiotelejurnalistika

 

- Beynəlxalq jurnalistika

 

- Mətbuat tarixi

 

- Jurnalistika nəzəriyyəsi

 

- Publisistik jurnalistika

060205

Kitabşünaslıq

 

- Nəşriyyat işi və redaktəetmə

 

- Nəşr işinin metodologiyası

 

- Nəşriyyatda bədii və texniki tərtibat işi

 

- Redaktə işinin metodologiyası

 

- Kitab çapının texnologiyası

 

- Kitabın elmi və bədii redaktəsi

 

- Kitabın texniki tərtibatı

 

- Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı

060206

Tarix

 

- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi

 

- Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi

 

- Qədim dünya tarixi

 

- Arxeologiya və etnoqrafiya

 

- Etnologiya

 

- Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi

 

- Türk dünyası tarixi

 

- Yaxın və Orta Şərqin tarixi

 

- Orta əsrlər tarixi

 

- Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

 

- Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

 

- Slavyan ölkələri tarixi

060207

Antropologiya

 

- Antropologiya

 

- Mədəni antropologiya

060208

Politologiya

 

- Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya

 

- Azərbaycanda siyasi proseslər

 

- Dünya siyasi prosesləri

 

- Siyasi analiz və konsaltinq

 

- Konfliktologiya

 

- Tarixi politologiya

060209

Psixologiya

 

- Ümumi psixologiya

 

- Sosial psixologiya

 

- Klinik psixologiya

 

- İnkişaf psixologiyası

 

- Hüquq psixologiyası

 

- Pedaqoji psixologiya

 

- Uşaq və yaş psixologiyası

060210

Sosiologiya

 

- Siyasətin sosiologiyası

 

- İdarəetmənin sosiologiyası

 

- Sosioloji tədqiqatların metodları və metodologiyası

060211

Regionşünaslıq

 

- Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

 

- Ölkəşünaslıq (ölkələr üzrə)

060212

Hüquqşünaslıq

 

- Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

 

- Beynəlxalq hüquq

 

- Dövlət hüququ

 

- Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

 

- Mülki və təsərrüfat hüququ

 

- Kommersiya hüququ

 

- İnsan hüquqları

 

- Konstitusiya hüququ

 

- Avropa hüququ

060213

Beynəlxalq münasibətlər

 

- Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

 

- Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti

 

- Dünya siyasəti

 

- Müasir danışıqlar təcrübəsi

 

- Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

060214

Dinşünaslıq

 

- Dinlərin tarixi

 

- Dinin sosiologiyası

 

- İslamşünaslıq

 

- Dinin fəlsəfəsi

 

- Dinin psixologiyası

060215

Kitabxanaçılıq və informasiya

 

- Sənət resursları və informasiya-axtarış sistemləri

 

- Kitabxanaşünaslıq

 

- Biblioqrafiyaşünaslıq

 

- Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi

 

- Kitabxana-informasiya texnologiyası

 

- Kitabxana fondlarının formalaşması və istifadəsi

3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu

060301

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

 

- Muzeyşünaslıq

 

- Arxiv işi və arxivşünaslıq

 

- Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

060302

Sənətşünaslıq

 

- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi

 

- Mədəniyyətin tarixi

 

- Sosial kulturologiya

 

- Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi

 

- Tətbiqi kulturologiya

 

- İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası

 

- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

060303

İnstrumental ifaçılıq

 

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə)

060304

Solo oxuma

 

- Xanəndəlik sənətinin tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası

 

- Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

 

- Muğamın tədrisi metodikası

 

- Aşıq sənəti ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

060305

Dirijorluq

 

- Alətşünaslıq

 

- Dirijorluğun tarixi və nəzəriyyəsi

060306

Bəstəkarlıq

 

- Bəstəkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060307

Musiqişünaslıq

 

- Muğamşünaslıq

 

- Etnomusiqişünaslıq

 

- Etnoorqanologiya

 

- Aşıqşünaslıq

 

- Musiqi tənqidi

060308

Xoreoqrafiya sənəti

 

- Balet tarixi

 

- Balet tənqidi

 

- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060309

Estrada sənəti

 

