Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Əsasnaməsinin, idarənin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur). [1]

2. “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin aparatının işçilərinin say həddi 68 ştat vahidi müəyyən edilsin.[2]

4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin tabeliyində olan qurumları dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına, həmçinin özünümaliyyələşdirmə prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərirlər.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:

5.1. qüvvədə olan normativ hüquqi aktların bu fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

5.2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin fəaliyyəti üçün zəruri olan maliyyə və maddi-texniki təchizat məsələləri ilə bağlı müvafiq tədbirləri həyata keçirsin;

5.3. bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

6. “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli, 315 nömrəli fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, ¹ 11, maddə 1010; 2006-cı il, ¹ 9, maddə 743) qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

7. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 16 may 2007-ci il

¹ 574

 

 

 


 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2007-ci il 16 may tarixli, 574 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin

 

ƏSASNAMƏSİ[3]

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi (bundan sonra - İdarə) “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruqları (bundan sonra - Qoruqlar) sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən, Qoruqların ərazisində yerləşən tarix və memarlıq abidələrinin elmi, tarixi və mədəni cəhətdən öyrənilməsini, məqsədyönlü istifadəsini, qorunub saxlanmasını, inkişafını təmin edən icra hakimiyyəti orqanıdır.[4]

2. İdarə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 28 fevral tarixli, 200 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu haqqında Əsasnamə”ni və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

3. İdarə öz vəzifəsini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən digər icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

4. İdarə müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına, müvafiq xəzinə və bank hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri olan və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

5. İdarənin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti və qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr hesabına həyata keçirilir.

6. İdarə Bakı şəhərində yerləşir.

 

II. İDARƏNİN FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

 

7. İdarənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

7.1. Qoruqlar sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;

7.2. Qoruqlar sahəsinə aid proqnozlaşdırma və planlaşdırma işlərini təşkil edir və Qoruqların inkişafını təmin edir;

7.3. Qoruqların ərazisində yerləşən abidələri elmi, tarixi və mədəni cəhətdən öyrənir, onlardan məqsədyönlü istifadə olunmasını təşkil edir və qorunub saxlanmasını təmin edir;

7.4. Qoruqların ərazisində yerləşən abidələrin həcm-planlaşma quruluşunu qoruyur, tarix-memarlıq abidələrinin bərpasını və toxunulmazlığını təmin edir;

7.5. Qoruqların ərazisində aparılan abadlıq, bərpa, inşaat, təmir, rekonstruksiya və regenerasiya işlərinin layihələrinin ekspertizasını təmin edir, onların həyata keçirilməsinə razılıq verir və gedişinə nəzarət edir;

7.6. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

 

III. İDARƏNİN VƏZİFƏLƏRİ

 

8. İdarə bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

8.1. Qoruqlar sahəsində öz səlahiyyətləri çərçivəsində normativ tənzimləməni həyata keçirmək;

8.2. Qoruqlar sahəsinə aid olan dövlət proqramları və inkişaf konsepsiyalarının hazırlanması və həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;

8.3. Qoruqlar sahəsinin planlaşdırılmasına və idarəçiliyinə aid müvafiq planları hazırlamaq və həyata keçirmək;

8.4. digər icra hakimiyyəti orqanlarının Qoruqlar sahəsi ilə bağlı fəaliyyətini əlaqələndirmək;

8.5. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;

8.6. Qoruqlar sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

8.7. Qoruqların ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunmasını və ərazi üçün müəyyən olunmuş rejimin saxlanmasını təmin etmək, qorunan obyektlərin daimi mühafizəsini təşkil etmək, tarix və mədəniyyət abidələrinin funksional təyinatının, memarlıq-estetik görünüşünün və uzunömürlülüyünün təmin edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görmək;

