Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

"Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 30 dekabr tarixli Qanunu ilətəsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Meşə Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 30 mart tarixli 693 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Meşə fondu torpaqlarının geri alnıması ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın ödənilməsi Qaydası" və "Köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarının məcburi sertifikatlaşdırılmasının təşkili və aparılması Qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. "Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 1 iyul tarixli 343 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Təhlükəsizliyi təmin ediləcək məhsulların siyahısı"na "Köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatları" sözləri əlavə edilsin.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 8 noyabr 1999-cu il
№ 174

Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin

1999-cu il 8 noyabr tarixli 174 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın ödənilməsi
QAYDASI

 

1. Bu Qayda meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar mülkiyyət və təşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq, meşə fondu sahələrindən iütifadə hüququ verilən hüquqi və fiziki şəxslərə (bundan sonra - meşə istifadəçiləri) dəyən ziyanın ödənilməsini müəyyənləşdirir.

2. Meşə təsərrüfatının idarə edilməsi (meşə, habelə meşə ilə örtülü olmayan meşə fondu torpaqlarının səmərəli istifadəsi, mühafizəsi, qorunması və bərpası), meşə fondundan istifadə ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün meşə fondu torpaqlarının qeyri-meşə torpaqlarına keçirilməsi və meşə fondu torpaqlarının dövlət ehtiyacları ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə müqavilə, meşəqırma bileti, order və ya meşə bileti əsasında verilən meşə fondu torpaqları geri alına bilər.

3. Meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın müəyyənləşdirilməsi üçün "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyi Azərbaycan Respublikasın Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı əsasında 10 gün müddətində aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradır:

yerli meşə təsərrüfatı müəssisəsinin rəhbəri;

Maliyyə Nazirliyinin yerli orqanının nümayəndəsi;

Dövlət Torpaq Komitəsinin yerli orqanının nümayəndəsi;

yerli icra hakimiyyəti orqanının nümayəndəsi.

Meşə fondu torpaqları qeyri-meşə torpaqlarına keçirildikdə (su qovşaqlarının, boru kəmərlərinin, yolların, elektrik xətlərin tikintisi zamanı və s.) bu torpaqları istifadə edəcək fiziki və hüquqi şəxslərin nümayəndəsi komissiyanın tərkibinə daxil edilir.

4. Komissiya müvafiq meşə istifadəçisinin iştirakı ilə və onun təqdim etdiyi sənədlər əsasında (müqavilə, meşəqırma bileti, order, meşə bileti, meşə əkinlərinə, plantasiyalara, tingliklərə, meyvə bağlarına və yeniyetmələrin yetişdirilməsinə sərf olunan xərclər barədə sənədlər, geri alınan meşə fondu torpaqlarında meşə istifadəsi ilə bağlı tikilən müxtəlif tipli müvəqqəti yaşayış və təsərrüfat tikililərinin qurulması barədə məlumatlar və s.) bir ay müddətində yerlərdə lazımi müşahidələr apararkən meşə istifadəçisinə dəyən ziyanı müəyyənləşdirir və bu barədə üç nüsxədən ibarət akt tərtib edir (nümunəsi əlavə olunur). Həmin sənəd imzalanarkən yerli icra hakimiyyəti orqanının möhürü ilə təsdiq edilir.

Aktın bir nüsxəsi komissiya tərəfindən yerli icra hakimiyyəti orqanına, bir nüsxəsi müvafiq meşə istifadəçisinə, bir nüsxəsi isə "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyinə təqdlim edilir.

Komissiya üzvləri baxılmış məsələ ilə bağlı yekdil fikrə gəlmədikdə tərtib olunmuş akta fikir ayrılığına dair arayış əlavə olunur.

5. "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyi komissiyanın aktı əsasında bir ay müddətində müvafiq qərar qəbul edir və meşə fondu torpaqlarının geri alınması məqsədindən asılı olaraq aşağıdakı mənbələrdən meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanı ödəyir:

meşə fondu torpaqları meşə təsərrüfatının idarə edilməsi ilə əlaqədar geri alındıqda-meşələrin qorunub saxlanması və təkrar istehsalı fondunun vəsaitləri hesabına;

meşə fondu torpaqları meşə fondundan istifadə ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün qeyri-meşə torpaqlarına keçirildikdə - bu torpaqları istifadə edəcək fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən müvafiq meşə təsərrüfatının həmin torpaqların kadastr qiyməti əsasında hesablanmış və ödənilmiş dəyəri hesabına;

meşə fondu torpaqları dövlət ehtiyacları üçün geri alındıqda - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş mənbə hesabına.