- Estrada populyar musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi

060310

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

 

- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası

060311

Aktyor sənəti

 

- Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

060312

Dekorativ sənət

 

- Dekorativ tətbiqi sənətin tarixi və nəzəriyyəsi

060313

Teatrşünaslıq

 

- Teatr tənqidi

 

- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi

060314

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

 

- Ədəbi iş

 

- Ədəbi redaktə

 

- Ssenarist

060315

Rejissorluq

 

- Rejissor sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060316

Kinoşünaslıq

 

- Kino tənqidi

 

- Kino tarixi və nəzəriyyəsi

060317

Operator sənəti

 

- Kinooperator sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060318

Rəngkarlıq

 

- Rəngkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060319

Qrafika

 

- Qrafika sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060320

Heykəltəraşlıq

 

- Heykəltəraşlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060321

Dizayn

 

- Dizayn və texniki estetika

 

- Dizayn sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

060401

Dünya iqtisadiyyatı

 

- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 

- Gömrük işi

 

- Beynəlxalq ticarət

 

- Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri

 

- Xarici iqtisadi fəaliyyət

 

- Xarici iqtisadi siyasət

 

- Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri

060402

Mühasibat uçotu və audit

 

- İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

 

- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

060403

Maliyyə

 

- Bank işi

 

- Vergi və vergiqoyma

 

- Sığorta işinin təşkili

 

- Maliyyə nəzarəti və audit

 

- Maliyyə menecmenti

 

- Maliyyə bazarları

 

- Maliyyə riyaziyyatı

060404

İqtisadiyyat

 

- İqtisadi kibernetika

 

- İqtisadi nəzəriyyə

 

- İqtisadi-riyazi modelləşdirmə

 

- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 

- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

 

- Qiymətləndirmə

 

- Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

 

- Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma

 

- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

 

- Təhsil, elm və sosial-mədəni sahənin iqtisadiyyatı

 

- Makroiqtisadi siyasət

 

- Turizmin iqtisadiyyatı

 

- Ekonometriya

 

- Mədəniyyətin iqtisadiyyatı

 

- Əməyin iqtisadiyyatı

060405

- Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

 

- Layihənin idarə olunması

 

- İnnovasiya strategiyasının işlənməsi

 

- İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi

 

- Müəssisənin iqtisadiyyatı

 

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

060406

Statistika

 

- Makroiqtisadi statistika

 

- Müəssisələrin statistikası

 

- Milli hesablar sistemi

060407

Menecment

 

- Heyətin idarə edilməsi

 

- Strateji idarəetmə

 

- İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

 

- Menecment (sahələr üzrə)

060408

Marketinq

 

- Loqistika

 

- Marketinq (sahələr üzrə)

060409

Biznesin idarə edilməsi

 

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi

 

- Biznes inzibatçılığı

060410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

 

- Dövlət strukturlarında menecment

 

- Bələdiyyə menecmenti

 

- Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

 

- Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr

 

- Regional idarəetmə

 

- Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi

 

- Elektron idarəetmə

060411

Kommersiya

 

- Kommersiya fəaliyyəti

 

- Birja fəaliyyəti

 

- Reklam işi

 

- Bazar infrastrukturu

5. Təbiət ixtisasları qrupu

060501

Riyaziyyat

 

- Riyazi analiz

 

- Funksional analiz

 

- Diferensial tənliklər

 

- Həndəsə

 

- Cəbr və topologiya

 

- Hesablama riyaziyyatı

 

- Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

 

- Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil

 

- Riyazi kibernetika

 

- Optimallaşdırma və optimal idarəetmə

 

- Hesablama diaqnostikası

 

- Riyazi fizika

 

- Diskret sistemlər

 

- Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili

 

- Tətbiqi məsələlərin asimptotik və ədədi üsullarla təhlili

 

- Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi

 

- Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi

 

- Ədədi üsullar

060502

Mexanika

 

- Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

 

- Maye, qaz və plazma mexanikası

060503

Fizika

 

- Nəzəri və riyazi fizika

 

- Bərk cismlər fizikası

 