8.8. Qoruqlar ərazisində hər hansı bərpa, inşaat-təmir, rekonstruksiya, regenerasiya və konservasiya layihələrinin ekspertizasını keçirmək, müxtəlif qorunma tələbləri irəli sürmək, layihələrin həyata keçirilməsinə razılıq vermək və işlərin razılıq verilmiş layihə və tələblərə uyğun aparılmasının monitorinqini təşkil etmək;

8.9. Qoruqların mühəndis-kommunikasiya strukturunun, kommunal xidmətlərinin fəaliyyətini təmin etmək, yaşayış və qeyri-yaşayış fondlarının qeydiyyatını təşkil etmək, abidələrin və tikililərin bərpa və təmirini planlaşdırmaq və təşkil etmək, bu işlərin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;

8.10. Qoruqlar ərazisində yerləşən tarix və memarlıq abidələrinin və tikililərin inventarlaşmasını aparmaq, səlahiyyətləri daxilində texniki pasportlaşmanı həyata keçirmək və abidələrin əhəmiyyətinə aid müvafiq siyahıları formalaşdırmaq;

8.11. tarix və mədəniyyət abidələrinin istifadə rejimini təmin etmək, abidələrin qorunması, onlardan istifadə qaydaları və Qoruqların mühafizə rejiminin pozulmasının qarşısının alınması və təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada zəruri tədbirlər görmək;

8.12. Qoruqlar ərazisində yerləşən obyektlər icarəyə verilərkən və özəlləşdirilərkən Qoruqlar üçün müəyyən olunmuş rejimə riayət edilməsinə nəzarət etmək, Qoruqlar ərazisində yerləşən dövlət mülkiyyətində olan abidələrin qanunvericiliyə uyğun olaraq özəlləşdirilməsinə və dövlət (bələdiyyə) mülkiyyətində olan abidələrin istifadəyə verilməsinə razılıq vermək və qoruma öhdəliklərinə dair xüsusi müqavilələr bağlamaq;

8.13. Qoruqlar ərazisindəki rekreasiya zonalarını, yaşıllaşdırma sahələrini və nəqliyyat hərəkətini müvafiq qaydada təşkil etmək, abidələrə yaxın olan və ya onların mühafizə zonasından keçən yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti abidələrin qorunması üçün təhlükə yaratdıqda, onların məhdudlaşdırılması və ya qadağan edilməsi üçün qanunvericiliyə uyğun qaydada tədbirlər görmək;

8.14. Qoruqlar sərhədləri daxilində abidələr üçün hər hansı təhlükə yarada bilən təmir işlərinin aparılmasına qadağa qoymaq, bununla əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərini müəyyənləşdirmək və tətbiq etmək, tələblər irəli sürmək və yerinə yetirildiyi halda işlərin davamına razılıq vermək;

8.15. Bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan hallarda əraziyə aid müvafiq hüquqmüəyyənedici sənədlər vermək;

8.16. Qoruqlar ərazisində turizmi inkişaf etdirmək, turist marşrutlarını müəyyən etmək və bununla bağlı infrastrukturun yaradılmasını təşkil etmək;

8.17. Qoruqlar ərazisinə aid mədəni-tarix layihələrini hazırlayıb həyata keçirmək;

8.18. biblioqrafik tədqiqatların və tarixi araşdırmaların aparılmasını təşkil etmək, ərazidə yerləşən abidələrin öyrənilməsi üçün mütəxəssisləri cəlb etmək, qədim Bakının tarixinin araşdırılmasına aid müvafiq tədbirlər görmək və aşkar olunmuş yeni məlumatları əhaliyə çatdırmaq;

8.19. abidələrin elmi, mədəni və tarixi əhəmiyyətinin təbliğini, bu məqsədlə sərgilərin, fotostendlərin, ekskursiyaların, mühazirələrin, sənədli və qısametrajlı filmlərin hazırlanmasını, elmi kütləvi ədəbiyyatın nəşrini təşkil etmək, beynəlxalq və milli simpozium və seminarların keçirilməsini təşkil etmək;

