"QEYDƏ ALINMIŞDIR"

Azərbaycan Respublikası

Ədliyyə Nazirliyində

 

Qeydiyyat № 2706

"11" iyul 2001-ci il

 

Nazir_____________ F.Məmmədov

"TƏSDİQ EDİLMİŞDİR"

Azərbaycan Respublikası

Əmək və Əhalinin

Sosial Mdafiəsi Nazirliyi

Qərarı № 9-1

"29" iyul 2001-ci il

 

Nazir______________ Ə.Nağiyev

 

 

 

Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və oxnvbəli iş

rejiminə grə əmək haqqının dənilməsi barədə

 

İZAHAT

 

l. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 166-cı maddəsinə əsasən gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə oxnvbəli iş rejiminə grə əmək haqqı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə oxnvbəli iş rejiminə grə əmək haqqı həddinin məyyən edilməsi barədə" 5 aprel 2001-ci il tarixli 74 nmrəli qərarı ilə məyyən edilmiş həddən aşağı olmamaqla işəgtrən tərəfindən yksək məbləğdə dənilir.

2. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işin hər saatına grə işiyə onun saatlıq tarif (vəzifə) maaşının 20 faizi, oxnvbəli iş rejiminin axşam nvbəsində işin hər saatına grə işinin saatlıq tarif (vəzifə) maaşının 20 faizi, gecə nvbəsində isə 40 faizi həddində əlavə haqq məyyən edilir.

Bdcədən maliyyələşdirilən məssisə, idarə və təşkilatlarda gecə vaxtı və oxnvbəli iş rejiminə grə əlavə haqq yuxarıda qeyd edilən həddə, digər məssisə, idarə və təşkilatlarda isə kollektiv mqavilələrdə və ya əmək mqavilələrində nəzərdə tutulmaqla həmin həddən aşağı olmayaraq dənilir.

Gecə vaxtı və oxnvbəli iş rejiminə grə əmək haqqı bdcədən maliyyələşdirilən məssisə, idarə və təşkilatlarda bdcə vəsaitləri ərivəsində, digər məssisə, idarə və təşkilatlarda isə z vəsaitləri hesabına dənilir.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 97-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən saat 22-dən səhər saat 6-ya qədər olan mddət gecə vaxtı sayılır.

4. oxnvbəli iş rejimi deyildikdə mlkiyyət və təşkilati-hquqi formasından, idarə tabeiliyindən asılı olmayaraq məssisə, idarə və təşkilatlarda (fasiləsiz iş axını olan istehsalatlar da daxil olmaqla) gn ərzində iki və daha ox nvbədə təşkil olunmuş, nvbə mddəti Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə uyğun olaraq 40 saatlıq iş həftəsində (nahar fasiləsi nəzərə alınmadan) 8 saatdan ox olmayan iş rejimi başa dşlr. Bu halda işilərin iş rejimi nvbə cədvəlləri zrə qurulur və adətən iş saatları həftələr zrə bərabər blşdrlr.

İş vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına (axşam. saat 22-dən səhər saat 6-ya qədər) dşən iş nvbəsi gecə nvbəsi hesab edilir. İş nvbəsinin başlanma və qurtarma saatlarından asılı olmayaraq gecə nvbəsindən əvvəlki iş nvbəsi axşam nvbəsi hesab edilir.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən məyyən edilmiş əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində, habelə xsusi xarakterli işlərdə alışan işilərin gndəlik iş vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına dşərsə, onda həmin iş vaxtının gecə vaxtına dşən hissəsi bir saat qısaldılır və həmin saatlar qanunvericiliklə məyyən edilmiş iş vaxtı normasında tam nəzərə alınmaqla vaxtamuzd əmək haqqı sistemi zrə dənilir.[1]

6. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq təşkil olunan digər iş rejimləri (iş gnnn hissələrə blnməsi və s.) oxnvbəli və ya iki nvbəli iş rejimlərinə aid edilmirlər. Belə iş rejimlərində alışan işilərə gecə vaxtına dşən iş vaxtının hər saatına grə saatlıq tarif (vəzifə) maaşının 20 faizi həddində əlavə haqq verilir.

7. Gecə vaxtı və oxnvbəli iş rejiminə grə əmək haqqının dənilməsi zamanı işinin saatlıq tarif (vəzifə) maaşmı tapmaq n onun aylıq tarif (vəzifə) maaşmı dəniş aparılan ayın iş vaxtı normasına blmək lazımdır.

8. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə, habelə oxnvbəli iş rejiminə grə əmək haqqı belə iş şəraitli btn kateqoriyadan olan (rəhbərlər, mtəxəssislər, texniki icraılar və fəhlələr) işilərə dənilir.

 

 

 

 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       2 oktyabr 2008-ci il tarixli 8 nmrəli Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Blleteni, 2008-ci il, № 09-10)

BLLETENƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 2 oktyabr 2008-ci il tarixli 8 nmrəli Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Blleteni, 2008-ci il, № 09-10) ilə "Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və oxnvbəli iş rejiminə grə əmək haqqının dənilməsi barədə İzahat"ın 5-ci bəndində "Gndəlik" sz "Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən məyyən edilmiş əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində, habelə xsusi xarakterli işlərdə alışan işilərin gndəlik" szləri ilə əvəz edilmişdir.