- Yarımkeçiricilər fizikası

 

- İstilik fizikası və molekulyar fizika

 

- Kvant elektronikası

 

- Astrofizika

 

- Atom və molekul fizikası

 

- Bioloji sistemlər fizikası

 

- Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika

 

- Nanohissəciklər fizikası

 

- Bərk cism elektronikası

 

- Qaz və plazma elektronikası

 

- Optoelektronika

 

- Radiofizika

 

- Fotoelektronika

 

- Nanoelektronika

060504

Kimya

 

- Kimyəvi kinetika və kataliz

 

- Kompozisiya materialları kimyası

 

- Qeyri-üzvi kimya

 

- Üzvi kimya

 

- Fiziki kimya

 

- Kolloid kimya

 

- Analitik kimya

 

- Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

 

- Elektrokimya

 

- Bərk cism kimyası

 

- Ətraf mühit kimyası

 

- Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası

 

- Neft kimyası

 

- Nanomateriallar kimyası

 

- Kimyəvi ekspertiza

 

- Ekoloji kimyəvi monitorinq

 

- Ekoloji kimya

060505

Biologiya

 

- Molekulyar biologiya

 

- Biokimya

 

- İnsan və heyvan fiziologiyası

 

- Bitki fiziologiyası

 

- Mikologiya

 

- Mikrobiologiya

 

- Botanika

 

- Genetika

 

- Onurğasızlar zoologiyası

 

- Onurğalılar zoologiyası

 

- Biofizika

 

- Nanobiotexnologiya

 

- Entomologiya

 

- Ekoloji biologiya

 

- Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq

 

- Sənaye mikrobiologiyası

 

- Bitkilərin genetikası və seleksiyası

 

- İnsan genetikası

 

- Biotexnologiya

 

- İxtiologiya

060506

Coğrafiya

 

- İqtisadi və sosial coğrafiya

 

- Landşaftşünaslıq

 

- Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

 

- Geomorfologiya

 

- Azərbaycanın və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası

 

- Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

 

- Ərazi planlaşdırma və rayon plana alınması

060507

Hidrometeorologiya

 

- İqlimşünaslıq

 

- Hidrologiya

 

- Fiziki okeonologiya

 

- Aviasiya meteorologiyası

 

- Aqrometeorologiya

060508

Geologiya

 

- Geokimya

 

- Dəniz və okean dibinin geologiyası

 

- Mineralogiya

 

- Regional geologiya

 

- Palentologiya və stratiqrafiya

 

- Petrologiya

 

- Petroqrafiya

 

- Sedimentalogiya

 

- İqtisadi geologiya

 

- Kristalloqrafiya və kristal kimyası

 

- Ekoloji geokimya

 

- Litologiya

060509

Kompüter elmləri

 

- İntellektual sistemlər

 

- Biliklərin idarə olunması

 

- İnformasiya sistemləri

 

- Kompüterli modelləşdirmə

 

- Paylanmış sistemlər və şəbəkələr

 

- İqtisadi informasiya sistemləri

 

- İdarəetmənin informasiya texnologiyaları

 

- Sistem proqramlaşdırılması

 

- İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı

 

- Hesablama şəbəkələrinin proqram təminatı

 

- Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı

 

- Kompüter şəbəkələrinin riyazi təminatı və idarə olunması

 

- Riyazi modelləşdirmə

 

- Tətbiqi riyaziyyat

 

- Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları

 

- İnformatika

 

- Kompüter riyaziyyatı

060510

Ekologiya

 

- Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası

 

- Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu

060601

Materialşünaslıq mühəndisliyi

 

- Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası

 

- Kompozisiya materialları, məmulatları və konstruksiyaları

 

- Maşınqayırma materialşünaslığı

 

- Metallar fizikası

 

- Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtükləri

 

- Dekorativ və mühafizə örtükləri

 

- Qiymətli daşların və metalların emal texnologiyası

 

- Kompozisiya materialları

 

- Alət materialları

060602

Geologiya mühəndisliyi

 

- Neft-qaz hövzələrinin geologiyası

 

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı

 

- Neft-qaz- mədən geologiyası

 