8.20. Qoruqlar ərazisində qanunvericiliyə uyğun olaraq arxeoloji işlərin aparılmasına müvafiq qaydada icazə vermək, abidələrin öyrənilməsinə, arxeoloji qazıntıların aparılmasına və bu növ digər işlərə nəzarət etmək;

8.21. aşkar edilmiş tarix və mədəniyyət abidələrinin dövlət qeydiyyatına alınması, pasportlaşdırılması, abidələrin qorunması üçün tədbirlər görmək, onların əhəmiyyəti ilə bağlı və qorunma rejiminə aid təkliflər vermək;

8.22. Qoruqlar ərazisində hüquqi maarifləndirməni, maddi və qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına aid məsləhətxana sisteminin yaradılmasını təşkil etmək, dövlət mülkiyyətinə aid hüquqlar pozulduğu hallarda iddialar qaldırmaq, Qoruqların maraqlarını məhkəmədə təmsil etmək, Qoruqların ərazisindəki abidələrlə bağlı qanunvericiliyi pozmuş şəxslər barədə müvafiq dövlət orqanlarına məlumat vermək;

8.23. Qoruqlar ərazisini idarə etmək üçün rəqəmli informasiya-kommunikasiya sistemi yaratmaq, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, bu sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqini təmin etmək;

8.24. Qoruqlara ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

8.25. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını təmin etmək;

8.26. İdarənin strukturunun və fəaliyyətinin, Qoruqların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək;

8.27. Qoruqların və İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə və şikayətlərə baxmaq və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;

8.28. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

IV. İDARƏNİN HÜQUQLARI

 

9. İdarə öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

9.1. Qoruqlar sahəsinə aid olan normativ hüquqi aktların layihələrini hazırlamaq və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək;

9.2. Qoruqlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə təşəbbüslə çıxış etmək;

9.3. zəruri məlumatlar (sənədlər) almaq məqsədi ilə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə sorğu vermək;

9.4. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək;

9.5. bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, müvafiq sahə üzrə tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;

9.6. Qoruqların ərazisində İdarənin razılığı olmayan hər hansı abadlıq, bərpa, rekonstruksiya, regenerasiya və inşaat-təmir işlərinin aparılmasına qadağa qoymaq, icrası məcburi olan göstərişlər vermək;

9.7. Qoruqlar ərazisində İdarənin razılığı olmadan dövlət (bələdiyyə) mülkiyyətində olan abidələrin istifadəyə, o cümlədən icarəyə verilməsinə aid işləri dayandırmaq;

9.8. İdarənin icazəsi olmadığı halda, Qoruqların ərazisində arxeoloji və digər qazıntı işlərinin aparılmasını saxlamaq;

9.9. Qoruqların ərazisində qazıntı işlərinin aparılmasını təşkil edən hüquqi və fiziki şəxslərdən aparılmış tədqiqat işləri barədə hesabat tələb etmək;

9.10. Qoruqların ərazisində mühafizə və abidələrdən istifadə sahəsində pozuntu hallarının aradan qaldırılması barədə icrası məcburi olan göstərişlər vermək və müvafiq tədbirlər görmək;

9.11. tarix və mədəniyyət abidələrində aparılan inşaat-möhkəmləndirmə, abadlıq, təmir, bərpa, rekonstruksiya, regenerasiya işlərinin səmərə və səviyyəsinin artırılması və onların istifadəyə uyğunlaşdırılması üzrə təkliflər hazırlamaq;

9.12. Qoruqların sərhədləri daxilindən kənar olan bufer zonasında abidələr üçün hər hansı təhlükə yaratmayan inşaat-təmir işlərinin görülə bilməsi üçün razılıq vermək;

9.13. Qoruqların ərazisində yerləşən abidələrin tədqiqinin və təbliğinin (reklamın yerləşdirilməsinin, audiovizual çəkilişlərin aparılmasının və s.) həyata keçirilməsi üçün icazə vermək;