Komissiyanın aktı ilə razılaşmadığı halda "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyi həmin müddətdə meşə istifadəsinə və müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına rəsmi məlumat verməlidir.

6. Meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın ödənilməsinə dair tərtib olunmuş aktı və ya "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyinin bu barədə qərarı ilə razılaşmadığı halda meşə istifadəçisi mövcud qanunvericiliyə uyğun qaydada aidiyyəti məhkəməyə şikayət edə bilər.

 

 

Meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar

meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın ödənilməsi Qaydasına

əlavə
Nümunə

Meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın ödənilməsi üçün komissiyanın
AKT

"____" _________________ 1999-cu il

_______________________________

(rayon, şəhər)

Komissiyanın tərkibi:

yerli meşə təsərrüfatı müəssisənin rəhbəri;

Maliyyə Nazirliyinin yerli orqanının nümayəndəsi;

Dövlət Torpaq Komitəsinin yerli orqanının nümayəndəsi;

yerli icra hakimiyyəti orqanının nümayəndəsi.

Meşə fondu torpaqları qeyri-meşə torpaqlarına keçirildikdə, (su qovşaqlarının, boru kəmərlərinin, yolların, elektrik xətlərin tikintisi zamanı və s.) bu torpaqları istifadə edəcək fiziki və hüquqi şəxslərin nümayəndəsi.

________________________________________________________ ünvanda yaşayan

meşə istifadəçisinin _______________________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

iştirakı ilə geri alınan meşə fondu torpaqlarında müşahidələr aparılmışdır.

Geri alınan meşə fondu torpaqları (sahələri) haqqında məlumat:

1. Meşə fondu sahələrindən istifadə hüqununu müəyyən edən sənədlər (müqavilə, meşəqırma bileti, order, meşə bileti, qırıntı yerlərinin (sahələrinin) pul-qiymət cədvəli və müayinə aktı (əlavə olunur).

2. Meşə əkinlərinə, plantasiyaları, tingliklərə, meyvə bağlarına və yeniyetmələrin yetişdirilməsinə sərf olunan xərclər barədə sənədlər.

3. Meşə istifadəsi ilə bağlı tikilən müxtəlif tipli yaşayış və təsərrüfat tikililərinin qurulması və onların qiymətləndirilməsi barədə məlumat.

Geri alınacaq meşə fondu torpaqları (sahələri) _______________ hektar.

Digər sənədlər.

Komissiyanın rəyi:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 8 noyabr tarixli 174 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş meşə fondu torpaqlarının geri alınması ilə əlaqədar meşə istifadəçilərinə dəyən ziyanın ödənilməsi Qaydasını rəhbər tutaraq komissiya ödəmə miqdarını

_________________________________________________________________________________
(rəqəmlə və yazılı)
____________________________________________________________________________________
manat müəyyən edir.

Komissiyanın üzvləri:

(imzalar)

Yerli icra hakimiyyəti orqanının möhürü

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin

1999-cu il 8 noyabr tarixli 174 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarının məcburi sertifikatlaşdırılmasının təşkili və aparılması
QAYDASI

 

1. Bu Qayda köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarının məcburi sertifikatlaşdırılmasının təşkili və aparılmasını tənzimləyir.

2. Köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatları "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyinin təqdimatı əsasında Dövlət Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi tərəfindən sertifikatlaşdırılır.

Dövlət Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi təqdim olunmuş sənədləri bir ay müddətində təhlil edərək müəyyən olunmuş qaydada dövlət sınağından keçmiş və qeydiyyata alınmış köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarının sertifikatlaşdırılmasına dair qərar qəbul edir.

Sertifikatlaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 1 iyul tarixli 343 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Milli Sertifikatlaşdırma Sistemi haqqında Əsasnamə"yə uyğun aparılır.

3. Köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarının məcburi sertifikatlaşdırılmasında əsas mənbə kimi onların bioloji xüsusiyyətləri, yüksək keyfiyyətli, fitosanitariya və ekoloji normativləri və digər parametrləri götürülür.

4. Dövlət Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi tərəfindən qəbul olunmuş qərar əsasında "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyi köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarına uyğunluq nişanı və nişanlama hüququ verən sertifikat verir.

5. Köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarının sertifikatı bu məhsulların satışı və istifadəsi üçün əsas sənəddir.

6. Köküstə buraxılan oduncaq və ikinci dərəcəli meşə ehtiyatlarının sertifikat formaları müvafiq qaydada Milli Sertifikatlaşdırma Sistemində qəbul edilmiş formada tərtib olunur, "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyi və Dövlət Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi tərəfindən təsdiq edilir.