- Dəniz neft-qaz geologiyası

 

- Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası

 

- Faydalı qazıntı yataqlarının hidrogeologiyası və mühəndis geologiyası

060603

Hidrogeologiya mühəndisliyi

 

- Hidrogeologiya

 

- Mühəndis geologiyası

 

- Hidrogeoekologiya

 

- Regional geologiya

 

- Litologiya

060604

Geofizika mühəndisliyi

 

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

 

- Neft-mədən geofizikası

 

- Dəniz neft-qaz geofizikası

 

- Mədən geofizikası

 

- Quyuların geofiziki tədqiqatı

 

- Seysmologiya və seysmometriya

060605

Dağ-mədən mühəndisliyi

 

- Neft-qaz-mədən istehsalının fiziki prosesləri

 

- Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

 

- Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi

 

- Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

 

- Açıq dağ-mədən işi

060606

Neft-qaz mühəndisliyi

 

- Quruda neft və qaz quyularının qazılması

 

 Dəniz neft və qaz quyularının qazılması

 

 Maili və üfüqi neft və qaz quyularının qazılması

 

 Qazma məhlullarının texnologiyası

 

 Quyuların möhkəmləndirilməsi və tamamlandırılması

 

- Neft və qaz yataqlarının işlənməsi

 

- Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi

 

- Laylardan karbohidrogen alınmasının artırılması

 

- Neft-qaz quyularının istismarı

 

- Neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi

060607

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

 

- Neft-qaz kəmərlərinin, anbarlarının etibarlılığı və texniki diaqnostikası

 

- Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasının sərvətqoruyucu texnologiyası

 

- Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismar səmərəliliyi

 

- Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi

 

- Şelf qurğuları tikintisi

 

- Liman qurğuları tikintisi

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

 

- Elektroenergetika

 

- Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi

 

- Elektrik şəbəkə və sistemləri

 

- Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

060609

İstilik energetikası mühəndisliyi

 

- İstilik elektrik stansiyaları

 

- İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası

 

- Sənaye istilik energetikası

 

- Bərpa olunan enerji mənbələri

 

- Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası

060610

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

 

- Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı

 

- Qaz-turbin və buxar-turbin mühərrikləri

 

- Enerji maşınlarının istehsalı

 

- Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri

 

- Soyuducu maşın və qurğular

 

- Havanın kondisiyalaşdırılması

 

- Kompressor maşın və qurğuları

060611

Metallurgiya mühəndisliyi

 

- Qara metalların metallurgiyası

 

- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası

 

- Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı

 

- Metallurji proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları

 

- Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı

 

- Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtükləri

 

- Sənaye sobaları

 

- Metalşünaslıq və metalların termiki emalı

 

- Metalların təzyiq altında emalı

060612

Maşın mühəndisliyi

 

- Maşınqayırma texnologiyası

 

- Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları

 

- Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları

 

- Maşınqayırmada istehsal vasitələrinin renovasiyası

 

- Maşınların təmir texnologiyası və servisi

 

- Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər

 

- Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi

 

- İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri

 

- Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları

 

- Əməyin mühafizəsi

060613

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

 

- Nəqliyyat sistemlərinin logistikası

 

- Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili

060614

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

 

- Uçuş aparatları və güc qurğuları

 

- Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları

 

- Aviasiya elektrik sistemləri

060615

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

 

- Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması

 

- Aeronaviqasiya təminatı

060616

Uçuş mühəndisliyi

 

- Hava gəmilərinin uçuş istismarı

060617

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

 

- Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi

 

- Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

 

- Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

060618

Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi

 

- Gəmiqayırma

 

- Gəmi təmiri

 

- Gəmi enerji avadanlıqları

 

- Gəmi maşın və mexanizmləri

060619

Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

 

- Gəmi köməkçi mexanizmlərinin istismarı

 

- Liman yük mexanizmləri və onların istismarı

 

- Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı

060620

Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

 

- Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

 

- Gəmi avtomatik sistemlərinin istismarı

 

- Daxili su yollarında gəmiçilik

060621

Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

 

- Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı

 

- Lokomativlər və lokomativ təsərrüfatı

 

