Azərbaycan Respublikasında dvlət məssisələrinin idarə olunmasının və dvlət əmlakının zəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi zrə əlavə tədbirlər haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Dvlət əmlakının zəlləşdirilməsinin srətləndirilməsi, zəlləşdirilən məssisələrə investisiya qoyuluşu zərində səmərəli nəzarət mexanizminin formalaşması və dvlət əmlakının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının zəlləşdirilməsinin II Dvlət Proqramının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 8, III kitab, maddə 606; 2001-ci il, № 10, maddə 640; 2002-ci il, № 4, II kitab, maddə 189, № 10, maddə 592; 2003-c il, № 10, maddələr 566, 569; 2004-c il, № 6, maddə 432; 2005-ci il, № 5, maddələr 400, 403, 405; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 iyul tarixli 426 nmrəli Fərmanı) 5.8-ci bəndinə aşağıdakı məzmunda abzas əlavə edilsin:

Orta və iri məssisələrin evrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin investisiya msabiqələri və ya fərdi layihələr zrə zəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildikdə, investisiya msabiqəsinə və ya fərdi layihə zrə satışa ynəldilən səhm zərfi nəzərə alınmaqla, səhmlərin yerdə qalan hissələri (əmək kollektivinə gzəştli satışa ynəldilən hissə istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Dvlət Əmlakının İdarə Edilməsi zrə Dvlət Komitəsinin qərarı ilə bərabər nisbətdə blnməklə pul hərraclarına və ixtisaslaşdırılmış ek hərraclarına ynəldilir.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Dvlət Əmlakının İdarə Edilməsi zrə Dvlət Komitəsi ilə birlikdə:

- zəlləşdirilən dvlət əmlakının qiymətləndirilməsinin yeni tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi, zəlləşdirilən və idarəetməyə verilən məssisələrdə investisiya qoyuluşları zərində nəzarətin həyata keirilməsi, dvlət məssisələrinin zəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması və restrukturizasiyası, səhmdar cəmiyyətlərində dvlətə məxsus səhmlərin idarəetməyə verilməsi zrə msabiqələrin keirilməsi qaydaları haqqında mvafiq normativ hquqi aktların layihələrini bir ay mddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

- dvlət əmlakının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi, dvlət əmlakının qorunub saxlanılması və mhafizəsinin təmin edilməsi, dvlət məssisələrinin və dvlətə məxsus səhmlərin (payların) səmərəli idarə edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında dvlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi zrə Dvlət Proqramının layihəsini bir ay mddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

- bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Bu Fərman dərc olunduğu gndən qvvəyə minir.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 23 avqust 2006-cı il

№ 453