9.14. Qoruqlara aid sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisaslarının artırılması üçün tədbirlər görmək;

9.15. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

9.16. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq, internet saytı yaratmaq və ondan istifadə etmək;

9.17. Qoruqlar ərazisində mədəni-kütləvi tədbirlər keçirməklə, müvəqqəti və daimi xidmətlər göstərən strukturlar (obyektlər) yaratmaqla, özəl və dövlət qurumları ilə müqavilə əsasında birgə fəaliyyətdə iştirak etməklə, müxtəlif növ xidmətlər göstərməklə qanunvericiliyə zidd olmayan gəlir əldə etmək;

9.18. ərazidə müvəqqəti və daimi xidmətlər göstərən strukturlar və obyektlər yaratmaqla onların fəaliyyəti nəticəsində qanunvericiliyə zidd olmayan gəlir əldə etmək;

9.19. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

V. İDARƏNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

 

10. İdarənin aparatı və onun strukturuna daxil olan digər qurumları İdarənin vahid sistemini təşkil edir. İdarə öz fəaliyyətini bilavasitə və həmin qurumlar vasitəsilə həyata keçirir.

11. İdarənin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir.

12. İdarənin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən İdarənin rəisi rəhbərlik edir. İdarənin rəisi İdarəyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün cavabdehdir.

13. İdarənin rəisinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır. İdarənin rəis müavinləri İdarənin rəisi tərəfindən onlara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirirlər və bunun üçün şəxsən cavabdehdirlər.

14. İdarənin rəisi:

14.1. İdarənin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

14.2. İdarənin aparatının struktur bölmələrinin və strukturuna daxil olan qurumların əsasnamələrini təsdiq edir;

14.3. müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində İdarənin aparatının və qurumlarının strukturunu, ştat cədvəli və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində onların xərclər smetasını təsdiq edir;

14.4. İdarənin aparatının işçilərini və qurumlarının rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbeh tədbirləri görür;

14.5. qanunvericiliyə uyğun olaraq icrası məcbur olan əmr və sərəncamlar verir, səlahiyyətləri daxilində normativ hüquqi aktların icrasını təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir;

14.6. İdarənin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;

14.7. İdarəni təmsil edir;

14.8. İdarənin əmlakı və vəsaiti barədə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq qaydada sərəncam verir;

14.9. İdarənin illik və perspektiv iş planlarının tərtib olunmasını təmin edir, elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə və Qoruqların rejiminə əməl edilməsi üçün tədbirlər görülməsinə nəzarət edir;

14.10. Qoruqların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş təklifləri, İdarənin fəaliyyətinə dair illik hesabatı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.

15. İdarədə İdarənin rəisindən (kollegiyanın sədri), onun müavinlərindən, İdarənin rəhbər işçilərindən ibarət tərkibdə kollegiya yaradılır. İdarənin kollegiyasının tərkibinə, həmçinin mütəxəssislər və alimlər də daxil edilə bilər.

16. İdarənin kollegiyasının üzvlərinin sayı və tərkibi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

17. İdarənin kollegiyası öz iclaslarında İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə edir və müvafiq qərarlar qəbul edir.

18. İdarənin kollegiyasının iclasları onun üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İdarənin kollegiyasının qərarları onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İdarənin kollegiyasının qərarı qəbul edilərkən səslər bərabər olarsa, kollegiya sədrinin səsi həlledici hesab edilir.

19. İdarənin kollegiyasının qərarları protokolla rəsmiləşdirilir və İdarənin rəisi tərəfindən təsdiq edilir.

20. İdarənin kollegiyasının üzvləri arasında fikir ayrılığı yarandığı hallarda, İdarənin rəisi bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir. İdarənin kollegiyasının üzvləri şəxsi fikirlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə çatdıra bilərlər.