- Vaqon və vaqon təsərrüfatı

 

- Dəmir yolu maşınlarının istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyaları

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

 

- Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

 

- Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası

 

- Fövqəladə hallarda hərəkətin təşkili

 

- Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və lisenziyalaşdırılması

 

- Avtomobil nəqliyyatının istismarı

 

- Avtomobil nəqliyyatında telematika

 

- Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi

 

- Avtomobillər

 

- Avtomobil və traktor mühərrikləri

 

- Çoxtəyinatlı nəqliyyat maşınları və traktorlar

060623

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

 

- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə)

 

- Limanlarda daşımalar və menecment

 

- Nəqliyyat logistikası

 

- Beynəlxalq avtomobil daşımaları

 

- Nəqliyyat ekspedisiya xidməti

 

- Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili

060624

Cihazqayırma mühəndisliyi

 

- Cihazqayırma texnologiyası

 

- İdxal-ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri

 

- Optik-elektron cihazlar və sistemləri

 

- Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları

 

- Yanacaq-enerji komplekslərinin nəzarət və diaqnostika sistemləri

 

- İntellektual ölçmə vasitələri

 

- Uçan aparatların ölçmə-hesablama kompleksləri və cihazları

 

- Aviasiya cihazları

 

- Metroloji cihazların istehsal texnologiyası

060625

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

 

- Texnoloji maşın və avadanlıqların istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyası

 

- Neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları

 

- Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları

 

- İnşaat yol maşınları və avadanlıqları

 

- Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar

 

- Metalkəsən dəzgahlar və alətlər

 

- Məişət maşın və cihazları

 

- Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası

 

- Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

 

- Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

 

- Plastik kütlə və rezin emalının maşın və avadanlıqları

060626

Elektrik mühəndisliyi

 

- Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası

 

- İzolyasiya materiallarının fizikası və texnikası

 

- Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat növləri üzrə)

 

- Elektrik aparatları

 

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi

 

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları

 

- Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı

 

- Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlə

 

- Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası

 

- Elektrik nəqliyyatı

 

- Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

 

- Gəmilərin elektroenerji sistemləri

060627

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

 

- Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya

 

- Radiotexnika

 

- Radioelektron sistemlər

 

- Radioelektron vasitələrinin layihələndirilməsi və texnologiyası

 

- Məişət radioelektron aparatları

 

- Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri

 

- İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya

 

- Radioelektron mübarizə vasitələri

 

- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

 

- Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri

 

- Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

 

- Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

 

- Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

 

- Optik rabitə fizikası və texnikası

 

- Elektron və poçt rabitəsi

 

- Audiovizual texnika

 

- Elektron cihazlar və qurğular

 

- Sənaye elektronikası

 

- Aviasiya elektronikası

 

- Yanacaq-enerji komplekslərində nəzarət və diaqnostika sistemləri

 

- İntellektual ölçmə vasitələri

 

- Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı

 

- Elektronika və avtomatika

 

- Kommunikasiya sistemləri

 

- Güc elektronikası

 

- Mikroprosessorlu sistemlər

 

- Mühafizəli telekommunikasiya sistemləri

 

- Gəmi elektronikası

060628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

 

- Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması

 

- Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə

 

- Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

 

- Enerji menecmenti

 

- Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi

 

- Gəmilərin avtomatik idarəetmə sistemləri

 

- Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə

060629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

 

- Mexatronika

 

- Robotlar və robototexniki sistemlər

 

- Robototexnika və mexatronika

 

- Kompüterləşdirilmiş inteqrallaşdırılmış istehsalat

060630

Mexanika mühəndisliyi

 

- Hidromexanika və hidravlik maşınlar

 

- Hidravlik maşınlar, hidrointiqrallar və hidropnevmoavtomatika

 

- Maye və qazların nəqli avadanlıqları

 

- Maşınların möhkəmliyi və dinamikası

 

- Zirehli maşın və avadanlıqların konstruksiya edilməsi

 

- Tribotexnika

 

- Maşınşünaslıq

 

- Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

 

- Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi

 

- Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi

 

- Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi

 

- Tribologiya

060631

Kompüter mühəndisliyi

 

- Kompüter mühəndisliyi

 

- Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri

 

- Kompüter sistemləri və şəbəkələri

 

- Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi

 

- Kompüter layihələndirilməsi və istehsal texnologiyası

 

- Biliklərin əldə edilməsi sistemləri

 

- İdarəedici-hesablama maşınlarının tətbiqi

 

- İxtisaslaşmış mikroprosessorlu informasiya emalı vasitələri

 

- Kompüter təhlükəsizliyi

 

- Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrallaşdırılmış texnologiyalar

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

 

- İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi

 

- Çoxkanallı sistemlər və şəbəkə protokolları

 

- İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

 

- İdarəetmədə informasiya sistemləri

 

- Uçuşlara avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri

 

- Neft, neft-kimya və kimya sənayesində informasiya texnologiyaları

 

- İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri

 

- Tətbiqi proqram təminatı

 

- İqtisadi informatika

 

- Bioinformatika

 

- Aerokosmik informasiya sistemləri

060633

Memarlıq

 

- Bina və qurğuların memarlığı

 

- Şəhərsalma

 

- Memarlıq mühitinin dizaynı

 

- Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması

 

- Landşaft memarlığı

060634

İnşaat mühəndisliyi

 

- Sənaye və mülki tikinti

 

- Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı

 

- Daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası

 

- Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası

 

- Qurğular nəzəriyyəsi

 

- Metal konstruksiyaları

 

- Dəmir-beton konstruksiyaları

 

- Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlılığı

 

- Əsaslar və özüllərin tikintisi

060635

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

 

- Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər

 

- İstilik-qaz təchizatı

 

- Su təchizatı

 

- Çirkab sularının kənarlaşdırılması və təmizlənməsi

 

- Alternativ enerji mənbələri

060636

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

 

- Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi

 

- Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi

 

- Dəmir yollarının tikintisi və yol təsərrüfatı

 

- Tunel və metropolitenlərin tikintisi

 

- Dəniz yolları, limanları və hidrotexniki qurğuları

060637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

 

- Hidrotexniki tikinti

 

- Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı

 

- Su elektrik stansiyalarının tikintisi

060638

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

 

- Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası

 

- Tikinti materialları sənayesində xammal ehtiyatlarının mühafizəsi və ekologiya

 

- Sement texnologiyası

 

- Bəzək və izolyasiya materialları

060639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

 

- Ağac emalı texnologiyası

 

- Mebel istehsalı texnologiyası

060640

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

 

- Tətbiqi geodeziya

 

- Aerofotogeodeziya

 

- Kosmik geodeziya

 

- Geomatika

 

- Xəritəçilik

060641

Kimya mühəndisliyi

 

- Neft-kimya sintezinin texnologiyası

 

- Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası

 

- Neft və qazın kimyası

 

- Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası

 

- Neft emalı texnologiyası

 

- Karbohidrogen qazların emalı texnologiyası

 

- Polimerlərin kimyəvi texnologiyası

 

- Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası

 

- Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi

 

- Neft-kimya proseslərinin kibernetikası

 

- Kimya texnologiyasının proses və aparatları

060642

Qida məhsulları mühəndisliyi

 

- Bitki mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası

 

- Heyvan mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası

 

- İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili

 

- Qida təhlükəsizliyi

 

- Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentratlarının texnologiyası

 

- Ət və ət məhsullarının texnologiyası

 

- Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası

 

- Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası

 

- Konservləşdirmə texnologiyası

 

- Uşaq və funksional qidalanma məhsullarının texnologiyası

 

- Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Dənli bitki məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Üzümün saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Qıcqırtma məhsullarının istehsal texnologiyası

 

- Taxıl, taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

 

- Şəkərli məhsulların texnologiyası

 

- Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası

 

- Qida biotexnologiyası

060643

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

 

- Tikiş məmulatlarının texnologiyası

 

- Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları

 

- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası

 

- Toxuculuq texnologiyası

 

- Trikotaj texnologiyası

 