21. İdarənin kollegiyasının iclaslarına, zəruri hallarda digər icra hakimiyyəti orqanlarının, təşkilatların rəhbərləri, habelə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri dəvət edilə bilər.

22. İdarənin rəhbərinin, rəhbər müavinlərinin və aparatının işçilərinin əməyinin ödənilməsi normaları və digər təminatları müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin, rəhbər müavinlərinin və aparatının işçilərinin əməyinin ödənilməsi normalarına və təminatlarına bərabər tutulur.

23. Qoruqlar sahəsində elmi-texniki nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi üçün İdarədə ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən Elmi-texniki şura yaradıla bilər. Elmi-texniki şura haqqında əsasnamə İdarənin rəisi tərəfindən təsdiq edilir.

24. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu sakinlərinin ictimai rəyini nəzərə almaq və mövcud məsələlərin həllində şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə Qoruğun sakinlərindən ibarət tərkibdə Ağsaqqallar şurası yaradıla bilər. Ağsaqqallar şurasının say tərkibi və əsasnaməsi İdarənin rəisi tərəfindən təsdiq edilir.[5]

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2007-ci il 16 may tarixli, 574 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin

 

 S T R U K T U R U

 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin aparatı.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturuna daxil olan qurumlar:

2.1. Mənzil-kommunal və təmir xidməti

2.2. Elmi-istehsalat bərpa emalatxanası

2.3. Elmi-mədəni mərkəz

2.4. “İçərişəhər” tarixi muzeyi

2.5. “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyi[6]

2.6. “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu.[7]

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       10 fevral 2010-cu il tarixli 217 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 fevral 2010-cu il, ¹ 32; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹ 2, maddə 81)

2.       16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26)

3.       6 iyul 2018-ci il tarixli 175 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyul 2018-ci il, ¹ 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, ¹7, I kitab, maddə 1461)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 6 iyul 2018-ci il tarixli 175 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyul 2018-ci il, ¹ 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, ¹7, I kitab, maddə 1461) ilə 1-4-cü hissələr ləğv edilmişdir.

 

[2] 16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26) ilə 3-cü hissədə “56 rəqəmləri “68 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26) ilə 1-ci bənddə, 7.2-7.5-ci, 8.7-ci, 8.9-cu, 8.11-ci, 8.22-ci (hər iki halda), 8.26-cı, 8.27-ci, 9.6-cı, 9.8-9.10-cu, 9.12-ci, 9.13-cü, 14.9-cu, 14.10-cu yarımbəndlərdə “Qoruğun” sözü “Qoruqların” sözü ilə əvəz edilmişdir.

16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26) ilə 7.1-ci, 7.2-ci, 8.1-8.4-cü, 8.6-cı, 8.8-ci, 8.10-cu, 8.12-ci (hər üç halda), 8.13-cü, 8.14-cü, 8.16-cı, 8.17-ci, 8.20-ci, 8.22-ci, 8.23-cü, 9.1-ci, 9.7-ci, 9.17-ci yarımbəndlərdə, 23-cü bənddə “Qoruq” sözü “Qoruqlar” sözü ilə əvəz edilmişdir.

16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26) ilə 8.24-cü, 9.14-cü yarımbəndlərdə “Qoruğa” sözü “Qoruqlara” sözü ilə, 9.2-ci yarımbənddə “Qoruqla” sözü “Qoruqlarla” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26) ilə 1-ci bənddə “Qoruğu (bundan sonra - Qoruq)” sözləri “və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruqları (bundan sonra - Qoruqlar)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26) ilə 24-cü bənddə “Qoruq” sözü “ “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 10 fevral 2010-cu il tarixli 217 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 fevral 2010-cu il, ¹ 32; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹ 2, maddə 81) ilə “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu”na 2.5-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 16 yanvar 2013-cü il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 yanvar 2013-cü il, ¹ 12; “Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2013-cü il, ¹ 14; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 01, maddə 26) ilə “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu”na 2.6-cı bənd əlavə edilmişdir.