- Gön-dəri məmulatının konstruksiya edilməsi və istehsalı

060644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

 

- İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

 

- Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

 

- Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

 

- Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və marketinqi

 

- Kənd təsərrüfatı xammalının əmtəəşünaslığı və marketinqi

 

- Məişət elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi

 

- Gömrük ekspertizası

060645

Poliqrafiya mühəndisliyi

 

- Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər

060646

- Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

 

- Texnogen və təkrar resursların metallurgiyası

 

- Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları

 

- Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və bərpası texnologiyası və avadanlığı

 

- Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artrılması

 

- Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının emal texnologiyası

060647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

 

- Metrologiya və metroloji təminat

 

- Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)

 

- Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər

060648

Biotibbi texnika mühəndisliyi

 

- Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi

 

- Biotibbi və radioelektron aparatlarına servis xidməti

 

- Biotibbi texniki cihazlar

 

- Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər

 

- Tibbi informasiya sistemləri

 

- Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar

060649

Ekologiya mühəndisliyi

 

- Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi

 

- Su təsərrüfatı sistemlərinin idarə edilməsi

 

- Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

 

- Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı

 

- Yanacaqların səmərəli istifadəsi və hava hövzəsinin mühafizəsi

 

- Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi

 

- Ətraf mühit və neft sənayesi

 

- Ətraf mühitin texnika və texnologiyası

 

- Bərk tullantıların emalı texnologiyası

 

- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

 

- Ekoloji landşaft quruculuğu

 

- Nəqliyyat ekologiyası

 

- Ekoloji monitorinqin informasiya-ölçü texnologiyaları

 

- Aerokosmik monitorinq

 

- Ekoloji təhlükəsizliyin informasiya sistemləri

060650

- Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

060651

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

 

- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

 

- Ətraf mühitin və insanların radiasiya təhlükəsizliyi

 

- Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)

 

- Fövqəladə hallarda texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi

 

- Fövqəladə halların idarə olunması

7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu

060701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

 

- Aqrokimya

 

- Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması

 

- Landşaftın aqrogeokimyası

 

- Torpağın ekoloji monitorinqi və qorunması

060702

Aqronomluq

 

- Bitkilərin mühafizəsi

 

- İpəkçilik

 

- Bitkilərin toxumçuluğu

 

- Bitkilərin genetikası

 

- Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi

 

- Aqrobiotexnologiya

 

- Bitkilərin karantini

 

- Bitkiçilik

 

- Meyvəçilik

 

- Tərəvəzçilik

 

- Üzümçülük

 

- Bitkilərin seleksiyası

 

- Aqrogeobotanika

 

- Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları

 

- Bitki anatomiyası və morfologiyası

060703

Zootexniklik

 

- Maldarlıq

 

- Qoyunçuluq

 

- Quşçuluq

060704

Baytarlıq

 

- Epizotologiya və infeksion xəstəliklər

 

- Parazitologiya və ivazion xəstəlilər

 

- Yoluxmayan daxili xəstəliklər

 

- Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

 

- Baytarlıq cərrahiyyəsi

 

- Baytar-sanitar ekspertizası

 

- Baytarlıq əczaçılığı

060705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

 

- Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi

 

- Torpaq kadastrı

 

- Şəhər kadastrı

060706

Aqromühəndislik

 

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi

 

- Mexanikləşdirilmiş texnoloji proseslərin energetik təhlili      (sahələr üzrə)

 

- Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar

 

- Aqrar istehsalatın texniki təminatı

 

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

 

- Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

 

- Kənd təsərrüfatının energetik təminatı

 

- Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

060707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

 

- Balıqçılıq

 

- Balıqçılıq təsərrüfatı işi

 

- Sənaye balıqçılığı

 

- Akvakultura

060708

Meşəçilik

 

- Meşə quruluşu

 

- Meşə toksaksiyası

 

- Meşə əkinləri

060709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

 

- Su bioehtiyatları

 

- Akvabitkilər

8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu

060801

Əczaçılıq

 

- Əczaçılıq kimyası

 

- Farmakoqnoziya

 

- Əczaçılıq texnologiyası

 

- Toksikoloji kimya

 

- Əczaçılığın təşkili

060802

Bədən tərbiyəsi və idman

 

- Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

 

- İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası

 

- Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat və reabilitasiya

060803

Turizm və otelçilik

 

- Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili

 

- Sanatoriya-kurort işinin təşkili

 

- Turizm işi

 

- Otelçilik

 

- Turizmin bələdçisi

 

- Səyahət agentliyi və turoperator

 

- Turizmdə nəqliyyat xidmətləri

 

- Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

 

- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq

060804

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

 

- Avtomobil servisinin texnologiyası

 

- Avtoservisdə texniki təchizat və anbarlaşdırma logistikası

 

- Avtoservis meneceri

 

- Avtoservis və firma xidməti

 

- Gəmi servisinin təşkili

 

- Dəmir yolu nəqliyyatında servis xidmətinin təşkili

 

- Aviasiya nəqliyyatında servis xidmətinin təşkilti

060805

Sosial iş

 

- Sosial işin texnologiyası

 

- Əhalinin sosial müdafiəsi

 

- Əhalinin əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması

 

- Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların

TƏSNİFATI

 

İxtisasların şifri

İxtisasların adı

1

2

060901

Anesteziologiya-reanimatologiya

060902

Ümumi cərrahiyyə

060903

Neyrocərrahiyyə

060904

Plastik cərrahiyyə

060905

Ürək-damar cərrahiyyəsi

060906

Uşaq cərrahiyyəsi

060907

Otorinolarinqologiya

060908

Travmatologiya-ortopediya

060909

Onkologiya

060910

Urologiya

060911

Oftalmologiya

060912

Mamalıq-ginekologiya

060913

Psixiatriya

060914

Nevrologiya

060915

Terapiya

060916

Kardiologiya

060917

Nefrologiya

060918

Qastroenterologiya

060919

Hematologiya

060920

Dermatovenerologiya

060921

İmmunologiya

060922

Allerqologiya

060923

Yoluxucu xəstəliklər

060924

Revmatologiya

060925

Endokrinologiya

060926

Narkologiya

060927

Fizioterapiya və tibbi bərpa

060928

Ftiziatriya

060929

Patoloji anatomiya, məhkəmə-tibbi ekspertiza

060930

Pediatriya

060931

Şüa terapiyası

060932

Şüa diaqnostikası

060933

Stomatologiya

060934

Üz-çənə cərrahiyyəsi

060935

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili

060936

Gigiyena

060937

Mikrobiologiya

060938

Laboratoriya işi

060939

Genetika

060940

Epidemiologiya

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının

SİYAHISI

 

1. “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarı.

2. “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 14 sentyabr tarixli 188 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, ¹9, maddə 595).

3. “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 26 aprel tarixli 71 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, ¹4, maddə 277).

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli və “Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 30 iyun tarixli 119 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, ¹6, maddə 440; 2009-cu il, ¹1, maddə 29; 2010-cu il, ¹1, maddə 57).

5. “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 31 may tarixli 81 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, ¹5, maddə 395).

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və "Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 25 aprel tarixli 75 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, ¹4, maddə 389; 2009-cu il, ¹1, maddə 29; 2010-cu il, ¹1, maddə 57).

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 8 aprel tarixli 102 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹4, maddə 372; 2009-cu il, ¹1, maddə 29).

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 mart tarixli 56 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹3, maddə 311; 2009-cu il, ¹1, maddə 29).

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında” 1997-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli və “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 10 may tarixli 72 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, ¹5, maddə 542; 2009-cu il, ¹1, maddə 29).

10. “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarına əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 12 mart tarixli 69 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹3, maddə 238).

11. “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 23 aprel tarixli 95 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹4, maddə 315).

12. “Magistr proqramlarının siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 20 may tarixli 54 nömrəli qərarına əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 24 iyun tarixli 146 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, ¹6, maddə 595).

13. “Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan həkim ixtisaslarının Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 164 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹9, maddə 830).

 [*] Təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan bütün ixtisasları bitirən bakalavr məzunları pedaqogika ixtisası üzrə magistraturaya qəbul oluna bilərlər.